Feedback Form
Af samme forfatter
Meddelelsen indeholder udover en grundig omtale af sagen bl.a. oversigt over afgørelser vedrørende erhverv/ikke erhverv ved udlejning af fast ejendom.
Skattestyrelsen havde ændret i et dødsbos værdiansættelse af en fast ejendom uden sagkyndig vurdering. Landsretten fastslår, at boet alene kan anfægte vurderingen ved at anmode om en sagkyndig vurdering efter boafgiftslovens § 12, stk. 2.
En landmand overdrog en andel på 20 pct. af sin landbrugsvirksomhed med succession til sin søn. Nedslaget for at overtage den latente skat blev fastsat ud fra en ejertid på 20 år og en forrentning på 1 pct. til kurs 89. Gaveafgiften blev derfor nedsat.
En andelshaverkonto skulle udbetales årligt med 1/5. Repræsentantskabet skulle årligt træffe beslutning om udbetaling, under hensyn til hvad der var forsvarligt i forhold til kreditorerne. Retserhvervelsen blev udskudt til repræsentantskabets beslutning.
Driften af et landbrug med travstutteri skulle vurderes særskilt henholdsvis før og efter en omlægning, som havde haft væsentlig indflydelse på virksomhedens resultater. Hverken før eller efter omlægning var der dog udsigt til overskud.
Et travstutteri blev anerkendt som erhvervsmæssigt drevet. Driften var i de pågældende år i en opstartsfase, og efter en intensivering af driften var der en positiv udvikling i resultatet. Der var herefter udsigt til overskud på sigt.
Hestehold med 3 heste, der havde givet meget små indtægter, blev ikke anset for drevet med fornøden intensitet og fradrag nægtet. Kontingent til landboforening var fradragsberettiget, hvis kontingentet var indberettet.
Ved overdragelse af en landbrugsejendom i levende live skal skatteforvaltningen acceptere en værdiansættelse til +/- 15 %. Det er uden betydning, at parterne havde viden om, at kommunen ville købe ejendommen til en væsentlig højere værdi.
Ved værdiansættelse af en ejendom, som blev solgt i tilknytning til opløsning af et papirløst samlivsforhold, kunne der tages hensyn til, at den købende samlever havde afholdt udgifter til nye driftsbygninger. Skævdelingen var derfor ikke en gave.
Anvendelse af skematiske regler i ligningslovens § 8P ved erhvervelse af brugte vindmølleandele forudsætter, at andelene oprindelig er købt til en pris svarende til VE-udbudsprisen.
Ved gældssanering i konkurs sker der ikke beskatning efter konkursskatteloven. En udtrædende andelshaver skal i sin indkomst medregne udbetalinger fra andelshaverkonti. Udbetalingerne medregnes i det år, hvor repræsentantskabet træffer beslutning.
Ved succession i opsparet overskud kan vælges at kompensere gennem et nedslag for den latente skat, uanset de øvrige aktiver ikke er overdraget med succession. Nedslaget kunne sættes til kurs 90 ud fra køberens konkrete finansieringsmuligheder.
Landsskatteretten finder, at omlægning af gæld til ansvarligt lån er at anse for eftergivelse af gæld med underskudsbegrænsning til følge, og at en option på at indfri til kurs 50 skulle periodiseres til aftaletidspunktet.
Lovforslag om indførelse af en sælgepantebrevsmodel fra 2020, hvor sælger kan vælge at udskyde beskatningen af ejendomsavance i 10 år, når der indgår et sælgerpantebrev ved overdragelse af ejendommen.
Køb af ejendom fra bror til en pris under den faktiske handelsværdi var en formuefordel, som var skattepligtig. Grov uagtsomhed ved konstruktion med arveafkald. Anmodning om møde var implicit anmodning om forlængelse af 3 måneders frist.
Skæringsdagen i dødsboet er afgørende for, om genoptagelse kan ske ved praksisændring. Bo efter afdøde i 2008 med skæringsdag den 6. december 2009 kunne genoptages som følge af praksisændring om opgørelse af skattepligtsgrænsen i boer med fællesbo.
Ved opgørelse af, om et bo var over eller under beløbsgrænsen i dødsboskattelovens § 6, indgik nettoprovenuet fra salg af en ejendom efter fradrag af udgifter, som var afholdt som et vilkår i handlen, selvom udgifterne ikke var betalt inden skæringsdagen.
Landsskatteretten fandt, at der ved overdragelse kunne tages udgangspunkt i 85 % af ejendomsværdien, uanset at ejendommen var købt kort tid før for et væsentligt større beløb. Det var ikke særlige omstændigheder, at vurderingerne var suspenderede.
Amortisationsrenten for 2019 er fastsat til 4,6585 pct.
Et selskab under konkurs var ikke pålagt skattepligt af konkursindkomst. Blev boet afsluttet som solvent, ville skattefriheden bortfalde. Selskabet skulle selvangive indkomsten i året, hvor boet bliver afsluttet.
Frivilligt indbetalte forskudsskatter foretaget af afdøde inden dødsfaldet skal medregnes som et aktiv i boopgørelsen og indgår i nettoformuen efter dødsboskattelovens § 6 ved afgørelse af, om boet er skattefritaget eller ej.
Landsskatteretten fandt, at kursværdien af latent skat ved kompensation efter KSL § 33 C, konkret kunne ansættes til kurs 80. Der kunne derudover tages udgangspunkt i 85 % af ejendomsværdien før nedslag.
Salg af 114 ud af 322 udlejede ejerlejligheder og garager udgjorde en selvstændig næringsejendomsvirksomhed, mens salg af 57 udlejede enkeltlejligheder og garager var salg af enkeltaktiver. Kun i førstnævnte situation kunne der succederes.
Vestre Landsret stadfæster Landsskatterettens afgørelse om, at en akkord, hvor banken ved udløb havde ret til efterdividende ved konjunkturstigning, var suspensiv, hvorefter de skattemæssige konsekvenser tidligst indtraf ved udløb i 2017.
Højesteret fastslår endelig, at ved overdragelse med succession kan køberen enten få et nedslag for den latente skattebyrde eller en passivpost. Onkel og nevø anset for at være interesseforbundne parter, hvorved SKATs korrektion af prisen var berettiget.
Fleksjobydelse indgår ikke i resultatet for virksomheden og dermed ikke i vurderingen af, om driften giver overskud efter driftsmæssige afskrivninger. Landbrug med ammekøer blev ikke anset for erhvervsmæssigt drevet.
Udlejning af lagerbygning var erhvervsmæssig, da der var udsigt til et positivt resultat efter driftsmæssige afskrivninger på 2 pct. samt renter.
Dambrug drevet fra en landbrugsejendom blev bedømt efter den særlige praksis for deltidslandbrug. Ikke erhvervsmæssig virksomhed, da ophørt uden overskud.
deltidslandbrug. Etableringsfase var overstået. Omsætningsnedgang pga. vejrlig ikke tillagt vægt, idet underskud ikke ansås for forbigående.
Selvom bortforpagtning som udgangspunkt er erhvervsmæssig, fandt Landsskatteretten ikke, at driften var rentabel og nægtede fradrag for underskud. Efter omlægning til egen drift blev landbruget anset for erhvervsmæssigt.
Genvundne afskrivninger på en ejendom skulle opgøres ud fra budsummen givet på tvangsauktion af en ufyldestgjort panthaver, idet panthaver havde godskrevet K/S hele budsummen. Beløb udover budsummen blev ligeledes tillagt.
Klageren drev i årene 2003-2013 et stutteri. Landsskatteretten tillagde ikke en sagkyndig erklæring vægt og afviste, at stutteriet var i en indkøringsperiode. Ud fra underskuddene fandtes der ikke at være udsigt til overskud, og fradrag blev nægtet.
Styresignal om, at SKAT ændrer praksis ved forældelse eller eftergivelse overfor én solidarisk hæftende, således at SKAT fremover kan gøre det fulde krav gældende overfor de øvrige skyldnere med solidarisk hæftelse.
Notat om ændringer vedrørende pension, som er gældende for 2018, herunder ændringer vedrørende aldersopsparing, som gøres målrettet og mere fleksibel, justering af udbetalingsperiode og -alder, samt nyt pensionsfradrag.
Skatteministeren oplyser, at der vil blive udsendt et cirkulære, der ændrer forsigtighedsprincippet til +/-20 pct., ligesom han vil bede SKAT lave et styresignal om, hvornår der foreligger særlige omstændigheder. Begge vil blive sendt i høring.
En onkels kontante gave på godt 44 mio. kr. til en niece var ikke omfattet af reglerne om nedsat afgift, da der ikke forelå en virksomhedsoverdragelse. Gaven ville være indkomstskattepligtig.
2 måneders fristen i dødsboskattelovens § 13, stk. 2, løber fra datoen for skifterettens afgørelse om boets udlevering. Krav om afsluttende ansættelse var indgivet for sent.
Det var skyldnerens bevisbyrde, at betingelserne for at få eftergivet gæld var opfyldt. Afslaget, der var et forvaltningsmæssigt skøn, blev opretholdt, da det ikke led af en retlig mangel eller var båret af uvedkommende hensyn.
Far, der ville give sit barn aktier i gave med forbehold for udbytte i gaveåret, var skattepligtig af udbyttet, da barnet fyldte 18 i gaveåret og var ugift.
Skoventreprenørvirksomhed, som var blevet neddroslet som følge af arbejdsskade, kunne ikke anses for erhvervsmæssig virksomhed som følge af manglende opfyldelse af intensitetskriteriet.
Fradrag for underskud nægtet, da tandlæge ikke havde løftet bevisbyrden for, at virksomheden efter fald i omsætning og store underskud som følge af sygdom, havde udsigt til igen at blive overskudsgivende.
Skatteyder fik ved Landsskatteretten opdelt sin revisorregning, således at det kun var den del, som vedrørte landbruget (og ikke virksomhedsordningen!), som indgik i bedømmelsen af, om landbruget kan blive overskudsgivende.
Beskrivelse: Virksomhed bestående af travheste og træning blev anset for ikke-erhvervsmæssig til trods for, at virksomheden i de pågældende år var i etableringsfasen, da der med den valgte driftsform ikke var udsigt til overskud.
Skatterådet fandt, at omlægning af gæld til ansvarlig lån var eftergivelse, selvom den nominelle gæld var uændret, hvilket medførte underskudsbegrænsning. De skattemæssige virkninger af en option på indfrielse af gæld til kurs 50 indtrådte straks.
Arveafkald var rettidigt, da underskrevet før boopgørelsen og medtaget i denne. Afkaldene blev dog ikke tillagt afgiftsmæssig virkning, da de ændrede arven fra skilsmissesæreje til fuldstændigt særeje, og det ene forrykkede den arvemæssige stilling.
L 16 (2017/18) indeholder forslag til ændringer i pensionsbeskatningsloven som følge af aftalen om flere år på arbejdsmarkedet.
Uddrag af Statsministerens redegørelse for folketingsåret 2017/18, herunder uddrag af lovprogrammet fra Skatteministeren.
SKAT var berettiget til at korrigere i prisen ved handel mellem onkel og nevø, hvor denne afveg med knap 16 % i forhold til det aftalte. Der kunne ikke gives både prisnedslag for at overtage skattebyrden ved succession og samtidig beregnes passivpost.
Klager drev kvæghold fra lejede jorder og stalde. Det driftsmæssige resultat skulle vurderes efter fradrag af forpagtningsudgift. Der var ikke udsigt til et resultat på 0 kr. eller overskud før renter. Fradrag for underskud blev derfor nægtet.
Gaveløfte fra ægtefæller betinget af salg af ejendom var suspensiv betinget. Gaverne blev henført til det tidspunkt hvor de var opfyldt. Hver ægtefælle anses for selvstændige gavegivere.
Ved gaveafgiftsberegningen af et kontant beløb, som en far havde givet sine sønner, kunne der ikke fradrages en passivpost. Det var uden betydning, at faren samtidig havde solgt nogle ophavsrettigheder med succession til sønnerne.
I forbindelse med klagers overtagelse af ejendom efter sin mor, stiftes der et gældsbrev mellem de to parter. Gældsbrevet bliver hvert år forrentet og afdraget med det beløb, som en enlig forælder må give i gave skattefrit til sin søn.
Landsskatteretten fandt ikke, at der var udsigt til overskud og nægtede fradrag for underskud. For 2012 var der ingen virksomhed. EU-støtten var derfor ikke arbejdsmarkedsbidragspligtig.
Landsskatteretten fandt i modsætning til SKAT med henvisning til skønserklæringen, at landbrugsvirksomheden kunne anses for erhvervsmæssigt drevet og virksomhedsordningen kunne anvendes.
Skatteministeren har i en forespørgsel fra Danske Vingaarde om den skattemæssige behandling af vingårde svaret, at den særlige lempelige ligningspraksis, der gælder for deltidslandbrug, også gælder for vingårde.
Landsskatteretten fandt ikke ud fra en konkret vurdering, at der var udsigt til, at driften ville kunne give overskud i noget væsentligt omfang efter årlige driftsmæssige afskrivninger på ca. 200.000 kr.
Landsskatteretten fandt, at SKAT var kompetent til at træffe afgørelse om kursen af den latente skattebyrde ved udlodning med succession i dødsbo. Kursen blev skønsmæssigt fastsat til kurs 60.
Opgørelse af, om boets aktiver er over grænsen for skattepligt i DBSL § 6, sker ved salg efter et nettoprincip og ved udlodning efter et bruttoprincip. Boet var herefter skattepligtigt.
Landsskatterettens flertal nægtede fradrag for underskud. Spørgsmålene om yderligere fradrag for afskrivninger på dræn og fradrag for udgifter til el og ejendomsforsikring og fordeling af udgifterne på driftsgrene hjemvist til fornyet behandling hos SKAT.
Enken havde i 1993 overtaget driften af plantagevirksomheden efter sin afdøde mand. I 2011 bortforpagtede hun noget af jorden ud. Fra og med bortforpagtningsåret bliver driften ikke set som erhvervsmæssig virksomhed.
Gaver givet før dødsfald med henblik på at gøre boet skattefritaget kunne ikke tilsidesættes i skattemæssig henseende, da gaverne var gyldige og reelle.
Ved T's hævninger på 679.000 kr. på tantes konto uden at selvangive beløbet, blev T idømt fængsel på 4 måneder og skulle betale en tillægsbøde på 200.000 kr., der kunne erstattes med fængsel i 60 dage.
Landsskatteretten fandt, at aftalen med A's kreditorer om nedsættelse af gælden var behæftet med en sådan usikkerhed, at aftalen ikke kunne anses for en resolutiv aftale.
Skatterådet har besvaret en række spørgsmål om de skattemæssige konsekvenser i forbindelse med henlæggelse og udbetaling af indskudskapital.
Landsskatteretten fandt, med henvisning til skønserklæringen, at driften på sigt ville kunne give et driftsresultat på 0 kr. eller overskud efter driftsmæssige afskrivninger og anerkendte fradrag for underskuddene for de påklagede år.
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er forskelligt alt efter, om restskatterne fremgår af en årsopgørelse udskrevet senest den 1. oktober i året efter indkomståret eller senere, eller det skyldes en ændret ansættelse.
Landsskatteretten fandt, at landbrugsvirksomheden var erhvervsmæssigt drevet, og underskuddene skyldtes en mistet forpagtningsaftale for en periode, og efter en forbigående indkøringsperiode ville driften blive overskudsgivende.
Landsskatteretten ændrede Skatterådets bindende svar, således at en frivillig akkord havde suspensiv karakter og underskudsbegrænsningen først ville indtræde på tidspunktet for gældseftergivelsen.
Skatterådet fandt, at der som led i en bodelingsoverenskomst kunne overføres formueandele til fraskilt ægtefælle og børnene af fortjenesten ved efterfølgende salg af aktier.
Skatterådet bekræftede, at en pensionsaftale kunne kvalificeres som en uafdækket direktørpensionsordning, hvor udbetaling af en afløsningssum var skattepligtig. Afløsningssummen kunne også indskydes på en livsvarig livrente med fuld bortseelsesret.
Ved konvertering af kapitalpensioner til aldersopsparing beregnes afgiften af værdien af kapitalpensionen på overførsels- eller konverteringstidspunktet.
Søn kunne ikke løfte bevisbyrden for, at det pengeløb, som han efter fuldmagt havde hævet på moderens bankkonto, også var tilgået moderen. Efter moderens død blev sønnen tilpligtet at betale gaveafgift af de hævede beløb.
Eftergivelse af gæld var at beskatte som en gave, da det ikke var dokumenteret, at skyldneren ikke havde midler til at betale gælden med.
Klage over SKATs afgørelser om inddrivelse som restanceinddrivelsesmyndighed skal indsendes til SKAT. Modregning kan ske uden forudgående partshøring.
Højesteret fandt, at en værdiansættelse af fast ejendom efter 15 pct. reglen ved udlodning fra dødsboer, skal accepteres af SKAT, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.
Højesteret stadfæstede Vestre Landsrets kendelse, således at der ved udlodning af aktiver til længstlevende skal fratrækkes passivposten ved opgørelsen af fællesboet.
Skatterådet bekræfter, at tab på løn mv., som følge af arbejdsgiverens konkurs, kan fradrages efter kursgevinstlovens § 14 eller efter den praksis, som gjaldt før den nye kursgevinstlov, hvorefter der gives fradrag for tabet i den personlige indkomst.
Skatterådet fandt, at betingelserne i en indgået aftale om en frivillig akkord ikke havde suspensiv karakter. Underskudsbegrænsningen indtrådte i det indkomstår, hvori aftalen var indgået.
Landsskatteretten fandt, at det kun er de skifteretlige uskiftede boer, der er omfattet af styresignalet SKM.2014.46.SKAT. Boet efter længstlevende kunne derfor ikke opdeles i to andele, hvorved boet blev skattepligtigt.
A havde før sin død givet gaver til ægtefælle og børn. SKAT kunne ikke ved afgørelsen af, om boet var skattepligtigt, se bort fra de givne gaver, men skulle lægge skifterettens afgørelser til grund. Da boet var insolvent, var boet skattefritaget.
Et dødsbo, blev efter afgørelse fra skifteretten genoptaget som bobestyrerbo, hvorefter boet var omfattet af dødsboskattelovens § 58, stk. 1, nr. 4, hvorefter boet skattemæssigt kunne behandles som selvstændigt bo.
Det var Landsskatterettens opfattelse, at beregningen af nedslaget og dermed kursværdien af den latente skattebyrde skulle foretages ved anvendelse af en efter-skat rente.
Vestre Landsret fandt, at passivposten efter boafgiftslovens § 13a ved udlodning af afdødes landbrugsejendom til ægtefællen skulle fratrækkes, efter at der var sket fradrag af den efterlevende ægtefælles boslod og arvelod. OBS ændring - dom i anden sag.
Landsretten fandt, at passivposten skulle fratrækkes ved opgørelsen af fællesboet og ved opgørelsen af værdien af de aktiver, som ægtefællen modtager til fyldestgørelse af sit krav mod boet.
Landsskatteretten fandt, at ejendommen indgik i konkursboets aktivmasse og realkreditrenterne vedrørte konkursboet. Derfor kunne renteudgifterne ikke fradrages i den almindelige skattepligtige indkomst.
Landsskatteretten fandt ikke, at en maskinstation, der blev drevet fra en landbrugsvirksomhed på ca. 6 ha, skulle bedømmes efter den lempelige landbrugspraksis, hvorvidt et landbrug er drevet erhvervsmæssigt.
Landsskatteretten anerkendte fradrag for underskud ved drift af landbrugsejendom på 9 ha med kødkvæg efter frasalg af 51 ha.
Landsskatteretten fandt ikke, at skovdrift med 12 ha fredskov kunne anses for erhvervsmæssig virksomhed. Udleje af driftsbygninger og ca. 1 ha blev anset for erhvervsmæssig virksomhed.
Landsskatteretten godkendte, at virksomhed med udlejning af otte hestebokse var erhvervsmæssigt drevet. Godkendt fradrag for underskud.
Retten til støtte og miljøtilsagn mv. bevares ifølge NaturErhvervstyrelsens nuværende praksis, når der sker skattefri virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft.
Skatterådet bekræftede, at overdragelser som led i en bodeling kan ske med skattemæssig succession. Der kunne ske skattefri anpartsombytning samt skattefri spaltning.
Vestre Landsret fandt, at handelsværdien for den faste ejendom, som var fastsat af den af skifteretten udmeldte sagkyndige vurderingsmand, kunne tilsidesætte +/- 15 pct.'s reglen af den seneste vurdering ved beregning af boafgiften.
Et dødsbo kunne ikke skattemæssigt behandles som et selvstændigt skattesubjekt efter reglerne i dødsboskattelovens § 58, stk. 5. Længstlevende ægtefælle var eneste legale arving og havde ikke indsendt erklæring om selvstændigt skattesubjekt.
Skatterådet fandt, ved gaveoverdragelse af unoterede aktier, at de af ligningsrådet fastsatte retningslinjer, for beregning af formueskattekursen efter 1982 cirkulæret, kunne anvendes ved værdiansættelsen af aktierne.
Ved ansættelsen af gaveafgiftspligtig værdi af anparter i et nystiftet selskab kunne formueskattekursen ikke anvendes, bl.a. fordi der var et åbenbart misforhold mellem markedsprisen og overdragelsesprisen for de omhandlende anparter.
Regeringen har med virkning fra og med den 5. februar 2015 ophævet muligheden for at anvende formueskattekursen ved værdiansættelse af unoterede aktier i dødsboer og ved gabeafgiftsberegning.
Skatteministeriet har i en besvarelse redegjort for de skattemæssige konsekvenser i relationer til personer, der er gået konkurs.
Landsskatteretten fandt med dissens, at ved udlodning af en virksomhed uden succession, var udlodningsmodtager ved overtagelse af konto for opsparet overskud alene berettiget til beregning af en passivpost efter BAL § 13a.
For unoterede aktier kan handelsværdien på overdragelsestidspunktet sættes til formueskattekursen, medmindre der er holdepunkter for andet. En salgsværdi ved salg af et datterselskab kort efter overdragelsen skulle indgår i værdiansættelsen.
Skatterådet har bekræftet en række spørgsmål om fordeling af underskud mellem særboet og en efterlevende ægtefælle, herunder at særboet og ægtefællen frit kan fordele underskud i den skattepligtige indkomst mellem sig.
Dødsbo kan ikke udleveres til privat skifte, hvis der er en konkret risiko for, at boet under behandlingen bliver insolvent. Tilladelse til at udskyde indlevering af boopgørelse vedr. en del af boet alene kan gives for en mindre væsentlig del af boet.
Skatterådet kunne bekræfte, at der i det uskiftede bo ikke indgik afdøde ægtefælles pension og livsforsikringer til længstlevende ægtefælle samt længstlevende ægtefælles boslod.
Skatterådet bekræftede, at hustruen kunne overtage anparter i selskabet med succession ved deling af fællesboet. Den påtænkte spaltning, uden tilladelse, kunne gennemføres efter det objektive spor.
Bortforpagtning af ejendommens jordtilliggende blev grundet omfanget anset for en selvstændig virksomhed, der skulle holdes adskilt fra stutteriet. Underskud i hesteavlen kunne ikke fradrages.
Det er muligt at søge Stormrådet om tilskud til oprydning og genplantning af fredskov, som væltede i stormene i efteråret 2013.
SKAT kan skønsmæssigt fastsætte værdien af en gave, når der ikke foreligger en rettidig gaveanmeldelse. SKATs indsigelsesfrist for ændring af gavens værdi er 6 måneder.
Et uskiftet bo, der skiftes i længstlevende ægtefælles levende live eller ved død, er skattefritaget, hvis 50 procent af aktiverne og af nettoformuen i boopgørelsen hver især ikke overstiger beløbsgrænsen for skattefritagelse i dødsboskattelovens § 6.
Overførsel eller tilbagebetaling af ratepensioner over 50.000 kr.-grænsen efter § 21A kan ske i indbetalingsåret. Indførelse af godkendelsesordning for indbetalinger uden fradrags- eller bortseelsesret.
Højesteret fandt, at SKAT kunne nulstille indeholdt men ikke afregnet udbytteskat til hovedanpartshaveren i et konkursramt selskab. Ægtefællens indeholdte A-skatter, men ikke betalte A-skatter, kunne ligeledes nulstilles.
Skatterådet gik imod SKATs indstilling og traf afgørelse om, at ved fuldstændigt skifte af det uskiftede bo, mens længstlevende stadig er i live, er det kun afdødes boslod, der indgår ved opgørelse af, om boet er skattefritaget efter dødsboskatteloven.
Skatterådet gik imod SKATs indstilling og traf afgørelse om, at ved skifte af uskiftet bo ved længstlevendes død, opgøres grænsen for skattefritagelse ud fra længstlevendes andel af aktivmassen og andel af nettoformuen.
Landsskatteretten fandt, at en skattegæld, der hidrørte fra en negativ anskaffelsessum på aktier i et konkursramt selskab, skulle eftergives med henvisning til gældens opstående, og at klager havde fået gældssanering i konkurs.
SKAT kunne modregne i gældssaneret krav for overskydende skat og arbejdsmarkedsbidrag opstået før det gældssanerede krav.
Det fremgik af bodelingsoverenskomsten, at afdøde ved salg af ejd. skulle have halvdelen af fortjenesten over 220.000 kr. Da ejd. ikke var solgt, havde dødsboet ikke krav på nogen betaling. Betaling til boet af en afløsningssum var skattepligtig for boet.
Arvingerne kunne få udlagt en landbrugsejendom, der var bortforpagtet til tredjemand med succession. En vindmølleandel var en virksomhed, der kunne udloddes med succession. Beskatningen af forudbetalt leje overgik til arvingerne ved udlodningen fra boet.
Skifteretten fandt, at boet skulle betale for omkostninger til vurdering af aktier, hvor SKAT havde anmodet om omvurdering.
Højesteret stadfæstede Østre Landsretsdommen som bestemte, at forhold vedr. rette indkomstmodtagere anses som omfattet af skattepligtiges kontrollerede transaktioner, hvorved den 6 års ligningsfrist bliver gældende for denne type forhold.
Landsskatteretten fandt at boet var skattepligtigt, da boets aktiver oversteg beløbsgrænsen for skattefrihed på skæringsdagen, idet beløb, der stammede fra et jordsalg og indsat på en bankkonto, skulle indgå i boets aktiver.
Landsskatteretten fandt, at arveafkald til fordel for datter var afgivet for sent. Hun var dermed ikke arving i boet. Overdragelse af boets landbrugsejendom til datteren kunne ikke ske med succession.
Skatteministeriet har udsendt et styresignal om fremgangsmåden ved afgørelse af, om et skiftet dødsbo med en længstlevende ægtefælle falder over eller under beløbsgrænsen for skattefritagelse samt betingelserne for genoptagelse af et dødsbo.
Det var Landsskatterettens opfattelse, at når der er tale om overdragelse med succession, og når en del af eller hele overdragelsessummen berigtiges i form af gave, er der to metoder til at kompensere for en latent skat.
Ved overdragelser med succession, der sker helt eller delvis ved gave, kan der tages hensyn til den overtagne latente skattebyrde ved enten et nedslag i værdiansættelsen eller ved beregning af en passivpost efter skatteyders eget valg.
Landsskatteretten fandt ikke, uanset den mangeårige administrative praksis, at der var den fornødne hjemmel til at medregne den efterlevende ægtefælles boslod i beløbsgrænsen for skattefrihed ved opgørelsen af boets aktiver og nettoformue.
Landsskatteretten fandt, at drift af ejendom med hestehold, udleje af hestebokse og ridehal samt bortforpagtning af 8,5 ha kunne anses for én samlet virksomhed, der var erhvervsmæssigt drevet.
Gaver fra en faster til A var skattepligtig indkomst, selvom fasteren og A boede i den samme to-familieejendom, da denne var opdelt i to lejligheder. Fasteren og A havde selvstændige folkeregisteradresser. Forholdet blev anset for groft uagtsomt.
Der er lavet en række ændringer i pensionsbeskatningsloven. Bl.a. skal alderspensioner udbetales med lige store ydelser, livsvarig alderspension kan sættes midlertidig i bero, og overgangsordning vedrørende ophørspension er forlænget til 2013.
Skatterådet fandt ikke, at kontoen for opsparet overskud kunne fradrages i anparternes skattemæssige anskaffelsessum ifm., at et dødsbo omdannede afdødes personligt drevne virksomhed til et ApS efter reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse.
Aldersgrænsen for, hvornår pensioner kan udbetales uden 60 % afgift, er ændret fra opnåelsen af efterlønsalderen til 5 år før folkepensionsalderen.
Vederlag for at opgive retten til en andel af salgssummen af fast ejendom var skattepligtig for modtageren.
Reaktionsfristen i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2 skal regnes fra det tidspunkt, hvor skattemyndigheden er kommet i besiddelse af det fornødne grundlag for at varsle en korrekt afgørelse om ansættelsen.
Bekendtgørelsen angiver hvilke fysiske personer og dødsboer, der skal selvangive digitalt fra 2011.
Landsskatteretten fandt, at afg. om lønindeholdelse var ugyldig, da A ikke havde haft mulighed for at udtale sig ved et personligt møde. Den mangelfulde høring medførte en formodning for, at fejlen havde påvirket afg. Formodningen var ikke afkræftet.
Landsskatteretten fandt, at en selvskyldnerkautionist kunne fratrække renter af kautionsgælden, der påløb og forfaldt efter kautionsforpligtelsen var blevet aktualiseret. Kautionsforpligtigelsen var først aktualiseret ved debitors konkurs.
Grænsen for finansielle aktiver i pengetankreglen er sænket fra 75 % til 50 %. Der er givet overgangsordninger dels ved succession, dels ved indskud på ophørspension.
Efter Skatterådets opfattelse kunne salg af aktiver fra skyldnerens konkursbo til ægtefællen ikke ske efter reglerne om ægtefælleoverdragelse uden beskatning.
Kort notat om ny inddrivelsesbekendtgørelse og resume over domme og afgørelser fra 2011 om inddrivelse.
Pligten til at selvangive skal fra og med indkomståret 2011 ske digitalt af en af de kanaler, som SKAT anviser. Digital selvangivelse kan indsendes via TastSelv, EROS (landbrugsløsning).
Diagram over den skattemæssige behandling, hvor debitor får nedsat sin gæld.
Landsskatteretten fandt, at beskatningen af en singulær gældseftergivelse skulle ske i aftaleåret, selvom eftergivelsen var betinget af en afdragsordning, da en sådan betingelse ikke anses for en suspensiv betingelse, der udskyder beskatningstidspunktet.
Krav på skat af genvundne afskrivninger og ejendomsavance ved et konkursbos salg af en udenlandsk ejendom skulle ikke indgå i boet, da det vedrørte udløbet indkomstår, og skat af konkursindkomst kan ikke anmeldes i et konkursbo.
A fik gældssanering under konkurs, hvilket SKAT kærede. Landsretten gav SKAT medhold, da A som selvstændig havde opbygget en betydelig gæld til SKAT og dermed havde tilsidesat sine forpligtigelser til at afregning moms og indeholdt A-skat.
Ved værdiansættelsen af et aktiv, der overdrages som hel eller delvis gave med skattemæssig succession, præciserer SKAT, at der skal gives nedslag med det største beløb, der kan opgøres efter principperne i SKATM-2008-02-45 eller den beregnede passivpost.
Beskatning af fordelen ved eftergivelse af gæld sker primært indirekte ved at begrænse adgangen til at fremføre underskud. Dette gælder ved såvel tvangsakkord, frivillig akkord samt ved aftale om en samlet ordninger med kreditorerne.
Landscentrets notat om værdiansættelse af virksomheder og aktier ved overdragelse med succession i lyset af SKATM-2008-02-45. Notatet omfatter både værdiansættelse ved familiehandler og værdiansættelse ved overdragelse til nære medarbejdere.
Unoterede aktier i et selskab, hvis væsentligste aktiv var en landbrugsejendom, der blev bortforpagtet, skulle i forbindelse med en gaveoverdragelse til hovedaktionærens sønner værdiansættes som et ejendomsselskab efter retningslinjerne for fastsættelse a
Tilbagebetaling af indbetalt arbejdsmarkedsbidrag for personer, som i perioden 2010 - 2016 fylder 64 år.
Mere ensartede regler ved generationsskifte. Udvidelse af mulighederne for succession til samlevere, medarbejdere og tidligere ejere. Succession i erhvervsmæssig anvendt del af fast ejendom. Ægtefællers succession i etableringskonto.
Nye regler om skattefri aktieombytning og skattefri spaltning uden tilladelse fra SKAT.
Generationsskifte af aktier med succession efter aktieavancebeskatningsloven efter en skattefri spaltning.
Overdragelse af aktier som gave med succession til datter.
Vedtægtsændring, hvor aktionæren ville overføre stemmerettigheder til sin søn, skulle anses for afståelse af aktier.
Skatteministeriet tillod skattefri aktieombytning efterfulgt af skattefri ophørsspaltning. Ikke tilstrækkeligt grundlag til at fastslå skatteunddragelse.