Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 11-11-2014

SKATM-2014-00-17. Folketingsåret 2014-15. Forventede fremsatte lovforslag af Skatteministeren

Statsministerens redegørelse i Folketinget den 7. oktober 2014 om forventede fremsatte lovforslag fra Skatteministeren.

Afgørelse:

Uddrag af statsministerens redegørelse i Folketinget den 7. oktober 2014 om lovforslag der forventes fremsat af skatteministeren.

Forventede fremsatte lovforslag af skatteministeren i folketingsåret 2014-15:

SKATTEMINISTEREN
Ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Skattemæssige ændringer i lyset af lov om medarbejderinvesteringsselskaber) (Okt I)

Lovforslaget skal sikre, at skattelovgivningen understøtter en tre-årig forsøgsordning med medarbejderinvesteringsselskaber (MS). Med forslaget skabes der mulighed for skatteudskydelse i forbindelse med kollektive aftaler, hvor medarbejdere med indskud af lønmidler i et medarbejderinvesteringsselskab investerer i virksomheden eller underleverandører.

Forslaget følger op på et element i aftalen om en vækstplan for fødevarer mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra april 2014 og har sammenhæng med et lovforslag under erhvervs- og vækstministeren om indførelse af medarbejderinvesteringsselskaber.

Ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, ændring af indberetningspligten vedrørende modtagere af private renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen m.v.) (Okt I)

Lovforslaget indebærer, at selvstændigt erhvervsdrivende får pligt til i selvangivelsen at give oplysning om skyldig eller tilgodehavende moms ifølge regnskabet for det regnskabsår, som ligger til grund for selvangivelsen af indkomsten for virksomheden. Forslaget indeholder endvidere en række initiativer om tredjepartsindberetning vedrørende finansielle produkter. Disse forslag følger op på aftalen om en skattereform mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti fra juni 2012. Endelig indeholder forslaget en indskrænkning af pligten til at oplyse, om modtageren af renter til alene at omfatte renter, der ikke er virksomhedsrelaterede.

Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien (Okt I)

Lovforslaget gennemfører en protokol til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien. Forslaget indebærer, at artiklen om udveksling af oplysninger opdateres, således at den er formuleret i overensstemmelse med den nyeste internationale standard.

Ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig (Gennemførelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Luxembourg) (Okt I)

Lovforslaget gennemfører en protokol til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Luxembourg. Forslaget indebærer, at Danmark fremadrettet kan beskatte private pensioner, når der har været fradrag for indskuddene i Danmark, og danske sociale pensioner.

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana (Okt I)

Lovforslaget gennemfører en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana, der har som hovedformål at ophæve international dobbeltbeskatning i forholdet mellem de to lande. Dermed forbedres de skattemæssige betingelser for aftalelandenes selskaber og personer ved grænseoverskridende investering, etablering og arbejde.

Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland (Okt I)

Lovforslaget gennemfører en protokol til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland. Forslaget indebærer, at Danmark får mulighed for at beskatte personer, der er hjemmehørende i Danmark og arbejder i Irland, herunder personer der arbejder om bord på et skib eller fly i international trafik for et irsk luftfartselskab eller rederi. Danmark giver nedslag i den danske skat for en eventuel betalt irsk skat.

Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., personskatteloven og forskellige andre love (Tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften, nedsættelse af elvarmeafgiften, forhøjelse af elafgiften, tilpasning af afgiftsregler for VE-brændsler, forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft, nedsættelse af den grønne check samt afgiftsforhøjelse på cigarillos m.v.) (Okt I)

Lovforslaget indebærer, at forsyningssikkerhedsafgiften afskaffes, og at afgifterne på fossile brændsler bringes tilbage til niveauet før Forårspakke 2.0. Desuden justeres afgifterne på bioolier m.v. Forslaget finansieres via en forhøjelse af bundskattesatsen og en reduktion af den grønne check. Endvidere forhøjes elafgiften for husholdningerne m.v. Lovforslaget gennemfører dele af aftalen om tilbagerulning af FSA m.v. og lempelser af PSO mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten fra juli 2014. Endvidere udmønter lovforslaget elementet om afgiftsforhøjelse på cigarillos, cerutter og cigarer i aftalen om en vækstpakke fra juni 2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Ændring af skatteforvaltningsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love (Hurtig afslutning i visse klagesager, omkostningsgodtgørelse i retssager, dækningsrækkefølgen for underholdsbidrag, restanceforebyggelse, momsregistrering af visse virksomheder, forbedret inddrivelse af restancer til det offentlige m.v.) (Okt II)

Lovforslaget indeholder en række justeringer og præciseringer af bestemmelserne omkring den nye klagestruktur på skatteområdet, som blev gennemført med virkning fra 2014. Herudover indeholder forslaget ændringer af reglerne om SKAT’s restanceforebyggende arbejde, bl.a. moderniseres reglerne for sikkerhedsstillelse hos virksomheder, og nogle omgåelsesmuligheder i reglerne fjernes. Endelig udmøntes restanceinddrivelsesdelen af aftalen om kommunernes økonomi for 2015 mellem regeringen og KL.

Ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Ophævelse af fradragsbegrænsningen for moms på hotelophold og harmonisering af afgifterne på personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport) (Okt II)

Lovforslaget indeholder en forhøjelse af momsfradraget for hotelovernatninger, som medfører, at danske og udenlandske virksomheder fra og med 2015 vil have fuld fradragsret for deres momsudgifter til hotelovernatninger i Danmark. Lovforslaget indeholder endvidere en harmonisering af afgifterne for taxiområdet for at sikre lige beskatningsvilkår for alle personbiler til erhvervsmæssig persontransport. Lovforslaget er en udmøntning af to elementer i aftalen om en vækstpakke fra juni 2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti.

Ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om et indkomstregister og forskellige andre love (Udvidelse af kredsen af yderkommuner med forhøjet befordringsfradrag, forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten og udvidet mulighed for videregivelse af oplysninger til finansielle virksomheder) (Okt II)

Lovforslaget indeholder et forslag om at udvide kredsen af yderkommuner, hvor pendlere kan opnå forhøjet befordringsfradrag. Forslaget indeholder endvidere en gradvis forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten for at øge kommunernes økonomiske tilskyndelse til at fastholde og tiltrække virksomheder. Endelig foreslås en udvidelse af adgangen for finansielle virksomheder til at modtage data fra SKAT på personområdet efter samtykke fra deres kunder. Forslaget udmønter tre elementer i aftalen om en vækstpakke fra juni 2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Ændring af fondsbeskatningsloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven (Lempelse af udbyttebeskatningen) (Okt II)

Lovforslaget skal sikre, at det bliver lettere at tiltrække risikovillig kapital. Dette sker gennem en målrettet lempelse af danske selskabers beskatning af udbytte fra unoterede porteføljeaktier. Forslaget er en udmøntning af et element i aftalen om en vækstpakke fra juni 2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere) (Nov I)

Lovforslaget nedsætter det vederlagskrav, der giver adgang til beskatning under forskerskatteordningen, med 10.000 kr. månedligt. Forslaget udmønter en del af aftalen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af international rekruttering - lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft fra juni 2014.

Ændring af ligningsloven og lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse (Forhøjelse af fradrag for fagforeningskontingenter og beregning af ydelser i 2012 ved bopæl eller beskæftigelse i Grønland og på Færøerne) (Nov I)

Lovforslaget indebærer, at loftet over fradraget for fagforeningskontingenter forhøjes fra 3.000 kr. til 6.000 kr. årligt. Forslaget udmønter en del af regeringens finanslovsforslag for 2015. Endvidere indebærer forslaget, at perioder med bopæl eller beskæftigelse i Grønland og på Færøerne sidestilles med perioder med bopæl eller beskæftigelse i Danmark ved beregning af børne- og ungeydelse og børnetilskud i 2012.

Ændring af chokoladeafgiftsloven, momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, spiritusafgiftsloven og forskellige andre love (Ligestilling af varemodtager- og oplagshaverregistrerede virksomheder for så vidt angår afregning af afgift, afgiftsfritagelse af varer henhørende under toldoplagsprocedure m.v., indførelse af mulighed for indirekte opgørelse af afgifter af bygas, afskaffelse af banderoler på spiritus samt forenklinger og tekniske justeringer af forskellige afgiftslove m.v.) (Nov I)

Lovforslaget forenkler en række administrative regler på afgiftsområdet m.v. og mindsker dermed byrderne for erhvervslivet. Der er særligt tale om regler vedrørende energimåling, afregning af punktafgifter og afskaffelse af banderoler på spiritus. Endvidere indeholder forslaget en række mindre tekniske justeringer af forskellige afgiftslove.

Lovgivning vedrørende opfølgning på ekspertudvalget om ejendomsvurderinger (Nov II)

Regeringen nedsatte i oktober 2013 et eksternt ekspertudvalg om ejendomsvurderinger, som afrapporterede i september 2014. Lovforslaget vil indeholde den lovgivningsmæssige opfølgning på udvalgets rapport, der er nødvendig at gennemføre i 2014.

Ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven (Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe) (Dec II)

Lovforslaget indebærer, at en række specialskibe får mulighed for at anvende tonnageskatteordningen, så den skattepligtige indkomst opgøres på baggrund af skibenes nettotonnage og ikke som forskellen mellem skattepligtige indtægter og fradragsberettigede udgifter. Lovforslaget skal styrke den danske offshore-sektors internationale konkurrenceevne.

Forslaget er en udmøntning af et af initiativerne i aftalen om en vækstpakke fra juni 2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love (Exitskat og henstand for fysiske personer, gennemførelse af ændring af moder-/datterselskabsdirektivet, justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne og lagerbeskatning af valutakursændringer m.v.) (Dec II)

Lovforslaget indeholder en harmonisering af reglerne for exitbeskatning, og der indføres bl.a. en henstandsordning for fysiske personer. Endvidere indgår der en justering af en række regler af relevans for beskatningen af selskaber og erhvervsdrivende.

Ændring af lov om afgift af elektricitet (Tilpasninger til engrosmodellen) (Jan I)

Lovforslaget udmønter elementer i energiaftalen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti fra marts 2012 om liberalisering af elmarkedet (engrosmodellen). Lovforslaget skal ses i sammenhæng med et lovforslag om justering af engrosmodellen under klima-, energi- og bygningsministeren.

Lovgivning vedrørende opfølgning på den tværministerielle task force om skattely (Jan II)

Regeringen nedsatte i november 2013 en tværministeriel task force mod skattely, der skal komme med forslag til mulige initiativer til bekæmpelse af skatteunddragelse i relation til skattelylande. Lovforslaget vil indeholde evt. lovgivningsmæssig opfølgning på task forcens anbefalinger.

Ændring af skattekontrolloven (Gennemførelse af ændring af rentebeskatningsdirektivet) (Jan II)

Lovforslaget implementerer Rådets direktiv 2014/48/EU om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger. Lovforslaget indeholder en række justeringer af de oplysninger, som skal indberettes og udveksles efter rentebeskatningsdirektivet.

Ændring af momsloven (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner importeret fra lande uden for EU) (Jan II)

Lovforslaget ophæver importmomsfritagelsen for dansksprogede magasiner, tidsskrifter og lignende, hvis værdi ikke overstiger 80 kr., og som forsendes til privatpersoner i Danmark fra lande uden for EU. Forslaget indebærer, at dansksprogede magasiner trykt uden for EU momsmæssigt ligestilles med dansksprogede magasiner trykt inden for EU.

Ændring af reklameafgiftsloven (Tilpasning af undtagelsesbestemmelser m.v.) (Jan II)

Reklameafgiftsloven har været notificeret efter statsstøttereglerne. Formålet med forslaget er at tilrette lov om afgift af hustandsomdelte reklamer på baggrund af Kommissionens beslutning.

Ændring af aktieavancebeskatningsloven (Succession til erhvervsdrivende fonde) (Feb I)

Lovforslaget indebærer, at der indføres en adgang til overdragelse af aktier med succession til erhvervsdrivende fonde ved arv eller gave. Forslaget er en opfølgning på aftalen om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse – delaftale om Vækstplan DK mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra april 2013.

Ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov om offentligt hasardspil i turneringsform og ligningsloven (Justeringer af spillovgivningen) (Feb I)

Lovforslaget indeholder en række præciseringer og justeringer af den gældende spillovgivning, der indebar en delvis liberalisering af spilmarkedet og trådte i kraft fra 2012.

MINISTEREN FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI
Ændring af lov om landbrugsejendomme (Udvidet adgang for selskaber m.v. til at erhverve landbrugsejendomme, ophævelse af reglerne om fortrinsstilling til suppleringsjord m.v.) (Okt I)

Formålet med lovforslaget er at modernisere landbrugsloven med henblik på at forbedre mulighederne for kapitaltilførsel til landbrug ved at udvide selskabers adgang til at erhverve landbrugsejendomme. Lovforslaget indebærer endvidere, at reglerne om fortrinsstilling ophæves. Det foreslås desuden, at leje af små arealer fra en landbrugsejendom til haveformål fremadrettet kan ske uden tilladelse. Lovforslaget følger af aftalen om en vækstplan for fødevarer mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra april 2014.

KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTEREN
Ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport (Biobrændstofloven) og lov om fremme af besparelser i energiforbruget (Okt II)

Lovforslaget implementerer erhvervsrettede lempelser af PSO for elektricitet, afskaffelse af PSO for gas og afskaffelse af tilskudsordningen til ikke-kvoteomfattet elproduktion. Forslaget udmønter dele af aftalen om tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften m.v. og lempelser af PSO - delaftale om vækstpakke 2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten fra juli 2014. Endvidere foreslås bl.a. regler om afregningsvilkår for havvindmølleparken Horns Rev 3, samt fravigelse af iblandingsprocenten for biobrændstoffer. Endelig muliggør forslaget implementering af bestemmelser i energieffektiviseringsdirektivet vedr. faktureringer m.v. for energiforbrug.

 

Sidst bekræftet: 11-11-2014 Oprettet: 11-11-2014 Revideret: 11-11-2014

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Peder Frøjk

Af samme forfatter

SKATM-2016-26-05. Underskud. Virksomhedsordning. Bortforpagtning af 5 ha anset for erhvervsmæssig virksomhed
Landsskatteretten fandt, at den del af landbrugsejendommen jordareal der var bortforpagtet kunne anses for erhvervsmæssig v...
22.12.16
SKATM-2016-16-04. Tinglysningsafgift. Ejerlejligheder udlejet til beboelse
Byretten fandt, at for ejerlejligheder, der blev købt til udlejning, skulle tinglysningsafgiften beregnes af ejendomsværdie...
15.12.16
SKATM-2016-25-06. Amortisationsrenten for 2017. Pensionsbeskatningsloven
Amortisationsrenten for 2017 er fastsat til 4,6585 pct.
05.12.16
SKATM-2016-14-15. Ikke ekstraordinær genoptagelse. Betalt ejendomsværdiskat af solgt bolig
Landsskatteretten fandt ikke, at der kunne ske ekstraordinær genoptagelse for de indkomstår, hvor A ved en fejl havde betal...
01.12.16
SKATM-2016-25-05. Udbetalt ratepension i utide kunne ikke fortrydes
Landsskatteretten fandt ligesom SKAT, at udbetaling fra en ratepension i utide ikke kunne karakteriseres som en åbenbar fej...
30.11.16