Feedback Form
Af samme forfatter
Sagen vedrører den skattemæssige behandling af koncernintern gældseftergivelse af egne og købte fordringer, hhv. koncernintern overdragelse af fordringer på koncernselskaber.
Som bekendt skal alle selskaber fra og med indkomståret 2019 foretage en fuld indberetning af samtlige ”kontrollerede transaktioner”. Nedenfor redegøres der for, hvornår og hvordan der skal indberettes.
Samtidig med at en hovedaktionær overførte beløb fra en privat belgisk konto til det danske selskabs konto, hævede han et tilsvarende beløb på selskabets konto. Trods det tidsmæssige sammenfald, skulle hævningerne aktionærlånsbeskattes.
Et holdingselskab ejede fra 40 % til 90 % af en række driftsselskaber. Man gennemførte en aktieombytning for at få 100 % ejerskab. Udgifterne til rådgiverne var ikke fradragsberettigede uanset de afledte effektiviserings- og rationaliseringsgevinster.
Uanset at udbytte i form af fri bolig til en 52,5% hovedaktionær skulle beskattes som personlig indkomst, skulle beskatningen fordeles på alle aktionærerne i forhold til deres udbytteret.
Et antal selskaber ejede samlet 6,86 % af aktierne i et dansk selskab. Man ønskede via en "skattepligtig" aktieombytning at indskyde de 6,86 % i et fælles holdingselskab.
Personen A’s selskab G1 udførte renoveringsarbejder på et lejemål lejet af og ejet af A’s broder B. Renoveringen blev ikke anset for erhvervsmæssigt begrundet. A blev udlodningsbeskattet og B gavebeskattet.
En fast ejendom blev overdraget fra et I/S til et skattemæssigt transparent P/S. Der skulle betales tinglysningsafgift, idet overdragelsen ikke var omfattet af den begunstigende bestemmelse i tinglysningsafgiftslovens § 6a.
En entreprenørvirksomhed ønskede at fra-/grenspalte sin aktivitet til et nystiftet selskab. Alle maskinerne skulle forblive i det indskydende selskab og lejes ud til det nye selskab. Grenkravet var ikke opfyldt, uden at maskinerne blev medtaget.
Erhvervsministeren får mulighed for at udskyde fristen for indsendelse af årsrapporter med 3 måneder. Se endvidere tidligere SKATM om udskydelse af selvangivelsesfristerne til 1. sept. i år.
Regeringen har den 26. marts fremsat et lovforslag om skattefri overdragelse af erhvervsvirksomheder til en erhvervsdrivende fond. Forslaget er i overensstemmelse med fondsarbejdsgruppens anbefalinger.
Udbetaling af bonus fra et smba til dets medlemmer blev anset for aktieindkomstskattepligtigt udbytte. Medlemmerne blev trods stor fortolkningstvivl anset for indehavere af "lignende værdipapirer" som omhandlet i ligningslovens § 16 A, stk. 1.
Meddelelsen indeholder udover en grundig omtale af sagen bl.a. oversigt over afgørelser vedrørende erhverv/ikke erhverv ved udlejning af fast ejendom.
Skattestyrelsen arbejder på SEGES’ opfordring på hurtigst muligt at få lagt indberetning af "kontrollerede transaktioner" over i et regneark.
Et selskab "fratrak" 15 mio. kr. som tab på fordringer efter lagerprincippet. Tabet relaterede sig til en tvist med en kunde og kunne ikke fratrækkes i indkomståret, da tvisten var uafsluttet, og tabet ikke relaterede sig til kundens betalingsevne.
En far overdrog aktier til 3 døtre med succession. Faderens eneste vederlag skulle bestå i en forlods udbytteret fra det selskab, som børnene nu ejede. Udbyttet skulle anses for at have passeret børnene, før det nåede faderen.
Fra og med 1. juli 2020 har skatterådgivere og skatteydere obligatorisk indberetningspligt i relation til grænseoverskridende aggressiv skatteplanlægning, således at skattemyndighederne får mulighed for at reagere.
Spørgsmålet i sagen var, om A, der var deltager i et P/S, kunne anses for ”selvstændigt erhvervsdrivende” jf. LL. § 4. A blev anset for ”selvstændigt erhvervsdrivende”, selv om kriteriet ”indflydelse” i P/S’et kun var opfyldt i beskedent omfang.
Hvis mere end 50 % af kapitalen i et selskab ved udløbet af et indkomstår ejes af en anden end ved begyndelsen af året, underskudsbegrænses selskabet i relation til ”passive” indtægter. Hvis underskudsselskabet er ”tomt”, mistes hele underskuddet.
På trods af at Den Juridiske Vejledning siger, at en kommanditist ikke beskattes af en gældseftergivelse, hvis dennes fulde hæftelse er indbetalt, har SKAT beskattet sådanne gældseftergivelser i udenlandsk valuta. LSR har tilsidesat denne praksis.
Hvis mere end 50 % af kapitalen i et selskab ved udløbet af et indkomstår ejes af en anden end ved begyndelsen af året, underskudsbegrænses selskabet i relation til ”passive” indtægter. Reglen gælder ikke ved generationsskifteoverdragelser.
SKAT har i nedenstående styresignal fastsat standardrenten for 2020 til 2,5 % i relation til rentebegrænsningsreglen i SEL. § 11B. De 2,5 % må formodes også at kunne lægges til grund ved transaktioner mellem selskab/selskab og selskab/aktionær.
5 familiemedlemmer ønskede at komme ud af mellemholdingreglen ved at fusionere deres selskaber parvist. Skatterådet fandt ikke, at transaktionen var omfattet af ligningslovens § 3.
SEGES har tidligere i SKATM beskrevet fordele og ulemper ved den såkaldte ”aktiesparekonto”. Indskudsbeløbet var i 2919 på 50.000 kr. Skatteministeriet har meldt ud, at loftet for indskud hæves til 100.000 kr. i 2020.
Hæftelsen i et K/S blev reduceret pga. K/S’ets nedbringelse af lån. Nedbringelsen af hæftelsen medførte, at fradragskontoen blev negativ. SKAT genbeskattede den negative fradragskonto. LSR afviste genbeskatning.
Et hovedaktionærselskab X købte en sportsbil for 7,5 mio. kr. Eneste bruger var hovedaktionæren A. A og X beskattedes både af selskabets underskud og værdien af at have bilen til rådighed, uanset at der var betalt leje, og bilen solgtes med overskud.
SKAT gav dispensation, så udlodning i forbindelse med en kapitalnedsættelse kunne beskattes som aktieavance i stedet for udbyttebeskatning. Dispensationen kunne ikke få virkning for efterfølgende kapitalnedsættelser ud fra forventningsprincippet.
LSR stadfæstede Skatterådets svar om, at investering i solceller gennem et P/S var passiv kapitalanbringelse. Dermed kunne der ikke ske successionsoverdragelse af ejeranpartsselskabet til klagerens 3 børn.
Skatteindberetningslovens § 30 om andelsforeningers indberetningspligt vedr. udlodninger til andelshaverne er blevet fulgt op af en indberetningsvejledning.
Et udkast til lovforslag fjerner det såkaldte hovedaktionærnedslag med virkning for afståelser den 1. februar 2020 eller senere. Et forslag til lovændring medfører, at der tages hensyn til selskabsopløsninger, der er igangsat senest den 4. dec. 2019.
Man kan nu sende alle lovpligtige dokumenter via skat.dk, når man laver en skattefri virksomhedsomdannelse.
Lovændringen medfører ændringer i relation til beregningen af anskaffelsessummen for forskellige aktieklasser inkl. konvertible obligationer. Endvidere skærpes kravene til VOL- omdannelser med negativ anskaffelsessum, hullukning vedr. koncerntab mv.
Skattestyrelsen havde ændret i et dødsbos værdiansættelse af en fast ejendom uden sagkyndig vurdering. Landsretten fastslår, at boet alene kan anfægte vurderingen ved at anmode om en sagkyndig vurdering efter boafgiftslovens § 12, stk. 2.
Tandlægerne A og B solgte deres tandlægepraksis til selskab G3 A/S. Herefter stiftedes et Tandlæge I/S med G3 A/S, A og B som interessenter. På baggrund af kontrakten mellem parterne ansås A og B ikke for selvstændigt erhvervsdrivende.
En fars selskab købte en lejlighed, der opdeltes i 3 værelser. De 2 lejedes ud til sønnen på markedsvilkår. Faderen udbyttebeskattedes af forskellen mellem den betalte leje og en leje opgjort efter procentreglerne 5 + 1% i LL. § 16, stk. 9.
Et selskab 1 fratrak tab på selskab 2 efter lagerprincippet. SKAT argumenterede for nægtelse af fradrag efter realisationsprincippet og henså til, at fordringen var forøget også efter fradragsåret. LSR gav medhold i, at fordringens værdi var 0 kr.
Eksisterende A- og B-aktieklasser i et selskab ønskedes ændret til nye aktieklasser med forlods udbytteret. Ændringen skulle ikke anses for afståelse, idet der ikke skete en forrykkelse af værdierne mellem aktionærerne.
En landmand overdrog en andel på 20 pct. af sin landbrugsvirksomhed med succession til sin søn. Nedslaget for at overtage den latente skat blev fastsat ud fra en ejertid på 20 år og en forrentning på 1 pct. til kurs 89. Gaveafgiften blev derfor nedsat.
Et udkast til lovforslag fjerner det såkaldte hovedaktionærnedslag med virkning for afståelser den 1. februar 2020 eller senere. En aktionær, der ved afståelse i dag vil få en rabat på 25%, mister altså denne, hvis han/hun venter til den 1. feb. 2020.
En fars lån på 12 mio. kr. hos et selskab ejet sammen med sønnerne forfaldt den 31. december 2013. Lånet blev ikke indfriet, men blev forlænget. Forlængelsen blev anset for et nyt lån etableret efter 2013 og var derfor omfattet af LL. § 16E.
Mellem en far og dennes søn var der i 1993 indgået en køberetsaftale vedr. overtagelse af aktier til kurs pari. Ved udnyttelsen i 2017 var aktierne meget mere værd. Udnyttelsen skulle ske til handelsværdien på udnyttelsestidspunktet.
En eneaktionær ville købe et udlejet parcelhus ud af sit selskab. Overdragelsesprisen blev fastsat til den offentlige ejendomsvurdering. LSR accepterede dette, idet SKAT ikke havde dokumenteret, at denne var fejlbehæftet.
Et dansk selskab blev likvideret og datterselskabsaktierne udloddet til et tidligere indskudt EU-selskab. Forud for likvidationen var et ikke-EU/ikke-DBO mellemholding-selskab blevet likvideret. Transaktionen var omfattet af ligningslovens § 3.
Regeringen har sendt et lovforslag om beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde i høring. Efter lovforslaget bliver overdrager skattefri i relation til en evt. gevinst.
Der er fremsat lovforslag om ændring af en række skattelove. Nogle ændringer har til formål at lukke ”skattehuller” og har virkning allerede fra 1. oktober. Lovforslaget er fremsat uden høring. Der vil således kunne ske ændringer som følge af høringen.
En tilladelse til skattefri omstrukturering blev tilbagekaldt. Væsentlige transaktioner var ikke anmeldt, og hovedformålet viste sig efterfølgende at være generationsskifte og ikke det oplyste om forskellige ønsker om fremtidige investeringer.
A-aktier ønskedes tillagt en forlods udbytteret, og Ligningsrådets beregningsmodel anvendtes til at finde kursværdien. SKAT mente, at værdien af ”gevinstmuligheden” skulle indgå. SR fandt, at dette var en prak-sisændring, der måtte afvente et styresignal.
Selvangivelsens felt 67 ændres, så der fremover skal indberettes handelsmæssige og økonomiske transaktioner med såkaldte ”koncernforbundne parter”, - uanset transaktionernes størrelse.
En far solgte sine aktier til 3 døtre. Det var aftalt, at faderen som en del af afståelsessummen forbeholdt sig retten til det kommende udbytte fra selskabet. SKAT fandt, at udbyttet havde passeret døtrene. Landsrettens dom gik imod SKAT.
Afgørelsen vedrører et dansk datterselskabs salg af egne datterselskaber til dets tyske moderselskab samt efterfølgende udlodning af en fordring på det tyske moderselskab. Afgørelsen gennemgår minutiøst vilkårene for ikke blive omfattet af LL § 3.
En ansat gav afkald på udbetaling af løn, indtil selskabet fik råd. Selskabet fik aldrig råd. Den ansatte blev beskattet alligevel efter en fiktion om, at han havde fået lønnen og genudlånt beløbet inkl. skat til selskabet.
I forbindelse med en eneaktionærs fraflytning til USA skulle der stilles henstandssikkerhed. LSR fandt, at der skulle stilles sikkerhed i samtlige 100 % anparter, da en minoritetspost var af begrænset værdi.
En aftale om et skattefrit tilskud efter selskabsskattelovens § 31D var formuleret som et kautionsløfte. Tilskuddet blev derfor skattepligtigt.
Et Holding S.M.B.A. ønskedes omdannet til A/S for at kunne fusioneres med dets datterselskab. Efter ændring af selskabslovens § 325 i 2018 var begge dele nu muligt.
En virksomhed havde i driftsregnskabet medtaget gæld vedr. købet af virksomheden. I opgørelsen til virksomhedsordningen var gælden ikke medtaget. Gælden skulle derfor ikke indgå i VOL omdannelsen. Omdannelsen var derfor skattefri.
Stutteri med galopheste var ikke erhvervsmæssigt drevet. Aktiviteten havde heller ikke karakter af økonomisk virksomhed, hvorfor der ikke var momsfradrag. Der var ikke dokumenteret en reklameværdi af aktiviteten, og fradrag herfor blev nægtet.
Driften af et landbrug med travstutteri skulle vurderes særskilt henholdsvis før og efter en omlægning, som havde haft væsentlig indflydelse på virksomhedens resultater. Hverken før eller efter omlægning var der dog udsigt til overskud.
Et travstutteri blev anerkendt som erhvervsmæssigt drevet. Driften var i de pågældende år i en opstartsfase, og efter en intensivering af driften var der en positiv udvikling i resultatet. Der var herefter udsigt til overskud på sigt.
Hestehold med 3 heste, der havde givet meget små indtægter, blev ikke anset for drevet med fornøden intensitet og fradrag nægtet. Kontingent til landboforening var fradragsberettiget, hvis kontingentet var indberettet.
En person planlagde tilflytning til DK med et formuende selskab. Han ønskede ”skattepligtigt” at ombytte sine aktier i selskabet med aktier i et holdingselskab. Personen blev ikke ramt af Ligningslovens § 3 om omgåelse.
Ved overdragelse af en landbrugsejendom i levende live skal skatteforvaltningen acceptere en værdiansættelse til +/- 15 %. Det er uden betydning, at parterne havde viden om, at kommunen ville købe ejendommen til en væsentlig højere værdi.
Ved værdiansættelse af en ejendom, som blev solgt i tilknytning til opløsning af et papirløst samlivsforhold, kunne der tages hensyn til, at den købende samlever havde afholdt udgifter til nye driftsbygninger. Skævdelingen var derfor ikke en gave.
Et selskabs gæld blev delvist akkorderet af selskabets banker. Selskabets ansvarlige lånekapital fra dets holdingselskab deltog ikke i akkorden. Akkordbeløbet kunne derfor ikke anses for opnået via en ”samlet ordning” og var derfor skattepligtig.
Ved gældssanering i konkurs sker der ikke beskatning efter konkursskatteloven. En udtrædende andelshaver skal i sin indkomst medregne udbetalinger fra andelshaverkonti. Udbetalingerne medregnes i det år, hvor repræsentantskabet træffer beslutning.
Anvendelse af skematiske regler i ligningslovens § 8P ved erhvervelse af brugte vindmølleandele forudsætter, at andelene oprindelig er købt til en pris svarende til VE-udbudsprisen.
Et antal personer ønskede at investere i X antal ferieboliger i udlandet. Investeringen skulle foregå via et P/S. Boligerne skulle udelukkende bruges af ejerne. Da P/S’er er transparente, ville ejerandelen kunne afstås skattefrit jf. EBL. § 8.
En omstruktureringstilladelse blev tilbagekaldt af SKAT med store skattemæssige konsekvenser. Tilbagekaldelsen blev annulleret, men havde allerede medført omstruktureringsmæssige konsekvenser. Disse kunne ”omgøres” pga. et taget skatteforbehold.
Ved succession i opsparet overskud kan vælges at kompensere gennem et nedslag for den latente skat, uanset de øvrige aktiver ikke er overdraget med succession. Nedslaget kunne sættes til kurs 90 ud fra køberens konkrete finansieringsmuligheder.
Landsskatteretten finder, at omlægning af gæld til ansvarligt lån er at anse for eftergivelse af gæld med underskudsbegrænsning til følge, og at en option på at indfri til kurs 50 skulle periodiseres til aftaletidspunktet.
En virksomhed i kapitalafkastordningen blev omdannet efter VOL. I forbindelse med omdannelsen blev der overført privat gæld på 3,2 mio.kr. til det modtagende selskab. LSR fandt, at dette var OK, idet aktiernes anskaffelsessum ikke var negativ.
Lovforslag om indførelse af en sælgepantebrevsmodel fra 2020, hvor sælger kan vælge at udskyde beskatningen af ejendomsavance i 10 år, når der indgår et sælgerpantebrev ved overdragelse af ejendommen.
Giver den offentlige ejendomsvurdering ikke et retvisende udtryk for handelsværdien, er SKAT ikke bundet af vurderingen. En forskel på 10 % mellem SKATs handelsværdivurdering og overdragelsesprisen var så beskeden, at den ikke skulle medføre korrektion.
Et forældrepar ønskede deres fællesejede selskab spaltet og det ene af de modtagende selskaber overdraget til børn med succession. Da det modtagende selskab havde eksisteret i < 3 år, fandt 3-års-reglen i pengetankreglen ikke anvendelse.
En hovedaktionær udbetalte a conto løn til sig selv i løbet af indkomståret. Indeholdelse af kildeskat mv. skete imidlertid først efterfølgende. A conto lønnen blev anset for et forskud, der skulle aktionærlånsbeskattes.
Notatet beskriver de eksisterende aktielønsordninger, herunder den meget gunstige ordning omfattet af ligningslovens § 7P.
Køb af ejendom fra bror til en pris under den faktiske handelsværdi var en formuefordel, som var skattepligtig. Grov uagtsomhed ved konstruktion med arveafkald. Anmodning om møde var implicit anmodning om forlængelse af 3 måneders frist.
SKAT forhøjede en K/S deltagers indkomst med 2,3 mio. kr. pga. en negativ fradragskonto og deraf for store fradrag. LSR annullerede forhøjelsen, idet fradragskontoen var negativ pga. ikke fradragsberettigede formuetab.
Selskaber under tvangsopløsning har hidtil kunnet blive i en sambeskatning indtil selskabets endelige opløsning. Ny praksis ”smider” selskaber under tvangsopløsning ud af sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor selskabet ikke længere kan genoptages.
Den 20. dec. 2018 vedtog folketinget L 28A, herunder en ny LL § 3 om skatteomgåelse. Loven har virkning fra og med 1. januar 2019. Den har dog tilbagevirkende kraft for betalinger retserhvervet efter den 1. januar 2019 vedrørende gamle arrangementer.
En aktionær fik ved fraflytning fra Danmark en henstandssaldo vedr. fraflytterskat. Den fraflyttede ønskede nu, at aktierne skulle indgå i en skattefri aktieombytning. Ombytningen udløste ikke beskatning af henstandssaldoen.
En eneaktionær optog i 2016 et aktionærlån. Da revisor opdagede det, blev det i samme år tilbagebetalt. Tilbagebetalingen ønskedes omgjort, så selskabets fordring i stedet kunne udloddes skattefrit. Omgørelse kunne ikke tillades.
A lavede en skattefri virksomhedsomdannelse med negativ anskaffelsessum d. 27.6.2012. Virkning fra d. 1.1.2012. Derfor krav, at alle virksomheder skulle medtages. En virksomhed var solgt d. 20.6.2012. Denne skulle ikke indgå i omdannelsen.
LL § 2 kræver armslængdepriser. Efter administrativ praksis kan den offentlige ejendomsvurdering anvendes som armslængdepris ved ejendomshandler, hvis den giver et retvisende udtryk for handelsværdien. SKAT kunne bevise, at dette ikke var tilfældet.
Et forældrepar ejede ca. 42 % af aktierne i A/S og børnene resten. Forældrene besad alle stemmerne. Man ønskede at alle aktier fik samme stemmer. Ændringen betød, at alle aktier i selskabet var afstået.
Forældre indskød indirekte stor kapital kompenseret med forlods udbytteret plus forrentning på 6 % i et fælles selskab. Børnene indskød lille kapital uden forlods udbytteret. Forældre og børn skulle beskattes af den overførte ”GEVINSTMULIGHED”.
Skæringsdagen i dødsboet er afgørende for, om genoptagelse kan ske ved praksisændring. Bo efter afdøde i 2008 med skæringsdag den 6. december 2009 kunne genoptages som følge af praksisændring om opgørelse af skattepligtsgrænsen i boer med fællesbo.
Ved opgørelse af, om et bo var over eller under beløbsgrænsen i dødsboskattelovens § 6, indgik nettoprovenuet fra salg af en ejendom efter fradrag af udgifter, som var afholdt som et vilkår i handlen, selvom udgifterne ikke var betalt inden skæringsdagen.
En hovedaktionær købte 3 ejendomme ud af selskabet. I ejendommene var der pantesikret gæld, som han mente, at han overtog. Det fremgik ikke tydeligt af overdragelsesdokumentet. Derfor var der opstået et skattepligtigt aktionærlån.
Landsskatteretten fandt, at der ved overdragelse kunne tages udgangspunkt i 85 % af ejendomsværdien, uanset at ejendommen var købt kort tid før for et væsentligt større beløb. Det var ikke særlige omstændigheder, at vurderingerne var suspenderede.
Amortisationsrenten for 2019 er fastsat til 4,6585 pct.
Et selskab under konkurs var ikke pålagt skattepligt af konkursindkomst. Blev boet afsluttet som solvent, ville skattefriheden bortfalde. Selskabet skulle selvangive indkomsten i året, hvor boet bliver afsluttet.
3 personer ejede via et K/S aktier i 2 udenlandske A/S’er. A/S aktierne ønskedes ombyttet med aktier i 2 holdingselskaber. Aktieombytningen blev anset for en skattepligtig delafståelse for de 3 personer i relation til de ombyttede aktier.
”Selvstændige erhvervsdrivende” kan – modsat lønmodtagere – udføre virksomhed i selskabsform. Afgørelsen beskriver, hvornår man er ”selvstændig erhvervsdrivende” contra ”lønmodtager” som deltager i et transparent selskab.
Et kooperationsbeskattet AMBA ville udleje et lille areal til et fjernvarmeselskab, så fjernvarmeselskabet kunne videredistribuere spildvarme fra AMBA’et. Lejeindtægten ville medføre, at AMBA’et ”røg” ud af kooperationsbeskatningen.
Skatterådet tiltrådte i sagen, at såkaldte ETF’er udstedt af et irsk selskab var omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19 om kapitalindkomst- og lagerbeskatning.
Frivilligt indbetalte forskudsskatter foretaget af afdøde inden dødsfaldet skal medregnes som et aktiv i boopgørelsen og indgår i nettoformuen efter dødsboskattelovens § 6 ved afgørelse af, om boet er skattefritaget eller ej.
Et selskab havde via en mellemregning ydet lån til hovedaktionærens far. Lånet ansås for omfattet af ligningslovens § 16 E og beskattedes som udbytte hos hovedaktionæren. Indbetalinger på mellemregning blev anset for afdrag på ”lovligt” aktionærlån.
Almennyttige foreninger skal ikke indsende selvangivelse i relation til skattepligtige erhvervsmæssige indtægter, hvis foreningens overskud alene må anvendes til almennyttige formål. Heller ingen individualiseringskrav.
Bekendtgørelsen beskriver, hvilke oplysninger der i relation til sambeskatninger skal indsendes til SKAT om administrationsselskab, sambeskatningskreds, skattepligtig indkomst før fremførsel og fordeling af underskud osv.
Landsskatteretten fandt, at kursværdien af latent skat ved kompensation efter KSL § 33 C, konkret kunne ansættes til kurs 80. Der kunne derudover tages udgangspunkt i 85 % af ejendomsværdien før nedslag.
Salg af 114 ud af 322 udlejede ejerlejligheder og garager udgjorde en selvstændig næringsejendomsvirksomhed, mens salg af 57 udlejede enkeltlejligheder og garager var salg af enkeltaktiver. Kun i førstnævnte situation kunne der succederes.
En eneaktionærs ægtefælle blev frigjort for en kautionsforpligtelse ved at lade det selskab, der kautioneredes for, overdrage en earn-out aftale til et moderselskab til overpris. Eneaktionæren udbyttebeskattedes af ægtefællens berigelse ved frigørelsen.
En rådgiver ansøgte på vegne af 2 selskaber om lov til skattefri tilførsel. Efterfølgende transaktioner gjorde, at tilladelsen blev tilbagekaldt. HD vurderede, at tilbagekaldelse ikke kunne ske, da SKAT var oplyst om de efterfølgende transaktioner.
En far var ulønnet direktør i datterens selskab. Selskabet havde lejet en ejendom, hvor en del af værelserne blev genudlejet til studerende. Nogle værelser var i en periode ikke udlejet. Faderen blev rådighedsbeskattet af de ikke udlejede værelser.
En hovedaktionær havde i en periode rådighed over 2 forskellige parcelhuse ejet af hovedaktionærselskabet. SKAT fikserede selskabets lejeindtægt til 8 % af vurderingen. LSR fassatte lejen til den efterfølgende opnåede leje ved udleje til tredjemand.
Et hovedaktionærselskab havde købt en bolig og lejet den ud til aktionærens forældre. Forældrene betalte markedslejen, men aktionæren skulle lejefikseres efter procentreglerne. Endvidere skulle aktionæren beskattes af rådighed over jagt og jagthytte.
Et nyt investorfradrag skal sikre større interesse for investering i såkaldte vækst- og opstartsvirksomheder. Reglerne synes lidt komplicerede, men for investor sikrer de reelt et 15 % statstilskud til investeringen.
A havde accepteret de aktieavancer/tab, der fremgik af den af SKAT udarbejdede årsopgørelse. Da denne ikke var korrekt, og A havde undladt at underrette SKAT om fejlen, ansås han for at have handlet groft uagtsomt. Ligningsfristen derfor suspenderet.
Selskabet H1, der var ejet af personen A, modtog ca. 8,5 mio. kr. inkl. moms fra det uafhængige selskab G2. Retten fandt, at beløbet skulle anses for løn fra G2 til A for dennes personlige arbejde for G2. Omgørelse nægtet, da skattebesparelseshensigt.
Sagen er endnu et eksempel på, at smarte omgåelsestransaktioner er en dårlig ide. I sagen blev et aktionærlån til hovedaktionærens hustru formidlet via en kollegas selskab. Transaktionen blev tilsidesat og hovedaktionæren aktionærlånsbeskattet.
Et forældrepar havde bolig i en ejendom tilhørende et selskab ejet af deres 2 sønner. Forældrenes fordel skulle beskattes hos sønnerne efter LL. § 16, stk. 9. Begge sønner havde via aftale ”bestemmende indflydelse”, og ligningsfristen var derfor 6 år.
Et holdingselskab med en 32% aktiepost i et datterselskab ønskede fradrag for en bonus udbetalt til bestyrelsesformanden i datterselskabet. Fradrag nægtet, da LL. 8N kun omfatter udgifter, der afholdes til fordel for virksomhedens EGNE ansatte.
Et selskab, der drev næring med fast ejendom, ønskedes overdraget til børnene med succession. Spørgsmålet afvist, da det ikke var godtgjort, at alle selskabets ejendomme var næringsejendomme og dermed "driftsaktiver".
LL. § 2 om armslængdevilkår gælder ved transaktioner mellem et selskab og dens kontrollerende aktionær. Sagen beskriver vigtigheden af en professionel beregning af værdien ved noget så kompliceret som prisfastsættelse af en anpartsminoritetspost.
Vestre Landsret stadfæster Landsskatterettens afgørelse om, at en akkord, hvor banken ved udløb havde ret til efterdividende ved konjunkturstigning, var suspensiv, hvorefter de skattemæssige konsekvenser tidligst indtraf ved udløb i 2017.
Regeringen har nedsat en arbejdsgruppe, der skulle komme med et konkret forslag til, hvordan en selskabsdreven virksomhed kunne overdrages til en fond. Arbejdsgruppen har nu barslet med et forslag om skattefri overdragelse til fonde.
Et antal personer ejede via deres personlige holdingselskaber og et fællesejet holdingselskab, andele i et P/S. Kun det fællesejede holdingselskabs andele gav fuld udbytteret. En ligestilling af udbytteretten blev anset for en afståelse af andelene.
En aktionær hævede ca. 1,2 mio. kr. på mellemregningskontoen. Da revisor blev opmærksom på forholdet, blev der udloddet udbytte til brug for indfrielse. Uanset modregningen blev hævningerne beskattet. Betalte rentetilskrivninger skulle ikke beskattes.
En person solgte sit kolonihavehus. Avancen/værdien af selve huset var skattefri. Differencen mellem værdien af huset og den samlede salgspris skulle henføres til andelsbeviset. Dette skulle beskattes efter aktieavancebeskatningslovens § 1, stk. 2.
Et selskab udbetalte aconto løn mv. til hovedaktionæren via mellemregningskontoen. Ultimo indkomståret blev lønnen indberettet til SKAT og modregnet på mellemregningskontoen. Uanset indberetning blev alle nettohævninger aktionærlånsbeskattet.
En hovedaktionær foretog løbende indsættelser og hævninger af bl.a. aconto løn på mellemregningskontoen med selskabet. Aktionæren blev beskattet af bruttohævningerne. Indsættelser blev anset for afdrag på aktionærlånet.
Højesteret fastslår endelig, at ved overdragelse med succession kan køberen enten få et nedslag for den latente skattebyrde eller en passivpost. Onkel og nevø anset for at være interesseforbundne parter, hvorved SKATs korrektion af prisen var berettiget.
Fleksjobydelse indgår ikke i resultatet for virksomheden og dermed ikke i vurderingen af, om driften giver overskud efter driftsmæssige afskrivninger. Landbrug med ammekøer blev ikke anset for erhvervsmæssigt drevet.
Udlejning af lagerbygning var erhvervsmæssig, da der var udsigt til et positivt resultat efter driftsmæssige afskrivninger på 2 pct. samt renter.
Dambrug drevet fra en landbrugsejendom blev bedømt efter den særlige praksis for deltidslandbrug. Ikke erhvervsmæssig virksomhed, da ophørt uden overskud.
deltidslandbrug. Etableringsfase var overstået. Omsætningsnedgang pga. vejrlig ikke tillagt vægt, idet underskud ikke ansås for forbigående.
Selvom bortforpagtning som udgangspunkt er erhvervsmæssig, fandt Landsskatteretten ikke, at driften var rentabel og nægtede fradrag for underskud. Efter omlægning til egen drift blev landbruget anset for erhvervsmæssigt.
Klageren drev i årene 2003-2013 et stutteri. Landsskatteretten tillagde ikke en sagkyndig erklæring vægt og afviste, at stutteriet var i en indkøringsperiode. Ud fra underskuddene fandtes der ikke at være udsigt til overskud, og fradrag blev nægtet.
Genvundne afskrivninger på en ejendom skulle opgøres ud fra budsummen givet på tvangsauktion af en ufyldestgjort panthaver, idet panthaver havde godskrevet K/S hele budsummen. Beløb udover budsummen blev ligeledes tillagt.
Styresignal om, at SKAT ændrer praksis ved forældelse eller eftergivelse overfor én solidarisk hæftende, således at SKAT fremover kan gøre det fulde krav gældende overfor de øvrige skyldnere med solidarisk hæftelse.
Notat om ændringer vedrørende pension, som er gældende for 2018, herunder ændringer vedrørende aldersopsparing, som gøres målrettet og mere fleksibel, justering af udbetalingsperiode og -alder, samt nyt pensionsfradrag.
Almenvelgørende foreninger, i hvilke det af vedtægterne fremgår, at foreningens formue ved opløsning udelukkende skal gå til almennyttige formål, skal som udgangspunkt ikke indsende selvangivelse. Andre foreninger med erhvervsmæssige indtægter skal.
En hovedanpartshaver beregnede hvert år renter af et lån til sit nødlidende selskab. Renterne blev straks gældseftergivet og derfor ikke selvangivet. Retten fandt ikke, at det var godtgjort, at renterne var uerholdelige.
Et rentefrit hovedaktionærlån til selskabet var af SKAT rentefikseret med 4% p.a. LSR hjemviste sagen med krav om, at SKAT foretog en konkret vurdering af den rente, der kunne være opnået mellem tredjemænd.
Ny lovbestemmelse gør vedtagelsesdagen til fusionsdato ved grænseoverskridende fusioner.
Skatteministeren oplyser, at der vil blive udsendt et cirkulære, der ændrer forsigtighedsprincippet til +/-20 pct., ligesom han vil bede SKAT lave et styresignal om, hvornår der foreligger særlige omstændigheder. Begge vil blive sendt i høring.
En onkels kontante gave på godt 44 mio. kr. til en niece var ikke omfattet af reglerne om nedsat afgift, da der ikke forelå en virksomhedsoverdragelse. Gaven ville være indkomstskattepligtig.
Afholder et selskab udgifter i aktionærens interesse, udbyttebeskattes aktionæren. I denne sag ansås udgiften for erhvervsmæssigt begrundet, uanset der var misforhold mellem udgiften og reklameværdien. Aktionæren undgik beskatning.
En hovedaktionær boede i selskabets 230 m2 store lejlighed for ca. 60 t.kr. p.a. SKAT forhøjede selskabets huslejeindtægt til 204 tus.kr. LSR nedsatte huslejen markedslejen. Hovedaktionæren beskattedes efter LL. § 16, stk. 9.
En ansat direktør og eneaktionær boede i selskabets ejendom. Ejendommen indeholdt bolig og kontor. Han blev beskattet af værdien af boligen efter LL. § 16, stk. 9. Altså 6% af ejendomsværdien op til 3.040 tkr. og 8% af resten. Ligningsfristen var 6 år.
2 måneders fristen i dødsboskattelovens § 13, stk. 2, løber fra datoen for skifterettens afgørelse om boets udlevering. Krav om afsluttende ansættelse var indgivet for sent.
Et dansk selskab ejede <10% af aktierne i et "unoteret" svensk selskab. Det svenske selskab blev noteret på AktieTorget i Stockholm. De tidligere skattefri aktier fik nu en anskaffelsessum svarende til handelsværdien på børsnoteringstidspunktet.
Det var skyldnerens bevisbyrde, at betingelserne for at få eftergivet gæld var opfyldt. Afslaget, der var et forvaltningsmæssigt skøn, blev opretholdt, da det ikke led af en retlig mangel eller var båret af uvedkommende hensyn.
Far, der ville give sit barn aktier i gave med forbehold for udbytte i gaveåret, var skattepligtig af udbyttet, da barnet fyldte 18 i gaveåret og var ugift.
Skoventreprenørvirksomhed, som var blevet neddroslet som følge af arbejdsskade, kunne ikke anses for erhvervsmæssig virksomhed som følge af manglende opfyldelse af intensitetskriteriet.
Fradrag for underskud nægtet, da tandlæge ikke havde løftet bevisbyrden for, at virksomheden efter fald i omsætning og store underskud som følge af sygdom, havde udsigt til igen at blive overskudsgivende.
Skatteyder fik ved Landsskatteretten opdelt sin revisorregning, således at det kun var den del, som vedrørte landbruget (og ikke virksomhedsordningen!), som indgik i bedømmelsen af, om landbruget kan blive overskudsgivende.
Beskrivelse: Virksomhed bestående af travheste og træning blev anset for ikke-erhvervsmæssig til trods for, at virksomheden i de pågældende år var i etableringsfasen, da der med den valgte driftsform ikke var udsigt til overskud.
En person ejede et selskab i DK og et i Y-land. Der blev overført store midler fra det danske selskab til selskabet i Y-land i strid med TP reglerne. Overførslerne havde ikke ”passeret” hovedaktionærens økonomi.
En eneaktionær solgte en ejendom til eget selskab. Hun fortrød hurtigt, men fik først tilbageoverdraget ejendommen næsten 1 år senere. Tilbageoverdragelsen skete med tilbagevirkende kraft. Dette blev ikke anerkendt.
Et SEL. § 1, stk. 1, nr. 3 andelsselskab havde rigelig med egenkapital. Man ønskede svar på, om det havde skattemæssige konsekvenser at stoppe med årlige overførsler til andelshaverkontiene, hhv. hvordan forrentningen af samme skulle beskattes.
En rådgiver ansøgte på vegne af 2 selskaber om lov til skattefri tilførsel. Efterfølgende transaktioner gjorde, at tilladelsen blev tilbagekaldt. Dette fik også betydning for den part, der ikke havde indflydelse på de efterfølgende transaktioner.
En hovedaktionær optog løbende via mellemregningen med selskabet i 2013 et lån på 215 tus.kr. Lånet blev udlignet via en udlodning fra selskabet, der blev modregnet i saldoen. Både aktionærlånet og udlodningen blev beskattet.
Nyt lovforslag giver selskaber ret til at tildele medarbejdere medarbejderaktier til en værdi af 20% af medarbejderens årsløn. Betingelsen er, at ordningen tilbydes 80% af selskabets medarbejdere.
En far ønskede at overdrage en aktiepost til sin umyndige søn på 17 år. Faderen ønskede, at overdragelsen skulle ske med det forbehold, at faderen bevarede retten til det udbytte, der skulle vedtages på den kommende generalforsamling.
Sagen vedrører dokumentationspligten ved koncernintern samhandel. Er denne mangelfuld, er SKAT berettiget til at foretage en skønsmæssig korrektion, så afregningspriserne er på armslængdevilkår.
En VOL omdannelse er sket, uden at "alle aktiver" kom med over. Omdannelsen blev derfor skattepligtig. Ved efterbeskatningen blev værdierne i revisors vurderingsberetning ved omdannelsen lagt til grund.
En eneaktionær kautionerede for det lån som hans selskab havde optaget for at kunne videreudlåne til et 20% ejet tysk GMBH. Hovedaktionæren overtog selskabets fordring. Sagens spørgsmål var kursfastsættelsen.
Et selskab udtrådte af dansk sambeskatning, da det blev fusioneret med et tysk søsterselskab. SKAT anså det deraf afledte ophør af dansk skattepligt for "ophør af koncernforbindelse". SKAT fik ikke medhold.
Selskabers fradrag for tab i en udenlandsk filial er betinget af, at selskabet har valgt "international sambeskatning". EU-domstolens generaladvokat har i en sag indstillet, at denne regel ikke er i overensstemmelse med EU-retten.
Et selskab ønskede at vide, om det blev fanget af transparensreglen i aktieavancebeskatningslovens § 4A, stk. 3. Spørgsmålet var, om det "udøvede reel økonomisk virksomhed vedr. aktiebesiddelsen".
En fond ville gennemføre en kapitalnedsættelse medhenblik på at dække regnskabsmæssige tab - herunder afskrivninger på ejendomme. Da kapitalnedsættelsen påvirkede fondens grundkapital, var kapitalnedsættelsen skattepligtig.
Et selskab købte en tom lejlighed for 3.250 t.kr. Lejligheden blev lejet ud. Herefter blev den overdraget til hovedaktionæren til en pris svarende til 50 % af ejendomsværdien. Overdragelsesprisen var ikke retvisende.
En hovedaktionær ville overdrage selskabets sommerhus til ham for en pris svarende til den senest offentliggjorte ejendomsvurdering. Et bindende svar gik ham imod, og herefter startede en sag op gennem systemet - som han tabte.
En hovedaktionær foretog løbende indsættelser og hævninger på mellemregningskontoen med selskabet. Selv om indsættelserne i perioder var større end hævningerne, blev alle hævningerne aktionærlånsbeskattet
Skatterådet fandt, at omlægning af gæld til ansvarlig lån var eftergivelse, selvom den nominelle gæld var uændret, hvilket medførte underskudsbegrænsning. De skattemæssige virkninger af en option på indfrielse af gæld til kurs 50 indtrådte straks.
Et selskab ønskede, at dets medarbejderaktieklasse skulle kunne omfattes af LL. § 7P. De særlige betingelser, der gjaldt for aktierne, skulle derfor fjernes. SR fandt, at vedtægtsændringen skulle anses for afståelse af aktierne.
Højesteret slår i afgørelsen fast, at der ikke består et retskrav på, at værdiansættelse af aktier og anparter kan ske på grundlag af værdiansættelsescirkulæret fra 1982 eller efter TSS-cirkulære 2000-09 og 2000-10.
Arveafkald var rettidigt, da underskrevet før boopgørelsen og medtaget i denne. Afkaldene blev dog ikke tillagt afgiftsmæssig virkning, da de ændrede arven fra skilsmissesæreje til fuldstændigt særeje, og det ene forrykkede den arvemæssige stilling.
Overdragelse af aktiver til en fond anses for et skattemæssigt salg hos giver. Lader aktionæren sit selskab give gaven, er udgangspunktet, at gaven har passeret hovedaktionæren. Dette kan undgås ved overdragelse til en almennyttig fond.
Jf. ligningslovens § 16E beskattes aktionærlån, men gælden til selskabet består. Hæves et beløb i selskabet til brug for indfrielse af gælden, beskattes også dette beløb. Nedenfor beskrives, hvordan man "indfrier" gælden uden dobbeltbeskatning.
L 16 (2017/18) indeholder forslag til ændringer i pensionsbeskatningsloven som følge af aftalen om flere år på arbejdsmarkedet.
Sagen vedrører om aktionærlånsreglerne også omfatter mellemregninger. I sagen blev både en meget kortvarig og en noget længerevarende negativ mellemregningskonto anset for et skattepligtigt aktionærlån.
Jf. selskabslovens § 216 kan et selskab opløses ved, at ejerne overfor Erhvervsstyrelsen afgiver en erklæring om, at al gæld er betalt. Anmodning til SKAT om udstedelse af denne erklæring kan nu ske digitalt.
Uddrag af Statsministerens redegørelse for folketingsåret 2017/18, herunder uddrag af lovprogrammet fra Skatteministeren.
En person, der var ejer af unoterede aktier, fraflyttede i 2010 Danmark. I relation til fraflytterbeskatning var hans egen vurdering af aktiernes værdi 1.250.000 kr. SKAT vurderede dem til 150 mio.kr. Landsretten gav SKAT medhold.
Erhvervsstyrelsen har udsendt et notat om udbyttebetaling i andre værdier end kontanter. Notatet er et MUST, når der skal rettes op på et aktionærlån beskattet efter ligningslovens § 16E.
Et udkast til lovændring af den 8. sept. 2017 vil medføre, at mange ikke-almennyttige foreninger ikke vil blive beskattet af deres erhvervsmæssige indtægter. Med tilbagevirkende kraft til 2012.
En selvejende privat børnehave var en forening omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6. Foreningens salg af børnehaveejendommen var skattepligtig, idet den knyttede sig til den erhvervsmæssige virksomhed at drive børnepasning.
2 aktionærer ejede hver 50 % af samme selskab. Den ene aktionær solgte værdiløse pantebreve til selskabet. Begge aktionærer - også den uskyldige - blev udlodningsbeskattet af 50 % af overprisen.
Et K/S blev opløst i 2010 og kommanditisterne beskattet af genvundne afskrivninger etc. En kommanditist, der troede, at han var ekskluderet og ikke havde hørt fra K/S’et i en længere periode, skulle også ophørsbeskattes.
En person fik ved fraflytning til Schweiz henstand med aktieavanceskatten. Uanset EU regler om fri bevægelighed forfaldt en del af henstandsskatten i forbindelse med en udlodning fra selskabet til den fraflyttede aktionær.
Højesteret statuerede, at 2 banker skulle opdele deres lønudgifter i drifts- og ikke driftsrelaterede udgifter. Der var ikke fradrag for den ikke driftsrelaterede del. Nyt lovforslag i høring retter op på dette forhold.
En moders selskab ønskede at yde gældseftergivelse overfor sønnernes selskaber. Eftergivelsen ansås for udlodning til moderen. Sønnerne var gaveafgiftspligtige af eftergivelsen, og selskaberne var skattepligtige af eftergivelsen jf. kursgevinstlovens § 8.
En ejendom ønskedes overdraget fra et selskab til hovedaktionærens søn. Prisen ønskedes fastsat til det beløb der fremgik af en ensidig indhentet erklæring. Henset til den højere ejendomsvurdering lagde LSR ikke vægt på mæglervurderingen.
En kommanditist kunne godtgøre, at han ved tvangsindløsningen af sin kommanditandel ikke var blevet frigjort for sine gældsforpligtelser. Gældsfrigørelsen skulle derfor ikke tillægges afståelsessummen.
SKAT var berettiget til at korrigere i prisen ved handel mellem onkel og nevø, hvor denne afveg med knap 16 % i forhold til det aftalte. Der kunne ikke gives både prisnedslag for at overtage skattebyrden ved succession og samtidig beregnes passivpost.
Et selskab var under tvangsopløsning på grund af overskridelse af fristen for indberetning af årsrapporten. Problemet blev løst ved at fusionere selskabet under tvangsopløsning ind i moderselskabet.
Uanset der utvivlsomt ikke har været nogen faktisk råden over selskabets bolig, beskattes hovedaktionærer af den blot MULIGE RÅDEN. Praksis på området er særdeles streng, men denne afgørelse er et lys i mørket.
Et selskab betalte 13 mio.kr. til et kinesisk fupfirma. Betalingen skete på baggrund af fremsendte fakturaer på aktiekøb. Tabet kunne ikke anses for et driftstab hhv. et fordringstab efter kursgevinstlovens § 3.
En bank fik ikke fradrag for den del af dens lønudgifter, der relaterede sig til medarbejdernes arbejde med opkøb af anden virksomhed. Banken fik heller ikke medhold i, at SKATs korrektion var udtryk for en praksisændring.
SKAT ændrer praksis, således at rentetilskrivninger til et aktionærlån ikke anses for et nyt aktionærlån, hvis renterne betales inden udløbet af selskabets selvangivelsesfrist for det indkomstår, som renterne vedrører.
Klager drev kvæghold fra lejede jorder og stalde. Det driftsmæssige resultat skulle vurderes efter fradrag af forpagtningsudgift. Der var ikke udsigt til et resultat på 0 kr. eller overskud før renter. Fradrag for underskud blev derfor nægtet.
Gaveløfte fra ægtefæller betinget af salg af ejendom var suspensiv betinget. Gaverne blev henført til det tidspunkt hvor de var opfyldt. Hver ægtefælle anses for selvstændige gavegivere.
Ved gaveafgiftsberegningen af et kontant beløb, som en far havde givet sine sønner, kunne der ikke fradrages en passivpost. Det var uden betydning, at faren samtidig havde solgt nogle ophavsrettigheder med succession til sønnerne.
I forbindelse med klagers overtagelse af ejendom efter sin mor, stiftes der et gældsbrev mellem de to parter. Gældsbrevet bliver hvert år forrentet og afdraget med det beløb, som en enlig forælder må give i gave skattefrit til sin søn.
Landsskatteretten fandt ikke, at der var udsigt til overskud og nægtede fradrag for underskud. For 2012 var der ingen virksomhed. EU-støtten var derfor ikke arbejdsmarkedsbidragspligtig.
Landsskatteretten fandt i modsætning til SKAT med henvisning til skønserklæringen, at landbrugsvirksomheden kunne anses for erhvervsmæssigt drevet og virksomhedsordningen kunne anvendes.
Skatteministeren har i en forespørgsel fra Danske Vingaarde om den skattemæssige behandling af vingårde svaret, at den særlige lempelige ligningspraksis, der gælder for deltidslandbrug, også gælder for vingårde.
Landsskatteretten fandt ikke ud fra en konkret vurdering, at der var udsigt til, at driften ville kunne give overskud i noget væsentligt omfang efter årlige driftsmæssige afskrivninger på ca. 200.000 kr.
Landsskatteretten fandt, at SKAT var kompetent til at træffe afgørelse om kursen af den latente skattebyrde ved udlodning med succession i dødsbo. Kursen blev skønsmæssigt fastsat til kurs 60.
Opgørelse af, om boets aktiver er over grænsen for skattepligt i DBSL § 6, sker ved salg efter et nettoprincip og ved udlodning efter et bruttoprincip. Boet var herefter skattepligtigt.
Med vedtagelsen af L 103 kildeartsbegrænses underskud ved fysiske personers ”passive” investeringer i I/Sér, P/Sér og K/Sér. Indgrebet gælder investeringer påbegyndt den 12. maj 2017 eller senere.
Sagen beskriver et generationsskifte, hvor en far via reglerne om skattefri omstrukturering og overdragelse med succession får konstrueret en koncern med 10% kontrollerende ejerskab til faderen og 90% ejerskab til sønnen.
Et ændringsforslag i høring har til hensigt at kildeartsbegrænse underskud fra passiv investering i interessentskaber. Det oprindelige lovforslag omfattede kun K/S'er og P/S'er.
En person omdannede sin personlige virksomhed til APS efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Et gældsbrev opstået ved køb af faderens virksomhed indgik ikke i omdannelsen. Omdannelsen blev skattepligtig.
L 194 begrænser muligheden for at være "selvstændig erhvervsdrivende" for medejere/partnere i I/S´er, P/S´er og K/S´er. Fremover er kriteriet ikke om deltageren ejer en andel eller ej, men derimod omfanget af den økonomiske risiko og indflydelsen.
Med L 27 mister fonde mv. omfattet af fondsbeskatningsloven deres adgang til at fradrage uddelinger til ikke almennyttige formål. Til gengæld beskattes modtager kun af 80 % af det modtagne beløb.
Et skatteforbehold blev tilsidesat, idet de privatretlige virkninger af skatteforbeholdet ikke var klare og overskuelige.
En hovedaktionær havde udlånt penge til eget selskab. I perioden 2004 til 2010 blev der tilskrevet 170.000 kr. i renter. Rentetilskrivningen blev anset for betaling og var herefter "konverteret" til en ikke fradragsberettiget fordring.
To brødre ejede indirekte via deres personlige holdingselskaber et ultimativt koncernmoderselskab. Under finanskrisen blev der fra koncernmoderselskabet udbetalt store bonusbeløb ud over den aftalte løn. Bonusbeløbene blev anset for udbytte.
Et moderselskab kautionerede over for sit insolvente datterselskabs kreditor. Moderselskabet indfriede kautionen, og fik derved en regresfordring på datterselskabet. Eftergivelsen af regresfordringen udløste ingen skattemæssige konsekvenser.
Landsskatterettens flertal nægtede fradrag for underskud. Spørgsmålene om yderligere fradrag for afskrivninger på dræn og fradrag for udgifter til el og ejendomsforsikring og fordeling af udgifterne på driftsgrene hjemvist til fornyet behandling hos SKAT.
Personen A solgte i 2006 et antal tegningsretter. I 2009 blev salgssummen i henhold til aftale fra 2006 efterreguleret. Begge beløb blev anset for aktieafståelsessum. Manglende selvangivelse var et groft uagtsomt forhold.
En vinsmagningsforening havde i forbindelse med en festival haft indtægter fra garderobe og tombola. Foreningen var skatte- og selvangivelsespligtig.
Et selskab havde aftalt med dets direktør, at et ejerskifte skulle udløse en bonus. Selskabet blev solgt, og selskabet fratrak bonussen i den skattepligtige indkomst. Selskabet fik ikke medhold i, at der reelt var tale om en indsatsbetinget bonus.
En andelsboligforening nedsatte boligydelsen som en langsigtet reduktion. Reduktionen skulle ikke udbyttebeskattes efter ligningslovens § 16A.
En søn ejede 10 % A aktier svarende til en stemmeandel på 52,63 %. Moderen ejede 90% B-aktier svarende til en stemmeandel på 47,37 %. Det var OK at lave en vedtægtsændring, der fjernede A-aktiernes rettigheder, således at moderen nu fik 90 % af stemmerne.
En far ejede sammen med sine børn et selskab, der ejede en vindmøllepark. Vindmølleparken blev solgt til underpris, og som modydelse fik faderen en "billig" båd. Uanset børnene var uvidende om transaktionen, blev de udlodningsbeskattet.
En hovedaktionær og hans selskab fik medhold i, at en af selskabet ejet og udlejet ejerlejlighed kunne overdrages til hovedaktionæren for 50% af handelsværdien.
Et dansk selskab fik gennemført en kapitalforhøjelse fra et koncernforbundet selskab. Herefter blev provenuet brugt til at betale gæld til et andet udenlandsk koncernforbundet selskab. Spørgsmålet var om der var tale om en "samlet ordning".
En far ønskede at overdrage aktier til børnene med succession. Faderens eneste vederlag skulle bestå i en forlods udbytteret fra det selskab, som børnene nu ejede. Udbyttet skulle anses for at have passeret børnene, før det nåede faderen.
Enken havde i 1993 overtaget driften af plantagevirksomheden efter sin afdøde mand. I 2011 bortforpagtede hun noget af jorden ud. Fra og med bortforpagtningsåret bliver driften ikke set som erhvervsmæssig virksomhed.
I forbindelse med en skilsmisse solgte et ægtepar deres bolig til eget selskab. Boligen blev herefter tømt og sat til salg hos mægler. I salgsperioden stod boligen ubenyttet hen. På trods heraf blev de beskattet af fri bolig.
Selskaber og fonde får fra 1.1.2017 omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand i skattesager hvor et Skatteankenævn, Landsskatteretten eller Skatteankestyrelsen træffer afgørelse. Endvidere godtgørelse ved domstolsprøvelse af disse sager
Fremsat lovforslag vil kildeartsbegrænse underskud fra deltagelse i partner- og kommanditselskaber etc., hvis deltagerne alene hæfter begrænset for selskabets forpligtelser og ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang.
Et selskab fik et stort kapitalindskud fra den ene investor. Kapitalindskuddet skulle kompenseres via en forlods udbytteret forrentet med 3 %. Skatterådet krævede en væsentlig højere forrentning.
Der indføres endnu en værnsregel i relation til spaltning uden tilladelse. Endvidere er der fastsat regler for værdiansættelse af andelsforeningers unot. aktier. Endelig er der indført en værnsregel i relation til salg af selskab forud for konkurs.
Gaver givet før dødsfald med henblik på at gøre boet skattefritaget kunne ikke tilsidesættes i skattemæssig henseende, da gaverne var gyldige og reelle.
En forening var omfattet af SEL. § 1, stk. 1, nr. 6. Den ønskede at lade en bank administrere formuen via køb/salg af aktier og fordringer. Spørgsmålet var, om aktiviteten så skulle anses for næring og dermed blev skattepligtig erhvervsmæssig indkomst.
Et selskab var ejet af to 50 % aktionærer. Selskabet solgte pantebreve til den ene aktionær og dennes far. De to aktionærer kautionerede for pantebrevenes værdi. Selskabet tilbagekøbte pantebrevene til overkurs. Aktionærerne blev udlodningsbeskattet.
Ved T's hævninger på 679.000 kr. på tantes konto uden at selvangive beløbet, blev T idømt fængsel på 4 måneder og skulle betale en tillægsbøde på 200.000 kr., der kunne erstattes med fængsel i 60 dage.
Landsskatteretten fandt, at aftalen med A's kreditorer om nedsættelse af gælden var behæftet med en sådan usikkerhed, at aftalen ikke kunne anses for en resolutiv aftale.
En hovedaktionær blev frigjort for en kautionsforpligtelse ved at lade eget selskab betale et tilsvarende beløb til banken. Landsskatteretten fandt ikke, at der skulle ske udbyttebeskatning af beløbet.
Skatterådet afgjorde, at der ved en grenspaltning ikke skal ske fordeling af underskud. Hele underskuddet forbliver i det indskydende selskab, der kan bruge det til modregning i fremtidige overskud.
Ejerskifte af mere end 50 % i relation til "tomme" underskudsselskaber medfører, at underskuddet mistes. Afgørelsen beskriver en godkendt model, hvor mere end 50 % overdrages, uden at der sker underskudsbegrænsning. Keine Hexerei, nur behändigkeit.
En kommanditist solgte anparterne i et engelsk Ejendoms K/S. Derved realiseredes et tab. Landsretten fandt, at kommanditisten uanset det forhold, at hæftelsen var begrænset pga. af non-recourse vilkår, havde opnået en skattepligtig kursgevinst på gælden.
Hovedaktionæren A solgte sin strandvejsvilla til eget selskab for 24 mio.kr. Jf. en skønserklæring var ejendommen kun 22 mio.kr. værd. Byretten fandt ikke, at prisforskellen på kun 9 % var så uvæsentlig, at det afskar fra korrektion.
Lovforslag om ændring af selskabsloven sendt i høring. Et af forslagene vil lovliggøre aktionærlån. Herefter vil der være et paradoksalt misforhold mellem den selskabsretlige og skatteretlige behandling.
Et investeringsselskab med indløsningsret for investorerne ønskede at vide, hvor grænsen var for at være inde - hhv. ude af reglen om "skattefrie" investeringsselskaber i aktieavancebeskatningslovens § 19.
Skatterådet har besvaret en række spørgsmål om de skattemæssige konsekvenser i forbindelse med henlæggelse og udbetaling af indskudskapital.
Landsskatteretten fandt, med henvisning til skønserklæringen, at driften på sigt ville kunne give et driftsresultat på 0 kr. eller overskud efter driftsmæssige afskrivninger og anerkendte fradrag for underskuddene for de påklagede år.
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er forskelligt alt efter, om restskatterne fremgår af en årsopgørelse udskrevet senest den 1. oktober i året efter indkomståret eller senere, eller det skyldes en ændret ansættelse.
Landsskatteretten fandt, at landbrugsvirksomheden var erhvervsmæssigt drevet, og underskuddene skyldtes en mistet forpagtningsaftale for en periode, og efter en forbigående indkøringsperiode ville driften blive overskudsgivende.
Landsskatteretten ændrede Skatterådets bindende svar, således at en frivillig akkord havde suspensiv karakter og underskudsbegrænsningen først ville indtræde på tidspunktet for gældseftergivelsen.
Skatterådet fandt, at der som led i en bodelingsoverenskomst kunne overføres formueandele til fraskilt ægtefælle og børnene af fortjenesten ved efterfølgende salg af aktier.
I forbindelse med overdragelse af aktier med succession ville spørger vide, om 2 landbrugsejendomme med store indtægter fra udlejning af bygninger skulle anses for "pengetankvirksomhed". SR fandt, at det var "aktiv virksomhed".
To banker havde afholdt lønudgifter, hvor en del af arbejdet relaterede sig til udvidelse af virksomheden. Denne del var ikke fradragsberettiget. Bankerne fik dog medhold, da der var tale om en praksisændring.
Der har hidtil været en forældelsesfrist på 5 år for refusion af indeholdt udbytteskat. Forældelsesfristen ændres nu til 3 år.
Det bliver lettere at indbetale acontoskatter der relaterer sig til selskabers særindkomst for perioden forud for indtræden i en ny sambeskatning. Der kan nu indbetales frivillig acontoskat til og med den 1. februar i året efter indkomståret.
I skattemeddelelsen gennemgås ændringerne i relation til aktionærer og selskaber. Ændringerne relaterer sig især til udenlandske investorer, men får også stor betydning for danske foreninger, danske investorer i investeringsinstitutter mv.
Fondsbeskatningsloven er ændret. Vigtigste ændring er, at fonde ikke længere kan fratrække 125 kr., hver gang de udlodder 100 kr. Fremover kan der kun fratrækkes 104 kr., når der udloddes 100 kr. til almenvelgørende formål.
Skatterådet bekræftede, at en pensionsaftale kunne kvalificeres som en uafdækket direktørpensionsordning, hvor udbetaling af en afløsningssum var skattepligtig. Afløsningssummen kunne også indskydes på en livsvarig livrente med fuld bortseelsesret.
Ved konvertering af kapitalpensioner til aldersopsparing beregnes afgiften af værdien af kapitalpensionen på overførsels- eller konverteringstidspunktet.
Søn kunne ikke løfte bevisbyrden for, at det pengeløb, som han efter fuldmagt havde hævet på moderens bankkonto, også var tilgået moderen. Efter moderens død blev sønnen tilpligtet at betale gaveafgift af de hævede beløb.
Eftergivelse af gæld var at beskatte som en gave, da det ikke var dokumenteret, at skyldneren ikke havde midler til at betale gælden med.
Klage over SKATs afgørelser om inddrivelse som restanceinddrivelsesmyndighed skal indsendes til SKAT. Modregning kan ske uden forudgående partshøring.
Højesteret fandt, at en værdiansættelse af fast ejendom efter 15 pct. reglen ved udlodning fra dødsboer, skal accepteres af SKAT, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.
Et selskab havde investeret i såkaldte BULL-certifikater i et børsnoteret aktieindex. Certifikaterne var omfattet af KGL § 29, stk. 1. Da certifikaterne ikke var omfattet af nogen fradragsbegrænsninger kunne tabet fradrages.
En person erhvervede i 2004 og 2006 et antal kommanditanparter i udenlandske ejendomme. I ejendommene var der optaget lån i udenlandsk valuta. Kursændringen på prioritetsgælden mellem købs- og salgstidspunktet var skattepligtig.
Styresignalet skærper reglerne om forlængelse af et selskabs første indkomstår samt ændring af et administrationsselskabs indkomstår pga. f.eks. brancheændring eller andre forhold i et datterselskab.
Boligejend. i Berlin ønskedes solgt i I/S form. Den enkelte investor fik brugsret til en konkret lejlighed. Ejendommen skulle efterfølgende opdeles i ejerlejligheder. Opdelingen betragtes som afståelse af en ideel andel. Virksomhedsordningen kan anvendes.
En fars holdingselskab ville overdrage en 33 pct. aktiepost i driftsselskabet til sønnens holdingselskab. Ved beregningen af kursen efter TS-cirkulære 2000-09 ville man anvende den meget lave ejendomsvurdering på bygningerne.
Den Juridiske Vejledning indeholder et afsnit om, at et selskabs salg af egne aktier til aktionærerne i samme forhold som disse i forvejen ejer aktier er skattefri. Da selskabers salg af egne aktier har været skattefri siden 2009, fjernes afsnittet.
En kommanditist kunne ikke betale resthæftelsen på de købte K/S andele. Han blev derfor tvangsindløst ved at overdrage sine andele til K/S'et for 0 kr. Salgssummen skulle tillægges de gældsposter, som han blev frigjort for ved overdragelsen.
Et moderselskab med to datterselskaber havde i en årrække drevet medievirksomhed. Medievirksomheden ophørte og "tilbage" i selskaberne var kun en retssag. Moderselskabet blev solgt. Selskaberne skulle underskudsbegrænses.
Indtil den 12.6.2013 var det selskabsretligt muligt at stifte de såkaldte S.M.B.A'er. Afgørelsen nedenfor beskriver de vanskeligheder, det indebærer, at omdanne eller omstrukture sådanne selskaber.re
En koncern var personligt ejet af A via det ultimative moderselskab A Holding. I A Holdings datterselskab B Holding ønskedes der gennemført en vedtægtsændring med forlods udbytteret. Herefter skulle majoriteten overdrages til A's søn.
SKAT har udsendt et styresignal vedrørende afgrænsningen af ”indkomstår”. Jf. styresignalet, vil et ”indkomstår” fremover ikke kunne ”løbe” hen over 1. april mere end én gang.
I 2010 og 2011 blev de gunstige regler om gratisaktier og LL § 7H aktier afskaffet. Der er nu et lovforslag om genindførelse af 7H ordningerne i høring. Ændringen vil medføre, at medarbejderaktier først aktieindkomstbeskattes på afståelsestidspunktet.
Nogle færøske aktionærer var skattefri af aktieavancer pga. en stadig gældende 3 års regel. For at undgå udbyttebeskatning blev selskabet solgt til et selskab med samme ejerkreds og bagefter fusioneret tilbage i det frasolgte selskab.
En hovedaktionær i forhold til selskabet A ApS, ejede sammen med dette selskab og en tredjemand en landbrugsejendom med stuehus. Hovedaktionæren beboede stuehuset. Hovedaktionæren skulle beskattes af fri bolig i forhold til markedslejen.
En danskejet tysk vindmølle ønskedes omdannet efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Omdannelse ville medføre afståelsesbeskatning, jf. VOL § 5. VOL § 5 ansås ikke for fællesskabsstridig.
En hovedaktionær ville købe en ejendom ud af eget selskab til underpris. SKAT fandt, at en efterfølgende betalingskorrektion skulle aktionærlånsbeskattes. LSR fandt ikke, at dette var tilfældet, idet der var taget skatteforbehold.
En indehaver af aktier i 2 selskaber ønskede en aktieombytning. På aktierne i det ene selskab var der ejertidsnedslag. Ejertidsnedslaget skulle fordeles på aktierne i holdingselskabet i forhold til fiktivt beregnede gevinster i de 2 selskaber.
En indkøbsforening ønskede at overdrage de fleste aktiver og flere medarbejdere til et datterselskab. Herefter skulle datterselskabet overtage en del af funktionerne i indkøbsforeningen. Efter foranstående skulle 45 % af selskabet sælges.
Partnere i et P/S (Partnerselskab) skulle anses for selvstændig erhvervsdrivende, - og ikke lønmodtagere, - på trods af en kun lille ejerandel.
En medarbejder havde modtaget en tegningsoption med ret til at tegne aktier til kurs 100. Jf. LL. § 28 skal beskatning af tegningsoptioner ske i forhold til værdien på udnyttelsestidspunktet. Beregning af markedsværdi efter DCF modellen accepteredes.
SKAT fortolker, i hvilken rækkefølge underskud skal fremføres ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten.
Et selskab købte en projektlejlighed i 2007. Hovedaktionæren flyttede ind i 2009. I 2011 overtog hovedaktionæren lejligheden til handelsværdien på det tidspunkt. Differencen mellem selskabets købspris og salgspris blev anset for maskeret udlodning.
Skatteministeriet har offentliggjort de pt. gældende procentgrænser og satser i fusionsskatteloven.
Landsskatteretten fandt, at ophør af sambeskatning skulle sidestilles med koncernophør. Uanset at der ikke skete koncernophør, skulle indkomsten i det indskydende selskab derfor medregnes hos dette selskab frem til dato for vedtagelse af fusionen.
Et moderselskab frasolgte det sambeskattede datterselskab inden selskabet gik konkurs. LSR fandt på den baggrund, at moderselskabet ikke var afskåret fra at bruge datterselskabets underskud efter bestemmelsen i selskabsskattelovens § 31C, stk. 8.
En hovedaktionær blev anset for rette indkomstmodtager til det honorar der var tilgået et af ham ejet selskab. HD fandt, at da der var tale om en "rette indkomstmodtagertransaktion" kunne der ikke foretages betalingskorrektion efter LL. § 2, stk. 5.
Et selskab udbetalte en erstatning på 15 mio.kr. til et koncernforbundet selskab for ophævelse af en distributionsaftale. SKAT var berettiget til at nægte fradrag efter SL. § 6, uanset at transaktionen var omfattet af LL. § 2.
Et selskab købte en 5 pct. aktiepost for 51 mio. kr. i selskabet H2. Kapitalen i H2 blev nedskrevet til 0 kr. til dækning af underskud. H2’s eget datterselskab foretog herefter kapitalindskud i selskabet. Kapitalnedsættelsen var omfattet af LL § 16 A.
Et kooperationsbeskattet AMBA kunne opretholde kooperationsbeskatningen, selv om AMBA’et udførte administrative opgaver for et selskabsbeskattet datterselskab.
SKAT har udsendt udkast til styresignal vedrørende afgrænsningen af ”indkomstår”. Jf. styresignalet, vil et ”indkomstår” fremover ikke kunne ”løbe” hen over 1. april mere end én gang.
Sagen vedrører udstedelse af warrants. Sagen er et mønstereksempel på, hvor kompliceret det er at fastsætte værdien på en warrant, tegningsret eller konvertibel obligation. Endvidere vedrører sagen overdragelse af aktier til underpris.
Regeringen har fremlagt sit lovprogram for folketingsåret 2015/2016. Nedenfor gennemgås de lovændringer, der forventes gennemført i relation til selskaber og aktionærer.
I sagen havde en personen A købt en K/S andel i et Moder K/S der var 100 pct. ejer af et Datter K/S. A førte en fælles fradragskonto for de to selskaber. ØLR fandt, at der skulle føres en særskilt fradragskonto for hvert af de to selskaber.
I sagen blev der taget stilling til et holdingselskabs overdragelse af aktier til et selskab. Reelt er der tale om en overdragelse mellem tredjemænd. Alligevel forholder SKAT sig specifikt til overdragelseskursen.
Skatterådet fandt, at et parkeringshus ikke skulle omfattes af definitionen ”udlejningsejendom” i aktieavancebeskatningslovens § 34.
Højesteret stadfæstede Vestre Landsrets kendelse, således at der ved udlodning af aktiver til længstlevende skal fratrækkes passivposten ved opgørelsen af fællesboet.
Reglerne for forrentning af indeståender på skattekontoen ændres således, at de er i overensstemmelse med, hvad der kan opnås i et pengeinstitut. Endvidere vil virksomheder maksimalt kunne have et indestående på skattekontoen på 200.000 kr.
Selskabs støtte til politiske partier kunne ikke anerkendes som driftsomkostning uanset nær tilknytning til indkomsterhvervelsen. Støtten blev anset for givet i hovedaktionærens interesse.
Aktionærerne i et selskab blev udlodningsbeskattet af de skødeomkostninger, selskabet havde afholdt i forbindelse med et salg af en ejendom til aktionærerne. Transaktionen var ikke omfattet af LL § 2.
SKAT har fortolket reglerne om udnyttelse af underskud i en sambeskatning, hvor et af de sambeskattede selskaber fusioneres ind i en anden koncern, men hvor koncernforbindelsen reelt kun er afbrudt i ”fusionssekundet”.
Et selskab afholdt udgifter til due-diligence, herunder gennemgang af miljøgodkendelser. Landsretten fandt, at rådgivningen blev ydet med henblik på et forestående salg. Udgiften var derfor ikke fradragsberettiget.
SKAT fortolker, at et selskab, der midt i indkomståret bliver moderselskab for udenlandske datterselskaber og vælger int. sambeskatning, skal sambeskattes hele indkomståret. Endvidere konsekvensen af, at et sambeskattet udl. fast driftssted frasælges.
SKAT har fortolket reglerne om subsambeskatning - nærmere om to datterselskaber udgør en subsambeskatningskreds i en ny koncern, når datterselskaberne overføres til den nye koncern på baggrund af forskellige dispositioner.
SKAT har fortolket reglerne om omlægning af indkomstår i relation til forlængelse af et nystiftet selskabs første indkomstår og omlægning af indkomstår som følge af brancheændring mv. i datterselskaber.
En hovedaktionær, der boede i selskabets udlejningsejendom, skulle beskattes på grundlag af ejendomsvurderingen efter reglerne i ligningslovens § 16, stk. 9, hvis denne ”leje” var højere end markedslejen.
Skatterådet bekræfter, at tab på løn mv., som følge af arbejdsgiverens konkurs, kan fradrages efter kursgevinstlovens § 14 eller efter den praksis, som gjaldt før den nye kursgevinstlov, hvorefter der gives fradrag for tabet i den personlige indkomst.
Skatterådet fandt, at betingelserne i en indgået aftale om en frivillig akkord ikke havde suspensiv karakter. Underskudsbegrænsningen indtrådte i det indkomstår, hvori aftalen var indgået.
Landsskatteretten fandt, at det kun er de skifteretlige uskiftede boer, der er omfattet af styresignalet SKM.2014.46.SKAT. Boet efter længstlevende kunne derfor ikke opdeles i to andele, hvorved boet blev skattepligtigt.
A havde før sin død givet gaver til ægtefælle og børn. SKAT kunne ikke ved afgørelsen af, om boet var skattepligtigt, se bort fra de givne gaver, men skulle lægge skifterettens afgørelser til grund. Da boet var insolvent, var boet skattefritaget.
Et dødsbo, blev efter afgørelse fra skifteretten genoptaget som bobestyrerbo, hvorefter boet var omfattet af dødsboskattelovens § 58, stk. 1, nr. 4, hvorefter boet skattemæssigt kunne behandles som selvstændigt bo.
Det var Landsskatterettens opfattelse, at beregningen af nedslaget og dermed kursværdien af den latente skattebyrde skulle foretages ved anvendelse af en efter-skat rente.
Vestre Landsret fandt, at passivposten efter boafgiftslovens § 13a ved udlodning af afdødes landbrugsejendom til ægtefællen skulle fratrækkes, efter at der var sket fradrag af den efterlevende ægtefælles boslod og arvelod. OBS ændring - dom i anden sag.
Landsretten fandt, at passivposten skulle fratrækkes ved opgørelsen af fællesboet og ved opgørelsen af værdien af de aktiver, som ægtefællen modtager til fyldestgørelse af sit krav mod boet.
Landsskatteretten fandt, at ejendommen indgik i konkursboets aktivmasse og realkreditrenterne vedrørte konkursboet. Derfor kunne renteudgifterne ikke fradrages i den almindelige skattepligtige indkomst.
Landsskatteretten fandt ikke, at en maskinstation, der blev drevet fra en landbrugsvirksomhed på ca. 6 ha, skulle bedømmes efter den lempelige landbrugspraksis, hvorvidt et landbrug er drevet erhvervsmæssigt.
Landsskatteretten anerkendte fradrag for underskud ved drift af landbrugsejendom på 9 ha med kødkvæg efter frasalg af 51 ha.
Landsskatteretten fandt ikke, at skovdrift med 12 ha fredskov kunne anses for erhvervsmæssig virksomhed. Udleje af driftsbygninger og ca. 1 ha blev anset for erhvervsmæssig virksomhed.
Landsskatteretten godkendte, at virksomhed med udlejning af otte hestebokse var erhvervsmæssigt drevet. Godkendt fradrag for underskud.
Retten til støtte og miljøtilsagn mv. bevares ifølge NaturErhvervstyrelsens nuværende praksis, når der sker skattefri virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft.
To aktionærer solgte aktier i det fællesejede selskab A A/S til det fællesejede selskab B A/S. Prisen skulle fastsættes højere end den pris, der kunne opnås ved salg til en uafhængig tredjemand, på grund af aktionærernes kontakter til potentielle kunder.
Dødsboet efter B var eneaktionær i A A/S. Boet succederede i afdødes skattemæssige stilling. En spaltning kunne derfor gennemføres på samme måde med boet som aktionær, som hvis B ikke var død. Handelsværdien af de overførte aktiver. Formueforskydning.
En kommanditist kautionerede over for banken for den resthæftelse han havde påtaget sig over for K/Set. Kautionen og resthæftelsen vedrørte en og samme forpligtelse, hvorfor den ikke kunne forøge fradragskontoen.
En kommanditist ønskede at overdrage sin kommanditandel til en medkommanditist. SR svarede på, hvordan salgssummen skulle opgøres. Der var tale om overdragelse mellem parter uden modsatrettede interesser, hvorfor SKAT kunne korrigere overdragelsesprisen.
Skatterådet bekræftede, at overdragelser som led i en bodeling kan ske med skattemæssig succession. Der kunne ske skattefri anpartsombytning samt skattefri spaltning.
Et andelsselskab var selskabsbeskattet efter SEL § 1, stk. 1, nr. 4. Den eksisterende egenkapital fordelt på andelskonti skulle ikke fordeles på nyindtrædende andelshavere. Tilpasningen af vedtægterne medførte ikke afståelsesbeskatning.
Et selskab med et stort skattemæssigt underskud havde som eneste aktivitet udlejning af en ejendom. Driftsaktiviteten var solgt. Udlejningen af den faste ejendom var tilstrækkelig til ikke at anse selskabet for ”tomt”.
Vestre Landsret fandt, at handelsværdien for den faste ejendom, som var fastsat af den af skifteretten udmeldte sagkyndige vurderingsmand, kunne tilsidesætte +/- 15 pct.'s reglen af den seneste vurdering ved beregning af boafgiften.
Anparterne i et eneejet holdingselskab ønskedes opdelt på A-aktier med høj stemmeværdi og forlods udbytteret og B-anparter med lav stemmeværdi og ingen udbytteret. En vedtægtsændring blev ikke anset for en aktieafståelse.
Kombineret med en skattefri aktieombytning blev der foretaget udlån fra datterselskabet via holdingselskabet til sønnens selskab. Sønnens selskab brugte herefter lånet til at tegne kapital i datterselskabet. Tilbagekaldelse og rådgiveransvar.
2 fædre, der var indehavere af en velkonsolideret familievirksomhed, ønskede et generationsskifte via en A/B-aktiemodel. A-aktierne skulle have en forlods udbytteret. Skatterådet accepterede, at børnene kunne tegne B-aktier til kurs 100.
SKAT har givet tilladelse til skattefri ombytning af aktier i A/S Nørresundby Bank med aktier i Nordjyske Bank A/S. En kontant udligningssum, udbetalt i forbindelse med ombytningen, beskattes som udbytte.
SKAT har kapituleret i relation til at køre et automatisk underskudsregister i forhold til sambeskattede selskaber. Jf. nedenstående vil SKAT ikke holde styr på underskuddene i sambeskatningskredse, men alene komme med forslag.
Under et udlån af aktier, ville aktiernes rettigheder blive ændret. Hvis aktierne blev leveret tilbage, ville aktiernes rettigheder være de samme som på udlånstidspunktet. Den ”mellemliggende” vedtægtsændring blev anset for afståelse.
Et dødsbo kunne ikke skattemæssigt behandles som et selvstændigt skattesubjekt efter reglerne i dødsboskattelovens § 58, stk. 5. Længstlevende ægtefælle var eneste legale arving og havde ikke indsendt erklæring om selvstændigt skattesubjekt.
Et honorar der blev indbetalt til et selskab, blev anset for vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold. Både selskabet og hovedaktionæren blev beskattet af beløbet.
Andelsselskaber med datterselskaber i A/S eller ApS form, kan for sidste gang anvende formueskattekursen for indkomståret 2014.
En person ønskede at gennemføre en skattefri aktieombytning efter de objektive regler. Ombytningen skulle kombineres med et efterfølgende kapitalindskud fra en tredjemand, efterfulgt af en udlodning.
SKAT lægger op til en lempelse i relation til tidsfristen for genvalg af international sambeskatning.
Skatteministeren har udsendt en pressemeddelelse, hvor der lægges op til, at selskabers selvangivelsesfrist for 2014 forlænges, og sanktionerne for manglende registrering af underskud lempes.
Skatterådet fandt, ved gaveoverdragelse af unoterede aktier, at de af ligningsrådet fastsatte retningslinjer, for beregning af formueskattekursen efter 1982 cirkulæret, kunne anvendes ved værdiansættelsen af aktierne.
Ved ansættelsen af gaveafgiftspligtig værdi af anparter i et nystiftet selskab kunne formueskattekursen ikke anvendes, bl.a. fordi der var et åbenbart misforhold mellem markedsprisen og overdragelsesprisen for de omhandlende anparter.
Regeringen har med virkning fra og med den 5. februar 2015 ophævet muligheden for at anvende formueskattekursen ved værdiansættelse af unoterede aktier i dødsboer og ved gabeafgiftsberegning.
En kommanditist havde fraskrevet sig regres i relation til stamkapitalen. Da der ikke selvstændigt var taget stilling til fraskrivelse af regres i relation til en kautionsforpligtelse, kunne kautionsforpligtelsen ikke medtages på fradragskontoen.
Skatteministeriet har i en besvarelse redegjort for de skattemæssige konsekvenser i relationer til personer, der er gået konkurs.
En ændring af fondsloven medfører, at erhvervsdrivende fonde med aktiver på under 1 mio. kr. ikke længere omfattes af fondsbeskatningsloven. I stedet omfattes fondene nu af SEL § 1, stk. 1, nr. 6.
Landsskatteretten fandt med dissens, at ved udlodning af en virksomhed uden succession, var udlodningsmodtager ved overtagelse af konto for opsparet overskud alene berettiget til beregning af en passivpost efter BAL § 13a.
For unoterede aktier kan handelsværdien på overdragelsestidspunktet sættes til formueskattekursen, medmindre der er holdepunkter for andet. En salgsværdi ved salg af et datterselskab kort efter overdragelsen skulle indgår i værdiansættelsen.
Skatterådet har bekræftet en række spørgsmål om fordeling af underskud mellem særboet og en efterlevende ægtefælle, herunder at særboet og ægtefællen frit kan fordele underskud i den skattepligtige indkomst mellem sig.
25 interessenter i et I/S ønskede at omdanne virksomheden, der anvendte virksomhedsordningen, til et Partnerselskab. Udlån fra midler opsparet i virksomhedsordningen anset for et erhvervsmæssigt udlån og ikke for en privat hævning.
Beskatningen af selskabers aktieudbytte fra unoterede porteføljeaktier skal fra og med den 1. januar 2015 kun medregnes med 70 pct. af det modtagne udbytte.
Bror A overdrog 60 pct. af aktierne med succession i et selskab til bror B. Bror B var eneste ansatte i selskabet, der kun havde en kunde. Kursen blev fastsat uden indregning af goodwill. LSR fandt, at værdiansættelsen skulle indeholde goodwill.
Styresignalet indeholder en række eksempler på, hvornår og hvordan, der skal ske beskatning af aktionærlån som følge af LL § 16 E.
Et selskab blev stiftet efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Selskabet kunne succedere i fremførelsesberettigede afholdte udgifter efter reglerne om fradrag for udgifter til istandsættelse af fredede bygninger.
Byretten fandt, at renterne fra en hovedaktionærs udlån til eget selskab skulle periodiseres på trods af, at der var ydet henstand. Afgørelsen er ikke i overensstemmelse med tidligere afgørelser vedrørende samme problemstilling.
To 50 pct. aktionærer ønskede at foretage yderligere og samme nominelle kapitalindskud i det fælles selskab. Den ene af aktionærerne ønskede at gennemføre kapitalindskuddet til kraftig overkurs. Overkursen skulle kompenseres via en forlods udbytteret.
Et delvist danskejet tysk selskab udspaltede aktiekapitalen i et datterselskab. Udspaltning af et datterselskab opfylder grenkravet i Tyskland, men ikke i Danmark. Alligevel fik de danske aktionærer lov til at succedere. Afgørelsen er forkert.
En skattefri havn ville etablere et solcelleanlæg på havnens toiletbygning. Anlægget skulle tilsluttes elnettet. Havnen blev nu generelt skattepligtig efter elværksbestemmelsen i SEL § 1, stk. 1, nr. 2e.
Aktionærs køb af lejlighed til underpris. Selskabet og aktionæren fik indkomsten forhøjet. Aktionæren mente, at han havde krav på betalingskorrektion efter LL § 2, stk. 5. LSR fandt ikke, at situationen var omfattet af LL § 2.
Højesteret ændrede Østre Landsrets dom og fandt, at det fradragsberettigede kurstab på en gældskonverteret fordring skulle beregnes i forhold til den del af fordringen, som faktisk blev konverteret.
For at få mest mulig sikkerhed i relation til indskydergarantifondens sikkerhed for bankindskud op til 750.000 kr., "lånte" selskabet hovedaktionærens konto for at få 2 x sikkerhed. Transaktionerne via hovedaktionærens konto var aktionærlån.
Selskabet A/S var ejet af en fond stiftet af A. Konsulentindtægter for arbejde udført af A blev indtægtsført i A/S. A blev anset for rette indkomstmodtager.
En aktionær købte ejendomme af eget selskab til underpris og blev udlodningsbeskattet. Der blev ansøgt om betalingskorrektion. Afvist da aktionæren var konkurs på forpligtelsestidspunktet
SKATs digitaliseringsprojekt med indberetning af underskud, omstruktureringer, sambeskatningsforhold er nu køreklar.
Et aktionærlån var optaget den 28. december 2012. I 2014 ønskedes udloddet et beløb, der efter skat kunne indbetales til selskabet og udligne aktionærlånet. Skatterådet fandt ikke, at tilbagebetalingen af lånet i 2014 ville ophæve beskatningen i 2012.
Skatterådet fandt, at bruttoværdien af igangværende arbejder kunne indgå som ”driftsaktiv” ved opgørelsen af, hvor stor en del af selskabets aktiver, der udgøres af finansielle aktiver.
Især salg af minoritetsaktieposter er blevet en risikofyldt affære efter indførelsen af SEL § 2 D. I den konkrete sag var spørgsmålet, om efterfølgende omstændigheder kunne få indflydelse på det forudgående salg.
Dødsbo kan ikke udleveres til privat skifte, hvis der er en konkret risiko for, at boet under behandlingen bliver insolvent. Tilladelse til at udskyde indlevering af boopgørelse vedr. en del af boet alene kan gives for en mindre væsentlig del af boet.
Skatterådet kunne bekræfte, at der i det uskiftede bo ikke indgik afdøde ægtefælles pension og livsforsikringer til længstlevende ægtefælle samt længstlevende ægtefælles boslod.
L 144 er vedtaget den 27. maj 2014. Loven vedrører selskabers registrering af fremførselsberettigede underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier og investeringsbeviser mv. samt selvangivelse af kildeartsbegrænsede tab.
Skatterådet bekræftede, at hustruen kunne overtage anparter i selskabet med succession ved deling af fællesboet. Den påtænkte spaltning, uden tilladelse, kunne gennemføres efter det objektive spor.
Lån fra fars selskab til børnenes selskaber var ikke omfattet af ligningslovens § 16E, idet bestemmelsen kun omfatter lån, der ydes til fysiske personer.
Folketinget har vedtaget et lovindgreb, der skal hindre, at udbyttebeskatning omgås ved at udbytterne ændres til skattefrie aktieavancer. Reglerne relaterer sig til aktiesalg til ”tomme” holdingselskaber og kontante udligningssummer ved omstrukturering.
Et svensk selskab ejede et dansk selskab med hovedaktivitet inden for forskning. En del af det danske selskabs aktiviteter ønskedes udspaltet til et nyt selskab, der herefter skulle sælges.
Bortforpagtning af ejendommens jordtilliggende blev grundet omfanget anset for en selvstændig virksomhed, der skulle holdes adskilt fra stutteriet. Underskud i hesteavlen kunne ikke fradrages.
Det er muligt at søge Stormrådet om tilskud til oprydning og genplantning af fredskov, som væltede i stormene i efteråret 2013.
Sagen vedrører fradrag for selskabers låneomkostninger i form af finansiel rådgivning, due diligence, udformning af låneaftale m.v. Højesteret anerkendte SKAT’s meget restriktive praksis på området.
Et selskab købte et havneareal. Efterfølgende solgte man bolværkstræet til en møbelfabrik. Indtægten ved dette salg var en skattefri formueindtægt.
Selskaber, der ejer mindre end 10% af aktierne i et andet selskab, er skattefrie af avancen, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4C. Afgørelsen omhandler omgåelse ved at konvertere skattepligtige udbytter til skattefrie aktieavancer.
En speciallæge ønskede at etablere en virksomhed med plastikkirurgi i eget selskab. Skatterådet fandt, at der var tale om ”personligt arbejde i tjenesteforhold”, der ikke kunne overføres til et selskab.
SKAT kan skønsmæssigt fastsætte værdien af en gave, når der ikke foreligger en rettidig gaveanmeldelse. SKATs indsigelsesfrist for ændring af gavens værdi er 6 måneder.
Et selskab købte en 5 % aktiepost for 51 mio. kr. i selskabet H2. Kort tid efter blev kapitalen i H2 nedskrevet til 0 kr. til dækning af underskud. Kapitalnedsættelsen var omfattet af LL § 16A, hvorfor der ikke kunne fratrækkes noget tab efter ABL.
SKM har sendt et udkast til ny sambeskatningsbekendtgørelse i høring. Ændringen skyldes digitalisering af selskabsselvangivelsen. Ændringen relaterer sig til de oplysninger, der skal indberettes til det kommende underskudsregister mv.
En personligt ejet virksomhed med licensering af rettigheder til produktion af møbler, ønskedes omdannet efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Ombytning med aktier i et holdingselskab. Spaltning af holdingselskabet. Overdragelse til børn.
En hovedaktionær ønskede at overdrage selskabets udlejningsejendom til ham selv. Den offentlige ejendomsværdi var ikke udtryk for markedsværdien. Tiden mellem den endelige aftale og overtagelsen udløste ikke aktionærlånsproblemer.
3 andelsbeskattede andelsselskaber ønskede at fusionere skattefrit. Fri egenkapital skulle overføres til andelshavernes driftsfondskonti. Afgørelsen tager stilling til fusionen, overførslen, efterfølgende udlån fra foreningen til medlemmerne mv.
2 personaktionærer ønskede at foretage en aktieombytning af datterselskabsaktier med aktier i holdingselskabet. Herefter ønskede de holdingselskabet spaltet.
Aktionærerne i et selskab blev udlodningsbeskattet af det tab et selskab havde lidt ved at sælge en ejendom til aktionærerne. Spørgsmålet om betalingskorrektion blev henvist til ØLD.
Sagen drejer sig om, hvorvidt en vindmølle var en del af landbrugsvirksomheden, således at ”virksomhederne” skulle ha’ en fælles afskrivningssaldo. Skatterådet fandt, at der var tale om 2 ”virksomheder”.
Aktionærs hævning af større beløb end det vedtagne udbytte. Delvist tilbagebetalt kort tid efter. Ikke anset for en fejlekspedition, der kunne rettes.
Lån fra fars selskab til søns køb af erhvervsejendom i virksomhedsordning. Ikke anset for en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Ulovligt aktionærlån. Løn/udbytte hos far og gave til søn.
Lån fra selskab til ”ejernes” butikker etableret som K/S’er og I/S’er. Streng fortolkning af forretningsmæssig disposition. Blev ikke anset for ydet som led i en ”sædvanlig forretningsmæssig disposition”. Derfor skattepligtigt aktionærlån.
Fire nye afgørelser, offentliggjort januar 2014, skaber øget klarhed over, hvordan reglerne skal fortolkes.
Et uskiftet bo, der skiftes i længstlevende ægtefælles levende live eller ved død, er skattefritaget, hvis 50 procent af aktiverne og af nettoformuen i boopgørelsen hver især ikke overstiger beløbsgrænsen for skattefritagelse i dødsboskattelovens § 6.
2 nye afgørelser slår fast, at fri bil i et direktør-/arbejdsgiverforhold er omfattet af skattekontrollovens § 3 B og dermed den forlængede ligningsfrist, hvis direktøren samtidig er hovedanpartshaver.
En hovedaktionær købte en lejlighed fra eget selskab. Lejligheden kunne ikke overtages til ejendomsvurderingen. Lejligheden var vurderet som udlejet, men var reelt fri.
Et A/S købte i 2008 en ejendom for 2,8 mio. kr. (handelsværdien) af hovedaktionæren. SKAT fastsatte handelsværdien til 2.450.000 kr. Landsskatteretten fastsatte anskaffelsessummen til 2,8 mio. kr.
SKM har sendt et udkast til lovforslag om et nyt underskudsregister i høring. Derudover indeholder lovforslaget elementer om oplysnings- og selvangivelsespligter. Bemærk det væsentligste, - nemlig at underskud fortabes ved manglende indberetning.
Overførsel eller tilbagebetaling af ratepensioner over 50.000 kr.-grænsen efter § 21A kan ske i indbetalingsåret. Indførelse af godkendelsesordning for indbetalinger uden fradrags- eller bortseelsesret.
En person A overdrog en køberet til en ejendom til moderens selskab for 0 kr. Samme dag videresolgte selskabet køberetten til et andet selskab for 3,3 mio. kr. A skulle beskattes i forhold til en overdragelsessum på 3,3 mio. kr.
Højesteret fandt, at SKAT kunne nulstille indeholdt men ikke afregnet udbytteskat til hovedanpartshaveren i et konkursramt selskab. Ægtefællens indeholdte A-skatter, men ikke betalte A-skatter, kunne ligeledes nulstilles.
Værdien af vederlagsaktierne med tillæg af eventuel kontant udligningssum svarer til handelsværdien af de ombyttede aktier, jf. ABL. § 36. Kravet blev fraveget, da der i den konkrete sag ikke skete nogen formueforskydning.
Efter at en kommanditaktionær havde fået konverteret sin fordring på P/S’et til egenkapital, kunne han foretage fradrag for akkumulerede ikke tidligere fratrukne driftsunderskud.
Skatterådet gik imod SKATs indstilling og traf afgørelse om, at ved fuldstændigt skifte af det uskiftede bo, mens længstlevende stadig er i live, er det kun afdødes boslod, der indgår ved opgørelse af, om boet er skattefritaget efter dødsboskatteloven.
Skatterådet gik imod SKATs indstilling og traf afgørelse om, at ved skifte af uskiftet bo ved længstlevendes død, opgøres grænsen for skattefritagelse ud fra længstlevendes andel af aktivmassen og andel af nettoformuen.
Et selskab boede til leje i hovedaktionærens fredede ejendom. Selskab var skattefrit af tilskud til ombygningsudgifter. Desværre blev hovedaktionæren udlodningsbeskattet af værdien af ombygningen, idet den medførte en varig forbedring.
Forslag om, at danske selskaber, der ”flytter” aktiver og passiver omfattet af dansk beskatning til andre EU/EØS lande, kan få henstand med exitskatten.
Ejer et A/S eller ApS en andel af et transparent P/S (Partnerselskab), skal A/S'et eller ApS’et betale acontoskat af P/S'ets overskud. Likviditeten hertil kan skaffes via fakturering af overskudsandel fra ejerselskabet til P/S’et.
Et selskab påtænkte at tilbyde aktionærer rabat på køb af virksomhedens produkter, hvor rabatprocenten var afhængig af medejerskab til selskabet. Rabatten var skattepligtig.
Siden indførelsen af LL § 16E om ulovlige aktionærlån, har der været rejst mange spørgsmål vedrørende de skatte- og selskabsretlige konsekvenser. En artikel af Gitte Skouby i TfS giver et godt overblik over reglerne og konsekvenserne.
For de fleste, der beskæftiger sig med skatteret, er spørgsmålet, hvorvidt rette indkomstmodta-gertransaktioner er omfattet af LL § 2, afklaret ved 2 højesteretsdomme afsagt i 2012. Henvisningen af en byretssag til Landsretten skaber fornyet tvivl herom.
Sidste frist for rettidig betaling af frivillig acontoskat for indkomståret 2013 er den 20. november 2013. Nedenfor kort om hvornår en frivillig indbetaling betaler sig.
Sagen drejer sig om fortabelse af kildeartsbegrænsede tab i det indskydende selskab, der relaterer sig til tiden forud for den skattemæssige fusionsdato.
LSR afgør i en ikke offentliggjort sag, at et holdingselskab godt kan få driftsomkostningsfradrag, selv om udgiften ikke relaterer sig til SKATTEPLIGTIGE indtægter.
Sagen vedrører især bevisførelsen for, at hovedanpartshaveren ikke har haft rådighed over stuehuset. Det mest interessante ved afgørelsen er dog fastsættelsen af markedslejen som beskatningsgrundlag.
Selskaber har ikke fradrag for lønudgifter, der ikke relaterer sig til driften. I sagen relaterede lønudgiften sig til en overtagelse af aktierne i selskabet og til overholdelse af selskabets børsretlige forpligtelser.
Erhvervsdrivende foreninger overgik i 2011 fra stort set skattefrihed til skattepligt. Dette ændres nu, således at foreningerne kommer tilbage i ”skattefrihed”.
Et selskab havde købt et meget ringe sommerhus med henblik på nedrivning og opførelse af et nyt sommerhus. Herefter skulle huset sælges. SKAT rådighedsbeskattede hovedaktionæren af sommerhuset. Byretten annullerede SKAT’s forhøjelse.
En gældspost, der var med i virksomhedens regnskab, var ikke medoverdraget til selskabet. Virksomhedsomdannelsen var derfor skattepligtig.
For at spare på elregningen, ønskede et skattefrit fjernvarmeværk at etablere et solcelleanlæg som skulle tilsluttes det offentlige elnet. Værket var herefter både skattepligtig af indtægten ved el- og varmeproduktionen.
Selskaber med fremførte underskud, der har glemt at lade sig sambeskatte, og som på grund af fristreglerne ikke kan komme ind under sambeskatningen, kan ikke anvende deres underskud i sambeskatningen. Underskuddene vil få karakter af særunderskud.
Landsskatteretten fandt, at en skattegæld, der hidrørte fra en negativ anskaffelsessum på aktier i et konkursramt selskab, skulle eftergives med henvisning til gældens opstående, og at klager havde fået gældssanering i konkurs.
SKAT kunne modregne i gældssaneret krav for overskydende skat og arbejdsmarkedsbidrag opstået før det gældssanerede krav.
Det fremgik af bodelingsoverenskomsten, at afdøde ved salg af ejd. skulle have halvdelen af fortjenesten over 220.000 kr. Da ejd. ikke var solgt, havde dødsboet ikke krav på nogen betaling. Betaling til boet af en afløsningssum var skattepligtig for boet.
Arvingerne kunne få udlagt en landbrugsejendom, der var bortforpagtet til tredjemand med succession. En vindmølleandel var en virksomhed, der kunne udloddes med succession. Beskatningen af forudbetalt leje overgik til arvingerne ved udlodningen fra boet.
En hovedaktionærs selskab havde købt en villa og lejet den ud til ekshustruen. Hovedaktionæren blev beskattet efter de objektive regler, idet udlejningen ikke ansås for sket i selskabets interesse og derfor havde ”passeret” hans økonomi.
Aarhus Lokalbank og Vestjysk Bank fusionerede den 29. marts 2012.
Et A/S havde en overgangssaldo og var overgået fra andelsbeskatning til selskabsbeskatning. Trods en skattefri tilførsel af aktiver til et andet selskab, kunne overgangssaldoen blive i det indskydende selskab.
Et selskab overså, at underskud mistedes ved skattefri fusion. Man ønskede omvalg så fusionen blev skattepligtig. HD fandt ikke at betingelserne for omvalg var opfyldt.
Et andelsselskab ejede indirekte 43 % af selskabet H2 A/S. Andelsselskabet havde endvidere stemmemajoriteten i H2 A/S. Spørgsmålet var, om andelsselskabets omsætning med H2 A/S kunne defineres som ”medlemsomsætning”. LSR ændrede Skatterådets NEJ til JA.
Selskaber med urealiserede nettotab på realisationsbeskattede unoterede porteføljeaktier. Skift til lagerbeskatning.
Skifteretten fandt, at boet skulle betale for omkostninger til vurdering af aktier, hvor SKAT havde anmodet om omvurdering.
Højesteret stadfæstede Østre Landsretsdommen som bestemte, at forhold vedr. rette indkomstmodtagere anses som omfattet af skattepligtiges kontrollerede transaktioner, hvorved den 6 års ligningsfrist bliver gældende for denne type forhold.
Landsskatteretten fandt at boet var skattepligtigt, da boets aktiver oversteg beløbsgrænsen for skattefrihed på skæringsdagen, idet beløb, der stammede fra et jordsalg og indsat på en bankkonto, skulle indgå i boets aktiver.
Landsskatteretten fandt, at arveafkald til fordel for datter var afgivet for sent. Hun var dermed ikke arving i boet. Overdragelse af boets landbrugsejendom til datteren kunne ikke ske med succession.
Skatteministeriet har udsendt et styresignal om fremgangsmåden ved afgørelse af, om et skiftet dødsbo med en længstlevende ægtefælle falder over eller under beløbsgrænsen for skattefritagelse samt betingelserne for genoptagelse af et dødsbo.
Østre Landsret fandt ikke, at der kunne ske omvalg fra en skattefri fusion til en skattepligtig fusion for at udnytte selskabets underskud.
Lovforslaget værner mod omgåelse af dansk beskatning samt omgåelse af udenlandsk beskatning ved hjælp af danske skatteregler. Endvidere kommer registreringsteorien til at omfatte alle selskaber og foreninger registreret i Danmark.
Lovforslaget omhandler en ophævelse af selskabers beskatning af avancer og tab på unoterede porteføljeaktier samt en forøgelse af lønsumsafgiften af finansiel virksomhed.
Det var Landsskatterettens opfattelse, at når der er tale om overdragelse med succession, og når en del af eller hele overdragelsessummen berigtiges i form af gave, er der to metoder til at kompensere for en latent skat.
Ved overdragelser med succession, der sker helt eller delvis ved gave, kan der tages hensyn til den overtagne latente skattebyrde ved enten et nedslag i værdiansættelsen eller ved beregning af en passivpost efter skatteyders eget valg.
Landsskatteretten fandt ikke, uanset den mangeårige administrative praksis, at der var den fornødne hjemmel til at medregne den efterlevende ægtefælles boslod i beløbsgrænsen for skattefrihed ved opgørelsen af boets aktiver og nettoformue.
Landsskatteretten fandt, at drift af ejendom med hestehold, udleje af hestebokse og ridehal samt bortforpagtning af 8,5 ha kunne anses for én samlet virksomhed, der var erhvervsmæssigt drevet.
Gaver fra en faster til A var skattepligtig indkomst, selvom fasteren og A boede i den samme to-familieejendom, da denne var opdelt i to lejligheder. Fasteren og A havde selvstændige folkeregisteradresser. Forholdet blev anset for groft uagtsomt.
Der er lavet en række ændringer i pensionsbeskatningsloven. Bl.a. skal alderspensioner udbetales med lige store ydelser, livsvarig alderspension kan sættes midlertidig i bero, og overgangsordning vedrørende ophørspension er forlænget til 2013.
Skatterådet fandt ikke, at kontoen for opsparet overskud kunne fradrages i anparternes skattemæssige anskaffelsessum ifm., at et dødsbo omdannede afdødes personligt drevne virksomhed til et ApS efter reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse.
Aldersgrænsen for, hvornår pensioner kan udbetales uden 60 % afgift, er ændret fra opnåelsen af efterlønsalderen til 5 år før folkepensionsalderen.
Vederlag for at opgive retten til en andel af salgssummen af fast ejendom var skattepligtig for modtageren.
Reaktionsfristen i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2 skal regnes fra det tidspunkt, hvor skattemyndigheden er kommet i besiddelse af det fornødne grundlag for at varsle en korrekt afgørelse om ansættelsen.
Bekendtgørelsen angiver hvilke fysiske personer og dødsboer, der skal selvangive digitalt fra 2011.
Landsskatteretten fandt, at afg. om lønindeholdelse var ugyldig, da A ikke havde haft mulighed for at udtale sig ved et personligt møde. Den mangelfulde høring medførte en formodning for, at fejlen havde påvirket afg. Formodningen var ikke afkræftet.
Landsskatteretten fandt, at en selvskyldnerkautionist kunne fratrække renter af kautionsgælden, der påløb og forfaldt efter kautionsforpligtelsen var blevet aktualiseret. Kautionsforpligtigelsen var først aktualiseret ved debitors konkurs.
Grænsen for finansielle aktiver i pengetankreglen er sænket fra 75 % til 50 %. Der er givet overgangsordninger dels ved succession, dels ved indskud på ophørspension.
Efter Skatterådets opfattelse kunne salg af aktiver fra skyldnerens konkursbo til ægtefællen ikke ske efter reglerne om ægtefælleoverdragelse uden beskatning.
Kort notat om ny inddrivelsesbekendtgørelse og resume over domme og afgørelser fra 2011 om inddrivelse.
Pligten til at selvangive skal fra og med indkomståret 2011 ske digitalt af en af de kanaler, som SKAT anviser. Digital selvangivelse kan indsendes via TastSelv, EROS (landbrugsløsning).
Diagram over den skattemæssige behandling, hvor debitor får nedsat sin gæld.
Landsskatteretten fandt, at beskatningen af en singulær gældseftergivelse skulle ske i aftaleåret, selvom eftergivelsen var betinget af en afdragsordning, da en sådan betingelse ikke anses for en suspensiv betingelse, der udskyder beskatningstidspunktet.
Krav på skat af genvundne afskrivninger og ejendomsavance ved et konkursbos salg af en udenlandsk ejendom skulle ikke indgå i boet, da det vedrørte udløbet indkomstår, og skat af konkursindkomst kan ikke anmeldes i et konkursbo.
A fik gældssanering under konkurs, hvilket SKAT kærede. Landsretten gav SKAT medhold, da A som selvstændig havde opbygget en betydelig gæld til SKAT og dermed havde tilsidesat sine forpligtigelser til at afregning moms og indeholdt A-skat.
Ved værdiansættelsen af et aktiv, der overdrages som hel eller delvis gave med skattemæssig succession, præciserer SKAT, at der skal gives nedslag med det største beløb, der kan opgøres efter principperne i SKATM-2008-02-45 eller den beregnede passivpost.
Beskatning af fordelen ved eftergivelse af gæld sker primært indirekte ved at begrænse adgangen til at fremføre underskud. Dette gælder ved såvel tvangsakkord, frivillig akkord samt ved aftale om en samlet ordninger med kreditorerne.
Landscentrets notat om værdiansættelse af virksomheder og aktier ved overdragelse med succession i lyset af SKATM-2008-02-45. Notatet omfatter både værdiansættelse ved familiehandler og værdiansættelse ved overdragelse til nære medarbejdere.
Unoterede aktier i et selskab, hvis væsentligste aktiv var en landbrugsejendom, der blev bortforpagtet, skulle i forbindelse med en gaveoverdragelse til hovedaktionærens sønner værdiansættes som et ejendomsselskab efter retningslinjerne for fastsættelse a
Tilbagebetaling af indbetalt arbejdsmarkedsbidrag for personer, som i perioden 2010 - 2016 fylder 64 år.
Mere ensartede regler ved generationsskifte. Udvidelse af mulighederne for succession til samlevere, medarbejdere og tidligere ejere. Succession i erhvervsmæssig anvendt del af fast ejendom. Ægtefællers succession i etableringskonto.
Nye regler om skattefri aktieombytning og skattefri spaltning uden tilladelse fra SKAT.
Generationsskifte af aktier med succession efter aktieavancebeskatningsloven efter en skattefri spaltning.
Overdragelse af aktier som gave med succession til datter.
Vedtægtsændring, hvor aktionæren ville overføre stemmerettigheder til sin søn, skulle anses for afståelse af aktier.
Skatteministeriet tillod skattefri aktieombytning efterfulgt af skattefri ophørsspaltning. Ikke tilstrækkeligt grundlag til at fastslå skatteunddragelse.