Feedback Form
Planteavl

  

Oprettet: 16-01-2019
Revideret: 17-01-2019

Sessionsoversigt Plantekongres 2019

Med shows fra kongressen

1. Gødskning af korn 31. IPM og sædskifte 61. Positionsbestemt sprøjtning
2. Hvordan håndterer vi et vådere vinterklima? 32. Nyt fra de økologiske Landsforsøg 62. Såtidspunkt for efterafgrøder
3. Højværdiafgrøder i praksis 33. Kvalitet i hvede 63. Succes med naturforvaltning på dine egne arealer
4. Regenerative and resilient farming systems 34. Bredde og stabilitet i sprøjtebomme 64. Skadedyr og nyttedyr i vinterraps
5. Toptrimmet græsproduktion 35. Status for minivådområderne 65. Valg af vinterhvedesort
6. Status på præcisionsjordbrug og vækstregulering i markfrø 36. Nye planteværnsmidler 66. Jordpriser og rammevilkår
7. Fakta om vilde bier og andre bestøvere 37. Optimering af grovfodersædskifter 67. Forbedret kortlægning af kvælstofretentionen
8. Nye dyrkningsmetoder i økologisk planteavl 38. Er der en vej mellem økologi og konventionel dyrkning? 68. Kulstofopbygning og jordforbedring
9. Bestem N-behovet bedre 39. Biodiversitet og forvaltning – nyeste viden 69. Præcisions jordbearbejdning
10. Reduce nitrous oxide by selecting fertilizer type 40. Biogasproduktion og regionalt fosforoverskud 70. Efterafgrøder i praksis
11. Kurs mod højværdiafgrøder 41. Synergi mellem kornsort og foderenzymer 71. Markvanding med centerpivot eller parallelvander
12. På vej mod conservation agriculture 42. Træf det rette maskinvalg 72. Winter oil seed rape without neonicotinoids
13. Optimeret dyrkning af majs 43. Fordele og ulemper ved kvælstofmodellerne 73. DNA, som et ”værktøj” i planteavl
14. Sådan bevarer vi førerpladsen i frøavl 44. Konsekvenser af at forbyde glyphosat 74. Sæt fokus på de rigtige tal i regnskabet
15. Jagt og naturpleje 45. Positionsbestemt gødskning 75. En målrettet indsats til at nå reduktionskravene 2019-2021
16. Økonomi og strategi i økologisk planteavl 46. Hvad skal vi leve af - nu og i fremtiden? 76. Aflyst
17. Vækstregulering i korn 47. Vinder af årets naturpris 77. Det digitale landbrug
18. Klimaændringer og tørke 48. Grøn bioraffinering som løsning på vandmiljøudfordringen? 78. Sædskiftetilpasning til efterafgrøder og alternativer
19. Erfaringer og facts om virkemidler 49. Dyrkning af hestebønner 79. Økonomi i etablering af markvanding
20. DEBAT: Conservation Agriculture peger ind i fremtiden 50. Træf kvalificerede beslutninger på mark-niveau 80. Styr vinterrapsen i efteråret
21. Gødskning af kløvergræs 51. Marginaludvaskning 81. Biologisk insektbekæmpelse
22. Årsmøde i Frøsektionen 52. Triazoler – hvad er problemet? 82. Er kød på vej i skammekrogen?
23. Disruption – når teknologi ændrer samfund 53. Droner og gødningsspredere 83. Kvælstofmålinger og regulering
24. Strong and healthy Faba beans 54. Satellitbestemmelse af kvælstofeftervirkning af efterafgrøder 84. Praktisk vurdering af jord
25. Bekæmpelse af skadegørere i korn 55. Mere og bedre natur uden bekymringer 85. Possibilities with satellite images
26. Rejs dig og kom stærkere igen 56. Dræning af vanskelige arealer 86. Frø er noget man sætter i banken
27. Jordfordeling med miljøfordele 57. Ukrudtsbekæmpelse i korn 87. Kortlægning af markens afvandingstilstand
28. Giv jorden fred 58. Økonomiske potentialer i præcisionslandbrug 88. Vinterraps med højt dækningsbidrag
29. Placement of slurry for maize 59. Fosforlofter - ny regulering af landbrugets fosforgødskning
30. Aktuelt i dansk frøavl 60. Pesticiders skæbne i miljøet

 

Nr. og sessionsnavn
Tema
Indlægstitler
Indlægsholdere
Show

          

Korn og
bælgsæd
Resultater af landsforsøg med husdyrgødning Martin Nørregaard Hansen, Landskonsulent, SEGES Show
Resultater af landsforsøg med handelsgødning Torkild Birkmose, Landskonsulent, SEGES Show
Klima Grundvandsstand i et fremtidigt varmere og vådere klima Hans Jørgen Henriksen, Seniorrådgiver, GEUS Show
Kan vi løse problemet med bedre dræning? Stinna Susgaard Filsø, Konsulent, SEGES og
Annette Vibeke Vestergaard, Landskonsulent, SEGES
Show
Højværdi-
afgrøder
Bulkvareproduktion er ikke mig Hans Jørgensen, Landmand, Egens Show
Vi vil være fleksible, innovative og friske Axel Månsson, Direktør, Månsson Show
Conservation
agriculture
It matters how you farm - both locally and globally Sarah Singla, Farmer, France Show
Grovfoder Nyt om dyrkning af kløvergræs Torben S. Frandsen, Specialkonsulent, SEGES Show
Screening af græssorters tørketolerance Christian Sig Jensen, Head of Biotech and Turf Research, Europe, DLF Show
Frøavl Optimal vækstregulering i markfrø kræver de rigtige informationer Birte Boelt, Seniorforsker, AU Show
Optimér din strategi for vækstregulering Barthold Feidenhans’l, Landskonsulent, SEGES Show
Natur    
Lad blomsterne blomstre og insekterne summe – Konkrete forslag til simple naturtiltag på bedriften Andrea Oddershede, Specialkonsulent, SEGES Show
Økologi Nye dyrkningsmetoder i økologisk planteavl   Erik Steen Jensen, Professor, Sveriges LandbrugsUniversitet Show
Korn og
bælgsæd    
Beregning af kvælstofbehovet ud fra forhistorie, jordtype mv. Jens Erik Ørum, Seniorrådgiver, KU Show
Improved precision of nitrogen fertilization in winter wheat in Sweden. Erik Jönsson, Forsøgsleder, Hushallningsselskapet, Sverige Show
Klima Experiences from UK on documenting nitrous oxide from different fertilizers Rachel Thorman, Senior scientist, ADAS  
Effects of fertiliser type and crop rotation on nitrous oxide emissions from soil Søren O. Petersen, Seniorforsker, AU Show 
Højværdi-
afgrøder
Vejen til større dansk produktion af højværdiafgrøder Troels Toft, Sektordirektør, SEGES Show
Fra råvare til avancerede produkter Nicolai Hansen, Adm. Direktør, KMC Show
Conservation
agriculture
Udviklingen i udbytter og frugtbarhed i de langvarige jordbearbejdningsforsøg Annette Vibeke Vestergaard, Landskonsulent, SEGES Show
Nytænkning og fokus på den gode jord, på maskinparken og på mit dieselforbrug Riber H. Anthonsen, Landmand, Djursland Show
Grovfoder   Nyt om dyrkning af majs Martin Mikkelsen, Landskonsulent, SEGES Show
Frygt hanespore – for det gør vi! Poul Henning Petersen, Landskonsulent, SEGES Show
Frøavl  Status på bekæmpelses- midlerne til frøavl i EU og DK Søren Thorndal Jørgensen Chefkonsulent, L&F Show
Sådan sikres frøudbyttepotentialet i nye græssorter Niels Roulund, Planteforædler,  DLF Seeds & Science Show
Natur Jagt som værktøj i naturforvaltningen David Carsten Pedersen, Jæger og radiovært på radio24syv Show
Erfaringer med god kombination af jagt og naturhensyn Jacob Nørgaard Larsen, Skytte, Julianelyst Gods Show
Økologi Drift og udvikling på Stenalt Gods Dorte Mette Jensen, Godsejer, og Hans Fynbo, Driftsleder, begge Stenalt Gods Show
6 faglige og økonomiske målepunkter i økologisk planteavl William Schaar, Specialkonsulent, SEGES Show
Korn og
bælgsæd  
Vurdering af behovet for vækstregulering i korn Marian Damsgaard Thorsted, Specialkonsulent, SEGES Show 
Optimal kvælstofgødskningsstrategi i korn uden lejesæd Leif Knudsen, Chefkonsulent, SEGES Show
Klima Klimaændringers betydning for tørke og kornproduktion på verdensplan Jørgen E. Olesen, Professor, AU Show
Afgrøder, sorter og dyrkningssystemer med større tørketolerance Kristian Thorup-Kristensen, Professor, KU Show
Miljø Intelligente bufferzoner Brian Kronvang, Forskningsprofessor, AU Show
Vådområder Carl Christian Hoffmann, Seniorforsker, AU Show
Matrice-vådområder og drænvandsvirkemidler Finn Plauborg, Forskningsprofessor, AU Show
Oplandskonsulenternes arbejde Anders Lehnhardt, Oplandskonsulent, Skive Show
Conservation
agriculture
Jorden som udgangspunkt for et velfungerende og bæredygtigt produktionsapparat Oplæg: Søren Ilsøe, Landmand og næstformand i FRDK Show
Paneldeltagere:
Jens Astrup Madsen, Afdelingsleder, L&F  
Jens Elbæk, Afdelingschef, SEGES  
Frederik Larsen, studerende, KU  
Thorkild Nissen, Lærer, Gråsten landbrugsskole  
Grovfoder  Metoder til bestemmelse af bælgplanteandelen i kløvergræs Kim Arild Steen, R&D Manager Machine Vision, AgroIntelli Show
Sådan bruger du bælgplanteandelen aktivt i gødningsplanlægningen Bent Halkjær Hedegaard, Afdelingsleder, Planteavl, LMO, Show 
Frøavl Formandens beretning Thor Gunnar Kofoed, Formand, Landmand  
Kryds &
Tværs
Disruption – når teknologi ændrer samfund Lone Thier, Disruptionekspert og virksomhedsrådgiver  
Økologi Actions to maintain and improve Faba Beans as a strong and healthy crop Becky Howard, Principal Technical Officer, PGRO, UK Show
Korn og
bælgsæd 
Aktuelt om bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn Ghita C. Nielsen, Landskonsulent, SEGES Show
Nyt om Septoria - nye midler og resistens Thies Marten Heick, Postdoc, AU Show
Kryds &
Tværs
Rejs dig og kom stærkere igen Finn Nørbygaard, Komiker, skuespiller og psykoterapeut    
Miljø Collective Impact – en succeshistorie! Søren Møller, Styregruppeformand Show
Hvordan kommer der gang i jordfordelingen i Danmark? Søren Christensen, Landmand, Vestjylland Show
Conservation
agriculture
Øget biologisk aktivitet i marken afløser behov for sprøjtning mod sygdomme og skadedyr Tina Houlborg, Akademisk medarbejder, AU og Stine Slotsbo, Specialkonsulent, AU Show
Ingen skadedyrbekæmpelse på mit CA-landbrug Søren Christensen, Landmand, Jerslev Show
Grovfoder Experiences with the placement of slurry for maize in Niedersachsen Karl-Gerd Harms, Advisor, Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Germany Show
Frøavl

 
Efterafgrøder   IPM-tiltag er effektive - men vanskelige at få gennemført
Poul Henning Petersen, Landskonsulent, SEGES Show
Bekæmp græsukrudt med de rigtige metoder Mads Munkegaard, Planteavlskonsulent, Centrovice Show
Økologi Rødkløver som efterafgrøde i korn Maja Eline Petersen, Konsulent,SEGES Show
Hvad begrænser udbytterne i vårsæd? Sven Hermansen, Chefkonsulent, SEGES Show
Korn og
bælgsæd 
Effekt af behandlingsstrategi på kornkvalitet i hvede Niels Matzen, Akademisk medarbejder, AU Show
Betydning af kvalitetsparametre i sortsforædlingen Jeppe Reitan Andersen, Leder af hvedeforædling, Nordic Seed  
Markteknik Sådan testede vi, og det fandt vi ud af/ Torben Nørremark, Specialist, Teknologisk Institut og Show
Bomstabilitetens betydning for sprøjtearbejdet Kasper Stougård, Konsulent, SEGES Show
Miljø Status for etableringen af minivådområder i Danmark Julie Rose Bang, Fuldmægtig, Landbrugsstyrelsen Show
Minivådområders betydning for opfyldelse af miljømål Charlotte Kjærgaard, Chefforsker, SEGES Show
Planteværns-
midler
Rexade 440 – nyt ukrudtsmiddel mod græs- og bredbladet ukrudt Søren Severin, Planteværnskonsulent, Corteva Agriscience Show
Onyx – en ny vej til rene majs Bo Nyegaard, Planteværnskonsulent, Nordisk Alkali Show
Biologiske midler – hvor er vi, og er det vejen frem? Niels Bjerre, Agricultural Affairs Manager, Bayer Show
Grovfoder  Kvælstofudvaskning i grovfodersædskifter Henrik Vestergaard Poulsen, Konsulent, SEGES Show
Økonomi i grovfodersædskifter Mikkel Gejl Hansen, Konsulent, SEGES Show
Kryds &
Tværs
Faglige argumenter for en mellemvej Margrethe Askegaard, Ecoviden Show
Er der et marked for en ”mellemvare”? Thomas Roland, Afdelingschef for ansvarlighed, Coop Danmark Show
Natur Hør om de nyeste forskningsresultater indenfor dansk biodiversitet Ane Kirstine Brunbjerg, Postdoc, AU Show
Ny viden omsat i praksis i kommunerne og hos lodsejerne Anders Horsten, Biolog, Mariagerfjord kommune Show
Bioøkonomi Udviklingen af biogasbranchen Bruno Sander, Chefkonsulent, Landbrug&Fødevarer Show
Er biogasanlæg en del af problemet eller løsningen på regionalt fosforoverskud? Torkild Birkmose, Landskonsulent, SEGES Show
Korn og
bælgsæd   
Faktorer i korn der fremmer eller hæmmer værdien som foder   Henrik Brinch-Pedersen, Professor, AU Show
Er foderkorn bare foderkorn, eller spiller sortsvalget ind? Anders Katholm, Faglig chef fjerkræ, DLG Show
Markteknik Sådan tester vi nu landbrugsmaskiner! Mette Walter, Sektionsleder, Teknologisk Institut Show
Stil krav, før du handler Christian Rabølle, Konsulent, VKST Show
Miljø NLES5 Christen D. Børgesen, Seniorforsker, AU Show
DAISY - en dynamisk model Merete Styczen, Professor, KU Show
Planteværns-
midler
Konsekvenser af at forbyde glyphosat Per Kudsk, Professor, AU Show
Digitalt
jordbrug
Sensorgødskning i vinterhvede – sådan gør du og sådan bliver effekten på udbytte og miljø Mette Langgaard Jensen, Konsulent, SEGES  Show
Så meget varierer kvælstofomsætningen i jorden, og sådan bruges det til positionsbestemt gødskning Jacob Gleerup Gyldengren, PhD studerende, AU Show
Kryds &
Tværs
Paneldiskussion og debat Marie-Louise Boisen Lendal,Den Fødevarepolitiske Tænketank, FREJ  
Henning Otte Hansen, Seniorrådgiver, IFRO Show
Jakob Lave, Udviklingschef, Kompetencer & Vækst, Future Farming, SEGES  
Natur 15. juni fondens projekter – hvordan prioriteres de? Else Mikkelsen, Sekretariatschef, 15. juni fonden Show
Mit naturprojekt Peter Oxholm Tillisch, Vinderen af årets naturpris Show
Fokus for Den Danske Naturfonds projekter Louise Imer Nabe-Nielsen, Biolog, Den Danske Naturfond Show
Bioøkonomi Nye afgrøder i Limfjordsoplandet kan opfylde vandplanerne Uffe Jørgensen, Seniorforsker, AU Show
Grøn Bioraffinering – fra miljøudfordring til forretningseventyr Lars Villadsgaard Toft, Bioøkonomichef, SEGES Show
Korn og
bælgsæd 
Økonomien i hestebønnedyrkning i 2018 Mikkel Gejl Hansen, Konsulent, SEGES Show
Hestebønner til kvæg  Betina Amdisen Røyen, Seniorkonsulent, SEGES Show
Plante-
økonomi
Sådan beregnes fremstillingsprisen pr. mark og pr. afgrøde Thomas Sandal Hansen, Virksomhedsrådgiver, LandboThy Fælles show
Økonomi på mark- og afgrødeniveau - et praktisk eksempel Heine Kjeldgaard, Landmand
Miljø Udbytte af kvælstofforsøgene i VirkN-projektet Elly Møller Hansen, Seniorforsker, AU Show
Resultater af marginaludvaskningsforsøg Kristoffer Piil, Konsulent, SEGES Show
Planteværns-
midler
Antibiotikaresistens hos Aspergillus fumigatus – omfang og link til landbrugets anvendelse af triazoler Maiken Cavling Arendrup, Professor, Overlæge, Statens Seruminstitut/Rigshospitalet Show
Triazoler i landbruget – hvad betyder de for landbruget? Lise Nistrup Jørgensen, Seniorforsker, AU Show
Digitalt
jordbrug
Future Cropping - dronebilleder give vigtige information i hele vækstsæsonen Jesper Rasmussen, Lektor, KU Show
Så præcis er teknikken på gødningsspredere Krister Person, Seniorspecialist, Teknologisk Institut Show
Efterafgrøder  Fastsættelse af gødningsværdi af efterafgrøder på baggrund af satellitmålinger Leif Knudsen, Chefkonsulent, SEGES Show
Predicting mineralisation and leaching from catch crops Iris Vogeler, Seniorforsker, AU Show
Natur Særligt beskyttede arter – hvor er de og hvilke levesteder har de brug for? Hans Erik Svart, specialkonsulent, Miljøstyrelsen Show
Giver det anledning til bekymring at sikre gode levesteder for særligt beskyttede arter? Winnie Brøndum, Specialkonsulent, SEGES Show
Vanding og
dræning
De svære drænopgaver – flydesand, okker og kompakt jord Kjeld Morel, Statsautoriseret grundforbedringskonsulent Show
Planering af marker giver bedre vandafledning  Stinna Susgaard Filsø, Konsulent, SEGES  Show
Dybdepløjning kombineret med traditionel dræning Morten Kjærgaard, Landbrugschef, Overgaard Gods Show
Korn og
bælgsæd
Ukrudtsbekæmpelse i korn - resultater af forsøg fra ind- og udland Jens Erik Jensen, Landskonsulent, SEGES Show
Undgå opformering af græsukrudt Mette Sønderskov, Akademisk medarbejder, AU Show
Planteøkonomi Spændet i det økonomiske potentiale ved præcisionslandbrug Søren Marcus Pedersen, Lektor, IFRO Show
Vores erfaringer med præcisionslandbrug og brug af data Michael Stensgaard Toft, Planteavlskonsulent, Patriotisk Selskab Show
Miljø Fosforlofter og målrettet reduktion af fosfortabet Lars Paulsen, Landbrugsstyrelsen Show
Kortlægning af kilder til fosfortab fra det åbne land Hans Estrup Andersen, Seniorforsker, AU Show
Planteværns-
midler
Fordampning af prosulfocarb under markforhold Peter Borgen Sørensen, Seniorforsker, AU Show
Desphenyl-chloridazon, 1, 2, 4–triazol og dimethylsulfamid er nye stoffer fundet i grundvandet i de senere år. Hvad er status? Mette Hyldebrandt-Larsen, Kontorchef, Miljøstyrelsen Show
Digitalt
jordbrug
Partnerskabet præcisionssprøjtning Anita Fjelsted, Specialkonsulent, Miljøstyrelsen Show
Kombinerede ”on/off” og graduerede tildelingskort for positionsbestemt plantebeskyttelse Rita Hørfarter, Konsulent, SEGES Show
Efterafgrøder  Såtidspunkt for efterafgrøder Jørn Nygaard Sørensen, Seniorforsker, AU  
Erhvervets ønsker til fleksibilitet i forhold til etablering af efterafgrøder Nikolaj Ludvigsen, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer Show
Natur Erfaringer med at skabe god natur på tidligere omdriftsjord Indledning og ordstyrer af debatten: Henrik Bertelsen, Landmand, Vejen Show
Fra omdriftsjord til artsrig natur Peder Størup, Lodsejer og professionel naturforvalter, naturbeskyttelse.dk Show
 Raps  Bekæmpelse af skadedyr og risiko for resistens Ghita Cordsen Nielsen, Landskonsulent, SEGES Show
Sådan kan rapsdyrkere støtte og udnytte snyltehvepse i dyrkningen Vibeke Langer, Lektor, KU Show
Korn og
bælgsæd     
Specifikke sortsegenskaber af vinterhvedesorter med betydning for dyrkningen Lars Bonde Eriksen, Landskonsulent, SEGES Show
Rodvækst og tørketolerance i sorter af vinterhvede Simon Fiil Svane, Ph.d. stipendiat, KU Show
Plante-
økonomi
Jordpriser, ændrede rammevilkår og tillæg på betalingsrettigheder Jakob Vesterlund Olsen, Forsker, IFRO Show
Den nye CAP-reform og Brexits effekt på jordpriserne Niels Lindberg Madsen, EU-politisk chef, Landbrug & Fødevarer Show
Miljø Ny viden til forbedring af retentionskortlægningen Anker L. Højbjerg, Seniorforsker, GEUS Show
Sådan bidrager nye geofysiske metoder til forbedret retentionskortlægning Troels Norvin Vilhelmsen, PhD, Postdoc, AU Show
Jord Betydning af kulstofindhold for jordens funktion Johannes Lund Jensen, PhD studerende, AU  Show
Virkemidler til at øge jordens kulstoflager og betydningen for udbyttet Sander Bruun, Lektor, KU
Digitalt
jordbrug
Udvaskningsrisiko af pesticider med forskellig jordbearbejdning Carsten Tilbæk Petersen, Lektor, KU Show
Stedspecifik jordbearbejdningsintensitet  Søren Kirkegaard Nielsen, R&D specialist, AGROINTELLI  Show
Efterafgrøder Sådan anvender du efterafgrødeblandinger på lerjord Erik Sandal, Chefkonsulent, LMO Show
Sådan anvender du efterafgrødeblandinger på sandjord Søren Søndergaard, Planterådgiver, Vestjysk Show
Vanding og
dræning
Mine erfaringer med center pivot markvanding Nicklas Göransson, Landmand, Sverige Show
Center pivot eller parallelvander – er det noget for mig Gunnar Schmidt, Energi- og teknikrådgiver, Byggeri & Teknik I/S Show
Raps  Control of the cabbage flee beetle and peach-potato aphids in the UK: development of insecticide resistance and alternative methods to control these pests Stephen Foster, Senior Research Scientist, Rothamsted, U.K. Show
Agro-
biologi
DNA som værktøj til at bestemme mikroorganismer i jorden Lars Hestbjerg Hansen, Professor, AU Show
Med præcisionsforædling kan man få nye specifikke egenskaber Michael Palmgren, Professor, KU  
Plante-
økonomi
Økonomi med fokus på indtjening fremfor traditionelle produktivitetsmål Kirsten Larsen, Planteavlskonsulent, Centrovice Show
Få overblik, sæt fokus på og reducér dine maskinomkostninger Jens Peter Rasmussen, Planteavls- og økologikonsulent, LMO Show
Miljø Mulige virkemidler for at nå miljømålene og mulige støttesatser i 2019-2021 Jens Erik Ørum, Seniorrådgiver, KU Show
Mere græs som løsning på miljøkravene? Omkostninger og gevinster ved bl.a. Limfjorden Tommy Dalgaard, Professor, AU Show
76. Aflyst
     
Digitalt
jordbrug
Erfaringer med Landbrugsstyrelsens ordning omkring præcisionsjordbrug Tobias Baden, Fuldmægtig, Landbrugsstyrelsen Show
Mine erfaringer med ordningen Kasper Thing Andreasen, Landmand, Damsgården Show
Efterafgrøder Efterårsbevoksningens betydning for udvaskningen Ingrid Kaag Thomsen, Seniorforsker, AU Show
Praktiske og økonomiske udfordringer ved efterafgrøder og alternativer Marianne Haugaard-Christensen, Seniorkonsulent, SEGES Show
Vanding og
dræning
Potentielle merudbytter for markvanding i Danmark Mathias N. Andersen, professor, AU Show
Økonomi i etablering af markvanding Søren Kolind Hvid, Landskonsulent, SEGES Show
Raps  Kvælstof til vinterraps om efteråret Torkild Birkmose, Landskonsulent, SEGES Show
Vækstregulering af vinterraps i efteråret er ikke en rutinebehandling Marian Damsgaard Thorsted, Specialkonsulent, SEGES Show
Agrobiologi Insekter – til forebyggelse og bekæmpelse Lene Sigsgaard, Lektor, KU Show
Mikroorganismer – til forebyggelse og bekæmpelse Jørgen Eilenberg, Professor, KU Show
Kryds &
Tværs
Er kød på vej i skammekrogen? Birthe Linddal Jeppesen, sociolog og fremtidsforsker  
Miljø N-min i jorden om efteråret og N-udvaskning fra rodzonen Christen D. Børgesen, Seniorforsker, AU Show
N-tab via dræn sammenholdt med N-min i jorden Bo Vangsø Iversen, Lektor, AU Show
Målte kvælstoftab fra dyrkede arealer til vandløb i 3 oplande Sofie W. Van´t Veen, Videnskabelig Assistent, AU Show
Lokale målinger og kvælstofregulering Søren Kolind Hvid, Landskonsulent, SEGES Show
Jord Simple metoder til vurdering af jord - ”hurtigt, nemt og billigt” Lars Munkholm, Seniorforsker, AU Show
Hvordan ændres jorden ved forskellige dyrkningssystemer? Erik Sandal, Chefkonsulent, LMO Show
Digitalt
jordbrug
Use of the Sentinel-1 and -2 satellites for crop type mapping, actual biomass, leaf area index and yield estimations in Germany Holger Lilienthal, Dr., Julius Kühn-Institut, Germany Show
Kryds &
Tværs
Hvad er værdien af genetisk mangfoldighed i jordbruget? Birte Boelt, Seniorforsker, AU Show
De gamle kartoffel-gener bevares og anvendes i Peru Lars Bødker, Landskonsulent, SEGES Show
Vanding og
dræning
Kortlægning af overfladetemperatur med drone Jesper Svensgaard, Ph.d. stipendiat, KU Show
Bestemmelse af afvandingstilstand ud fra temperaturmålinger Kasper Jakob Steensgaard
Jensen, Ph.d. studerende, KU
Show
Raps    De økonomiske resultater for 35 vinterrapsmarker i 2018 Ove Lund, Seniorkonsulent, SEGES Show
Sådan holder jeg udgifterne nede og udbyttet oppe  Peter M. Hvid, Planteavlskonsulent,Djursland Landboforening  Show
Hvordan mener du, vi kommer videre? Fælles diskussion i salen  

 

Sidst bekræftet: 17-01-2019 Oprettet: 16-01-2019 Revideret: 17-01-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events