Feedback Form
Af samme forfatter
Landsskatteretten fandt, at tidligere kendelser ikke var udtryk for en praksisændring. Landsskatteretten tog ikke konkret stilling til, om virksomheden opfyldte kravene for tilbagebetaling, da kravet var forældet.
Brændværdien for metan, som skal anvendes ved dokumentation af energiindholdet i biogas, når dokumentationen sker ved måling, sættes til 35,9 MJ/Nm3.
Landsskatteretten ændrer delvist Skatterådets afgørelse omkring salg af to byggegrunde, hvoraf den ene havde været bebygget. Den ene kunne sælges momsfrit, mens salget af den anden var momspligtigt.
Salget af en udlejet byggegrund kunne ikke ske momsfrit, jf. ML § 13, stk. 2, idet hensigten med erhvervelsen af grunden ikke var udlejning, men derimod salg. En midlertidig udlejning kunne ikke ændre på udfaldet.
En virksomhed har opført to lejligheder med henblik på udlejning. Da virksomheden ifølge Skatterådet ikke har sandsynliggjort, at lejlighederne alene er opført med henblik på udlejning, kunne lejlighederne ikke sælges momsfrit.
SKAT giver deres opfattelse af, hvordan afgiftslovenes regler om måling med tilbagevirkende kraft skal fortolkes i samspil med reglerne om ordinær genoptagelse af afgiftstilsvaret i henhold til SFL § 31, stk. 2.
EU-domstolen fastslår med dommen, at en virksomhed, der opfører en bygning med henblik på salg, udfører en momspligtig aktivitet, som giver ret til momsfradrag for opførelsesomkostningerne, selv hvis salgsprisen ligger under kostpris.
Et mindre landbrug drev virksomhed med opdræt og salg af kvæg. Idet virksomheden ikke i flere år havde haft en momspligtig omsætning, kom Landsskatteretten frem til, at virksomheden ikke drev økonomisk virksomhed.
Det er vigtigt at være opmærksom på betingelserne for at kunne anvende reglerne om momsfri virksomhedsoverdragelse.
Byretten fastslog, at det var et udslag af mindst grov uagtsomhed hos ejeren, da en virksomhed ikke havde angivet momsen korrekt. At revisor forestod bogføringen kunne ikke lede til et andet resultat.
Landsskatteretten fastslår, at det er en betingelse for godtgørelse af olieafgift for diesel anvendt til landbrugsaktiviteter, at der er tale om farvet diesel.
Landsskatteretten fastslog, at SKATs forslag til ekstraordinær genoptagelse af virksomhedens momstilsvar ikke var afsendt indenfor 6 måneder efter, at SKAT var kommet til kundskab om forholdet.
Forbrug af elektricitet leveret fra et solcelleanlæg placeret på Spørgers jord kunne ikke anses som egetforbrug i relation til elafgiftsloven § 2, stk. 1, litra c, idet Spørger ikke var ejer af anlægget.
Spørger i sagen måtte anses som elproducent og spørgers egetforbrug af elektricitet fra solcelleanlægget i en container med driftsudstyr var derfor undtaget for afgift i medfør af elafgiftslovens § 2, stk. 1, litra c.
Salget af landbrugsjord omfattet af en lokalplan, som har været anvendt til både momspligtig og momsfri virksomhed, var momsfrit, da jorden i perioden fra lokalplanens ikrafttræden til salget af arealet alene har været anvendt til momsfritaget udlejning.
Skatterådet kommer i dette bindende svar højst overraskende frem til, at en ejendom anvendt til momsfri boligudlejning skal momses ved salget, fordi sælger ikke har løftet bevisbyrden for, at ejendommen udelukkende blev erhvervet med henblik på udlejning.
Etablering af nye ejerlejligheder på ejendommens fælles tørreloft/pulterrum skal anses som en tilbygning på en eksisterende bygning. Særskilt levering af en ny tilbygning sidestilles med salg af en ny bygning og er dermed momspligtig.
SKAT præciserer sin fortolkning af, hvornår salg af varer fra andre EU-lande kan ske uden, at det omfattes af reglerne om fjernsalg i momsloven, hvorved der ikke skal beregnes dansk moms.
Virksomheden opfyldt ikke betingelserne for momsfradrag, idet den ikke var i besiddelse af en faktura stilet til virksomheden, ligesom det ikke var virksomheden, der havde bestilt og betalt regningen.
Dette bindende svar fastslår, hvorledes momsgrundlaget skal opgøres ved momspligtig udlejning til både interesseforbundne og ikke-interesseforbundne parter.
Tilskud til opførelse af bygning var ikke momspligtigt og afskar ikke adgangen til fuldt momsfradrag for udgifter til projektering, når bygningen blev omfattet af en frivillig registrering for udlejning af fast ejendom.
Adgangen til momsfradrag blev nægtet under henvisning til manglende momspligtig omsætning i både landbrugsvirksomheden og udlejningsvirksomheden.
Udgifter i forbindelse med klager over virksomhedens skatteansættelse og momstilsvar har en direkte og umiddelbar tilknytning til virksomhedens momspligtige aktivitet, hvorfor der er adgang til momsfradrag for disse udgifter.
En landejendom drev ikke økonomisk virksomhed i momslovens forstand, idet virksomhedens indtægt alene udgjordes af tilskud, som ikke kunne anses som vederlag for en ydelse. Virksomheden havde derfor ikke adgang til momsfradrag.
Hvornår et arbejde vedrørende en bygning skal medregnes som ombygningsarbejde og dermed i beregningsgrundlaget for 25 pct.-reglen, hvis bygningen sælges. Kunne ikke støtte ret på en passus i lovforarbejderne, som ikke var indarbejdet i momsbekg.
Skatterådet holder fast i sin praksis omkring salg af gamle bygninger med grund. Når køber har nedrivningshensigt, er det Skatterådets opfattelse, at der er tale om salg af en byggegrund.
Tilskud skal medregnes i momsgrundlaget, hvis tilskuddet konkret anses for at være et vederlag for en leverance. Såfremt tilskuddet ikke udgør et vederlag, falder tilskuddet helt udenfor momslovens anvendelsesområde.
En virksomhed blev nægtet momsfradrag for moms på fakturaer udstedt af underleverandører, idet fakturakravene ikke var opfyldt, og det i øvrigt ikke kunne dokumenteres, at der var sket levering og betaling for ydelserne.
Udlån af medarbejdere mellem koncernforbundne selskaber var en momspligtig ydelse og ikke et udlæg, der kunne holdes udenfor momsgrundlaget.
Den fællesstandardsatsordning for landbrugere er indført i flere andre EU-lande og kan give visse momsmæssige udfordringer, når en dansk virksomhed køber varer af en udenlandsk virksomhed, der er omfattet af denne ordning.
Landsskatteretten går med denne afgørelse imod Skatterådets hidtidige praksis på området for salg af fast ejendom, da LSR fastslog, at salg af en ejendom med eksisterende bygning ikke udgjorde salg af en byggegrund, selvom købers hensigt var nedrivning.
Ændrede faktureringsregler vedrørende salg/videresalg af elektricitet træder i kraft 1. april 2016
SKAT har udsendt et styresignal om, at konkursboer, der fortsætter eller afvikler momspligtige aktiviteter fremadrettet skal momsregistreres. Skatteministeren har desuden besvaret nogle spørgsmål omkring konkursboer og moms.
På baggrund af to domme fra EU-domstolen ændres den danske praksis for holdingselskabers adgang til momsfradrag for rådgiveromkostninger i forbindelse med køb af selskaber.
Landsskatteretten kom i kendelsen frem til, at et selskab hæfter for forkert angivet moms på trods af svigagtig adfærd fra selskabets skattechef.
Styresignalet omhandler den momsmæssige behandling af overskudsfødevarer, der udleveres mod en mindre betaling til indsamlingsorganisationer.
SKAT giver i meddelelsen retningslinjer for, hvordan virksomhederne kan dokumentere den indfyrede effekt i kedler/motorer, hvis der fyres med biobrændsler.
Skatterådet bekræfter, at en balanceomkostninger, netomkostninger, producentgebyr og administrationsomkostninger ved elselskabers køb af elektricitet er omfattet af den omvendte betalingspligt
Styresignalet præciserer SKATs opfattelse af, hvordan en elopvarmet helårsboligs egenproduktion af elektricitet skal indgå i opgørelsen af forbruget af elektricitet, der giver ret til elvarmesats i henhold til elafgiftslovens § 6, stk. 1.
SKAT har udsendt et generelt styresignal om retningsliner for tilbagebetaling af beløb opkrævet i strid med EU-retten.
Skatterådet bekræfter, at spørgers udlejning af ejendommen til X ikke vil være udtryk for udlejning til boligformål i momslovens forstand.
Skatterådet bekræfter, at spørger kan sælge Bygningsparcellen uden moms, jf. momslovens§ 13, stk. 1, nr. 9.Ejendommen er på xx.xxx kvm.
Landsskatteretten stadfæster SKATs bindende svar, hvorefter salget af en bygningsparcel, hvor driftsbygninger og stuehus var nedrevet blev anset for salg af en byggegrund, hvor sælger er en afgiftspligtig person ved salget.
Skatterådet slår fast, at adgangen til momsfradrag for tab på debitorer er afhængig af, at kravet opretholdes i konkursboet.
Virksomheder, der forarbejder smeltet glas eller metal, f.eks. glasværker, støberier og andre virksomheder, der forarbejder metal er berettiget til genoptagelse af afgiften på elektricitet efter CO2-afgiftsloven.
Skatterådet anser overdragelse af et vindmølleprojekt som overdragelse af en virksomhed med produktion af el fra en vindmølle, og når køber overtager projektet overtager han den fremtidige produktion.
Skatterådet tager i to afgørelser stilling til køber og sælgers momsmæssige behandling af salget af en ejendom, der først skal tilbageudlejes til sælger og dernæst rives ned.
Udlejning til et boligselskab, som videreudlejer til boligformål, anses også for udlejning til boligformål.
Landsskatteretten fandt, at rentebeløbet skulle beskattes på det tidspunkt, hvor der var erhvervet ret til beløbet og ikke på det senere tidspunkt, hvor beløbet blev fastsat ved forlig.
Salg af en fast ejendom indenfor en fællesregistrering er ikke et momspligtigt salg, ligesom salg af selskabsandele heller ikke er det, jf. ML § 13, stk. 1, nr. 11.
Udstykning og salg af ejendom med en tilhørende grund, som havde været beboet af klageren samt udlejet, ansås for momspligtig økonomisk virksomhed.
SKAT er med styresignalet nu kommet med deres holdning til spørgsmålet om mulighed for genoptagelse vedrørende godtgørelse af momsen på udgifter til byggemodning mv. af byggegrunde, der ikke er solgt med udgangen af 2015.
El- og gasproducenter, der sælger strøm og gas til en videreforhandler som defineret i ML § 14, stk. 2, er fra 1. juli 2015 omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt for momsen af den solgte strøm og gas.
Europarådet har 19. juni 2015 godkendt, at den danske model med køb af dagsbeviser for små varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3 ton kan fortsætte.
Udgifter til arkitekter, ingeniører og andre rådgivere skal ikke medregnes til værdien af det udførte ombygningsarbejde, når det skal vurderes, om en ombygning er væsentlig efter 25/50 procentreglen. Omvendt skal nedrivningsomkostninger medregnes.
Skatterådet fastslog, at det er en betingelse for fritagelse for elafgiften, at det er den samme juridiske enhed, der er elproducent, ejer og forbruger af elektriciteten - alternativt - at der er tale om lejemål, hvor udlejer ejer anlægget.
En almen boligafdeling skal i lighed med andre ejere af solcelleanlæg betale moms af den elektricitet, der leveres til nettet mod vederlag. Levering af elektricitet til afdelingens beboere og til fælles arealer sker som led i den momsfrie udlejning.
Byretten skulle tage stilling til, hvorvidt den afgiftspligtige værdi af brugte mobiltelefoner i forbindelse med konceptet "byt til nyt" skulle opgøres som en subjektiv eller en objektiv værdi.
Det er muligt at forudfakturere omkostninger for hele kontraktperioden på 12 år, når fakturaen betales. Salg af driftsmidler i en fællesregistrering skal ikke pålægges moms, og der skal ikke ske regulering for investeringsgoder, når perioden er udløbet.
Landsskatteretten afgjorde, at en udtrædelsesgodtgørelse ikke kunne anses for et vederlag for en leverance og derfor ikke var momspligtig. Landsskatteretten fandt, at godtgørelsen havde visse ligheder med et depositum.
Skatterådet tog stilling til, om der momsmæssigt var tale om en eller to leverancer, når de første 200 kunder mod at erlægge en forudbetaling både får en vare og en årlig provision i en nærmere defineret årrække.
Skatterådet fastslog, at betingelserne for, at afgiftspligten indtræder ved forudbetalingen, ikke var opfyldt, da det på tidspunktet for forudbetalingen ikke med sikkerhed kunne fastslås, om levering af vare eller ydelse ville være momsfri efter ML § 34.
Skatterådet slår fast, at kriteriet, for at en ejendom med en elopvarmet helårsbolig kan få nedslag i elafgiften, er, at boligen skal være registeret som sådan i BBR. Skatterådet anviser også, hvordan virksomhederne skal håndtere det i praksis.
Selvom et bioprodukt bliver markedsført og solgt som brændsel til opvarmningsformål, skal der ikke betales olieafgift, da produktet ikke er omfattet af det afgiftspligtige vareområde.
Landsskatteretten fastslår, at en manglende udnyttelse af en leveret ydelse ikke medfører, at leveringen af ydelsen ikke skal anses som en levering mod vederlag, jf. ML § 4, stk. 1. Leverancen er derfor momspligtig og momspligten indtræder ved betalingen.
Landsskatteretten tog stilling til, hvorvidt leverance af el til et fritidscenter kunne være omfattet af ML § 37, stk. 4 for så vidt angår den mængde el, der efter bimåler faktisk blev forbrugt til momspligtig aktivitet.
Skatterådet tog stilling til, om salg af en landejendom, bestående af landbrugsjord og et areal, hvorpå der var lavet fundament til et planlagt ejendomsprojekt, var momspligtigt.
Salg af to fællesregistrerede datterselskaber blev ikke anset for en virksomhedsoverdragelse i henhold til momsloven § 8, stk. 1, 3. pkt., uanset en fælles momsregistrering.
Sagen drejede sig om, hvorvidt en beløbsmæssig tilståelse i en straffesag kunne overføres til den civilretlige ansættelsessag til brug for fastlæggelsen af vederlaget for en bil købt i Tyskland.
Landsskatteretten udtalte, at reguleringsforpligtelsen vedrørende et maskinhus skulle have været opgjort og indbetalt i forbindelse med, at virksomheden blev afmeldt for moms i 2008.
Praksisændring omkring efteropkrævning af moms som følge af EU-domstolens afgørelser. EU-domstolen tog stilling til, hvordan momsgrundlaget skulle opgøres i forbindelse med efteropkrævning, altså om prisen skulle anses som værende inkl. eller ekskl. moms.
Tranportøren af bekæmpelsesmidler skal på forlangende fremlægge dokumentation for, at varen er godkendt efter Miljøstyrelsens regler. SKATs styresignal præciserer, hvilken form for dokumentation, der skal kunne fremlægges.
L 171 (2013-14). Den 1. januar 2015 indføres der afgift af gas fremstillet på basis af biomasse efter gasafgiftsloven, når det anvendes til varmefremstilling. Afgiftspligten på biogas kan medføre betaling af metanafgift samt nox-afgift.
Udgifter i forbindelse med forberedelse/opstart af virksomhed er momsfradragsberettigede, hvis personen, der har afholdt udgifterne, har en erklæret hensigt om at ville påbegynde økonomisk virksomhed og dermed anses for at være en momspligtig person.
Afgørelsen angår, hvorvidt et konkursbo kan fradrage moms af omkostninger forbundet med afviklingen af den momspligtige virksomhed.
Skatterådet bekræftede at elforbruget, der er produceret på en helårsboligs eget solcelleanlæg, skal medregnes i de første 4.000 kWh, og elforbruget der overstiger 4.000 kWh afregnes til den nedsatte elvarmesats.
EU Kommissionens statsstøtteenhed har godkendt den danske forhøjelse af spildevandsafgiften, hvilket betyder, at den forhøjede afgift på spildevand trådte i kraft 1.oktober 2014.
Skatterådet bekræftede, at der kunne afskrives på hele husstandsvindmøllens anskaffelsessum og fradrag for købsmomsen, selv om vindmøllen var tilkoblet stuehuset og elnettet. Udtagningsmoms af privat strømforbrug.
Den 1. januar 2015 sker der ændringer i afgiftssatserne på de fossile brændsler samt elafgiften og elvarmesatsen. Derudover sker der tilpasninger af afgiftsgrundlaget for VE-brændsler efter energibeskatningsdirektivet.
Det er ikke en betingelse for at foretage regulering af momsen for tab på fordringer over 3.000 kr. uden for konkurs og akkord mv. efter en konkret vurdering, at fordringen er forsøgt inddrevet af en uafhængig inkassovirksomhed.
Husk, at reglerne om omvendt betalingspligt for momsen ved indenlandske salg fra virksomhed til virksomhed af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablets og bærbare computere træder i kraft 1. juli 2014.
SKAT skærper i styresignalet kravene til den dokumentation, som sælger skal være i besiddelse af for at kunne sælge varer uden dansk moms ved en EU-handel.
Bespisning af kursister i egen kantine er ikke omfattet af praksisændringen om momsfradrag for bespisning af forretningsforbindelser og personale under møder i virksomhedens lokaler, jf. SKATM-2010-30-13.
Skatterådet fastslår, at når man skal vurdere, om et salg af fast ejendom er omfattet af momspligten, er det købers oprindelige hensigt, der skal lægges til grund. Et areal kan anses som en byggegrund, selvom køber ikke får en nedrivningstilladelse.
Landsskatteretten fandt ikke, at de afholdte udgifter kunne henføres til momspligtige aktiviteter, hvorfor der ikke kunne godkendes fradrag for købsmoms eller godtgørelse af elafgift.
SKAT vil kontrollere, om olieafgift er korrekt angivet hos landbrugsvirksomheder og maskinstationer.
Ændring af momsloven vedrørende leveringsstedet for elektroniske ydelser mv. solgt til private, one stop shop-ordning, udvidelse af definitionen af investeringsgoder samt ophævelse af ordningen for udenlandsk indregistrerede turistbusser mv.
Husk, at reglerne om omvendt betalingspligt for momsen ved indenlandske B2B salg af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet PC'ere og bærbare computere træder i kraft 1. juli 2014.
Da en golfklub er en registreringspligtig virksomhed efter vandafgiftslovens § 4, stk. 2, er der ikke mulighed for fritagelse for betaling af vandafgift af vand fra egen boring, selvom klubhuset bliver forsynet med vand fra et vandværk.
Skatterådet fandt, at salg af grunde ikke vil være fritaget for moms, selvom de forinden har været anvendt til udlejning. Skatterådet lagde ved besvarelsen til grund, at spørgers overordnede hensigt var at sælge grundene.
Landsskatteretten tog stilling til, om der kunne ske ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret i forbindelse med indretning af depotrum i en driftsbygning og efter hvilke principper, olieafgiften skulle fordeles mellem stald og depotrum.
Skatterådet fandt, at en ejerforening med 12 helårsboliger med hver sin elmåler, var omfattet af den reducerede elvarmesats pr. bolig ved forbrug over 4.000 kWh, selv om der kun var en elmåler for ejerforeningens jordvarmeanlæg.
Landsskatteretten har i 2 sager truffet afgørelse om, at energiforbruget til køling af lokaler ikke var komfortkøling, men procesbetinget køling, hvorfor der kunne ske tilbagebetaling af energiafgiften af energiforbruget til kølingen.
Regeringen har fremlagt forslag til forskellige vækstinitiativer. Der er nogle afgifts- og skattemæssige forhold heri. Der er alene tale om et forslag.
Regeringen har foreslået forligspartierne bag Energiaftale 2012 at tilbagerulle forsyningssikkerhedsafgiften.
SKATs styresignal på grundlag af en EU dom siger, at ejere af husstandsvindmøller og solcelleanlæg, der leverer elektricitet til nettet mod vederlag, kan momsregistreres, selv om VE-anlæggets samlede el-produktion er mindre end privatforbruget af el.
SKAT har tilbagekaldt styresignalet om ikrafttrædelse af de skærpede dokumentationskrav for momsfritagelse for sælger ved afhentningskøb, med henblik på forsendelse eller transport til et andet EU-land.
Beskrivelse af udvalgte emner vedrørende Vækstpakkens ændringer på moms- og afgiftsområdet.
L 221 er nu vedtaget. Loven giver lejere og udlejere på lejernes vegne mulighed for nettoafregning af elforbrug vedrørende VE-anlæg.
VE-anlæg. Begrænsning af udbygning af store anlæg. Overgangsordning for allerede indgåede aftaler om etablering.
Udskydelse af ikrafttrædelsestidspunkt for skærpede dokumentationskrav ved afhentningskøb.