Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 07-07-2014

SKATM-2014-00-12. L 47 (2013-14). Momskarusselsvig. Omvendt betalingspligt på forskellige letomsættelige varer

Husk, at reglerne om omvendt betalingspligt for momsen ved indenlandske B2B salg af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet PC'ere og bærbare computere træder i kraft 1. juli 2014.

Afgørelse:

Notat af 30. juni 2014 udarbejdet af Skatteafdelingen, Videncentret

Uddrag af L 47 (2013-14). Vedtaget som lov nr. 1637 af 26. december 2013

Resumé:

Folketinget vedtog den 26. december 2013 lov nr. 1637, som indeholder ændringer af forskellige love – herunder momsloven. Folketinget vedtog at ændre reglerne om, hvem der er betalingspligtig for momsen ved indenlandske B2B handler med mobiltelefoner mv. Reglerne træder i kraft 1. juli 2014, og fra den dag er det således køber, der som udgangspunkt er betalingspligtig for momsen.

Bemærkninger fra Videncentret for Landbrug:

Baggrunden for de nye regler om omvendt betalingspligt for momsen ved indenlandske B2B handler med mobiltelefoner mv. er, at Folketinget har ønsket at dæmme op for risikoen for at statskassen påføres tab som følge af momskarruselsvig ved handel med letomsættelige varer.

De nye regler er indsat i momslovens § 46, som § 46, stk. 1, nr. 8 – 10, hvor det fastslås, at den omvendte betalingspligtig ved indenlandske B2B handler gælder for handel med:

  • Mobiltelefoner
  • Integrerede kredsløbsanordninger i den tilstand, som de er i inden de integreres i slutprodukter
  • Spillekonsoller, tablet PC'ere og bærbare computere

Udtrykket Business-to-Business, forkortet B2B, anvendes også til at karakterisere forhold som handel mellem virksomheder.

Den omvendte betalingspligt gælder udelukkende for de nævnte varegrupper. Er der derimod tale om en stationær computer eller en fastnet telefon, finder reglerne ikke anvendelse.

Det fremgår desuden af momslovens § 46, stk.2, at reglerne om omvendt betalingspligt ikke finder anvendelse, hvis sælger udelukkende eller overvejende sælger til private.

”Overvejende eller udelukkende” betyder over 50 % af den samlede afsætning af de nævnte varer. I disse tilfælde vil salget skulle pålægges moms som hidtil. Dette gælder eksempelvis for detailhandlen. Salg til detailhandlen vil derimod være omfattet.

Det er vigtigt at huske, at reglerne om omvendt betalingspligt for momsen ved indenlandske B2B handler med mobiltelefoner mv. gælder for salg til afgiftspligtige personer. Det vil sige, ikke alene ved salg til momsregistrerede virksomheder, men alle virksomheder omfattet af ML § 3, stk. 1 og 2 – herunder virksomheder, der driver virksomhed, der er momsfritaget efter ML § 13.

Hvordan skal sælger agere?
Sælger har efter praksis om EU-varehandel pligt til at udvise den fornødne omhu for at sikre sig, at erhververen er en momsregistreret virksomhed. Er sælger i tvivl, om sælger er ved at blive part i en svigagtig handel, er det nødvendigt for sælger at sikre sig flere oplysninger om købers identitet. Er betingelserne for at sælge varer til et andet EU-land ikke opfyldt, hæfter sælger for momsen.

Det er Videncentrets opfattelse, at SKAT vil anlægge samme betragtninger ved vurderingen af, hvorvidt sælger har været i god eller ond tro i en indenlandsk handel med omvendt betalingspligt.

Det vil sige, sælger skal sikre sig, at han sælger til en afgiftspligtig person, da han risikerer at hæfte for momsen, hvis det viser sig, at betingelserne for et momsfrit salg ikke er opfyldt.

Ved salg til en afgiftspligtig person, skal der ikke opkræves moms på faktura. Det skal fremgå af fakturaen, at salget er omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt.

Sælger skal angive værdien af salget på kontoen for eksport mv. og oplyse salget i rubrik C på momsangivelsen.

SKAT har ikke forholdt sig til, hvor ofte en virksomhed skal beregne omsætningen med henblik på at fastslå, om virksomheden hovedsagligt sælger til private.

Det fremgår heller ikke klart, hvordan sælger skal forholde sig, hvis køber både køber en mobiltelefon og en stationær pc på samme tid. Det betyder formentlig, at sælger skal udstede en faktura, hvor der opkræves moms på salg af den stationære pc, mens der ikke opkræves moms af mobiltelefonen. Det stiller krav til opsætningen af sælgers faktureringssystem.

Hvordan skal køber agere?
Køber skal vurdere, om sælger behandler salget korrekt momsmæssigt, idet der ikke er momsfradrag for moms, der er opkrævet i strid med reglerne.

Det betyder, at vores landmænd og øvrige kunder, hvis de køber de omfattede varer fra andre end detailhandelsbutikker, skal være opmærksomme på at spørge ind til, hvorvidt det er korrekt, hvis sælger lægger moms på fakturaen.

Regnskabsteknisk fungerer indenlandsk omvendt betalingspligt på samme måde som EU-erhvervelsesmoms ved grænseoverskridende handler.

Køber får en faktura uden moms og skal selv angive og betale momsen via sin momsangivelse. Salgsmomsen skal indgå i den almindelige salgsmoms. I Ø90 skal der anvendes nedenstående konti til at håndtere disse indenlandske handler med omvendt betalingspligt.

  • 8170 15   Nyanskaffelse telefon mv. (omv.bet.pligt)
  • 8170 16   Nyanskaffelse pc mv. (omv.bet.pligt)
  • 8401 03   Moms af salg (ved køb med omv.bet.pligt)
  • 8402 03   Moms af køb (ved køb med omv.bet.pligt)

Der kan læses om de nye kontonumre i Ø90 Nyt 89-14, kontoplan juli 2014.

Virksomhedens momsfradragsret afhænger som altid af, hvad mobiltelefonen og computeren anvendes til. Hvis de anvendes fuldt ud til virksomhedens momspligtige aktiviteter, vil der være ret til fuldt momsfradrag. Hvis de derimod anvendes både erhvervsmæssigt og privat, fastsættes momsfradraget skønsmæssigt i forhold til den momspligtige anvendelse.

Den opgjorte fradragsberettigede købsmoms skal angives som normalt i momsangivelsens rubrik til købsmoms.

Hvis køber ikke er en momsregistreret virksomhed, skal virksomheden lade sig registrere efter ML § 50 b. Virksomheden får derefter et momsnummer, så de kan angive og betale momsen af køb omfattet af den omvendte betalingspligt for momsen ved indenlandske B2B handler med mobiltelefoner mv. Virksomheder, der hovedsagligt sælger til erhverv, kan opleve, at ikke-registrerede virksomheder fremover lægger deres indkøb af mobiltelefoner mv. i detailhandlen for at undgå denne administrative byrde.

Afslutningsvis kan det oplyses, at SKAT arbejder på et styresignal om emnet, som forventes at komme snarest efter 1. juli 2014.

 

Reference:

L 47 (2013-14) vedtaget som lov nr. 1637 af 26. december 2013

Den juridiske vejledning 2014-1, D.A.13.2.2.8 Mobiltelefoner, kredsløbsanordninger, pc'er mv. ML § 46, stk. 1, nr. 8-10

 

 

 

Sidst bekræftet: 07-07-2014 Oprettet: 07-07-2014 Revideret: 07-07-2014

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Pernille Rise

Af samme forfatter

SKATM-2016-30-31. Mødemoms
Landsskatteretten fandt, at tidligere kendelser ikke var udtryk for en praksisændring. Landsskatteretten tog ikke konkret s...
06.09.16
SKATM-2016-30-30. Brændværdi for metan i biogas
Brændværdien for metan, som skal anvendes ved dokumentation af energiindholdet i biogas, når dokumentationen sker ved målin...
25.08.16
SKATM-2016-30-29. Modtagelse af tilskud var ikke levering mod vederlag
Modtagelse af Natura 2000-tilskud for at undlade at dyrke landbrugsjord kunne ikke anses for at udgøre et vederlag for en l...
25.08.16
SKATM-2016-30-28. Salg af to byggegrunde underlagt strandbeskyttelse
Landsskatteretten ændrer delvist Skatterådets afgørelse omkring salg af to byggegrunde, hvoraf den ene havde været bebygget...
22.08.16
SKATM-2016-30-27. Salg af grund efter 6 måneders udlejning
Salget af en udlejet byggegrund kunne ikke ske momsfrit, jf. ML § 13, stk. 2, idet hensigten med erhvervelsen af grunden ik...
18.08.16