Feedback Form
Af samme forfatter
SEGES har indsendt spørgsmål til Skatteministeriet vedrørende håndteringen af det forhøjede bundfradrag ved bagudforskudt indkomstår samt definition på ”en virksomhed” ved opfyldelse af krav om tredjepartsindberetning.
En autoforhandler havde bogført lavere salgspriser for 39 biler og motorcykler, end de salgspriser, der var oplyst over for et finansieringsselskab. SKAT anså de oplyste salgspriser for de reelle og forhøjede på den baggrund selskabets indkomst.
Spørgsmålet vedrørte, hvorvidt en polsk håndværkervirksomhed har fast driftssted i Danmark. Du får her en introduktion til reglerne om fast driftssted og OECD’s modeloverenskomst.
Skattestyrelsen har offentliggjort et styresignal, hvori betingelserne for, at splitleasing ikke medfører beskatning af fri bil, gennemgås.
Et selskab med udenlandske medarbejdere har udbetalt skattefri rejsegodtgørelse med en højere timesats end lønudbetalingen. Lønnen blev anset som værende af symbolsk karakter, og godtgørelsen blev derfor anset som skattepligtig.
En hovedaktionær var afskåret fra at benytte to af selskabets biler til privat kørsel. Der var ikke ført kørebog, og privatadressen var selskabets adresse. Han havde købt en bil af selskabet til bogført værdi og blev her beskattet af maskeret udlodning.
Et selskab har ikke indeholdt tilstrækkelig arbejdsudlejeskat og AM-bidrag. Landsskatteretten vurderer, at selskabet i den forbindelse har udvist forsømmelighed og hæfter for den manglende indeholdelse.
Østre landsret har fundet, at der ikke var tale om arbejdsudleje, når udlændinge foretog okulation af roser. Derimod var der tale om arbejdsudleje, når arbejdet bestod i beskæring og plantning af grundstammer, da det ikke anses for specialistarbejde.
En skattepligtig er ikke berettiget til fradrag for befordring efter LL § 9 C for 101 kørsler af 618 km t/r i indkomståret 2013. Den skattepligtige har ikke dokumenteret eller sandsynliggjort kilometerne og egen afholdelse af befordringsudgifterne.
Når du udbetaler eller modtager skattefri rejsegodtgørelse, er der en række betingelser, der er vigtige at være opmærksom på. Fejl og mangler kan bevirke, at en rejsegodtgørelse bliver skattepligtig.
Ved erhvervsmæssig virksomhed skal der ske en afgrænsning mellem driftsomkostningsbegrebet og private udgifter, som ikke kan trækkes fra. Denne artikel fortæller kort om afgrænsningen mellem driftsomkostningsbegrebet og private udgifter.
Et ekstra sæt briller med styrke, som piloter ifølge gældende retningslinjer var forpligtet til at medbringe under flyvninger, medførte ikke beskatning af piloterne. Forudsætningen herfor er dog, at piloterne ikke tager brillerne med hjem.
Spørger er blevet udsat for direkte forskelsbehandling og er i den forbindelse blevet tilkendt en godtgørelse. Ansættelsen var ikke ophørt, og godtgørelsen blev dermed ikke udbetalt ifm. fratræden af stillingen. Godtgørelsen er derfor skattefri.
Skatterådet bekræfter, at Spørger ikke får fast driftssted i Danmark ved etablering af hjemmekontor i Danmark. Spørger arbejder med venturekapital og arbejder 7-11 dage om måneden i Danmark. De resterende dage arbejder Spørger i udlandet.
En afskediget tjenestemand er skattepligtig af en tilkendt godtgørelse på 250.000 kr., idet godtgørelsen var udbetalt i forbindelse med tjenestemandens fratræden. Godtgørelsen blev af Skatterådet ikke anset for at være erstatning for tort, svie og smerte.
Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt udenlandske frivillige, som kommer til Danmark under EU’s udvekslingsprogram, er skattepligtige af de lommepenge, som de modtager gennem udviklingsprogrammet under deres ophold.
Et ægtepar er flyttet fra Danmark til Schweiz. Der spørges til, i hvilket land ægteparret hver især er skattemæssigt hjemmehørende. Reglerne for bestemmelse af skattemæssigt hjemsted samt lempelsesreglerne er nærmere beskrevet.
Skatteyder har i 2006 erhvervet og efterfølgende udlejet en andelslejlighed. Virksomheden har siden erhvervelsen givet underskud. Landsskatteretten vurderede ikke udlejningen som erhvervsmæssig virksomhed, og underskuddet kunne derfor ikke fradrages.
Arbejdskravet blev anset for opfyldt, og underskud i virksomhed med udlejning af fly kunne derfor modregnes i anden indkomst. Modtaget beløb fra udlandet blev ikke anset for at være skattefri arv.
Folketinget har vedtaget nye skatteregler for deleøkonomi i relation til boliger, biler, lysebåde og campingvogne.
Skattestyrelsen udsender nu orientering om de skattemæssige konsekvenser ved udbetaling af produktionsafgifter i 2019 eller 2020 til sukkerroedyrkere. Desuden er der lavet en bedre sortering af listen med efterlyste sukkerroedyrkere.
Skatterådet bekræftede, at et gebyr betalt for installation af tyverialarm er omfattet af håndværkerfradraget. Det samme gælder opgradering af eksisterende tyverialarm. Ved en afdragsordning kan det fulde gebyr dog ikke fradrages i installationsåret.
Spørgsmålet var, om skatteyderen havde krav på omkostningsgodtgørelse, efter det var transporteret til rådgiveren. Der kunne i sagen ikke gives omkostningsgodtgørelse, fordi kravet om hæftelse i skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1, ikke var opfyldt.
Landsskatteretten fandt ikke, at betingelserne for omvalg i skatteforvaltningslovens § 30 var opfyldt.
Fra den 1. januar 2019 ophører virksomheders tidligere mulighed for at indberette ansattes løn sporadisk. Fremover skal der laves en såkaldt nulindberetning i de måneder, hvor der ikke laves lønudbetaling til ansatte.
Kørsel mellem to ejendomme blev ikke anset for erhvervsmæssig.
Af to samlevende interessenter, var det kun den ene der blev beskattet af fri bil, idet den andens benyttelse af bilen måtte anses for begrundet i parternes private samlivsforhold.