Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 09-09-2013

SKATM-2013-00-20. Forskudsregistrering for 2014

Den automatiske forskudsregistrering for 2014 sker enten ved at forhøje indkomsten, der indgår i slutligningen for 2012, med 3,5 procent eller ved, at indkomsten, der indgår i forskudsregistreringen for 2013, forhøjes med 2,0 procent.

 

Resumé:

Når den automatiske forskudsregistrering for 2014 sker på grundlag af indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 2012, vil dette indkomstbeløb blive forhøjet med 3,5 procent.

Hvis den automatiske forskudsregistrering for 2014 sker på grundlag af indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 2013, vil dette indkomstbeløb blive forhøjet med 2,0 procent.

Den automatiske forskudsregistrering for 2014 sker således enten på grundlag af oplysninger om indkomster og fradrag fra selvangivelsen (årsopgørelsen) for indkomståret 2012 eller på basis af indgivne forskudsoplysninger for indkomståret 2013 for de skatteydere, der eventuelt har foretaget ændringer til forskudsregistreringen for 2013.

 

Reference:

Bek. Nr. 1081 af 4. september 2013

Indkomstår:

2014

Bemærkninger fra Videncentret for Landbrug:

Forskudsprocenterne
Ved forskudsregistreringen for 2014, der foretages på grundlag af oplysninger om indkomsten i et tidligere år, anvendes en af følgende to procentreguleringer:

 1. Når forskudsregistreringen foregår på grundlag af årsopgørelsen for 2012, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2014 med 3,5 procent.
 2. Når forskudsregistreringen foregår på grundlag af forskudsoplysninger for 2013, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2014 med 2,0 procent.

Renteindtægter og renteudgifter samt ligningsmæssige fradrag reguleres ikke.

Ejendomsværdiskat
Ejendomsværdiskatten fastsættes ved forskudsregistreringen for 2014 på grundlag af den laveste værdi af følgende tre værdier:

 1. Ejendomsværdien pr. 1. januar 2001 reguleret med 5 procent
 2. Ejendomsværdien pr. 1. januar 2002
 3. Ejendomsværdien pr. 1. oktober 2012

For ejendomme, hvor det ikke er muligt for skattevæsenet maskinelt at beregne ejendomsværdiskatten, ansættes ejendomsværdiskatten ved forskudsregistreringen for 2014 til en af følgende to værdier:

 1. Ejendomsværdiskatten, der indgår i slutligningen for 2012
 2. Ejendomsværdiskatten, der indgår i forskudsregistreringen for 2013
   

For udenlandske ejendomme ansættes ejendomsværdiskatten ved forskudsregistreringen for 2014 til en af følgende to værdier:

 1. Ejendomsværdiskatten, der indgår i slutligningen for 2012
 2. Ejendomsværdiskatten, der indgår i forskudsregistreringen for 2013
   

Regulering af udbetalinger af dagpenge, efterløn mv.
For nedenfor nævnte indkomstarter sker forskudsregistreringen for 2014 på grundlag af oplysninger om indkomsten i et tidligere år.

Der anvendes en af følgende to procentreguleringer:

 1. Indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 2012, forhøjes med 3,4 procent
 2. Indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 2013, forhøjes med 1,8 procent

Ved udbetaling af: 

 • Lov om delpension
 • Lov om social service
 • Lov om aktiv socialpolitik
 • Lov om fleksydelse  
 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • Efterløn
 • Dagpenge og overgangsydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring
 • Dagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom og fødsel
 • Kommunale og amtskommunale tjenestemandspensioner
 • Private pensioner såsom udbetalinger fra pensionsordninger med løbende udbetalinger, rateforsikringer i pensionsøjemed og rateopsparinger i pensionsøjemed

Følgende udbetalinger fastsættes ved forskudsregistreringen for 2014 på grundlag af andre oplysninger og reguleres ikke med forannævnte procentsatser:

 • Sociale pensioner efter lov om social pension ansættes ved forskudsregistreringen for 2014 på grundlag af oplysninger fra Pensionsregistret.
 • Skattepligtige stipendier, der udbetales i henhold til lov om Statens Uddannelsesstøtte, ansættes ved forskudsregistreringen for 2014 på grundlag af oplysninger fra Uddannelsesstyrelsen.
 • Skattepligtige pensioner og lignende ydelser, der udbetales af Statens Pensionssystem, ansættes ved forskudsregistreringen for 2014 på grundlag af oplysninger fra Moderniseringsstyrelsen.
 • Skattepligtige pensioner, der udbetales af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), ansættes ved forskudsregistreringen for 2014 på grundlag af oplysninger, modtaget fra ATP`s register for udbetaling fra ATP. Det omregnede helårsbeløb forhøjes ikke.

Den grønne check:
Den grønne check skal ikke selvangives, men indregnes af SKAT i forskudsskatten og påvirker skattekortfradraget. Godskrivning af den grønne check og den supplerende grønne check er indkomstafhængig.

Beløbsgrænser:
Regulering af beløbsgrænserne i henhold til personskattelovens § 20 genoptages fra og med indkomståret 2014. Se beløbsgrænserne for 2013-2014 her

 

 

Sidst bekræftet: 09-09-2013 Oprettet: 09-09-2013 Revideret: 09-09-2013

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Peder Frøjk

Af samme forfatter

SKATM-2016-26-05. Underskud. Virksomhedsordning. Bortforpagtning af 5 ha anset for erhvervsmæssig virksomhed
Landsskatteretten fandt, at den del af landbrugsejendommen jordareal der var bortforpagtet kunne anses for erhvervsmæssig v...
22.12.16
SKATM-2016-16-04. Tinglysningsafgift. Ejerlejligheder udlejet til beboelse
Byretten fandt, at for ejerlejligheder, der blev købt til udlejning, skulle tinglysningsafgiften beregnes af ejendomsværdie...
15.12.16
SKATM-2016-25-06. Amortisationsrenten for 2017. Pensionsbeskatningsloven
Amortisationsrenten for 2017 er fastsat til 4,6585 pct.
05.12.16
SKATM-2016-14-15. Ikke ekstraordinær genoptagelse. Betalt ejendomsværdiskat af solgt bolig
Landsskatteretten fandt ikke, at der kunne ske ekstraordinær genoptagelse for de indkomstår, hvor A ved en fejl havde betal...
01.12.16
SKATM-2016-25-05. Udbetalt ratepension i utide kunne ikke fortrydes
Landsskatteretten fandt ligesom SKAT, at udbetaling fra en ratepension i utide ikke kunne karakteriseres som en åbenbar fej...
30.11.16