Feedback Form
Kvæg

Kalvedødelighed 

Oprettet: 19-08-2015

Beregning af kalvedødelighed

I det følgende beskrives hvordan kalvedødeligheden på landsplan beregnes. Kalvedødeligheden opgøres dels som døde ved fødsel, dvs. dødfødte plus kalve døde indenfor første levedøgn, og dels som dødeligheden dag 1-180.

For kalvedødeligheden dag 1-180 er der blevet udviklet en supplerende beregningsmetode, så der nu foreligger to slags opgørelser. De ’gamle’ opgørelser baseres fortsat på en såkaldt kohorteberegning, som har kørt mere eller mindre siden 2001. Her følges alle kalve født i en given periode, fx et årstal, indtil den sidstfødte kalv er 180 dage gammel.  

Til forskel for disse ’gamle’ beregninger er den supplerende beregningsmetode en tværsnitsberegning, således at kalvedødeligheden opgøres pr. måned og dermed er en mere aktuel opgørelse. Desuden inkluderer tværsnitsberegningen også omsætningskode 19 = aflivet. 

I det følgende beskrives de forskellige beregningsmetoder nærmere. 

Beregning af andel dødfødte kalve (død på dag 0)

Denne metode er forholdsvis simpel og baserer sig på de registrerede fødselstilstandskoder:

H6601_FOEDSELSTILSTANDSKODE
Fødselstilstandskode KODE FODTILSTTEKST
120 0 Defekt kalv
121 1 Levende kalv
122 2 Levende kalv, for tidlig født
123 3 Død inden 1 døgn
124 4 Død efter 1 døgn
125 5 Dødfødt
126 6 Abort
129 9 Aflivet som spæd

Antallet af dødfødte kalve beregnes som summen af dyr med fødselstilstandskoderne: 120, 123 og 125. 

Antal fødte kalve beregnes som summen af dyr med alle de ovennævnte fødselstilstandskoder.  

Andel dødfødte kalve beregnes som:  Antal dødfødte kalve * 100% / Antal fødte kalve.

Beregning af kalvedødelighed 1 – 180 dage

Tværsnit- eller kohorte-beregning
Som det ses af grafen næste side beregnes kalvedødeligheden, ved at inkludere kalve i alderen 1 til 180 dage. Dødeligheden beregnes som et Kaplan Meier Estimat, dvs. at der pr. kalv beregnes en dødelighed for hver af dagene 1 til 180 dage efter fødsel, der så summeres op til et samlet estimat for kalvedødeligheden dag 1-180.  

Den beregning som i mange år har ligget på LandbrugsInfo er på basis af en kohorteberegning. Dvs. at alle kalve, som er født i en given periode (f.eks. 1 eller 12 måneder) følges i op til 180 dage efter deres fødsel. Denne metode er især relevant, hvis man i en enkelt besætning ønsker at kunne pege på hver enkelt kalv, som har bidraget til dødeligheden. 

I tværsnitsberegningen indgår derimod alle kalve, som er mellem 1 og 180 dage gamle i en given periode. Ulempen er at kalvene ikke længere følges enkeltvis, men fordelen er at der kan laves en beregning få dage efter afslutningen af beregnings- og observationsperioden. På den måde gives et hurtigere og mere aktuelt resultat og der kan derfor informere og ageres hurtigere ud fra udviklingen.  

At lave en tværsnitsberegning f.eks. for en måned gør også, at der fås oplysninger om de kalve som dør i den pågældende måned. Ved en kohorteberegning fås oplysninger om de kalve, som bliver født den pågældende måned. 

I det store hele skulle tallene gerne vise nogenlunde det samme. I hvert fald hvis kalve lever og dør på samme måde i perioden, som de gør efter perioden.

Hvilke kalve regnes for døde?
I beregningen regnes en kalv for død, såfremt den bliver registreret med omsætningskode 9 = død eller omsætningskode 19 = aflivet på en dag, hvor kalven er mellem 1 og 180 dage. Desuden medregnes også fødselstilstandskode 124 = Død efter 1 døgn. Ved en sådan fødselstilstandskode regnes kalven for død ved dag 1 (dagen efter fødslen).

Den samlede dødelighed er lig med ’summen’ af dødelighed hver dag
For at udregne dødeligheden dag 1 – 180 ’summeres’ de daglige dødeligheder.  

For hver enkelt dag beregnes dødeligheden som antal døde / antal kalve, som kunne være døde.

Antal døde beregnes beskrevet ovenfor.

Antal kalve som kunne være døde den pågældende dag (”at risk”) beregnes som antal levendefødte kalve (inklusiv for tidligt fødte) fratrukket antal kalve, der i en tidligere alder slagtet, eksporteret, døde eller aflivet. 

Herefter summeres de enkelte dages dødeligheder for dag 1-180 til et samlet estimat for kalvedødeligheden. 

* I beregningen som har ligget på LandbrugsInfo i mange år medregnes kun omsætningskode 9 = død sammen med fødselstilstandskode 124 = Død efter 1 døgn. Altså ikke omsætningskode 19 = aflivet. 


Klik på billedet og få det vist i stor størrelse

Sidst bekræftet: 19-08-2015 Oprettet: 19-08-2015 Revideret: 19-08-2015