Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 28-05-2020
Revideret: 02-06-2020

SKATM-2020-00-16. Forlængelse af andre oplysningsfrister mv.

Skattestyrelsen har besluttet at forlænge en række andre frister. Fristen for frivillig indbetaling af restskat er dog ikke udskudt.

Afgørelse og instans:

Notat fra Skattestyrelsen af 29. maj 2020.

Informationen vil også blive offentliggjort på skat.dk

Resumé:

Oplysningsfristerne/selvangivelsesfristerne for indkomståret 2019 er blevet forlænget for stort set alle grupper af skattepligtige til 1. september 2020. Skattestyrelsen har fundet, at

forlængelsen af oplysningsfristerne i en række situationer ikke vil have den ønskede effekt, hvis øvrige frister, der er fastsat under hensyn til oplysningsfristerne, ikke samtidig forlænges. Fristforlængelsen skal ske, uden at den skattepligtige vil skulle anmode om tilladelse til fristforlængelse.

 

Nedenfor følger en oversigt over oplysningsfrister, som er forlænget:

 

Forhold

Lovgivning

Oprindelig

frist

Ny frist

 

ERHVERVSDRIVENDE:

 

 

 

Mulighed for at ændre beslutning om, anvendelse af virksomhedsordningen vedrørende indkomståret 2018.

 

Virksomhedsskatte-
loven § 2, stk. 2

30. juni 2020

1. sept 2020

Ophørspension med fradragsret. Den selvstændigt erhvervsdrivende, der har fået en skattepligtig fortjeneste ved at afstå deres virksomhed, har en særlig adgang til at indbetale et beløb på en pensionsordning med fradragsret. Fradrag kan foretages i afståelsesåret, hvis indbetalingen sker senest den 1. juli i det efterfølgende år.

 

Indbetalinger til pensionsordninger, som er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 1, skal normalt indberettes senest den 1. august.

 

Pensionsbeskatnings-loven § 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skatteindberetnings-
loven § 54, stk. 2

1. juli 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. august 2020

 

1. sept 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. oktober 2020

En ægtefælle kan vælge at blive anset som medarbejdende ægtefælle i den anden ægtefælles virksomhed eller fravælge dette.

 

Kildeskattelovens § 25 A, stk. 9

30. juni 2020

 

1. sept 2020

Investeringsinstitut med minimumsbeskatning skal senest 2 måneder efter instituttets godkendelse af regnskabet, dog senest 6 måneder efter udløbet af instituttets indkomstår, indsende oplysning om størrelsen af minimumsindkomsten og dens sammensætning og oplysning om en eventuel difference, hvis det beløb, der faktisk henføres til deltagerne, overstiger minimumsindkomsten.

 

Ligningslovens § 16 C,

stk. 11

Senest 6 måneder efter udløbet af indkomståret

 

Forlænges til 9 måneder efter udløbet af indkomståret

Indsendelse af gaveskemaer fra godkendte foreninger, fonde, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund, der er skattefritaget efter Ligningsloven § 8 A § 8, stk. 2 og 3 i bekendtgørelse nr. 1656 af 19. december 2018 31. maj 2020 1. september 2020

UDLANDSFORHOLD:

 

 

 

Begrænset skattepligtige, hvis indkomstansættelse omfatter en kortere periode end 1 år, kan vælge at få personfradrag med helårsomregning.

 

Bestemmelsen indeholder en frist for valg samt for omvalg.

Personskatteloven § 10, stk. 6

1. juli 2020

 

 

 

 

 

 

30. juni 2020

1. sept 2020

 

 

 

 

 

 

31. august 2020

Arbejdsudleje. Begrænset skattepligtige, som er arbejdsudlejet, betaler som udgangspunkt en bruttoskat, men den skattepligtige har lov at vælge beskatning efter de almindelige regler for begrænset skattepligtige.

 

Bestemmelsen indeholder en frist for valg samt for omvalg.

 

Kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3 og stk. 5.

1. maj 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. juni 2020

1. sept 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. august 2020

Grænsegængere. Den skattepligtige skal ved indgivelse af oplysningsskema for et indkomstår tilkendegive, om der skal foretages beskatning efter grænsegængerreglerne.

 

Bestemmelsen indeholder en frist for valg samt for omvalg.

Kildeskattelovens § 5D

1. juli 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

30. juni 2020

1. sept 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

31. august 2020

 

Fuld skattepligtige, hvis indkomstansættelse omfatter en kortere periode end 1 år, skal træffe valget om anvendelse af faktisk indkomst i stedet for den automatisk omregning til helårsindkomst.

 

Bestemmelsen indeholder en frist for valg samt for omvalg.

 

Personskatteloven § 14, stk. 2

1. juli 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

30. juni 2020

1. sept 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

31. august 2020

Sømandsbeskatning. Begrænset skattepligtige søfolk, som betaler en 30 pct. bruttoskat, har lov at vælge beskatning efter de almindelige regler for begrænset skattepligtige.

 

Bestemmelsen indeholder en frist for valg samt for omvalg.

 

Sømandsbeskatnings-loven § 9, stk. 2

1. maj 2020

 

 

 

 

 

 

 

30. juni 2020

1. sept 2020

 

 

 

 

 

 

 

31. august 2020

Kulbrinteskat. Personer, som ikke er fuldt skattepligtige, og som er ansat af arbejdsgivere uden hjemting her i landet, betaler en bruttoskat på 30 pct. Den skattepligtige har lov at vælge beskatning efter de almindelige regler for begrænset skattepligtige.

 

Bestemmelsen indeholder en frist for valg samt for omvalg.

 

 

Kulbrinteskatteloven § 21, stk. 2.

1. maj 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. juni 2020

1. september 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. august 2020

Fraflytterhenstand (exitbeskatning). Personer, hvis fulde skattepligt til Danmark ophører, eller som flytter skattemæssigt hjemsted til udlandet, anses for at have afstået aktiver på tidspunktet for skattepligts ophør/flytning af skattemæssigt hjemsted. Der gives som udgangspunkt henstand med betaling af skat, der vedrører:

 • Aktieavance

   

 • Kursgevinst

   

 • Aktiver omfattet af kildeskattelovens § 10

   

 • Indestående på konto for opsparet overskud

   

 • Køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier omfattet af ligningslovens § 28

   

 • Etableringskonto

 

Bestemmelserne indeholder frist for oplysning i året, hvor skattepligten ophører/skattemæssigt hjemsted flyttes, samt frist for afgivelse af oplysninger, der har betydning for henstandsbeløbet i årene efter fraflytningen.

 

Skattekontrollovens § 2 og § 10 og 11, jf. § 13.

Aktieavanceloven § 39 stk. 2 og 5, samt § 39A stk. 11

Kursgevinstloven § 38 stk. 2 og stk. 5. § 38A stk. 8

Virksomhedsskatteloven §17 stk. 3, § 18 stk. 4 og 5

Kildeskatteloven § 73 B stk. 2 og 3, § 73C 6 og stk. 7. § 73E stk. 2 og 7

Ligningsloven § 28 stk. 7 og 8

Etablerings- og iværksætterkontoloven § 11 stk. 4

1. juli 2020

1. sept 2020

 

DØDSBOER:

 

 

 

Dødsboet skal have besked, hvis der kommer en restskat for året før dødsåret. Fristen for at anmelde skattekravet skal fremsættes senest 3 måneder efter oplysningsfristen for indkomståret før dødsåret.

Dødsboskatteloven 87, stk. 2

Ny frist vedtaget i § 87, stk. 6 (§ 12 i lov nr. 572 af 5. maj 2020)

 

1. maj 2020 /

1. juli 2020

1. december 2020

ØVRIGE:

 

 

 

Indregning af restskat til den kommende forskudsopgørelse.

 

Kildeskattelovens § 61, stk. 3

1. oktober 2020

15. oktober 2020

Udfasning af TastSelv-kode som login i TastSelv Borger.

 

Adm. praksis

6. juli 2020

31. december 2020

 

Bemærkninger fra Skatteafdelingen, SEGES:

 

Som det fremgår af Skattestyrelsens notat og ovenstående skema, er der mange frister, der er udsat. Udover de nævnte frister kan det desuden på baggrund af det af Skattestyrelsen tilkendegivne i referat fra møde i Landbrug – netværk, antages, at følgende frister automatisk er udsat til samme frist som oplysningsfristen:

 

 

Forhold

Lovgivning

Oprindelig

frist

Ny frist

 

Meddelelse om genanbringelse af ejendomsavance

EBL § 6 A, stk. 2

Frist for rettidig afgivelse af oplysninger efter skattekontrollovens § 2

 

Udsat automatisk til oplysningsfristen.

For personlig erhvervsdrivende er fristen dermed udsat til

1. september 2020

 

Meddelelse om succession

KSL § 33 C, stk. 7

Frist for rettidig afgivelse af oplysninger efter skattekontrollovens § 2 Som udgangspunkt 1. juli 2020

 

Udsat automatisk til oplysningsfristen.

For personlig erhvervsdrivende er fristen dermed udsat til

1. september 2020

 

Ændring af afskrivningssats

AL § 52, stk. 1

3. mdr. efter oplysningsfristen

For personlig erhvervsdrivende var fristen 1. oktober 2020

Udsat automatisk til 3. måneder efter oplysningsfristen

For personlig erhvervsdrivende er fristen dermed udsat til

1. december 2020.

 

 

 

Det skal bemærkes, at fristerne i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft (VOL § 2, jf. 3) ikke er forlængede.

 

Endelig er det vigtigt at være opmærksom på, at fristen for frivillig indbetaling af skat for at undgå procenttillægget på 4% ikke er forlænget. Det er således fortsat vigtigt, at eventuel restskat indbetales senest den 1. juli 2020.

 

Reference:

Skattekontrollovens § 14 stk. 3 (lov nr. 572 af 5. maj 2020)

Indkomstår:

2019

Sidst bekræftet: 02-06-2020 Oprettet: 28-05-2020 Revideret: 02-06-2020

Forfatter

Jura og Skat

Af samme forfatter

SKATM-2020-14-10. Ekstraordinær genoptagelse – direkte følge – korrektion af anparters værdi
Skat nedsatte i 2013 købssummen for de solgte anparter, idet Skat fandt at de i 2009 ombyttede anparter var uden værdi. En...
09.06.20
SKATM-2020-00-14. Nyt login-flow
Skattestyrelsen har lagt et nyt login-flow på skat.dk, således rådgiver nu kan vælge at arbejde på vegne af egen virksomhed...
15.05.20
SKATM-2020-00-12. Covid-19 relaterede reguleringer
Loftet for en kreditsaldo (tilgodehavende) på skattekontoen hæves midlertidigt. Efter anmodning senest 15.05.2020 er der mu...
08.05.20
SKATM-2020-11-06. Valg af virksomhedsordningen – ikke omfattet af fristen i VSL for omvalg af anvendelsen af virksomhedsordningen
Der var automatisk udsendt årsopgørelse med ansat overskud af udlejning. Skatteyderen indtastede først resultatet og valg a...
01.05.20
SKATM-2020-11-04. Resttilgodehavende ved udtræden af I/S var et erhvervsmæssigt aktiv og kunne forblive i VSO
Sidste rate af et tilgodehavende, der var optjent under deltagelse af et interessentskab, blev udbetalt ca. 1 ½ år efter ud...
17.04.20