Feedback Form

  

Oprettet: 23-07-2020

AP 1 Driftsgrensresultater 2013-2019

Driftsgrensresultater er opdateret med de foreløbige driftsgrensresultater for 2019. Præsentationen er gjort mere overskuelig, så man kan klikke sig frem til de ønskede resultater ud fra driftsgren, periode, staldsystem og produktionsstørrelser.

Driftsgrensresultater 2019 er baseret på de foreløbige driftsgrensanalyser fra 2019-årsrapporterne fra DLBR-virksomhederne, som er blevet overført til økonomidatabasen. Udvikling i driftsgrensresultaterne vises fra 2013-2019.

Driftsgrensanalysen tager udgangspunkt i opdelingen i landbrugsvirksomhedens forskellige driftsgrene som produktion af smågrise, slagtesvin, mælkeproduktion, salgsafgrøder, grovfoder osv. Resultaterne i driftsgrensanalysen præsenteres pr. enhed.

De nøgletal, som driftsgrensresultaterne har fokus på, er dækningsbidrag pr. enhed, krav til dækningsbidrag, årets resultat pr. enhed og fremstillingspris. 

Resultaterne er ikke udvalgt efter kriterier for repræsentativitet eller vejet i forhold til for eksempel bedriftsstørrelser, geografisk repræsentativitet eller produktionssystem. Gennem inddeling i forskellige grupper viser vi dog forskelle indenfor samme driftsgren, som bør indgå i fortolkning af resultaterne. Ved mælkeproduktion er der således vist resultater inddelt efter økologi/konventionel produktion, race samt malkesystem. Ved slagtesvin vises inddeling efter antal producerede slagtesvin, idet størrelse her antages at have en væsentlig betydning for resultatet pr. produceret slagtesvin.  

Da driftsgrensresultater er pr. enhed, og da dataudarbejdelsen sker efter samme retningslinjer og samme procedurer, anser vi de viste resultater for at være særdeles valide og repræsentative for de forskellige driftsgrene. Usikkerheden er selvfølgelig størst indenfor de driftsgrene, hvor der er få bedrifter og få regnskaber med driftsgrensanalyser.  

Se definitioner af de forskellige begreber, der indgår i tabellerne.  

Resultaterne i nedennævnte tabeller er beregnet ud fra de endelige driftsgrensresultater for 2018-regnskaber. 2013 er første år, hvor der udarbejdes en ’officiel’ oversigt over driftsgrensresultater for en række driftsgrene. For tidligere år henvises til de offentliggjorte Business Check-hæfter.  

I tabellerne vises resultatet for gennemsnittet af gruppen samt resultatet for den bedste tredjedel.

Gruppens bedste tredjedel er et gennemsnitsresultat af driftsgrensresultaterne for de bedrifter, hvis regnskabsresultater ligger i den bedste tredjedel (mht. afkastningsgrad). Ved afgrøder er der derfor to bedste 1/3-grupper, så der ses på resultaterne for hhv. svineproduktioner og planteavlere. På grund af denne definition af bedste 1/3 er forholdet mellem bedrifter i gennemsnitsgruppen og bedste gruppen ikke altid 1/3.

Enkelte resultater vises ikke, da der f.eks. kan være for få ejendomme i gruppen.

Vi viser også en underopdeling af de forskellige driftsgrene. Inden for driftsgrenen er enheden altid den samme. Ved animalsk produktion er antal årsdyr eller antal producerede dyr valgt som enhed. Ved planteproduktion er enheden altid hektar.    

Da driftsgrensanalyser er baseret på driftsgrensopgørelser i Ø90-årsrapporter, er der nedenfor anført, hvilke standardkolonner der danner udgangspunkt for de forskellige tabeller.

Driftsgrensresultaterne er samlet i et regneark opdelt på nedenstående tabeller og alle med historiske data fra 2013.

Driftsgrensresultater 2013 - 2019

Oversigt over foreløbige driftsgrensresultater 2019. Tallet i parentes henviser til Ø90 standardkolonnen.  

Tabel 1 Mælkeproduktion – stor race, konventionel og økologi (6000)

Tabel 2 Mælkeproduktion – jersey, konventionel og økologi (6000)

Tabel 3 Grovfoder (5950)

Tabel 4 Sohold – fravænnede grise og smågrise (7000 og 7910)

Tabel 5 Slagtesvin (7200)

Tabel 6 Smågrise (7100)

Tabel 7 Minkproduktion (8400)

Tabel 8 Slagtekalveproduktion (6300)

Tabel 9 Slagtekyllingeproduktion (8100)

Tabel 10 Salgsafgrøder, korn mv. (5910)

Tabel 11 Kartofler (3300)

Tabel 12 Fabriksroer (3400)


Sidst bekræftet: 23-07-2020 Oprettet: 23-07-2020 Revideret: 23-07-2020

Forfatter

Erhvervsøkonomi
Specialkonsulent

Lone Balle Carlqvist

Erhvervsøkonomi