Feedback Form
Af samme forfatter
Skatterådet kunne ikke bekræfte, at elopvarmede sommerhuse kunne få leveret strøm til den lave elvarmesats på forbrug over 4.000 kWh årligt. Elektriciteten blev afregnet af en ejerforening og blev således ikke leveret til det enkelte sommerhus.
Notatet gennemgår de nye regler om udtagningsmoms, der forventes at træde i kraft 1. juli 2020. Reglerne ændres grundlæggende og skærpes på flere områder, hvor det også er relevant for landbrug. Notatet gennemgår de nye regler nærmere.
Skatterådet bekræfter i et bindende svar, at et boligselskabs salg af en ejendom med funktionsdygtig bygning var momsfritaget. Det havde ingen betydning, at 3 bygninger allerede var revet ned, eller at køber ville nedrive den eksisterende bygning.
Skatterådet bekræfter i tre bindende svar, at udlejning af parkeringsplads er momsfritaget, når det sker i nær tilknytning til momsfritaget boligudlejning. Det er uden betydning, at boligudlejeren ikke selv ejer parkeringspladserne.
Regeringen og alle Folketingets partier er i weekenden blevet enige om forlængelser og justeringer af de besluttede hjælpepakker samt nye tiltag.
Særordningen, som giver adgang til godtgørelse af elafgift ved erhvervsmæssig opladning af elbiler, er blevet forlænget til og med 2021. Skatterådet har endvidere i et bindende svar præciseret betingelserne.
Folketinget har udskudt betalingsfrister vedrørende skat og moms til gavn for (likviditeten i) virksomhederne.
Skattestyrelsen ændrer praksis omkring købers fradragsret ved leverancer, der omkvalificeres til at være momspligtige – f.eks. ved kontrol. Retten til fradrag indtræder nu på tidspunktet for den efterfølgende fakturering – og ikke ved oprindelig levering.
Storbritannien forlader EU ved midnat den 31. januar 2020. Der sker dog ingen ændringer omkring handelssituationen – hverken omkring moms, told eller afgifter, før udgangen af 2020.
I SKATM-2019-30-21 fremgår at reglerne omkring momsfritagelse ved EU-varehandel skærpes fra 1. januar 2019. Det nye regelsæt skal dog fortolkes lempeligere end først beskrevet, og der er ikke tale om en egentlig skærpelse af kravene til dokumentation.
Notatet gennemgår relevante lovændringer på momsområdet i 2020, herunder bl.a. omkring udtagningsmoms samt krav om digitale salgsregistreringssystemer. Ændringer omkring EU-varehandel er særskilt omtalt i SKATM-2019-30-21.
En virksomheds ordning med opbevaring af paller for kunder, hvor kunden indleverer paller, men ikke nødvendigvis får den samme palle retur, blev anset som en momspligtig opbevaringsydelse, og ikke som køb og salg af varer.
Et ejendomsselskab skulle betale moms ved apportindskud af byggegrund i nyt selskab. Momsen skulle beregnes af den værdi, som grunden var optaget til i ejendomsselskabets årsrapport.
Manglende bimåling af elforbrug til rumopvarmning betød, at forbruget skulle opgøres efter standardregler. Forbruget kunne ikke opgøres efter skøn, og virksomheden skulle tilbagebetale 70.000 kr. i elafgift.
En virksomhed havde ikke fradrag for importmomsen af en vare, der var importeret fra et land udenfor EU. Virksomheden var ikke ejer af varen, hvilket er et krav for momsfradrag af importmoms.
Østre Landsret ændrer Byrettens dom og fastslår, at der skal betales fuld registreringsafgift af en mandskabsvogn, da den måtte anses som brugt privat. Ejeren havde haft sin niece med, men ikke afveget fra den erhvervsmæssige rute.
Skatterådet bekræftede, at en fælles serveringskantine og fælles mødelokaler var virksomhedens ”egne lokaler”. Virksomheden havde derfor fuldt momsfradrag for bl.a. bespisning af forretningsforbindelser samt ansatte ved møder med fagligt indhold.
Golfklubber, der brugte vand fra egne boringer til bl.a. vanding, skulle registreres og betale vandafgift af forbruget, idet der var tale om momsfritaget virksomhed, og vandet var ledningsført. Der kunne endvidere ikke ydes godtgørelse af vandafgiften.
Notatet præciserer, at varebiler indregistreret i CPR-nummer kan være omfattet af kravet til registrering til firmakørsel, selvom varebilsejere kan have modtaget anden vejledning fra skattemyndighederne.
En dansk virksomhed havde ikke momsfradrag vedr. ydelser tilfaktureret med dansk moms fra en dansk underleverandør. Ydelserne havde leveringssted i udlandet og skulle derfor ikke pålægges dansk moms.
Ved registrering af varebiler til firmakørsel kan der opleves tekniske problemer ved brug af visse internetbrowsere. Det kan efter vores oplysninger løses ved at bruge anden browser – f.eks. Google Chrome.
Landsskatteretten godkender fuldt momsfradrag for lokaleomkostninger og vedligeholdelsesudgifter vedrørende et værksted beliggende i en erhvervsbygning nær privatboligen. I værkstedet blev også opbevaret private effekter.
Ændringer i bl.a. godskørselsloven betyder, at varebiler, der bruges til firmakørsel, skal registreres hos Motorstyrelsen senest 1. juli 2019. Der er også indført nye tilladelses- og uddannelseskrav ved godskørsel for fremmed regning i varebil.
Skatterådet bekræfter, at brændværdien ved afbrænding af fiberfraktioner fra separeret husdyrgødning, som er fritaget for affaldsvarmeafgift m.v., kan fastsættes til 9,4 MJ/kg. Husdyrgødning generelt kan også være fritaget for affaldsvarmeafgift.
Styresignalet ændrer praksis omkring momsbehandling af VE-anlæg, bl.a. momsregistrering, udtagningsmoms og såkaldt ”byttemoms”. Ændringerne vedrører primært anlæg på årsbaseret nettoafregning og giver mulighed for ekstraordinær genoptagelse.
Styresignalet ændrer praksis omkring momsfradrag i holdingselskaber ved køb og besiddelse af aktier m.v. i datterselskaber. Adgang til momsfradrag udvides, da det bliver lettere for holdingselskaber at foretage indgriben i datterselskaber.
Skatterådet bekræfter, at der ikke skal betales moms, når der sælges en byggegrund fra en ejendom, som blev anvendt til privat bopæl. Spørger drev bed and breakfast fra ejendommen og var af kommunen blevet pålagt at betale byggemodningsudgifter.
Foderstofselskabet BMG A/S er taget under konkursbehandling. Hvad betyder det for skatten og momsen?
Den 1. juli 2019 vil nye momsregler om gavekort træde i kraft. De nye regler skærper kravet til, hvornår momsen skal indbetales ved salg af gavekort.
Salg af anparter eller aktier i et selskab kan være momsfritaget, selvom selskabet kun ejer fast ejendom, som ville være momspligtigt ved særskilt salg. Salg af I/S-andele med anvisningsret til fast ejendom var dog ikke momsfritaget.
Der sker flere mindre ændringer i en række punktafgiftslove i 2019, ligesom bl.a. pvc-afgiften ophæves fra 2019. Derudover varsler Finanslovsaftalen for 2019 en ophævelse af fosforafgiften.
Skattestyrelsen bekræfter i et bindende svar overfor SEGES, at afståelse af landbrugsjord til et minivådområdeprojekt ikke er momspligtigt. Arealet, der afstås, kan ikke betragtes som en byggegrund.
Den almindelige sats for elafgift sænkes med 4 øre pr. kWh fra 1. januar 2019. Endvidere sænkes elvarmeafgiften yderligere fra 2021. Derudover vil elvarmeafgiften, iflg. Finanslovsaftalen for 2019 også komme til at omfatte elopvarmede sommerhuse.
En enkeltmandsvirksomhed, der drev hestepension, og hvis indehaver var formand for en forening, der var kunde i virksomheden, fik forhøjet sit momstilsvar, idet der måtte antages at være interessefællesskab mellem virksomheden og foreningen.
En virksomhed havde ved opførelse/ombygning af ridehal og stald fratrukket 80 % af momsen, idet de anså 20 % for privat anvendt. SKAT havde nedsat skønnet til 62 %. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse og godkender 80 % momsfradrag.
En ændring af momsloven giver mulighed for at få godtgjort moms af energiafgifter, som er godtgjort ved momsfritaget virksomhed. Lovændringen gælder fra 1. november 2011, og der er mulighed for tilbagesøgning.
Udlejning af bure og levering af pasningsydelser i en kattepension kunne ikke anses som udlejning af fast ejendom. Der var derimod tale om én samlet pasningsydelse, der var en momspligtig leverance.
Skatterådet kunne ikke bekræfte, at levering af undervisnings- og foredragsydelser var momsfritaget undervisning. I det ene tilfælde var indehaver lønmodtager, mens ydelserne i det andet tilfælde ikke var momsfritaget undervisning.
reguleres årligt med 1/10, når ejeren i stedet for videresalg af grunden vil opføre boliger til udlejning, som er en momsfritaget aktivitet.
I/S skulle betale udtagningsmoms ved interessenters udtagning af byggegrunde til privat anvendelse. Der skulle betales udtagningsmoms af hele anskaffelsessummen for byggegrundene.
Skatterådet har i et bindende svar bekræftet, at salg af en byggegrund, der tidligere har været udlejet med moms, kan sælges uden moms. Grundstykket overgår til momsfri udlejning og skifter herefter status fra landbrugsjord til byggegrund.
Skatterådet bekræfter, at der ved en virksomhedsoverdragelse (I/S->ApS) kunne tinglyses nye virksomhedspantebreve til afløsning af hidtidige pantebreve med virksomhedspant i en landbrugsvirksomheds aktiver for en tinglysningsafgift på 1.660 kr.
Landsskatteretten stadfæster, at en ikke-momsregistreret virksomhed skulle betale moms af den omsætning, som SKAT havde opgjort skønsmæssigt, selvom den i et af årene var under 50.000 kr. Året før var den opgjort til 75.000 kr.
Skatterådet bekræfter, at fysiske kurser i kunst kunne momsfritages, når de udbydes til private. Onlinekurser kunne derimod ikke momsfritages. Afgørelsen samt generelt om momsfritagelse for undervisning i ”aftenskolefag” og legemsøvelser omtales.
Landsskatteretten fandt, at udgifter til nedrivning skulle medregnes som en ombygningsudgift ved vurderingen af, om der forelå momspligt af et byggeri efter 25/50 %-reglen. Afgørelsen og 25/50%-reglen generelt gennemgås nærmere.
Skatterådet bekræftede, at der ikke skulle betales moms ved salg af byggegrunde til et datterselskab, som sælger var fællesregistreret med. Svaret er dog betinget af, at byggegrundene sælges til tredjemand, mens selskaberne er fællesregistreret.
En skole havde ikke opkrævet moms af kurser pga. afgørelse fra SKAT. Domstolene anså kurserne for momspligtige. Der skulle modregnes en fiktiv salgsmoms i virksomhedens krav om momsfradrag. Dommen medfører sandsynligvis økonomisk tab for skolen.
Virksomhed med både momspligtigt landbrug og momsfritaget herberg havde fuldt momsfradrag for udgifter vedr. landbruget. Kommunale tilskud til herberg var vederlag for momsfri leverance, og påvirkede fradrag for fællesudgifter.
Opvarmning af helårsboliger nedsættes nemlig med 15 øre pr. kWh. Godtgørelsen for el brugt til rumvarme m.v. i momspligtig virksomhed forhøjes tilsvarende.
En virksomhed, der er berostillet grundet indehavers sygdom, skal ikke anses for ophørt. Da virksomhedens aktiver af den grund ikke kunne anses som udtaget til privat regi, skulle der ikke betales udtagningsmoms.
En udlejer af fast ejendom kunne ikke anvende udlægsreglerne ved lejeres betalinger til dækning af ejendomsskat og forsikring. Lejemålet var omfattet af frivillig momsregistrering, og betalingerne var derfor momspligtige på samme måde som lejen.
Skatterådet bekræfter, at en kommunes særskilte salg af en bebygget grund, hvor bygninger er ejet af tredjemand, er momsfrit. Salget skulle sidestilles med salg af en gammel bygning med tilhørende jord, og var derfor momsfrit.
Med udgangen af marts 2018 ændres TastSelv Erhverv, så man ikke længere kan indberette moms, lønsum og punktafgifter inden periodens udløb. Man kan heller ikke længere angive en rettelse, der vedrører flere perioder for moms, lønsum eller punktafgifter.
Landsskatteretten konkluderer, at der i sagen er tale om et lønmodtagerforhold, ved en persons udførsel af arbejde for et selskab. Selskabet hæfter for A-skat og AM-bidrag. Der lægges bl.a. vægt på, at personen ikke var momsregistreret.
Skatterådet bekræfter, at salg af en grund med eksisterende bygninger ikke skal sidestilles med salg af en byggegrund. En del af bygningerne var bevaringsværdige, og måtte ikke nedrives.
Beskrivelse: Salg af en ejendom, som delvist nedrives af sælger, er salg af en byggegrund. Sælger er endvidere en afgiftspligtig person ved salget. Salget var derfor momspligtigt.
En bred politisk aftale betyder, at mange borgere og virksomheder allerede fra 2018 får en lavere elregning. Samtidig kan hele erhvervslivet i hele 2018 få et øget fradrag for investeringer i forskning og udvikling.
Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger kan videresælge to byggegrunde momsfrit. Byggegrundene er tilbageskødet til spørger i forbindelse med et forudgående salg af landbugsjord.
Overdragelse af en enkelt fast ejendom, som blev anvendt til momsfritaget udlejning, kunne anses som en momsfri virksomhedsoverdragelse. Har betydning for momsfradragsretten af omkostninger.
En ældre bebygget ejendom kunne sælges momsfritaget, da der efter en konkret vurdering af omstændighederne ved leveringstidspunktet ikke var tilstrækkeligt objektive beviselementer, som kunne medføre, at ejendommen skulle anses som en byggegrund.
Skatterådet kunne ikke bekræfte, at et abonnement på snerydning var momsfritaget forsikringsvirksomhed. Abonnementet var derfor momspligtigt.
Skatterådet kunne i 2 bindende svar ikke bekræfte, at byggegrunde var udtaget fra den momspligtige virksomhed til privat anvendelse. Derfor var salget af byggegrunde i begge sager momspligtigt.
Byretten dømmer i 3 sager virksomheder til at betale bøder på 5.000 kr., da deres erhvervsmæssigt benyttede varebiler ikke var påsat mærker med virksomhedernes CVR-nummer og navn / logo. Der var tale om førstegangsovertrædelser
Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse hvorefter en virksomhed ikke drev økonomisk virksomhed i momslovens forstand. Virksomheden skulle derfor afmeldes fra momsregistrering. Endvidere var SKAT berettiget til at regulere momsfradrag 3 år tilbage.
Skatterådet bekræfter, at salg af byggegrunde mellem koncernforbundne selskaber, der sammen indgår i en momsmæssig fællesregistrering, i det konkrete tilfælde kan ske uden moms.
Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse, hvorefter konsulentindtægter skulle anses som lønindkomst og ikke som selvstændig virksomhed efter momsloven.
Skatterådet bekræfter, at en dansk virksomhed ikke skal opkræve dansk moms, når de sælger træpiller, som udleveres til kunder fra et lager i Tyskland. Træpillerne har ikke været i Danmark forinden salget.
Skatterådet bekræfter i et bindende svar, at der ikke skal betales affaldsvarmeafgift ved varmefremstilling ved afbrænding af skaller og støv fra bl.a. forarbejdning af korn og majs.
Landsskatteretten giver i sagerne bl.a. virksomhederne medhold i, at der ved beregning af udtagningsmoms for privat forbrugt el fra solcelleanlæg skal tages udgangspunkt i anlæggets reelle levetid og ikke en fast 5-årig momsmæssig levetid.
Lovforslag til ændring af elafgiftsloven samt en bebudet ændring af metoden til afregning for solcelleanlæg på årsbaseret nettoafregning kan betyde en større elregning for solcelleejere. Investering i solcelleanlæg bliver også mindre attraktivt.
En ændring af momsloven betyder, at det fra den 1. juli 2017 vil være fogedretten, der har pligt til at indbetale momsen ved momspligtige salg, der sker ved tvangsauktioner.
Det bindende svar indeholder sondringer omkring, hvornår en ejendom skal anses for solgt eller udlejet. Problemstillingerne kan være relevante i forhold til udlejning af f.eks. vindmølleparceller.
Skatterådet bekræfter, at et offentligt tilskud skal anses som vederlag for godstransport og derfor er momspligtigt. Skatterådet bekræfter endvidere, at momsen i det konkrete tilfælde udgør 25 % af det hidtil modtagne tilskud.
Vestre Landsret kommer i deres kendelse frem til, at spørgsmålet om en bebygget ejendom kan anses for en byggegrund, skal forelægges EU-Domstolen.
Skatterådet kunne ikke bekræfte, at tinglysning af en ændring i et ejerpantebrev, der gav virksomhedspant, hvormed debitor/kreditor blev udskiftet, kunne ske uden betaling af variabel afgift.
Skatterådet bekræfter i et bindende svar, at der ikke skal betales moms af tilskud til renovering af en hal. Endvidere påvirker tilskuddet ikke momsfradragsretten på udgifterne til renovering af hallen.
Byretten giver SKAT medhold i, at de med rette kunne udstede pålæg om at udstede forenklede fakturaer eller anvende kasseapparat til en momsregistreret virksomhed, der jævnligt solgte varer på markeder.
I et bindende svar fra SKAT, ført som principsag af Skatteafdelingen, SEGES, anerkendes det at der ikke er tale om en byggegrund, når en landmand sælger 1,7 ha. landbrugsjord til sin nabo. Naboen skal anvende arealet til udvidelse af sin private have.
2 afgørelser om rækkevidden af momsfritagelsen for personbefordring viser, at studenterkørsel i veteranbiler/lastbiler er momsfri personbefordring, mens en forlystelse med luftskib ikke kunne anses som momsfri personbefordring.
Der er en række betingelser, der skal opfyldes, hvis en lejer af en driftsbygning skal tilbagesøge elafgift. Notatet beskriver betingelserne.
Den varslede praksisændring om momsbehandlingen af ansattes private brug af virksomhedens aktiver gennemføres ikke.
Skatterådet har afgjort, at der ved udregningen af, hvornår en gammel bygning er ombygget i så væsentligt omfang, at den skal anses som ny, skal medregnes ombygningsudgifter, der er afholdt indenfor de sidste 5 år.
Styresignalet omhandler den momsmæssige definition af byggegrunde og særligt, hvornår salg af en bebygget ejendom skal sidestilles med salg af en byggegrund. Styresignalet er en præcisering af praksis.
Styresignalet omhandler momsfritagelse ved salg af fast ejendom efter udlejning. Der er tale om præcisering af praksis på området.
EU-Domstolen har i sagen C-471/15, Sjelle Autogenbrug I/S afgjort, at bl.a. autoophuggere ved videresalg af reservedele udtaget fra udtjente biler kan bruge de såkaldte brugtmomsregler, når bilen er købt af privatpersoner.
Landsskatteretten ændrede SKATs afgørelse og fandt, at levering af elektricitet fra et solcelleanlæg mod vederlag måtte anses for selvstændig økonomisk virksomhed, der berettigede til momsregistrering.
Skatterådets bindende svar præciserer anvendelsen af den praksisskabte "25-gangeregel", der indebærer, at en medarbejder undtagelsesvist og maksimalt må køre 25 gange mellem den faste arbejdsplads og sædvanlig bopæl i arbejdsgiverens køretøjer.
Landsskatteretten ændrer delvist SKATs bindende svar om momspligt på salg af byggegrunde / bygninger. Salg af byggegrund anvendt til momspligtig virksomhed var momspligtigt, mens en bebygget grund ikke kunne anses som en byggegrund.
Skatterådet bekræftede, at en ejendom (byggegrund) kunne sælges momsfrit jf. momslovens § 13, stk. 2, da ejendommen var endeligt udtaget til momsfrit formål. Jorden havde været udlejet uden moms i under 1 år.