Feedback Form
Af samme forfatter
Skattestyrelsen ændrer begrundelser ved kontrol af landbrug. De beder ofte om årsrapporter. Hvorvidt de har krav på at få disse udleveret afhænger af flere ting.
En kommanditist var skattepligtig af en kursgevinst på gæld, selvom kommanditselskabet kun hæftede med den stillede sikkerhed.
Revisor havde ved en fejl selvangivet driftsresultatet og ikke det skattemæssige resultat. Genoptagelse mulig efter SKFVL § 26.
Værdien af gratisaktier skulle i mangel af kendt værdi opgøres på baggrund af lukkekursen på den dag, hvor aktierne erhverves.
Der var fradrag for pensionerede tjenestemænds fagforeningskontingent. Tilsvarende for personer, for hvem fagforeningen førte sager, efter at ansættelsen var ophørt.
Løbende ydelser til godkendte foreninger (gavebreve) er fradragsberettigede. Dette gælder dog ikke, hvis de kan opsiges af den ene part. Det giver udfordringer ift. en lang række af de standardgavebreve, der er på området.
Ved byretten var revisor blevet dømt for medvirken. Han blev frifundet ved Landsretten, idet der ikke var fornødent bevis for deltagelse på en sådan måde, at han kunne straffes.
Meddelelsen indeholder udover en grundig omtale af sagen bl.a. oversigt over afgørelser vedrørende erhverv/ikke erhverv ved udlejning af fast ejendom.
Investorfradrag er betinget af, at der ikke overdrages aktiver til selskabet. Alle aktiver er ifølge Skattestyrelsen omfattet af begrebet ”aktiver”.
Skattestyrelsen har vejledende udtalt sig om periodiseringen af tilskud, der er forskudsudbetalt og tilskud, der er udbetalt til standardomkostninger.
Folketinget har udskudt betalingsfrister vedrørende skat og moms til gavn for (likviditeten i) virksomhederne.
Anvendelse af de skematiske regler i LL § 8P forudsætter, at andelene oprindelig er købt til en pris svarende til VE-udbudsprisen. En ægtefælle succederer efter KSL § 26 A, hvis køberægtefællen driver erhvervsmæssig virksomhed.
En alternativ investeringsfond (AIF) var ikke et investeringsbevis omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, idet det ikke var godtgjort, at AIF’en alene investerede i værdipapirer mv.
SEGES beskriver praksis mht. periodisering af ydelser ved f.eks. leasing af biler/maskiner, leje af fast ejendom mv. Herudover berøres opgørelsen af resultatet ved videreudlejning af en leaset bil, hvis man ikke anvender standardreglen i LL § 15 R.
Skattestyrelsen oplever, at udfyldelsen af rubrik 638 i mange tilfælde sker fejlagtigt. F.eks. opleves, at der indtastes virksomhedens overskud, SE-nummer mv.
Højesteret fandt ikke, at børskursen skal anvendes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i tilfælde, hvor der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at børskursen ikke kan anses for et retvisende udtryk for obligationernes markedsværdi.
Byretten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte det af skattemyndighederne udøvede skøn over, at der foreløbig ikke skulle ydes fuld omkostningsdækning.
Skattestyrelsen har udsendt vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2020, landbrug.
Det var mindst groft uagtsomt, at skatteyder ikke havde korrigeret selvangivelserne foretaget af hans revisor mht. yderligere løn samt fri bil og telefon.
Skattestyrelsen har udsendt et nyt styresignal om ændring af praksis for tab på fordringer omfattet af KGL § 14.
Højesteret lemper praksis for omvalg, således at der ikke er krav om direkte sammenhæng mellem ændringen i ansættelsen og selvangivelsesvalget.
Beskrivelse af den skattemæssige behandling af udgifter til feriepenge og skyldige feriepenge efter den nye ferielov.
En kommanditist var skattepligtig af en kursgevinst på gæld, selvom kommanditselskabet kun hæftede med den stillede sikkerhed.
2009 og 2010 kunne ikke genoptages ekstraordinært, så der kunne gives fradrag for tab på investeringsbeviser.
Klagestrukturen er ændret væsentligt for primært personer og dødsboer. Udgangspunktet bliver herefter, at skatteankenævnene er den eneste klageinstans for disse.
Folketinget har vedtaget en række ændringer på skatteområdet.
Almindelige aktier kan ikke indgå i virksomhedsordningen. Men PBL § 53 A-ordninger giver alligevel en mulighed.
Når der gives nedslag for overtagelse af latent skat ved overdragelser med succession har det betydning for bl.a. VSL, EBL, AL mv. Skattestyrelsen har udtalt deres holdning.
En person havde fået godt 2 mio. i bestikkelse. De var skattepligtige. Uanset at der var afsagt dom om konfiskation, var denne ikke sket. Der var derfor ikke et tilsvarende fradrag.
Da pensionsindbetalinger var medtaget i et låst felt, var det ikke ansvarspådragende, at skatteyder ikke havde reageret på de fejlagtige fradrag.
Omlægningerne blev anset for gældseftergivelser, der begrænsede underskuddene.
Oversigt over skattereglerne for privat udlejning af bil, både, værelser, bolig en del af året og fritidsboliger.
Opgørelsen af tab til fremførsel skal ske på baggrund af de nettogevinster mv., der rent faktisk har været, uanset at noget andet er selvangivet.
Skatteyder havde ved en fejl indbetalt til en forkert konto via netbank. Da beløbet derfor var til rådighed ved udgangen af året, kunne der ikke opnås fradrag.
Skatterådet fandt, at aktionærerne ved fortrinsretten ikke ville opnå en sådan økonomisk fordel, at afkastet på aktionærernes pensionsordninger måtte antages at blive nedsat. Derfor medførte investeringen ikke ophævelse af pensionsordningen.
Ophævelsen af ordningen var omfattet af PBL, § 29, stk. 3, hvorefter ophævelsen ikke koster 60 % i afgift.
Skatteyder kunne konkret godtgøre, at indbetalingerne på en aldersopsparing var en åbenbar fejldisposition, hvorfor beløbet kunne tilbageføres uden afgift.
Skatterådet kunne bekræfte, at spørgers beholdning af bitcoins skulle værdiansættes til handelsværdien på tilflytningstidspunktet.
Landsskatteretten fandt, at klageren som aktionær ville opnå særlige rettigheder i selskabet, der måtte anses for at nedsætte afkastet af ordningen, og som ville medføre, at klageren ville opnå økonomiske fordele, inden opsparingen udbetaltes.
Et investeringsselskab ville udstede obligationer, som investorer kunne erhverve. Afkastet var afhængigt af resultatet af de investeringer i P2P-lån, som investeringsselskabet foretog.
Fra indkomståret 2020 skal afkast fra investeringsselskaber, herunder ETF’er, der overvejende investerer i aktier, for personer medregnes ved opgørelse af aktieindkomsten.
Beregningsgrundlaget (årslønnen) skulle opgøres som årslønnen på det tidspunkt, hvor den konkrete aftale indgås.
En skatteyder havde fået 2 bitcoins i julegave i 2013. En gevinst ved afståelse vil være skattefri efter SL § 5, litra a.
Et selskab ville udstede obligationer med en formel løbetid på 1.000 år. Dette fandtes konkret at være gæld, og renterne herpå fandtes skatteretligt at være renter.
Landsskatteretten fandt, at SKATs forhøjelser var ugyldige grundet fristoverskridelse.
Foderstofselskabet BMG A/S er taget under konkursbehandling. Hvad betyder det for skatten og momsen?
Et ægtepar skulle ikke betale skat af midler, der var indsamlet for at anerkende ægteparrets frivillige kirkelige engagement.
Landsskatteretten fandt, at der ved overdragelse kunne tages udgangspunkt i 85 % af ejendomsværdien, uanset at ejendommen var købt kort tid før for et væsentligt større beløb. Det var ikke særlige omstændigheder, at vurderingerne var suspenderede.
En anmodning om fristforlængelse blev ikke modtaget af SKAT. Da man ikke reagerede rettidigt, efter at afgørelsen var truffet, kunne der ikke ske ekstraordinær genoptagelse.
Da den samlede indkomst i virksomhedsordningen var negativ, kunne der ikke ske lempelse for skat betalt til Sverige.
Skattestyrelsen har fastsat retningslinjer, der skal sikre, at en hjemvist sag behandles af andre medarbejdere end dem, der deltog i behandlingen af den oprindelige sag.
Et ægtepar var trods forsøg på fraflytning fortsat fuldt skattepligtige til DK. Der var tale om grov uagtsomhed ved alene at selvangive som begrænset skattepligtig.
Skatteyder havde fejlagtigt anvendt realisationsprincippet. Primoværdien 2017 kunne ændres for de værdipapirer, der var i behold.
Folketinget har vedtaget en række forskellige skatte- og afgiftslovsændringer.
Folketinget har vedtaget, at der fra 1. januar 2019 kan gives fradrag på 15 % af investeringer i visse selskaber.
Chauffører ansat i datterselskab i udlandet blev anset for at være arbejdsudlejede til det danske selskab.
En person havde uberettiget anvendt virksomhedsordningen. Der kunne ske ophørsbeskatning i det ældste ikke forældede indkomstår.
Skattestyrelsen har fastsat vejledende mindstesatser for handlendes forbrug af egne varer, privat andel af elektricitet, vand og varme samt bilforhandleres private anvendelse af biler.
Skattestyrelsen har udsendt vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2019, landbrug
Der er flere skatteelementer, såsom afskaffelse af foderfosfatafgiften, indførelse af sælgerpantebrevsmodel, mobilitetsfradrag mv.
Et holdingselskab til et selskab, der var lejer i en ejendom, var ikke klageberettiget ift. vurderingen, selvom ejendomsskatter mv. påvirkede lejen
Skattestyrelsen har fastsat vejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 2018.
Der er fra 1. januar 2019 indført en aktiesparekonto.
Der gives mulighed for påbud om benyttelse af leverandør af lønadministration samt om digital logbog. Hæftelsesgrænsen mv. ved kontante betalinger nedsættes.
Skatterådet har til brug ved skatteansættelsen for landbrugere fastsat normalhandelsværdien pr. 31. december 2018 for kreaturer, svin, får og heste.
Landsskatteretten fandt, at kursværdien af latent skat ved kompensation efter KSL § 33 C, konkret kunne ansættes til kurs 80. Der kunne derudover tages udgangspunkt i 85 % af ejendomsværdien før nedslag.
2009 og 2010 kunne ikke genoptages ekstraordinært, så der kunne gives fradrag for tab på investeringsbeviser.
Landsskatteretten fandt ikke, at SKAT kunne anvende SKFVL § 27, stk. 1, nr. 2, om direkte følger for et andet indkomstår, idet den ordinære frist var udløbet på det tidspunkt, SKAT traf afgørelse for det ”forkerte” indkomstår.
Skatteministeriet har udgivet en vejledning om de overordnede principper for behandlingen af retssager om skatte- og afgiftsregler.
Da der ikke var udarbejdet en fraskrivelseserklæring, ført en korrekt kørselsbog for bilens anvendelse, eller det på anden måde kunne dokumenteres, at selskabets bil ikke var til rådighed, blev bilen beskattet efter reglen fri bil til rådighed.
Regeringen har fremlagt deres planer for lovgivning i det nye folketingsår.
Skatteforvaltningen har nu fået hjemmel til at kunne afskære en skattepligtig fra at anvende TastSelv ift. forskudsopgørelsen og årsopgørelsen og oplyser om reglerne.
Landsskatteretten fandt, at to hovedaktionærer ikke skulle beskattes af fri bil, da bevisbyrden for privat benyttelse af biler ejet af arbejdsgiver under visse betingelser tilfalder SKAT.
Et selskab havde i november anskaffet en fordring mod et andet selskab til kurs 22,7. I juni året efter blev fordringen konverteret til anparter til kurs 100. Selskabet havde derfor en skattepligtig kursgevinst på knap 20 mio. kr.
Valutakurstabet fra indbetaling af foreløbige skatter til Norge til udbetaling af overskydende skat kunne ikke fratrækkes.
LL § 4 definerer, at man som deltager i et I/S ikke nødvendigvis er selvstændigt erhvervsdrivende. Der er nu kommet en afgørelse herom.
Et selskab betalte godt 13 mio. kr. til en kinesisk bank. Betalingen skete på baggrund af fremsendte fakturaer på aktiekøb, der fremstod som sendt fra direktøren, men ikke var det.
Pengefordringen i anledning af erstatning for mangler ved byggeri var først erhvervet ved dom. På dette tidspunkt var kursværdien 0, da debitor var under konkurs.
Manglende selvangivelse af finansiel kontrakt var forsætlig/groft uagtsom, men SKAT havde reageret for sent efter kundskab.
Selvom tab ikke kunne fratrækkes, skulle gevinster på andre aktier i samme depot beskattes.
Skatterådet fandt, at investering i solceller gennem et P/S var passiv kapitalanbringelse. Dermed kunne investeringen forhindre succession i aktier.
Skattestyrelsen har vejledende udtalt, at udgifter til etablering af minivådområder kan fratrækkes både skatte- og momsmæssigt.
En fond ville yde ansvarlig lånekapital til landbruget. I den forbindelse ville de have en såkaldt ”risikotillægsrente”, hvis det gik godt for landmanden. Skatterådet bekræftede, at det var en renteudgift.
I 2 sager har Landsskatteretten fundet, at salg af helejede vindmøller og køb af andele i nye vindmøller ikke var virksomhedsophør efter AL § 9. I begge sager var sælger/køber med i ledelsen af den nye vindmølle.
En ændring af valuta på gæld fra CHF til EUR og retur var ikke indfrielse, idet det lå i låneaftalen, at disse ændringer kunne ske. Vedrørende finansielle kontrakter var det endnu en afgørelse, man må undres over.
Flertallet i Landsskatteretten lagde bl.a. vægt på, at løbetiden på swappen var længere end løbetiden på gælden samt flere andre forhold. Mindretallet havde en helt anden hensigtsmæssig tilgang.
En renteswap der først skulle begynde om et år, var erhvervsmæssig.
Der er indført et jobfradrag, der giver en skattenedsættelse på op til 640 kr., og bundskatten er nedsat med 0,02 %.
Fradragene for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed hæves gradvist fra de nuværende 100 pct. til 110 pct.
LL § 4 definerer, at man som deltager i et K/S ikke nødvendigvis er selvstændig erhvervsdrivende. Der er nu kommet en afgørelse herom.
Gevinst og tab ved anskaffelse af Bitcoins og Ether var spekulation. Marginhandler var finansielle kontrakter og indberetningspligtige.
SKATs praksis om regulering af salgssummen, hvor værdipapiret er solgt, er tilsidesat. Genoptagelse er mulig.
En gæld kunne swappes både til fast rente og til fremmed valuta. Og en kontrakt kunne overgå til at være erhvervsmæssig.
Gevinst og tab ved anskaffelse af Bitcoins og Bitcoin cash anses enten for skattepligtig efter reglerne om spekulation eller som skattefrie formuegevinster/-tab.
Regeringen har fremsat et lovforslag om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger.
Grænserne for indbetaling på børneopsparingskonti er fordoblet til 6.000 kr. pr. år og i alt maksimalt 72.000 kr.
”Udligningsskatten” på visse pensionsudbetalinger er afskaffet fra og med indkomståret 2018.
Beskatningen af fri telefon og internet er nu afskaffet. Men først fra indkomståret 2020!
BoligJobordningen (også kendt som service- og som håndværkerfradraget) er nu gjort permanent.
Driftsmidler, der var leaset ud, blev ikke anset for passiv kapitalanbringelse.
Fremførbare tab på finansielle kontrakter skal udnyttes i det tidligst mulige indkomstår og kan ikke fremføres, hvis de kan udnyttes.
Der var ikke fradrag for indbetalinger over nettet til et firma, hvor indbetaler blev bedraget.
Et lån blev eftergivet og blev selvangivet som fuldt skattepligtigt. Låntager fik medhold i, at kursværdien var lavere, hvorfor indkomsten skulle nedsættes.
Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om ændringer af fradragsret for pensionsindbetalinger, ændret beskæftigelsesfradrag, nedsættelse af bundskat mv.
En søns køb af 50 % af forældrenes landbrug blev med de indgåede aftaler anset for stiftelse af et interessentskab og ikke bare et sameje. Dermed var sønnen som udgangspunkt omfattet af de skærpede regler om kildeartsbegrænsning af underskud
Skatteyder havde ikke brugt lagerprincippet i 2008 og 2009, og havde dermed ikke taget fradrag for værdinedgangen disse år. Tabet kunne fratrækkes i 2017.
Med virkning fra 2008 er fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter udvidet. Det samme gælder erhvervsmæssige udgifter tilknyttet ansættelsesforholdet.
Avancen ved en kommunes overtagelse af et areal efter skatteyders krav om dette efter planlovens § 47 A var ikke skattefri for skatteyder efter EBL § 11.
SKATs mulighed for at tilbagekalde et bindende svar pga. efterfølgende forhold er afskaffet.
Landsskatteretten fandt, at en hustru kunne anvende LL § 8 P, stk. 2 og 3, på køb af anparter i en vindmølle, hvor manden var med som opstiller. Der var ikke succession som opstiller.
Et kompensationsbeløb udbetalt af en bank for tab på investeringsbeviser solgt i 2011 skulle beskattes i 2013, idet der først i 2013 var erhvervet endelig ret til beløbet.
En person overtog hele gælden til en bank, efter at den tidligere hustru havde misligholdt sin betalingsforpligtelse iht. fælles gæld i deres tidligere fælles ejendom.
SEGES har fået afklaret ved bindende svar, hvornår tilskud fra Landdistriktsfonden skal indtægtsføres, hvornår straksafskrivningen kan foretages og flere andre forhold vedrørende investeringerne for tilskuddet.
En landmand havde lavet aftaler med en tidligere ansat om udførelse af renoveringsarbejder på klagers ejendomme. Landskatteretten fandt, at der ikke var tale om entrepriseaftaler, men et ansættelsesforhold.
SKAT havde først i oktober 2013 varslet en ændring af et fremførselsberettiget tab fra 2008. Dette var for sent efter skatteforvaltningslovens § 26. En aftale om bortfald af tabene ved en akkord kunne ikke føre til et andet resultat.
Landsskatteretten tilsidesætter Skatterådet. Hvis et tab ikke er omfattet af KGL § 17, skal det behandles efter KGL § 14.
Skatteministeriet anerkendte, at en rentecap i DKK var erhvervsmæssig, selvom den underliggende gæld var i DKK og EUR.
SKAT er endnu ikke klar med den digitale ansøgningsblanket til omkostningsgodtgørelse, der ellers skulle anvendes fra 1. juli. Den gamle papirblanket kan anvendes.
En indbetaling på en ratepension 27/12 2013 kunne ikke overføres til 2014. Der var ikke tale om en åbenbar fejl. Kun den del, der oversteg maksimumsgrænsen kunne udbetales.
Et selskab med produktion af mink blev anset for at skulle indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, da der var tale om arbejdsudleje.
En planteavlers sikring af kommende høst ved salg af hvede- og rapsfutures blev anset for erhvervsmæssige.
En svineproducents sikring af kommende foderkøb ved køb af hvedefutures blev anset for erhvervsmæssige. Både ift. foderhvede og foderbyg.
En planteavlers køb af hvedefutures i forbindelse med salg af den fysiske høst blev ikke anset for erhvervsmæssigt.
En elevuddannelse blev uberettiget ophævet. Godtgørelsen efter erhvervsuddannelseslovens § 65 var skattepligtig.
Bo- og gaveafgiften er nedsat ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder.
Har man fejlagtigt brugt et forkert opgørelsesprincip for værdipapirer mv., kan man fremadrettet få genoptagelse uden risiko for dobbeltbeskatning/dobbeltfradrag.
Som udgangspunkt skal honoraraftalen indsendes ved ansøgning om omkostningsgodtgørelse. Ligeledes skal ansøgningen fra 1. juli som udgangspunkt ske digitalt.
En hovedaktionær havde bil på gule plader til rådighed. Han gav hustruen et lift, men slap på et hængende hår for beskatning af fri bil.
En skatteyder fik ekstraordinær genoptagelse efter SKFVL § 27, stk. 1, nr. 8, uanset at anmodningen var for sen, idet SKAT ikke i forbindelse med ansættelsen havde hørt og underrettet ham.
3 gartnerier slap fri for arbejdsudleje ift. okulation af roser og podning af frugttræer. En entreprenørvirksomhed gjorde ikke ift. en underleverandør.
Landsskatteretten fandt ikke, at valutaterminskontrakter havde erhvervsmæssig tilknytning. Afgørelsen viser, at Landsskatteretten ikke forstår helt grundlæggende finansielle forhold.
Saldoen for betalingsrettigheder mv. blev tømt ved salg og leje af betalingsrettigheder. Dermed kunne et større tab fradrages i salgsåret, idet saldoen var væsentlig grundet tidligere køb af mælkekvote.
En ændring af vilkår på gæld blev anset for så væsentlig, at der var tale om en indfrielse. Dermed skulle der opgøres gevinst/tab. Derudover omtales, hvornår ændringer af vilkår medfører indfrielse.
SKAT får nu pligt til at orientere skatteyder, når de bruger Kammeradvokaten i en skattesag.
Digital adgang til avis betalt af arbejdsgiver skal behandles som avis leveret på bopæl. Udfordringer mellem skatteregler og den digitale udvikling.
En rabat kunne forlods henføres til den del af de samlede ydelser, der ikke var omfattet af boligjobordningen. Fradrag kræver, at lønudgifterne er specificeret.
Landsskatteretten fandt ikke, at lagerbeskattede finansielle kontrakter samt lagerbeskattede fordringer og gæld var balanceposter, der var omfattet af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 7.
En fastrenteswap blev ikke anset for at have erhvervsmæssig tilknytning.
To renteswaps i EUR havde negativ værdi. De skulle afløses af to nye renteswaps i DKK, hvor indgangsværdien blev negativ svarende til den negative markedsværdi på de to gamle swaps. Ændringen havde ingen skattemæssig effekt.
Der var ikke fradrag for tab på forudbetaling for private håndværkerydelser eller for erstatning.
Negativ saldo efter AL § 5 skulle indtægtsføres eller faktisk udlignes med en del af positiv saldo efter AL § 5 D.
Landsskatteretten fandt, at tidligere kendelser ikke var udtryk for en praksisændring. Landsskatteretten tog ikke konkret stilling til, om virksomheden opfyldte kravene for tilbagebetaling, da kravet var forældet.
Udskiftning af tag er ikke omfattet af boligjobordningen fra 1. januar 2016. Isolering af tag er derimod. Udskiftning af stråtag med deraf følgende forøget isoleringsevne faldt udenfor ordningen.
Brændværdien for metan, som skal anvendes ved dokumentation af energiindholdet i biogas, når dokumentationen sker ved måling, sættes til 35,9 MJ/Nm3.
Modtagelse af Natura 2000-tilskud for at undlade at dyrke landbrugsjord kunne ikke anses for at udgøre et vederlag for en leverance.
Landsskatteretten ændrer delvist Skatterådets afgørelse omkring salg af to byggegrunde, hvoraf den ene havde været bebygget. Den ene kunne sælges momsfrit, mens salget af den anden var momspligtigt.
Salget af en udlejet byggegrund kunne ikke ske momsfrit, jf. ML § 13, stk. 2, idet hensigten med erhvervelsen af grunden ikke var udlejning, men derimod salg. En midlertidig udlejning kunne ikke ændre på udfaldet.
En virksomhed har opført to lejligheder med henblik på udlejning. Da virksomheden ifølge Skatterådet ikke har sandsynliggjort, at lejlighederne alene er opført med henblik på udlejning, kunne lejlighederne ikke sælges momsfrit.
SKAT giver deres opfattelse af, hvordan afgiftslovenes regler om måling med tilbagevirkende kraft skal fortolkes i samspil med reglerne om ordinær genoptagelse af afgiftstilsvaret i henhold til SFL § 31, stk. 2.
EU-domstolen fastslår med dommen, at en virksomhed, der opfører en bygning med henblik på salg, udfører en momspligtig aktivitet, som giver ret til momsfradrag for opførelsesomkostningerne, selv hvis salgsprisen ligger under kostpris.
En fordring kunne ikke placeres i virksomhedsordningen selvom det var en struktureret fordring. Den var opstået ved salg af virksomhedsaktiver.
Et mindre landbrug drev virksomhed med opdræt og salg af kvæg. Idet virksomheden ikke i flere år havde haft en momspligtig omsætning, kom Landsskatteretten frem til, at virksomheden ikke drev økonomisk virksomhed.
To renteswaps havde negativ værdi. De skulle afløses af to nye renteswaps, hvor indgangsværdien blev negativ svarende til den negative markedsværdi på de to gamle swaps. Alle var finansielle kontrakter, og tab skulle opgøres efter lagerprincippet.
Der var ikke fradrag for tab på valutaterminskontrakter. Højesteret fandt dog, at der kan være erhvervsmæssig tilknytning, når man har solgt en valuta på termin for at nedbringe finansieringsomkostningerne.
SKAT ønsker at ændre praksis, så privates forudbetalinger for varer og ydelser, der ikke leveres, ikke medfører fradrag efter KGL §14. Desuden beskrives en meget uheldig fortolkning af KGL § 17 og en særligt indskrænkende holdning til fradragstidspunktet.
En landmand havde indgået aftale om valutaswap mv. En del af gælden var placeret privat. Han fik ikke medhold i, at denne placering kunne vælges om efter skatteforvaltningslovens § 30.
Det er vigtigt at være opmærksom på betingelserne for at kunne anvende reglerne om momsfri virksomhedsoverdragelse.
Skatterådet fandt, at et konkret banklån med indbygget renteloft kunne anses for gæld og ikke delvist en gæld og delvist en finansiel kontrakt.
Byretten fastslog, at det var et udslag af mindst grov uagtsomhed hos ejeren, da en virksomhed ikke havde angivet momsen korrekt. At revisor forestod bogføringen kunne ikke lede til et andet resultat.
Landsskatteretten fastslår, at det er en betingelse for godtgørelse af olieafgift for diesel anvendt til landbrugsaktiviteter, at der er tale om farvet diesel.
Landsskatteretten fastslog, at SKATs forslag til ekstraordinær genoptagelse af virksomhedens momstilsvar ikke var afsendt indenfor 6 måneder efter, at SKAT var kommet til kundskab om forholdet.
Forbrug af elektricitet leveret fra et solcelleanlæg placeret på Spørgers jord kunne ikke anses som egetforbrug i relation til elafgiftsloven § 2, stk. 1, litra c, idet Spørger ikke var ejer af anlægget.
Spørger i sagen måtte anses som elproducent og spørgers egetforbrug af elektricitet fra solcelleanlægget i en container med driftsudstyr var derfor undtaget for afgift i medfør af elafgiftslovens § 2, stk. 1, litra c.
Salget af landbrugsjord omfattet af en lokalplan, som har været anvendt til både momspligtig og momsfri virksomhed, var momsfrit, da jorden i perioden fra lokalplanens ikrafttræden til salget af arealet alene har været anvendt til momsfritaget udlejning.
Skatterådet kommer i dette bindende svar højst overraskende frem til, at en ejendom anvendt til momsfri boligudlejning skal momses ved salget, fordi sælger ikke har løftet bevisbyrden for, at ejendommen udelukkende blev erhvervet med henblik på udlejning.
Etablering af nye ejerlejligheder på ejendommens fælles tørreloft/pulterrum skal anses som en tilbygning på en eksisterende bygning. Særskilt levering af en ny tilbygning sidestilles med salg af en ny bygning og er dermed momspligtig.
SKAT præciserer sin fortolkning af, hvornår salg af varer fra andre EU-lande kan ske uden, at det omfattes af reglerne om fjernsalg i momsloven, hvorved der ikke skal beregnes dansk moms.
Virksomheden opfyldt ikke betingelserne for momsfradrag, idet den ikke var i besiddelse af en faktura stilet til virksomheden, ligesom det ikke var virksomheden, der havde bestilt og betalt regningen.
Dette bindende svar fastslår, hvorledes momsgrundlaget skal opgøres ved momspligtig udlejning til både interesseforbundne og ikke-interesseforbundne parter.
Tilskud til opførelse af bygning var ikke momspligtigt og afskar ikke adgangen til fuldt momsfradrag for udgifter til projektering, når bygningen blev omfattet af en frivillig registrering for udlejning af fast ejendom.
Adgangen til momsfradrag blev nægtet under henvisning til manglende momspligtig omsætning i både landbrugsvirksomheden og udlejningsvirksomheden.
Udgifter i forbindelse med klager over virksomhedens skatteansættelse og momstilsvar har en direkte og umiddelbar tilknytning til virksomhedens momspligtige aktivitet, hvorfor der er adgang til momsfradrag for disse udgifter.
En landejendom drev ikke økonomisk virksomhed i momslovens forstand, idet virksomhedens indtægt alene udgjordes af tilskud, som ikke kunne anses som vederlag for en ydelse. Virksomheden havde derfor ikke adgang til momsfradrag.
Hvornår et arbejde vedrørende en bygning skal medregnes som ombygningsarbejde og dermed i beregningsgrundlaget for 25 pct.-reglen, hvis bygningen sælges. Kunne ikke støtte ret på en passus i lovforarbejderne, som ikke var indarbejdet i momsbekg.
Skatterådet holder fast i sin praksis omkring salg af gamle bygninger med grund. Når køber har nedrivningshensigt, er det Skatterådets opfattelse, at der er tale om salg af en byggegrund.
Tilskud skal medregnes i momsgrundlaget, hvis tilskuddet konkret anses for at være et vederlag for en leverance. Såfremt tilskuddet ikke udgør et vederlag, falder tilskuddet helt udenfor momslovens anvendelsesområde.
En virksomhed blev nægtet momsfradrag for moms på fakturaer udstedt af underleverandører, idet fakturakravene ikke var opfyldt, og det i øvrigt ikke kunne dokumenteres, at der var sket levering og betaling for ydelserne.
Udlån af medarbejdere mellem koncernforbundne selskaber var en momspligtig ydelse og ikke et udlæg, der kunne holdes udenfor momsgrundlaget.
Et selskab havde investeret i såkaldte BULL-certifikater i et børsnoteret aktieindex. Certifikaterne var omfattet af KGL § 29, stk. 1. Da certifikaterne ikke var omfattet af nogen fradragsbegrænsninger kunne tabet fradrages.
Den fællesstandardsatsordning for landbrugere er indført i flere andre EU-lande og kan give visse momsmæssige udfordringer, når en dansk virksomhed køber varer af en udenlandsk virksomhed, der er omfattet af denne ordning.
Landsskatteretten går med denne afgørelse imod Skatterådets hidtidige praksis på området for salg af fast ejendom, da LSR fastslog, at salg af en ejendom med eksisterende bygning ikke udgjorde salg af en byggegrund, selvom købers hensigt var nedrivning.
Skatterådet fandt, at hustruen succederer efter KSL § 26 A i sin mands forhold som vindmølleopstiller, hvorfor hun ikke kan vælge den skematiske regel i LL § 8 P.
Der var tale om virksomhedsophør efter AL § 9 ved salg af en 100 pct. ejet vindmølle og køb af andele på henholdsvis 33 1/3 pct. og 8 2/3 pct. i nye vindmøller.
Boligjobordningen videreføres i 2016 og 2017. Serviceydelserne er de samme, mens der ændres på håndværksydelserne. Fradraget opdeles på henholdsvis 6.000 kr. og 12.000 kr.
Ændrede faktureringsregler vedrørende salg/videresalg af elektricitet træder i kraft 1. april 2016
Det er den samlede skyldige/tilgodehavende moms, der skal selvangives i felt 638.
Hvis man er tilmeldt digital post får man ikke længere udsendt indbetalingskort vedrørende B-skatterater.
En fastrenteswap blev ikke anset for at have erhvervsmæssig tilknytning.
En køber af et solcelleanlæg kunne ikke indtræde i retten til efter en tidligere bestemmelse at anse det for erhvervsmæssig virksomhed.
Overkursreglen i KGL § 22 gælder nu også ved refinansiering. Men kun ved gæld stiftet den 10. november 2015 eller senere.
En obligation, hvor indfrielseskurs og afkast afhænger af udviklingen af de bagvedliggende lån og det finansielle udredningsarbejde, var en struktureret obligation.
Den såkaldte renteindtægt efter KGL § 22 A skal ifølge Skatteministeriet periodiseres forholdsmæssigt.
SKAT har udsendt et styresignal om, at konkursboer, der fortsætter eller afvikler momspligtige aktiviteter fremadrettet skal momsregistreres. Skatteministeren har desuden besvaret nogle spørgsmål omkring konkursboer og moms.
På baggrund af to domme fra EU-domstolen ændres den danske praksis for holdingselskabers adgang til momsfradrag for rådgiveromkostninger i forbindelse med køb af selskaber.
Landsskatteretten kom i kendelsen frem til, at et selskab hæfter for forkert angivet moms på trods af svigagtig adfærd fra selskabets skattechef.
Styresignalet omhandler den momsmæssige behandling af overskudsfødevarer, der udleveres mod en mindre betaling til indsamlingsorganisationer.
SKAT giver i meddelelsen retningslinjer for, hvordan virksomhederne kan dokumentere den indfyrede effekt i kedler/motorer, hvis der fyres med biobrændsler.
Skatterådet bekræfter, at en balanceomkostninger, netomkostninger, producentgebyr og administrationsomkostninger ved elselskabers køb af elektricitet er omfattet af den omvendte betalingspligt
Styresignalet præciserer SKATs opfattelse af, hvordan en elopvarmet helårsboligs egenproduktion af elektricitet skal indgå i opgørelsen af forbruget af elektricitet, der giver ret til elvarmesats i henhold til elafgiftslovens § 6, stk. 1.
SKAT har udsendt et generelt styresignal om retningsliner for tilbagebetaling af beløb opkrævet i strid med EU-retten.
Skatterådet bekræfter, at spørgers udlejning af ejendommen til X ikke vil være udtryk for udlejning til boligformål i momslovens forstand.
Skatterådet bekræfter, at spørger kan sælge Bygningsparcellen uden moms, jf. momslovens§ 13, stk. 1, nr. 9.Ejendommen er på xx.xxx kvm.
Landsskatteretten stadfæster SKATs bindende svar, hvorefter salget af en bygningsparcel, hvor driftsbygninger og stuehus var nedrevet blev anset for salg af en byggegrund, hvor sælger er en afgiftspligtig person ved salget.
Skatterådet slår fast, at adgangen til momsfradrag for tab på debitorer er afhængig af, at kravet opretholdes i konkursboet.
Virksomheder, der forarbejder smeltet glas eller metal, f.eks. glasværker, støberier og andre virksomheder, der forarbejder metal er berettiget til genoptagelse af afgiften på elektricitet efter CO2-afgiftsloven.
Skatterådet anser overdragelse af et vindmølleprojekt som overdragelse af en virksomhed med produktion af el fra en vindmølle, og når køber overtager projektet overtager han den fremtidige produktion.
Skatterådet tager i to afgørelser stilling til køber og sælgers momsmæssige behandling af salget af en ejendom, der først skal tilbageudlejes til sælger og dernæst rives ned.
Udlejning til et boligselskab, som videreudlejer til boligformål, anses også for udlejning til boligformål.
Landsskatteretten fandt, at rentebeløbet skulle beskattes på det tidspunkt, hvor der var erhvervet ret til beløbet og ikke på det senere tidspunkt, hvor beløbet blev fastsat ved forlig.
Salg af en fast ejendom indenfor en fællesregistrering er ikke et momspligtigt salg, ligesom salg af selskabsandele heller ikke er det, jf. ML § 13, stk. 1, nr. 11.
Udstykning og salg af ejendom med en tilhørende grund, som havde været beboet af klageren samt udlejet, ansås for momspligtig økonomisk virksomhed.
Boligjobordningen videreføres efter planen i 2016 og 2017 i en mere "grøn" udgave. Lovudkast er i høring.
SKAT er med styresignalet nu kommet med deres holdning til spørgsmålet om mulighed for genoptagelse vedrørende godtgørelse af momsen på udgifter til byggemodning mv. af byggegrunde, der ikke er solgt med udgangen af 2015.
BoligJobordningen er genindført for kalenderåret 2015 ved vedtagelsen af L 5 2014-15, 2. samling, 26. august 2015.
El- og gasproducenter, der sælger strøm og gas til en videreforhandler som defineret i ML § 14, stk. 2, er fra 1. juli 2015 omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt for momsen af den solgte strøm og gas.
Østre Landsret fandt det ikke godtgjort, at valutaterminskontrakter havde tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed. Tabet var dermed kildeartsbegrænset.
Landsskatteretten fandt, at et tab på en debitor var sandsynliggjort ved anmeldelse i et dødsbo, hvor kravet var anerkendt, og hvor den forventelige dividende fremgik af åbningsbalancen.
Værdiansættelsen af et personalegode kunne ansættes til arbejdsgiverens omkostninger.
Europarådet har 19. juni 2015 godkendt, at den danske model med køb af dagsbeviser for små varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3 ton kan fortsætte.
SEGES' notat om kontingenter til og tilbagebetalinger fra arbejdsgiverforeninger.
Udgifter til arkitekter, ingeniører og andre rådgivere skal ikke medregnes til værdien af det udførte ombygningsarbejde, når det skal vurderes, om en ombygning er væsentlig efter 25/50 procentreglen. Omvendt skal nedrivningsomkostninger medregnes.
Skatterådet fastslog, at det er en betingelse for fritagelse for elafgiften, at det er den samme juridiske enhed, der er elproducent, ejer og forbruger af elektriciteten - alternativt - at der er tale om lejemål, hvor udlejer ejer anlægget.
En almen boligafdeling skal i lighed med andre ejere af solcelleanlæg betale moms af den elektricitet, der leveres til nettet mod vederlag. Levering af elektricitet til afdelingens beboere og til fælles arealer sker som led i den momsfrie udlejning.
Ekstraordinære bidrag til fagforeninger er omfattet af loftet over fradrag.
Byretten skulle tage stilling til, hvorvidt den afgiftspligtige værdi af brugte mobiltelefoner i forbindelse med konceptet "byt til nyt" skulle opgøres som en subjektiv eller en objektiv værdi.
Det er muligt at forudfakturere omkostninger for hele kontraktperioden på 12 år, når fakturaen betales. Salg af driftsmidler i en fællesregistrering skal ikke pålægges moms, og der skal ikke ske regulering for investeringsgoder, når perioden er udløbet.
Landsskatteretten afgjorde, at en udtrædelsesgodtgørelse ikke kunne anses for et vederlag for en leverance og derfor ikke var momspligtig. Landsskatteretten fandt, at godtgørelsen havde visse ligheder med et depositum.
Skatterådet tog stilling til, om der momsmæssigt var tale om en eller to leverancer, når de første 200 kunder mod at erlægge en forudbetaling både får en vare og en årlig provision i en nærmere defineret årrække.
Ægtefæller har (alene) ret til fradrag for 50 pct. af renteudgifter mv. på fælles lån, med mindre der foreligger anden klar aftale.
Skatterådet fastslog, at betingelserne for, at afgiftspligten indtræder ved forudbetalingen, ikke var opfyldt, da det på tidspunktet for forudbetalingen ikke med sikkerhed kunne fastslås, om levering af vare eller ydelse ville være momsfri efter ML § 34.
Skatterådet slår fast, at kriteriet, for at en ejendom med en elopvarmet helårsbolig kan få nedslag i elafgiften, er, at boligen skal være registeret som sådan i BBR. Skatterådet anviser også, hvordan virksomhederne skal håndtere det i praksis.
50 pct. af en computers værdi skulle medregnes til den ansattes løn, da den ansatte havde indgået aftale om at gå ned i løn.
SKAT har udsendt et Styresignal om genoptagelse af skatteansættelsen ved forkert beregnet beskæftigelsesfradrag for årene 2004 - 2012.
Selvom et bioprodukt bliver markedsført og solgt som brændsel til opvarmningsformål, skal der ikke betales olieafgift, da produktet ikke er omfattet af det afgiftspligtige vareområde.
Landsskatteretten fastslår, at en manglende udnyttelse af en leveret ydelse ikke medfører, at leveringen af ydelsen ikke skal anses som en levering mod vederlag, jf. ML § 4, stk. 1. Leverancen er derfor momspligtig og momspligten indtræder ved betalingen.
Landsskatteretten tog stilling til, hvorvidt leverance af el til et fritidscenter kunne være omfattet af ML § 37, stk. 4 for så vidt angår den mængde el, der efter bimåler faktisk blev forbrugt til momspligtig aktivitet.
Skatterådet tog stilling til, om salg af en landejendom, bestående af landbrugsjord og et areal, hvorpå der var lavet fundament til et planlagt ejendomsprojekt, var momspligtigt.
Salg af to fællesregistrerede datterselskaber blev ikke anset for en virksomhedsoverdragelse i henhold til momsloven § 8, stk. 1, 3. pkt., uanset en fælles momsregistrering.
Sagen drejede sig om, hvorvidt en beløbsmæssig tilståelse i en straffesag kunne overføres til den civilretlige ansættelsessag til brug for fastlæggelsen af vederlaget for en bil købt i Tyskland.
Landsskatteretten udtalte, at reguleringsforpligtelsen vedrørende et maskinhus skulle have været opgjort og indbetalt i forbindelse med, at virksomheden blev afmeldt for moms i 2008.
L 167 2014-15 er vedtaget den 21. april 2015. Lovændringen medfører at alle selskabers selvangivelsesfrist for indkomståret 2014 er udsat til 1/9 2015.
L 167 2014-15 er vedtaget den 21. april 2015. Lovændringen medfører bl.a. ændring af, hvornår et bindende svar om værdiansættelse af aktiver er bindende.
En rentekorridor blev anset for at være en finansiel kontrakt med tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed. Eventuelle tab kunne derfor fradrages.
L 98 2014-15 er vedtaget 26. februar 2015. Lovændringen medfører bl.a. ændring af forpagterreglen, opgørelsesprincipper for fordringer og gæld, samt ændringer af ejendomsavancebeskatningsloven vedrørende mælkekvote.
Praksisændring omkring efteropkrævning af moms som følge af EU-domstolens afgørelser. EU-domstolen tog stilling til, hvordan momsgrundlaget skulle opgøres i forbindelse med efteropkrævning, altså om prisen skulle anses som værende inkl. eller ekskl. moms.
Tranportøren af bekæmpelsesmidler skal på forlangende fremlægge dokumentation for, at varen er godkendt efter Miljøstyrelsens regler. SKATs styresignal præciserer, hvilken form for dokumentation, der skal kunne fremlægges.
L 171 (2013-14). Den 1. januar 2015 indføres der afgift af gas fremstillet på basis af biomasse efter gasafgiftsloven, når det anvendes til varmefremstilling. Afgiftspligten på biogas kan medføre betaling af metanafgift samt nox-afgift.
Sagen vedrører de skattemæssige konsekvenser af opdeling af et interessentskab i flere interessentskaber. Herunder om der skal opgøres gevinst/tab og om anpartsreglerne får betydning.
L 9 2014-15 er vedtaget den 9/12 2014. Lovændringen medfører ophævelse af indberetningspligt på "private" virksomhedsrenter, oplysningspligt om moms samt øget indberetningspligt vedrørende aktier.
En husstandsvindmølle blev anset for en selvstændig virksomhed. Den privat anvendte del af strømmen produceret på møllen skulle indtægtsføres med 2,22 kr. pr. kWh (2014).
Udgifter i forbindelse med forberedelse/opstart af virksomhed er momsfradragsberettigede, hvis personen, der har afholdt udgifterne, har en erklæret hensigt om at ville påbegynde økonomisk virksomhed og dermed anses for at være en momspligtig person.
Afgørelsen angår, hvorvidt et konkursbo kan fradrage moms af omkostninger forbundet med afviklingen af den momspligtige virksomhed.
Skatterådet bekræftede at elforbruget, der er produceret på en helårsboligs eget solcelleanlæg, skal medregnes i de første 4.000 kWh, og elforbruget der overstiger 4.000 kWh afregnes til den nedsatte elvarmesats.
EU Kommissionens statsstøtteenhed har godkendt den danske forhøjelse af spildevandsafgiften, hvilket betyder, at den forhøjede afgift på spildevand trådte i kraft 1.oktober 2014.
L 4 2014-15 er vedtaget den 31. oktober 2014. Lovændringen forhøjer bl.a. bundskatten og det skrå skatteloft. Den grønne check nedsættes.
Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse og fandt ligeledes at et regionalt tilskud til anskaffelse af et solcelleanlæg var skattepligtig indkomst.
Skatterådet bekræftede, at der kunne afskrives på hele husstandsvindmøllens anskaffelsessum og fradrag for købsmomsen, selv om vindmøllen var tilkoblet stuehuset og elnettet. Udtagningsmoms af privat strømforbrug.
L 41 2014-15 er vedtaget den 4. december 2014. Lovændringen medfører forhøjet befordringsfradrag til personer i flere (yder)kommuner samt udvider muligheden for elektronisk videregivelse af oplysninger til finansielle institutter.
Den 1. januar 2015 sker der ændringer i afgiftssatserne på de fossile brændsler samt elafgiften og elvarmesatsen. Derudover sker der tilpasninger af afgiftsgrundlaget for VE-brændsler efter energibeskatningsdirektivet.
Det er ikke en betingelse for at foretage regulering af momsen for tab på fordringer over 3.000 kr. uden for konkurs og akkord mv. efter en konkret vurdering, at fordringen er forsøgt inddrevet af en uafhængig inkassovirksomhed.
Husk, at reglerne om omvendt betalingspligt for momsen ved indenlandske salg fra virksomhed til virksomhed af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablets og bærbare computere træder i kraft 1. juli 2014.
Skatterådet finder, at de pågældende værdipapirer (hybrid kernekapital) var fordringer og ikke hverken strukturerede fordringer, finansielle kontrakter eller andet. En række andre forhold beskrives.
Notatet beskriver forholdene vedrørende indberetning og fradrag efter boligjobordningen for bagudforskudte indkomstår 2015.
Der var fradrag for tab på en fordring, hvor fordringshaver var blevet bedraget for knap 220.000 kr., uanset at der ikke var foretaget udlæg.
SKAT skærper i styresignalet kravene til den dokumentation, som sælger skal være i besiddelse af for at kunne sælge varer uden dansk moms ved en EU-handel.
Skatterådet bekræftede, at et nyt låneprodukt havde karakter af prioritetslån, hvorved en kursgevinst ved en ekstraordinær indfrielse af lånet ikke skulle beskattes. Lånet ikke anset for at være et kontantlån.
SKAT har udsendt et styresignal om genoptagelse af fysiske personers gevinster og tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked ("noterede aktier") og omsættelige investeringsbeviser for indkomstårene 2010 til 2013.
Bespisning af kursister i egen kantine er ikke omfattet af praksisændringen om momsfradrag for bespisning af forretningsforbindelser og personale under møder i virksomhedens lokaler, jf. SKATM-2010-30-13.
Skatterådet fastslår, at når man skal vurdere, om et salg af fast ejendom er omfattet af momspligten, er det købers oprindelige hensigt, der skal lægges til grund. Et areal kan anses som en byggegrund, selvom køber ikke får en nedrivningstilladelse.
Landsskatteretten fandt ikke, at de afholdte udgifter kunne henføres til momspligtige aktiviteter, hvorfor der ikke kunne godkendes fradrag for købsmoms eller godtgørelse af elafgift.
Renter, der pålægges ved inddrivelse, er fradragsberettigede efter de almindelige regler i LL § 5. Dette gælder også renter af skatter.
Tilskrevne renter kan fradrages, hvis de kan rummes inden for det aftalte kreditmaksimum.
Lovændringer vedrørende beskæftigelsesfradrag, befordringsfradrag og selvstændigt erhvervsdrivendes og medarbejdende ægtefællers præmiebetalinger til egne syge- og arbejdsskadeforsikringer.
Fra den 2. august sender SKAT igen nye autoforskud ud til personer.
SKAT vil kontrollere, om olieafgift er korrekt angivet hos landbrugsvirksomheder og maskinstationer.
Ændring af momsloven vedrørende leveringsstedet for elektroniske ydelser mv. solgt til private, one stop shop-ordning, udvidelse af definitionen af investeringsgoder samt ophævelse af ordningen for udenlandsk indregistrerede turistbusser mv.
Husk, at reglerne om omvendt betalingspligt for momsen ved indenlandske B2B salg af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet PC'ere og bærbare computere træder i kraft 1. juli 2014.
Antallet af låste felter for bl.a. selvstændigt erhvervsdrivende udvides med renteudgifter og -indtægter, udbytte mv.
SKAT både ændrer og præciserer, hvornår der efter deres opfattelse er tale om arbejdsudleje. I forhold til praksis siden lovændringen i 2012, er der tale om en lempelse på visse områder.
Da en golfklub er en registreringspligtig virksomhed efter vandafgiftslovens § 4, stk. 2, er der ikke mulighed for fritagelse for betaling af vandafgift af vand fra egen boring, selvom klubhuset bliver forsynet med vand fra et vandværk.
En persons aflevering af obligationer til indfrielse af lån blev ikke anset for afståelse af obligationerne. Der kunne derfor ikke opgøres gevinst/tab herpå.
Skatterådet fandt, at salg af grunde ikke vil være fritaget for moms, selvom de forinden har været anvendt til udlejning. Skatterådet lagde ved besvarelsen til grund, at spørgers overordnede hensigt var at sælge grundene.
L 144 er vedtaget den 27. maj 2014. Loven vedrører selskabers registrering af fremførselsberettigede underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier og investeringsbeviser mv. samt selvangivelse af kildeartsbegrænsede tab.
En uddannet slagter, der havde mange års erfaring som motorcykelforhandler, kunne ikke anses som sagkyndig.
Biler og virksomhedsordningen. Østre Landsret fandt ikke, at hovedaktionæren havde godtgjort, at SKATs værdiansættelse kunne tilsidesættes.
Landsskatteretten tog stilling til, om der kunne ske ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret i forbindelse med indretning af depotrum i en driftsbygning og efter hvilke principper, olieafgiften skulle fordeles mellem stald og depotrum.
Videncentret har modtaget nogle gode råd fra SKAT vedrørende indberetning i tast selv.
Skatterådet fandt, at en ejerforening med 12 helårsboliger med hver sin elmåler, var omfattet af den reducerede elvarmesats pr. bolig ved forbrug over 4.000 kWh, selv om der kun var en elmåler for ejerforeningens jordvarmeanlæg.
Landsskatteretten har i 2 sager truffet afgørelse om, at energiforbruget til køling af lokaler ikke var komfortkøling, men procesbetinget køling, hvorfor der kunne ske tilbagebetaling af energiafgiften af energiforbruget til kølingen.
Et værdipapir, der kunne nedsættes til 0 kr. under særlige omstændigheder, blev anset for at være en fordring og ikke en struktureret fordring.
Regeringen har foreslået forligspartierne bag Energiaftale 2012 at tilbagerulle forsyningssikkerhedsafgiften.
SKAT mener, at kravet om indberetning af erhvervsmæssige renter kan modificeres i praksis. Det er dog klart i modstrid med loven og bekendtgørelsen. Vejledning til indberetning af personers private renter.
Indberetningskravet for personers renter, hvor kreditor ikke skal indberette, modificeres.
Det er nu SKAT's opfattelse, at en skatteyder kan vælge at modregne enten en del af eller hele tabet på visse aktiebaserede finansielle kontrakter i gevinster på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. Der kan ske genoptagelse.
Indberetningskravet for personers renter, hvor kreditor ikke skal indberette, opretholdes.
Der er skattefrihed for arbejdsgiverbetalt præmie for en sundhedsforsikring, der alene relaterer sig til arbejdsmæssige forhold og behandling for alkohol- og medicinforbrug. Visse forsikringsselskaber opdeler deres forsikringer.
Landsskatteretten fandt ikke, at der var fradrag for tab på valutaterminskontrakter. De blev ikke anset for indgået med det formål at afdække en reel underliggende risiko med betalingsforpligtelser for de erhvervsmæssige lån.
Landsskatteretten fandt ikke, at der var fradrag for tab på valutaswap, da aftalen ikke fandtes at være indgået med henblik på risikoafdækning.
Beløbsgrænserne i forhold til kravet om digital betaling er forskellige.
SKATs styresignal på grundlag af en EU dom siger, at ejere af husstandsvindmøller og solcelleanlæg, der leverer elektricitet til nettet mod vederlag, kan momsregistreres, selv om VE-anlæggets samlede el-produktion er mindre end privatforbruget af el.
SKAT har tilbagekaldt styresignalet om ikrafttrædelse af de skærpede dokumentationskrav for momsfritagelse for sælger ved afhentningskøb, med henblik på forsendelse eller transport til et andet EU-land.
Beskrivelse af udvalgte emner vedrørende Vækstpakkens ændringer på moms- og afgiftsområdet.
L 221 er nu vedtaget. Loven giver lejere og udlejere på lejernes vegne mulighed for nettoafregning af elforbrug vedrørende VE-anlæg.
VE-anlæg. Begrænsning af udbygning af store anlæg. Overgangsordning for allerede indgåede aftaler om etablering.
Udskydelse af ikrafttrædelsestidspunkt for skærpede dokumentationskrav ved afhentningskøb.
Boligjobordningen genindføres for 2013 og 2014, og den udvides med fritidsboliger.
Virksomhedsskatteprocenten nedsættes gradvist fra 2014 til 2016. Der indføres fra 2015 fradrag for selvstændigt erhvervsdrivendes præmiebetalinger til sygedagpenge- og arbejdsskadeforsikringer vedrørende egen person og medarbejdende ægtefælle.
Der er indført en ny klagestruktur på skatteområdet. Den betyder, at der fra 1. januar 2014 kun sker behandling i en klageinstans. Der skabes en ny instans, kaldet skatteankeforvaltningen.
Skatteministeriet har efter lang tids nølen udtalt, hvorledes servicefradrag skal indberettes ved forskudt indkomstår, hvor betalingen er sket i kalenderåret før det kalenderår, indkomståret træder i stedet for.
Der er indgået aftale om ændring af to overgangsordninger for de nyere regler om solceller.
Et flertal i Folketinget er blevet enigt om ændringer af visse forhold på skatteområdet.
Et flertal i Folketinget er blevet enigt om ændringer af visse forhold på skatteområdet.
SKAT er nu begyndt at udsende forslag til ændrede forskudsopgørelser. Skatteydere, rådgivere og assistenter bør være meget opmærksom herpå.
Regeringen har fremlagt forslag til ændringer af visse forhold på skatteområdet.
SKAT har udskudt adgangen til de personlige oplysninger i skattemappen for indkomståret 2013 til den 18. februar 2013.
Ligningslovens § 33 A genindføres. Personfradraget sænkes og bundskatten og det skrå skatteloft hæves. Kompensationsordningen justeres.
Der er vedtaget lovgivning, der udvider årsopgørelsesordningen, ændrer kapitalafkastsatsen, ændrer forskellige rentesatse, ændrer på betalingen af restskat og justerer som følge af NemKonto.
I denne SKAT-meddelelse fastsættes kursen på aktierne i Fionia Bank A/S til 0,01 kr. pr. aktie på nom. 10 kr., da aktien blev suspenderet fra handel mandag den 23. februar 2009.
Private renteudgifter og underholdsbidrag skal som udgangspunkt indberettes fra 1. januar 2013. Fradrag er betinget af indberetning.
Skatteministeriet har nu udsendt bekendtgørelse om byttehandler, modregning og mellemregninger mv.
Videncentret har fået Skatteministeriet til at forholde sig til nogle konkrete situationer i forhold til reglerne om digital/kontant betaling.
Notatet beskriver, hvilken rubrik der skal anvendes ved selvangivelse af udlodninger fra investeringsselskaber, hvori der er indeholdt udbytteskat.
Landsskatteretten fandt, at kontantomregningen af et pantebrev kunne fastsættes til kurs 30, som parterne havde aftalt, mod SKATs fastsættelse til kurs 94.
Der er vedtaget lovgivning, der medfører yderligere feltlåsning, ændring af forskudsprocessen samt yderligere indberetning.
Der er vedtaget lovgivning, der medfører forhøjelse af topskattegrænsen, forhøjelse af beskæftigelsesfradrag, særligt beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, samt indkomstregulering af børne- og ungeydelsen.
Der er vedtaget lovgivning, der medfører feltlåsning for erhvervsdrivende fra indkomståret 2013, dog ikke for forskudte indkomstår. Straffen for manglende reaktion på låste felter mv. er lempet.
Fradragsretten for indbetalinger til kapitalpension mv. er afskaffet. Der er indført en ny type ordninger, kaldet aldersopsparing, aldersforsikring mv. Samtidig gives mulighed for overførsel af kapitalpensioner til aldersopsparinger.
Der er vedtaget lovgivning, der begrænser fradraget for rejseudgifter mv. til 25.000 kr., skærper beskatningen af fri bil og ændrer på definitionen af arbejdsudleje.
Skatteministeriet har ikke imødekommet anmodning om udsættelse af genoptagelsesfristen. Den er således 1. oktober. Skatteministeriet bekræfter, at der er udsendt breve til alle ægtefæller med restskat for 2000-2006 og 2008 om, at restskatterne frafaldes.
Folketinget har vedtaget en lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti mv.
Det er vigtigt af få oplyst kunderne om, at der er risiko for hæftelse ved kontant betaling, ligesom fradrag mistes ved kontant betaling over 10.000 kr. inkl. moms.
Folketinget har vedtaget, at indskud med fradrag på ratepension, rateforsikring og ophørende alderspension (ophørende livrente) er sænket fra 100.000 kr. til 50.000 kr. årligt.
Der er vedtaget lovgivning om skattefrie familie- og vennetjenester mv. Samtidig er der indført regler om hæftelse mv. rettet mod sort arbejde. Godskrivning af AM-bidrag forbedres, og fradragstidspunkt for servicefradrag ændres.
Bøderne for manglende indberetning om personales løn, personalegoder mv. er skærpet.
Terminologien for og beskatningen af visse investeringsbeviser ændres. Beskatningstidspunktet justeres for andre investeringsbeviser, og der lempes på beskatning ved tilbageflytning. Oplysningspligten vedrørende aktier og obligationer justeres.
Valutaterminskontrakter havde ikke sammenhæng med den erhvervsmæssige gæld. Tabene var derfor underlagt tabsbegrænsning.
Tab på finansielle kontrakter underlagt tabsbegrænsning.
Videncentrets, Skats notat om visse ændringer ved L 31 om ophævelse af multimediebeskatningen, samt indførelse af beskatning af fri telefon, visse skattefriheder vedr. computere m.v.
Skatterådet bekræftede, at der var fradrag for en persons tab på indlån i bank foretaget fra og med 27. januar 2010. Samt at indskydergarantien dækker de først indskudte beløb.
Med skattemæssig virkning kan der ske salg og genkøb af investeringsforeningsbeviser umiddelbart efter salget i samme afdeling, der ikke giver ret til udbytte.
Videncentret, Skats notat om ændringer ved L 196 om skattefri bagatelgrænse for personalegoder, skattefrit tilskud til byfornyelse, fri avis samt ligningsmæssigt fradrag til færøske og grønlandske studerende i Danmark.
Dette notat fra Videncentret omhandler justeringer af reglerne om bagatelgrænse for fordringer, gæld og investeringsforeningsbeviser, aktier, selskaber m.v.
Videncentret, Skat har udarbejdet et notat om et udkast til lovforslag om bagatelgrænse for visse personalegoder og skattefrihed for tilskud til nedrivning af faldefærdige bygninger m.v.
Studerende, der udelukkende i studieøjemed opholder sig midlertidigt i Danmark, skal ikke betale skat og arbejdsmarkedsbidrag af vederlag for udført arbejde i Danmark, når det ikke overstiger det fastsatte bundfradrag for året.
En frivillig aftale om overdragelse af et areal der skulle anvendes til en golfbane kunne ske skattefrit. Landsskatteretten fandt, ud fra en konkret vurdering, at det på aftaletidspunktet var påregneligt, at kommunen ville ekspropriere ejendommen.
Forårspakken 2.0 ændrer beskatningen og indberetningspligterne vedrørende personalegoder, rejsereglerne, befordringsfradrag, medarbejderobligationer mv. ændres også.
Videncentrets notat om visse konsekvenser af lovændring, der medfører skattepligt på alle danske fordringer, og ændring af beskatning af udloddende investeringsforeninger mv.
Skattemæssige konsekvenser ved store pensionsudbetalinger.
Som et led i Grøn Vækst er det muligt fra 1. januar 2010 at fradrage omkostningerne til plantning af flerårige energiafgrøder.
Udbetalingsfristen for indestående på SP-konto er forlænget.
En påtænkt swapaftale med en bank kunne anses for at have erhvervsmæssig tilknytning til virksomheden. Et tab ville derfor være fradragsberettiget.
Forårspakken 2.0 ændrer på selvangivelsesproceduren, opkrævningen af arbejdsmarkedsbidrag, konsekvenserne af indbetaling af restskatter og udbetaling af overskydende skat mv.
Der skal være drevet erhvervsmæssig virksomhed umiddelbart forud for det indkomstår, hvori ophørspensionen oprettes, for at kunne få fradraget i ophørsåret.
Forårspakken 2.0 ændrer beskatningen og indberetningspligterne vedrørende personalegoder, rejsereglerne, befordringsfradrag, medarbejderobligationer mv.
Forårspakke 2.0 ændrer markant på beskatningen af personer, herunder på marginalbeskatningen, fradragsmuligheder mv.
Den Særlige Pensionsopsparing kan nu udbetales. Samtidig suspenderes indbetalingen varigt.
I 2010 kan man for visse fordringer og gæld i fremmed valuta, vælge at overgå fra lagerprincippet til realisationsprincippet.
Liste over strukturerede/indekserede obligationer, certifikater mv., der er omfattet af kursgevinstlovens § 29.
Skatterådet fandt, at et indekseret og uforrentet opsparingsprodukt kunne indgå i virksomhedsordningen.
Ved succession i en vognmandsforretning skal handelsværdien for aktiverne fastsættes under iagttagelse af den latente skatteforpligtelse der medfølger.
Lagerbeskatning efter kursgegevinstlovens regler af køberetter på fast ejendom inden for gaveafgiftskredsen.
På Landscentrets forespørgsel har Skatterådet taget stilling til en række spørgsmål om betalingsrettigheder og den såkaldte forpagterregel. Det drejer sig om, når bortforpagteren udskiftes inden der leveres betalingsrettigheder til bortforpagteren.
På Landscentrets forespørgsel har Skatterådet taget stilling til en række spørgsmål om betalingsrettigheder og den såkaldte forpagterregel. Det drejer sig om, når forpagteren udskiftes, inden der leveres betalingsrettigheder til bortforpagteren.
Der kan ikke længere meddeles producentskifte i relation til enkeltbetalingen. Dette medfører, at beskatningen af enkeltbetalingen ikke kan flyttes over til køber af ejendommen, hvor sælger har søgt om enkeltbetaling.
Ændringer i kursgevinstloven som følge af indførelse af særligt dækkede obligationer.
Avance ved salg af betalingsrettighed, i forbindelse med fraflytning fra Danmark til et andet EU land, kan genanbringes ved køb af tilsvarende rettighed i et andet EU land.
En renteswap, hvor der betales en variabel rente blev anset for erhvervsmæssig. Tab ville derfor kunne fradrages i den skattepligtige indkomst.
Udbetalinger i 2006, der er omfattet af enkeltbetalingsordningen,og som skulle have været udbetalt i 2005, kan vælges henført til 2005.
Strukturerede fordringer (indexerede obligationer), der er omfattet af kursgevinstlovens § 29, stk. 3, skal skattemæssigt behandles efter kursgevinstlovens regler om finansielle instrumenter.
Fremtidig ændring af de skattemæssige regler ved salg af leveringsrettigheder til sukkerroer.
Eu har godkendt skattereglerne om betalingsrettigheder og mælkekvoter, som vedtaget ved lov nr.. 1386 af 20. december 2004.
Bindende svar, flere parter, fordeling af overdragelsessum
Den skattemæssige behandling af engangskvoter og løbende kvoter træder i kraft den 6. oktober 2005, men har virkning fra og med den 1. januar 2005.
EU har endnu ikke godkendt den skattemæssige behandling af betalingsrettigheder og mælkekvoter, som folketinget vedtog ved lov nr.
Folketinget har vedtaget L 28 om beskatning af betalingsrettigheder og kvoter, herunder mælkekvoter.
Beskatning af kvoter og betalingsrettigheder. Henvendelser fra Dansk landbrug og Landscenteret samt skatteministerens svar herpå
A opfyldte betingelserne i aktieavancebeskatningslovens § 11 A og kunne som medarbejder ansat i et selskab succedere i anparterne i moderselskabet.
For begrænset skattepligtige, der kun er skattepligtige en del af året, er der sket en ophævelse af personfradraget, ligesom omregningen til helårsindkomst generelt er ophævet.
En person havde uberettiget anvendt virksomhedsordningen. Der kunne ske ophørsbeskatning i det ældste ikke forældede indkomstår