Feedback Form
Af samme forfatter
Fire litauiske håndværkere brugte mandskabsvogn i forbindelse med juleferie i Litauen. De var ikke ansatte i bilens ejers virksomhed, men hos underleverandør. Landsretten fandt, at betingelserne for afgiftsfritagelse for mandskabsvogne ikke var opfyldt.
Skatterådet har i et bindende svar taget stilling til en række spørgsmål omkring opladning af elbiler, når elbiler stilles til rådighed som fri bil for medarbejdere.
Skatterådet fandt, at gaver fra forskellige afdelinger skal vurderes samlet ved vurdering af, om gaven er "passende" og dermed skattefri. Gaver fra andre afdelinger er endvidere ikke omfattet at den skattefri bagatelgrænse på 1.100 kr. (2015).
En hovedanpartshaver havde jagtret i selskabets skov beliggende i Jylland. Landsskatteretten værdiansætte jagtretten til 400 kr./ha i årene 2009 - 2011.
Skatterådet fandt, at kørsel fra bopælen i Danmark til lufthavn i Danmark med det formål at benytte fly som led i transport til arbejdsopgaver i udlandet skulle betragtes som kørsel Danmark i relation til "Kilometerkriteriet".
Skatterådet fandt, at honorarer fra bestyrelsesposter ikke var indkomst ved selvstændig virksomhed, der kunne indgå i virksomhedsordningen eller i selskab.
En projektleder blev stoppet af SKAT ved en kontrolaktion. Kørslen var privat, og projektlederen skulle bevise, at bilen i øvrigt ikke var brugt privat. Byretten fandt ikke bevisbyrden for løftet.
Landsskatten ændrede SKATs afgørelse og fandt, at skatteyderen var berettiget til fradrag for faktiske befordringsudgifter efter ligningslovens § 9, stk. 4 (befordringsfradrag for medarbejdere med kundeopsøgende aktiviteter for flere arbejdsgivere).
En ansat havde fri bil i selskabet. Bilen blev overdraget til markedspris til A, og efter en måned blev bilen overdraget tilbage til selskabet på markedsvilkår. Værdi af fri bil skulle beregnes med udgangspunkt i selskabets oprindelige anskaffelsespris.
En medarbejder medbragte sit barn i et barnesæde i en mandskabsvogn. Landsskatteretten fandt, at betingelserne for afgiftsfritagelse ikke længere var opfyldt, og virksomheden skulle derfor betale mere end 330.000 kr. i afgift for bilen.
Landsretten fandt, at en skatteyder havde handlet groft uagtsomt ved at selvangive fradrag for befordring for 5 dage om ugen, når han faktisk kun havde kørt mellem hjem og arbejde en gang ugentligt. Bøde på 40.000 kr.
Udgifter til renovering og istandsættelse af lejemål 1 1/2 år efter overtagelse blev anset for vedligeholdelse med halvdelen af beløbet. Restbeløbet kunne afskrives over 5 år. Ingen fradrag for udgifter afholdt til broders virksomhed.
En lønmodtager havde også indtægt fra kunstneriske opgaver. Personen blev anset for selvstændig erhvervsdrivende, og var derfor omfattet af rejsereglerne i LL § 9A. Ingen fradrag for udgifter til arbejdsværelse.
Landsskatteretten fandt, at en hovedanpartshaver skulle beskattes af to biler af typen Mercedes Benz, da bevisbyrden for udelukkende erhvervsmæssig anvendelse ikke var løftet. Der var ikke indgået rådighedsfraskrivelsesaftale.
Landsskatteretten fandt, at betingelserne i LL § 9D om særligt kørselsfradrag for handicappede og konniske syge var opfyldt. Landsskatteretten lagde betydelig vægt på lægeudtalelse.
Byretten fandt ikke, at hovedaktionæren og den ansatte kunne sandsynliggøre, at de ikke havde anvendt bilerne i privat øjemed. Der skulle derfor ske beskatning af værdi af fri bil.
Østre Landsret fandt, at en skatteyder skulle beskattes af fri bil, da bevisbyrden for udelukkende erhvervsmæssig anvendelse ikke var afløftet. Bilen var på gule plader, og der var betalt privatbenyttelsesafgift.
Med henvisning til størrelsen af timesatsen for normaltimer og overarbejde sammenholdt med størrelsen af godtgørelserne fandt Skatterådet, at godtgørelser var skattepligtige.