Feedback Form
Af samme forfatter
Restskattetillægget stiger med 2 %, så derfor bør det overvejes, om årets acontobetalinger af selskabsskat matcher den skattepligtige indkomst, som de enkelte selskaber forventer for 2019.
Et rentekrav vedrørende misligholdt jordbrugslån var forældet. Afgørelse om lønindeholdelse indeholdt ikke tilstrækkelige oplysninger til, at forældelsen kunne anses for afbrudt.
Landsskatteretten fandt, at et konvertibelt gældsbrev ikke kunne placeres i virksomhedsordningen.
Sikkerhedsstillelse af aktiver i virksomhedsordningen for gæld i et selskab blev anset for sket som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition.
Køb af ejendom fra bror til en pris under den faktiske handelsværdi var en formuefordel, som var skattepligtig. Grov uagtsomhed ved konstruktion med arveafkald. Anmodning om møde var implicit anmodning om forlængelse af 3 måneders frist.
Et selskab ville udbyde vine som investeringsobjekter for personer med overskudslikviditet i VSO. Investering i vinene for VSO midler vil som udgangspunkt være en hævning i hæverækkefølgen.
LSR har truffet afgørelse om udtagning af aktiver fra virksomhedsordningen i 2 sager, hvor aktiverne uberettiget har indgået i virksomhedsordningen. Den ene sag vedrører udtagning af ejendom og den anden udtagning af ikke erhvervsmæssigt tilgodehavende.
Ændringer i den grønne ejerafgift medfører, at der skal ændres i beskatningsgrundlaget for beregning af fri bil.
Et weekendophold uden fagligt indhold for nogle ansatte i virksomheden, direktørerne og bestyrelsesformanden med ledsagere skulle beskattes hos de ansatte.
SKAT havde ikke behandlet en anmodning om genoptagelse korrekt, hvorfor Landsskatteretten afgjorde, at SKAT skulle foretage ny sagsbehandling af anmodningen om genoptagelse.
Der verserer fortsat en del sager om indeholdelse af arbejdsudlejeskat, A-skat og AM-bidrag. Langt de fleste sager falder ud til SKATs fordel. Det er vigtigt, at kontrakterne er udformet korrekt og afspejler de faktiske forhold.
Da arbejdsgiver ikke havde kontrolleret medarbejderens køresedler behørigt, blev hele den udbetalte skattefrie rejsegodtgørelse anset for skattepligtig.
Sagen vedrørte blandt andet dokumentation for befordringsfradrag, hvor der indgår flytransport. LSR mente, at der i sagen var sket tilstrækkelig sandsynliggørelse til, at der kunne godkendes fradrag for flyudgift, selvom alle flybilletter ikke forelå.
Landsskatteretten slog fast, at SKAT kun kan modregne i et indestående på skattekontoen, hvis de almindelige betingelser for modregning er opfyldt.
Ministeren har besvaret SAU spørgsmål 242 2017/2018 om, hvorvidt gigtpatienter og epileptikere er omfattet af den persongruppe, der kan få befordringsfradrag efter bestemmelsen i ligningslovens § 9 D.
Skatteyder vandt 500.000 kr., som ikke blev selvangivet. SKAT beskattede gevinsten for deltagelsesåret ved ekstraordinær genoptagelse. Landsskatteretten anså gevinsten for skattepligtig jf. SL § 4 og fandt, at SLF § 27, stk. 1 nr. 5 og stk. 2 var opfyldt.
Skatteyder vandt 500.000 kr., som ikke blev selvangivet. SKAT beskattede gevinsten for deltagelsesåret ved ekstraordinær genoptagelse. Landsskatteretten anså gevinsten for skattepligtig jf. SL § 4 og fandt at SLF § 27, stk. 1 nr. 5 og stk. 2 var opfyldt.
SKAT havde fejlagtigt overført et uudnyttet personfradrag fra en ægtefælle til en anden og ville tilbagekalde afgørelsen. Det kunne SKAT ikke, da afgørelsen ikke var ulovlig og klager var i ”god tro”.
Ved opgørelse af ejertid i relation til sondring ml. vedligeholdelse og forbedring anvendes faktisk ejertid, uanset at evt. medejere har ejet ejendommen længere. Ved opgørelse af vedligehold på vinduer var udgangspunktet restlevetiden for de gl. vinduer.
Virksomhedsordningen kunne ikke anvendes på ejendom, da denne ikke blev anset for erhvervsmæssigt anvendt. Afgørelsen tager også stilling til tab ved salg af ejendom og hovedaktionærforhold som aktionærlån og rentefiksering.
Landsskatteretten udtalte, at virksomhedsordningen kan anvendes på erhvervsmæssig virksomhed. Det er i den henseende uden betydning, om virksomhedens aktiver indgår i virksomhedsordningen.
Et selskab anmodede om genoptagelse af selvangivelsen mht. bortseelse fra underskud efter ligningslovens § 33 H. SKAT mente, der var tale om selvangivelsesomvalg, hvilket Landsskatteretten var enig i. Der kunne konkret ikke godkendes omvalg.
SKAT har udsendt et styresignal om genoptagelse af lempelse efter ligningslovens § 33 A, når der er udbetalt løn i opsigelsesperioden, og en del af denne løn relateres til arbejde i udlandet.
Landsskatteretten godkendte, at udgifter til sagkyndig bistand ved klage over SKATs afgørelse om at kræve sikkerhed, var omfattet af reglerne om omkostningsgodtgørelse.
Sager, der kan være inddrevet ulovligt af inddrivelsesmyndigheden, kan genoptages enten efter anmodning fra skyldner eller af SKAT selv.
Krav på omkostningsgodtgørelse bliver forældet tre år fra det tidspunkt, hvor fristen for at påklage afgørelsen er udløbet.
Etablering af en ensilageplads blev anset for en tilbygning.
En hovedaktionær blev af Landsretten anset for at have selskabets bil til rådighed til privat kørsel. Der blev blandt andet lagt vægt på, at der var betalt privatbenyttelsesafgift af bilen.
Landsskatteretten godkendte ikke, at nogen del af sælgerfinansieringen ved overdragelse af en minkfarm kunne ligge i virksomhedsordningen ved salg mellem interesseforbundne parter. Afgørelsen er en skærpelse af Skatterådets afgørelse.
Skatterådet har afgjort, at et stuehus, der benyttes ved tilsyn af bortforpagtet ejendom, ikke kan indgå i virksomhedsordningen. Gælden vedrørende stuehuset kan ligge i privatområdet uden, det er en sikkerhedsstillelse, når visse betingelser er opfyldt.
SKATs svar på spørgsmål om forståelsen af overgangsordningen efter L200 særligt set i forhold til ordningens udløb 31/12 2017. Overgangsordningen giver mulighed for tilgang til konto for opsparet overskud uanset forekomsten af sikkerhedsstillelser.
Skatteministeriet har ved høringen taget hensyn til mange af de kommentarer, som er blevet fremsat i høringsfasen af bl.a. SEGES.
Virksomhedsordningen kunne anvendes, da vurdering som beboelse var en fejl. Af samme grund kunne udgifter til vedligeholdelse mv. også fratrækkes.
Landsskatteretten anerkendte, at de køreflader, der er i landbruget efter praksis er bygningsbestanddele, som berettiger til straksfradrag, når visse betingelser er opfyldt. Landsskatteretten godkendte ikke straksfradrag i den konkrete sag.
Landsskatteretten fandt ikke, at 3 mdr. fristen for SKATs ansættelsesændring var overholdt, ved at SKAT udsendte et nyt varslingsbrev for at rette op på en mangelfuld begrundelse i det første varslingsbrev.
SKAT præciserer, at det er muligt at få parkeringsudgifter dækket skattefrit, uanset at der samtidigt udbetales skattefri befordringsgodtgørelse efter Skatterådets satser.
Skatterådet bekræftede, at det forhold, at samlevende stiller deres respektive ejerandel til sikkerhed for den andens del af de indestående prioriteter ikke er udtryk for en skattepligtig sikkerhedsstillelse.
SKAT har udarbejdet retningslinjer for sagstilskæring for at understøtte en korrekt, ensartet og lovlig sagsbehandling i forbindelse med indsatsprojekter.
Højesteret ændrede Landsskatterettens og Landsrettens afgørelser og fandt, at ansættelsen kunne genoptages, hvor revisor ved en fejl havde valgt den forkerte skatteordning for et selskab, ved valget mellem tonnagebeskatning og selskabsbeskatning.
Skatterådet bekræftede, at den del af berigtigelsen, der bestod af gave, var en hævning i virksomhedsordningen. Den beregnede passivpost var ikke en hævning. Købers indgåelse af en boligret til sælger skulle anses for hævninger.
Byretten fandt ikke, at der ved den udsendte årsopgørelse i 2013 vedrørende 2000 forelå en ændring, der krævede overholdelse af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2. Højesteret havde i 2011 nægtet omgørelse af A's køb og salg af aktier i 2000.
Byretten afgjorde, at de administrative klageinstanser kan udbedre en mangelfuld begrundelse efter udløbet af den ordinære ansættelsesfrist. Byretten hjemviste SKATs skønsmæssige forhøjelser til fornyet sagsbehandling.
Landsskatteretten fandt det ikke dokumenteret, at A havde modtaget pengebeløb uden opgivelse til SKAT. Det var ikke muligt at følge pengestrømme og politiet havde opgivet tiltale i straffesag.
SKAT underkendte beskatning i VSO. Skatteyder søgte selvangivelsesomvalg. Dette godkendte SKAT ikke, da der var givet advarsel om overtrædelse af skattekontrolloven. Advarslen vedrørte ikke forholdet om anvendelse af VSO. Der kunne godkendes omvalg.
Boligejend. i Berlin ønskedes solgt i I/S form. Den enkelte investor fik brugsret til en konkret lejlighed. Ejendommen skulle efterfølgende opdeles i ejerlejligheder. Opdelingen betragtes som afståelse af en ideel andel. Virksomhedsordningen kan anvendes.
Et udlån fra I/S til et af interessenterne ejet anpartsselskab kunne ikke placeres i virksomhedsordningen.
Skatterådet godkendte ikke, at en skatteyder, der drev selvstændig virksomhed og blev beskattet i virksomhedsordningen, kunne indgå en aftale om deleleasing med et leasingfirma vedrørende virksomhedsdelen og privatområdet.
Løbende tilføjelser af afgørelser, der primært vedrører fortolkningen af Lovforslag l 200, vedtaget som lov nr. 992 af 16. september 2014.
Skatterådet tog stilling til, om sælgers tilgodehavender opstået ved salg af mink kan placeres i virksomhedsordningen
Skatterådet bekræftede, at evt. tab på udlånet vil være fradragsberettiget efter kursgevinstlovens regler på realisationstidspunktet. Udlånet kan ikke indgå i VSO
SKAT har beregnet rentekorrektionssatsen for indkomståret 2015 til 4 pct.
Selvom en skatteansættelse, for en person omfattet af den korte ligningsfrist, kan foretages ekstraordinært, betyder det ikke i alle tilfælde, at seks måneders fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2 skal overholdes.
Landsskatteretten godkendte ikke, at der kunne afskrives på driftsbygningerne, selvom de blev anvendt erhvervsmæssigt, da ejendommen var vurderet som en beboelsesejendom (kode 01). Der kunne heller ikke godkendes fradrag for vedligeholdsudgifter.
Kapitalafkastordningen kunne ikke anvendes, da sommerhuset ikke kunne anses for erhvervsmæssigt udlejet.
Ombudsmanden havde udtrykt kritik af Landsskatterettens sagsbehandling. Landsskatteretten genoptog afgørelsen og ændrede den.
Virksomheden ansås for erhvervsmæssigt drevet indtil udgangen af 2010. Efterbeskatning af opsparet overskud, skulle derfor ske i 2011, hvor virksomheden ikke længere var erhvervsmæssig.
Landsretten stadfæstede byretsdommen, som nægtede ekstraordinær genoptagelse om fradrag for dobbelt husførelse og beskatningstidspunktet for feriepenge.
Byretten fandt, at hovedanpartshaveren skulle beskattes af fri bil. Der var blandt andet henset til, at den indgåede kommissionsaftalt ikke afskar rådighed samt at de fremlagte google rutevejl. ikke kunne sidestilles med et kørselsregnskab.
Byretten fandt, at en hovedaktionær skulle beskattes af to boliger. Den ene var udlejet til hovedaktionærens børn. Den anden udgjorde den private bolig for hovedaktionæren, men der indrømmes ikke nedslag i beskatningsgrundlaget som følge af hjemmekontor.
Skatterådet fandt ikke, at indskudskontoen kunne nulstilles efter virksomhedsskattelovens § 3, stk. 5, da væsentlige dele af den medtagne gæld vedrørte investering i aktier, der ikke kan medtages under virksomhedsordningen.
En eneanpartshaver havde foretaget maskeret udlodning, men gjorde gældende, at indkomståret var forældet. Landsskatteretten fandt, at den forlængede ligningsfrist i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5 fandt anvendelse.
Landsskatteretten fandt ikke, at lagerbeskattede finansielle kontrakter samt lagerbeskattede fordringer og gæld var balanceposter, der var omfattet af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 7.
Anvendelsen af lagerprincippet ansås ikke som opgørelse af en "balancepost", efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 7.
Landsskatteretten fandt, at en amerikanersilo skal afskrives som en bygning, og et korntørringsanlæg i siloen skal anses for et driftsmiddel.
Landsretten ændrede byrettens dom og frafaldt ejendomsavancebeskatningen, fordi Skatteministeriet havde taget bekræftende til genmæle over for apellanternes nye påstande om gavebeskatning af en del af avancen.
Byretten fandt, ligesom Landsskatteretten, at der ikke kunne ske genoptagelse af beregningen af ejendomsavancen.
Da Landsskatteretten er en del af den offentlige forvaltning, fandt ombudsmanden, at Landsskatteretten ikke kunne undlade at tage stilling til, om reglerne om frister for at ændre en skatteansættelse, til ugunst for borgeren, var opfyldt.
Byretten stadfæstede Landsskatteretten kendelse, da byretten heller ikke fandt, at driften af skov- og hedeejendommen havde udsigt til at opnå et driftsresultat, der ville kunne betegnes som erhvervsmæssig virksomhed.
Byretten gav SKAT medhold i, at SKAT lovligt kunne indhente bankoplysninger om A samt oplysninger hos A's samarbejdspartner, da SKAT forgæves havde anmodet A om kontooplysninger mv.
A var ikke berettiget til omkostningsgodtgørelse for de udgifter, som Advokatanpartsselskabet havde faktureret til A for advokatfirmaets bistand i en skattesag om nedslag i grundværdien for afholdte udgifter til ekstrafundering.
Selvom der var sket uberettiget benyttelse af virksomhedsordningen siden indkomståret 2007, kunne opsparet overskud efterbeskattes i 2009 efter reglerne om ophørsbeskatning.
SKAT havde ikke sendt kendelse efter agterskrivelse nr. to til trods for, at der var fremkommet indsigelser mod agterskrivelse nr. 1, som SKAT ikke havde imødekommet.
Byretten fandt, at det burde have stået klart for T, at hans indberetning om aktiehandler via TastSelv var ufuldstændig. T blev idømt en bøde på 45.000 kr.
Landsskatteretten godkendte ikke skønsmæssige forhøjelser foretaget af SKAT vedrørende vennetjenester mv., da SKAT ikke på tilstrækkelig vis havde dokumenteret, at skatteyder havde modtaget gaver og vennetjenester svarende til forhøjelsen.
Landsskatteretten mente, det var groft uagtsomt ikke at selvangive ejendomsavance ved salg af en ejendom, der var vurderet som en beboelsesejendom. Det kunne ikke dokumenteres, at ejendommen var købt og anvendt som fritidsbolig.
Der kan ikke indrømmes henstand med skattebetalingen i forbindelse med klage til Landsskatteretten, når klagen vedrører selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens § 30.
Skatterådet fandt ikke, at udgifter til undersøgelse af tagets bæreevne og øvrige tømrerudgifter, ved opsætning af et solcelleanlæg, kunne tillægges afskrivningsgrundlaget. Udgifterne vedrørte parcelhuset og ikke solcelleanlægget.
3 måneders fristen for udsendelse af kendelse ved ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen løber fra udsendelse af første agterskrivelse, medmindre agterskrivelse nr. 2 udtrykkeligt erstatter agterskrivelse nr. 1.
Pligt til indsendelse af oplysninger til SKAT for indkomstår, der ikke er omfattet af ligningsfristen.
Ved misbrug af TastSelv kan SKAT for en tidsbegrænset periode afskære misbrugeren muligheden for at anvende TastSelv.