Feedback Form
Af samme forfatter
Skat nedsatte i 2013 købssummen for de solgte anparter, idet Skat fandt at de i 2009 ombyttede anparter var uden værdi. En ændring af avancen ved ombytningen i 2009 anses for at være en direkte følge, og der indrømmes ekstraordinær genoptagelse.
Skattestyrelsen har besluttet at forlænge en række andre frister. Fristen for frivillig indbetaling af restskat er dog ikke udskudt.
Skattestyrelsen har lagt et nyt login-flow på skat.dk, således rådgiver nu kan vælge at arbejde på vegne af egen virksomhed eller på vegne af en klient, når de logger ind.
Loftet for en kreditsaldo (tilgodehavende) på skattekontoen hæves midlertidigt. Efter anmodning senest 15.05.2020 er der mulighed for fremrykket udbetaling af skattekredit for forsøgs- og forskningsudgifter. Udsigt til forlængelse af forskellige frister.
Sidste rate af et tilgodehavende, der var optjent under deltagelse af et interessentskab, blev udbetalt ca. 1 ½ år efter udtræden. Tilgodehavendet var fortsat et erhvervsmæssigt aktiv, som kunne forblive i VSO.
Oplysningsfristen (selvangivelsesfristen) for alle skatteydere forlænges frem til 1. september 2020. Fristen for indsendelse af årsrapporter forlænges med 3 måneder.
Skatteyderen blev separeret i 2001 og flyttede til udlandet. Samlivet anses for genoptaget, og den fulde skattepligt genindtrådte pga. bopæl ved ægtefællen og ophold her på mere end 180 dage. Mellemliggende dage medregnes.
Landsskatteretten fandt, at erhvervelse af de omhandlede konvertible obligationer skulle anses for en privat hævning i virksomhedsskattelovens § 5.
En tysk statsborger, der bor i Tyskland med sin familie, bliver fuldt skattepligtig til Danmark på grund af bolig og arbejde her. Da han vil opholde sig i Danmark i 240 dage om året, finder Skatterådet ham skattemæssigt hjemmehørende her.
Deltagelse i en generalforsamling som ulønnet direktør her i landet bryder betingelserne for lempelse i beskatningen af lønindkomst for arbejdet i udlandet jf. LL § 33A.
En advokatfuldmægtigs aftaler en lønomlægning således arbejdsgiveren, mod nedgang i kontantlønnen, betaler hans masteruddannelse i udlandet. Aftalen godkendes af Skatterådet, uanset der kun er tale om 7 måneders lønnedgang.
Skatteyder, der er bosat i Tjekkiet, mente ikke, han havde en e-boks. Uanset dette anses han for at have modtaget en afgørelse fra Landsskatteretten på det tidspunkt, hvor afgørelsen var lagt i hans e-Boks.
Retten fandt, at klageren ikke var berettiget til hele det opgjorte fradrag efter LL§ 9C, idet han ikke havde fremlagt kreditkortoplysninger, færgebilletter mv., der kunne underbygge hans forklaring om, at hans befordring havde det påståede omfang.
Landsskatteretten indrømmer fradrag for advokatudgifter vedrørende bortvisning, da udgiften anses for at vedrører erhvervelse af ”lønindkomst” (løn i opsigelsesperioden, mv.) og ikke selve indtægtsgrundlaget.
SKAT har på grundlag af et ægtepars usædvanligt lave privatforbrug forhøjet indkomsten skønsmæssigt. Landsskatteretten var ikke enig i skønnet, da det ikke tog hensyn til ægteparrets konkrete forhold.