Feedback Form
Af samme forfatter
Skatterådet har til brug ved skatteansættelsen for landbrugere fastsat normalhandelsværdien pr. 31. december 2017 for kreaturer, svin, får og heste.
Den årlige rente på lån til betaling af ejendomsskatter udgør 1,00 % for 2018.
SKAT har for 2018 fastsat vejledende mindstesatser for handlendes forbrug af egne varer, privat andel af elektricitet, vand og varme samt bilforhandleres private anvendelse af biler.
SKAT har fastsat vejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 2017.
Amortisationsrenten for 2018 er fastsat til 4,6585 pct.
Vejledende satser for normaludgiften pr. kostdag for landbrugere mv., der har medhjælpere, og beskatning af forbrug af egne produkter for landbrugere for indkomståret 2018.
SKAT har for indkomståret 2017 beregnet kapitalafkastsatsen til 1 % og rentekorrektionssatsen til 3 %.
Regeringen og Dansk Folkeparti har pr. 3. oktober fremsat et lovforslag om at nedsætte registreringsafgiften. Det forventes at forslaget bliver vedtaget en gang i efteråret.
Skatteyder har i årene 2012 og 2013 modtaget pension fra Sverige. Pensionen er beskattet i Sverige og samtidig er den også skattepligtig i Danmark.
Styresignalet fra SKAT omhandler en præcisering af Øresundsaftalens artikel 1 – en præcisering af opgørelsesmetoden for, hvad der skal tælle med i en 3-måneders periode.
I forbindelse med klagers overtagelse af ejendom efter sin mor, stiftes der et gældsbrev mellem de to parter. Gældsbrevet bliver hvert år forrentet og afdraget med det beløb, som en enlig forælder må give i gave skattefrit til sin søn.
Sagen omhandler, hvorvidt en skatteyder har ret til genoptagelse af årsopgørelsen 2004 efter regler for ekstraordinær genoptagelse på trods af, at fristen for ordinær genoptagelse udløb den 1. maj 2008.
Landsskatteretten tiltrådte Skatterådets afgørelse om, at der ved indgåelse af en kontrakt med en udenlandsk virksomhed om klipning og bundtning af pyntegrønt ville foreligge arbejdsudleje.
SKAT havde ved inddrivelse af B-skatterater pålagt inddrivelsesrenter og rykkergebyr.
Sagen omhandler, hvorvidt en skatteyder har ret til genoptagelse af årsopgørelsen 2004 efter regler for ekstraordinær genoptagelse på trods af, at fristen for ordinær genoptagelse udløb den 1. maj 2008.
Enken havde i 1993 overtaget driften af plantagevirksomheden efter sin afdøde mand. I 2011 bortforpagtede hun noget af jorden ud. Fra og med bortforpagtningsåret bliver driften ikke set som erhvervsmæssig virksomhed.
Ved T's hævninger på 679.000 kr. på tantes konto uden at selvangive beløbet, blev T idømt fængsel på 4 måneder og skulle betale en tillægsbøde på 200.000 kr., der kunne erstattes med fængsel i 60 dage.
Skatterådet kunne bekræfte, at en planlagt pantsætning af spørgerens ejendom ikke vil medføre beskatning i medfør af virksomhedsskattelovens regler om sikkerhedsstillelse.