Feedback Form
Af samme forfatter
Skattestyrelsen opfordrer til at oplyse årsagen til den overskydende skat for hurtigt at få skatten tilbagebetalt.
Sidste rate af et tilgodehavende, der var optjent under deltagelse af et interessentskab, blev udbetalt ca. 1 ½ år efter udtræden. Tilgodehavendet var fortsat et erhvervsmæssigt aktiv, som kunne forblive i VSO.
En køresilo blev anset som en bygningsbestanddel. Køresiloen havde fysisk forbindelse til flere bygninger, og afskrivningsgrundlaget for disse bygninger udgjorde beregningsgrundlaget for straksfradrag.
Oplysningsfristen (selvangivelsesfristen) for alle skatteydere forlænges frem til 1. september 2020. Fristen for indsendelse af årsrapporter forlænges med 3 måneder.
75 % af en mellemregningskonto mellem en interessent og medinteressenten blev ikke anset for erhvervsmæssigt begrundet, hvorfor et beløb svarende til 75 % af tilgodehavendet blev anset for hævet i hæverækkefølgen, jf. virksomhedsskattelovens § 5.
Landsskatteretten fandt, at midler fra virksomhedsordningen kunne indskydes på en pensionsordning omfattet af PBL § 53 A, der investerede i aktier mm., uden at indskuddet på pensionsordningen skulle anses for en privat hævning.
A kunne ikke omvælge placering af et lån fra virksomhedsordningen til privat i et tilfælde, hvor han var nægtet fradrag for tab på unoterede aktier og tilladelse af omvalg kunne nedbringe den skattepligtige indkomst til det ønskede niveau.
Skatterådet bekræftede, at investering i et selskab omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19 ikke skulle anses som en hævning fra VSO. Hvis selskabet også investerede i fordringer med pant i fast ejendom, var der ikke tale om et § 19-selskab.
SKAT har for indkomståret 2019 beregnet kapitalafkastsatsen til 0 % og rentekorrektionssatsen til 3 %.
Når pensionen efterfølgende reguleres, er der behov for at få ændret indkomstansættelsen. En pensionsmodtager bør selv være opmærksom på forældelsesregler og på, at ændringen af indkomstansættelsen rent faktisk sker.
Udgiften til udskiftning af en varmepumpe og en varmtvandsbeholder i et sommerhus, der udlejes en del af året, kunne ikke fradrages.
Andelsforeninger, der udlodder kapitalfondsmidler, skal hvert år indberette udlodninger til Skattestyrelsen.
A kunne ikke få fradrag for henlæggelse på etableringskonto uden binding i 2013 på baggrund af virksomhedsindkomst. A havde foretaget indskud og var etableret med virksomhed 8 år tidligere, nemlig i 2005.
Der var fuldt fradrag for lokale- og vedligeholdelsesudgifter samt fuld afskrivningsret og berettigelse til at have ejendommen i virksomhedsordningen vedrørende et værksted nær privatbolig. I værkstedet blev der også opbevaret private effekter.
Et erstatningsbeløb for strukturskade ydet i forbindelse med nedlæggelse af elkabel m.v. ansås for at være en erstatning for et værditab på den faste ejendom, og beløbet var derfor omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1, 2. pkt.
Landsskatteretten fandt, at et konvertibelt gældsbrev ikke kunne placeres i virksomhedsordningen.
Skatterådet kunne ikke bekræfte, at virksomhed med speciale i udendørs droneflyvning kunne betragtes som sæsonvirksomhed i forhold til reglerne om ikke uvæsentlig arbejdsindsats.
Sikkerhedsstillelse af aktiver i virksomhedsordningen for gæld i et selskab blev anset for sket som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition.
A drev ikke fortsat erhvervsmæssig virksomhed i personligt regi i 2008 og 2009. Virksomheden blev derfor anset for ophørt i 2008, og A skulle ophørsbeskattes af opsparet overskud.
En selvstændig erhvervsdrivende, der anvendte virksomhedsordningen, kunne placere overskudslikviditet i en erhvervsobligation, uden at dette ville medføre en hævning i virksomhedsordningen.
Skattestyrelsen udtaler, at udbetaling fra andelshaverkonti til en andelshaver, der fortsat er erhvervsdrivende, er arbejdsmarkedsbidragspligtig, hvorimod udbetaling til en tidligere selvstændig erhvervsdrivende er bidragsfri.
Virksomhedsordningen kunne anvendes for erhvervsmæssig virksomhed med bortforpagtning drevet fra en blandet anvendt beboelsesejendom. Ejendommens værdi kunne ikke indgå i virksomhedsordningen.
Der var tale om virksomhedsophør i 2010, og et selskabs erhvervelse af en udlejningsejendom i 2010 var uden forbindelse med den ophørte virksomhed.
Nordic Sugar A/S efterlyser sukkerroedyrkere fra 1999-2001, idet disse kan få tilbagebetalt produktionsafgifter for produktionsårene 1999/2000 og 2000/2001. Tilbagebetalingen er som udgangspunkt skattepligtig i 2018.
Salg af 114 ud af 322 udlejede ejerlejligheder og garager udgjorde en selvstændig næringsejendomsvirksomhed, mens salg af 57 udlejede enkeltlejligheder og garager var salg af enkeltaktiver. Kun i førstnævnte situation kunne der succederes.
Landsskatteretten fandt ikke, at betingelserne for omvalg i skatteforvaltningslovens § 30 var opfyldt.
Salg af en gammel vindmølle og reinvestering i et I/S, der drev vindmølle, og hvor klager ejede 40% og var aktiv i driften, kunne efter en konkret vurdering ske, uden at der skulle statueres virksomhedsophør og start af ny virksomhed.
Udleje af en garage kunne ikke anses for erhvervsmæssig virksomhed, og virksomhedsordningen kunne derfor ikke anvendes.
Landsskatteretten fandt, at SKAT ikke kunne kræve beskatning af alle udbetalte skattefrie godtgørelser alene på grund af bagatelagtige fejl hos arbejdsgiveren.
SKAT har for indkomståret 2018 beregnet kapitalafkastsatsen til 0 % og rentekorrektionssatsen til 3 %.
Det medfører ikke, at sikkerhedsstillelse i virksomhedens aktiver er afløst af sikkerhed i private aktiver, hvis DLR Kredit optager et sekundært pant i et privat værdipapirdepot.
I denne SKATM ses en oversigt over en række afgørelser, hvor der er taget stilling til, om aktuelle dispositioner i forhold til virksomhedsordningen skal anses som ”skattepligtige sikkerhedsstillelser”.
A fik ikke fradrag for etableringskonto/iværksætterkonto uden indskud for indkomstårene 2012-2014 efter anmodning herom i september måned 2015.
Rentesatser for dag-til-dag rente, procenttillæg af restskat samt procentgodtgørelse på overskydende skat ændres fra og med indkomståret 2018.
En forhøjelse af indkomstansættelsen for 2012 med hævet opsparet indkomst efter virksomhedsordningen kunne ikke gennemføres, da det korrekte beskatningstidspunkt var et tidligere indkomstår.
A kunne ikke anvende den skematiske ordning ved indkomstopgørelsen på sine vindmølleandele købt til kostpris fra egen selskabskoncern.
Skatterådet kunne ikke bekræfte, at overskudslikviditet i virksomhedsordningen kunne placeres i erhvervsobligationer/virksomhedsobligationer, uden at det ville medføre en hævning.
Der kunne ske succession i avancer ved overdragelse af landbrugsvirksomhed til en datter, hvor moderen ejede og faderen drev virksomheden. Også hvis svigersøn efter købet skulle drive virksomheden. Forkert opgjort kapitalafkastgrundlag kunne korrigeres.
Anmodning om genoptagelse med henblik på at få fradrag for etableringskontoindskud uden binding blev afslået.
Skatterådet kunne bekræfte, at en pantsætning skulle anses som foretaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, således at der ikke var tale om en sikkerhedsstillelse, der begrænsede spørgers mulighed for opsparing i virksomhedsordningen.
Da referencerenten i 2011, 2012 og 2013 var henholdsvis 1 % og 0 % og 0 %, fandtes værdien af et rentefrit personalelån på 3.500.000 kr. i de 3 år at kunne fastsættes til 35.000 kr. og 0 kr. og 0 kr.
SKATs svar på spørgsmål om forståelsen af overgangsordningen efter L200 særligt set i forhold til ordningens udløb 31/12 2017. Overgangsordningen giver mulighed for tilgang til konto for opsparet overskud uanset forekomsten af sikkerhedsstillelser.
Henset til den fremlagte lægeerklæring, patientjournaler og klagers forklaring fandt landsskatteretten, at klager var ude af stand til at anvende offentlig transport og derfor var berettiget til det særlige befordringsfradrag efter LL § 9D.
En fortjeneste ved salg af en landbrugsejendom var ikke skattefri efter ekspropriationsbestemmelsen i EBL § 11 i et tilfælde, hvor ejeren udnyttede sin salgsret til kommunen i forbindelse med ejendommens overførsel fra landzone til byzone.
I et Offentlig-Privat Partnerskab (OPP) ansås den private leverandør og udlejer som ejer, uanset at udlejer havde en salgsret, og lejer havde en købsret efter udløbet af perioden for tilrådestillelse på 30 år. Udlejer havde derfor afskrivningsretten.
Skatterådet fandt, at et skatteankenævn havde truffet en åbenbar ulovlig afgørelse. Ankenævnet havde fundet det urimeligt, at en hovedaktionær blev beskattet af fri bolig efter de skematiske regler i LL § 16, stk. 9.
Aktivitet med udlejning af fast ejendom og salg af biler m.m. blev anset for to virksomheder. Begge virksomheder blev anset som erhvervsmæssige. Udstykning af byggegrunde kunne ikke indgå i virksomhedsordningen.
Skatterådet tog stilling til, hvorvidt et håndpantsat ejerpantebrev og en kaution udgjorde en sikkerhedsstillelse efter reglerne i virksomhedsskatteloven, herunder om sikkerhedsstillelsen kunne anses for at være en sædvanlig forretningsmæssig disposition.
Skatterådet tog stilling til, hvorvidt et håndpantsat ejerpantebrev og en kaution udgjorde en sikkerhedsstillelse efter reglerne i virksomhedsskatteloven, herunder om sikkerhedsstillelsen kunne anses for at være en sædvanlig forretningsmæssig disposition.
Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget indgået en aftale om fremtidens boligbeskatning
Den lille fristregel på 6 måneder i skatteforvaltningslovens § 27 kunne tidligst regnes fra det tidspunkt, hvor byretten fastslog, at maskeret udlodning skulle henføres til 2005 og ikke 2006.
Et gældsforhold kunne ikke opdeles i en erhvervsmæssig del, der indgår i virksomhedsordningen og en privat del, der holdes udenfor virksomhedsordningen. Transport i afkast blev anset som en sikkerhedsstillelse.
Regeringen har den 29. marts fremsat lovforslag om nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte.
Der kunne ikke foretages fradrag for alle udgifter til renovering af en udlejningsejendom, men der blev alene godkendt fradrag for vedligeholdelsesudgifter svarende til 25 % af den årlige lejeindtægt.
I en ny afgørelse tager landsskatteretten stilling til ”tilknytningskravet” ved fri bolig til forældre. Vi ser herpå og på, hvordan børn og forældre beskattes samt på, hvordan vi optimerer, når barnet yder hel eller delvis fri bolig.
En banks tilsagn om at stemme for et eventuelt senere fremsat rekonstruktionsforslag skulle i en konkret sag sidestilles med en frivillig akkord, hvorefter der skete underskudsbegrænsning.
Spørger påtænkte at optage et privat lån i sit pengeinstitut til indfrielse af privat realkreditgæld med sikkerhed i en fast ejendom henhørende under virksomhedsordningen.
Skatterådet har besvaret en række spørgsmål om de skattemæssige konsekvenser i forbindelse med henlæggelse og udbetaling af indskudskapital.
I Styresignalet beskrives ændring af praksis vedrørende skattemæssige afskrivninger på erhvervsmæssigt benyttede bygninger på ejendomme, der er vurderet som beboelsesejendomme, som følge af Landsskatterettens afgørelse i SKATM-2016-04-01.
Landsskatteretten fandt, at udleje af grund på markedsvilkår, der gav overskud, kunne anses for erhvervsmæssig virksomhed og virksomhedsordningen kunne anvendes
Landsskatteretten fandt ikke, at en idrætsforening, der bestod af en række afdelinger, kunne udbetale skattefri godtgørelser fra flere afdelinger således at det samlede udbetalte skattefrie beløb oversteg maksimumssatsen på 5.600 kr.
Landsskatteretten fandt ikke, at overdragelse af en ejendom havde haft utilsigtede skattemæssige virkninger, hvor ejendommen var overdraget til den ønskede handelspris, men ejendomsvurderingen var efterfølgende faldet i værdi
Ved succession i virksomhedsopsparinger påvirkede gave og overdragne private lån ikke konto for opsparet overskud. Både aftale og overdragelse skulle finde sted dagen efter sælgers indkomstårs udløb.
Landsskatteretten afviste selvangivelsesomvalg i forbindelse med fejl i selvangivelsen. Beskedne indkomstændringer ansås heller ikke for at have betydning for valg af beskatningsform.
Der kunne ske ekstraordinær genoptagelse og selvangivelsesomvalg for indkomstårene 2006-2008, således at ikke kun ændret kapitalafkast men også et yderligere beløb kunne opspares, så A kunne opnå seniornedslag.
Skatterådet fandt ikke, at sekundær pant, som DLR Kredit optager i et privat værdipapirdepot, medfører, at sikkerhedsstillelse i virksomhedens aktiver er afløst af sikkerhed i private aktiver.
X K/S’ kommanditister A og B ønskede hver at udlåne op til 4.000.000 kr. til kommanditselskabet X K/S, i hvilket selskab de hver især havde en ejerandel på 50 %. A’s udlån skulle ikke anses for en privat hævning i virksomhedsordningen.
Skatterådet fastslår, at en passivpost, der indgår i berigtigelsen, ikke skal anses som en hævning efter § 5 i virksomhedsskatteloven. Derimod udgør en gave i berigtigelsen, hvoraf gaveafgiften kan reduceres med tinglysningsafgiften, en hævning.
Styresignalet præciserer, at elvarmesatsen for elopvarmede helårsboliger gælder for al elektricitet, der er fremstillet af vedvarende energikilder i form af vindkraft, vandkraft, biogas, biomasse, solenergi, bølge- og tidevandsenergi og geometrisk varme.
En mellemregning på anfordringsvilkår og til markedsrente, der etableres i forbindelse med overdragelse af en næringsvirksomhed med køb og salg af ejendomme, ansås for en hævning i virksomhedsordningen for overdrageren.