Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 14-01-2008

Planteavl 

Oprettet: 14-01-2005

Plantekongres 2005

Tema 11 - Gødskning

T Session 11,1 Anvendelse af næringsstofbalancer i Holland, Sverige og Danmark
Holland, Sverige og Danmark er de tre lande, hvor næringsstofbalancer har opnået den største udbredelse og anvendelse. I indlæggene fokuseres på, hvordan næringsstofbalancer bliver anvendt i praksis, herunder erfaringer med reduktionen af næringsstofoverskud.
(Sessionen indeholder indlæg på engelsk)

Experiences from The Netherlands with nutrient balances and results from reducing nutrient surplus

Frans Aarts, DR.IR., WUR. Dpt: Plant Research International Show Resume
Erfaringer med næringsstofbalancer og reduktion af næringsstofoverskud i Sverige Hans Nilsson, Skåne län, Länstyrelsen i Skåne Show Resume
Næringsstofoverskud, effektiviteten i produktionen og tab af næringsstoffer i forskellige bedriftstyper Ib Sillebak Kristensen, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum Show Resume

T Session 11,2 Modeller for beregning af næringsstoftab på ejendoms-niveau
I de sidste 4-5 år er det diskuteret meget, hvilke modeller, der kan anvendes til beregning af ammoniakfordampning, ammoniakdeposition, kvælstofudvaskning, denitrifikation mv. på ejendomsniveau. På sessionen gives der en oversigt over disse modeller og forslag til deres anvendelsesområde.
Sessionen er målrettet administrativt ansatte!

Ammoniakfordampning - beregning fra stald, lager og udbringning

Nick Hutchings, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum Show Resume
Ammoniakdeposition - præsentation af DMU's nye model Lise Marie Frohn, forsker, DMU Show Resume
Udvaskningsmodeller. Sammenligning af udvaskningens niveau og af respons ved driftsændringer Uffe Jørgensen, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum Show Resume

P Session 11,3 Seneste resultater med handels- og husdyrgødning samt positionsbestemt dyrkning
Igen i 2004 er der gennemført landsforsøg til at belyse forskellige gødningsspørgsmål. Der gives en oversigt over aktuelle resultater med handels- og husdyrgødning. Fra DJF vises de forsøgsresultater, som kan have betydning i praksis her og nu omkring placering af gødning.

Oversigt over forsøg med næringsstoffer 2004

Leif Knudsen, landskonsulent, Landscentret, Planteavl Show Resume
Oversigt over forsøg med husdyrgødning og separeringsprodukter 2004 Torkild Birkmose, konsulent, Landscentret, Planteavl Show Resume
Kvælstofoptagelse i afgrøde og ukrudt ved placeret handels- og husdyrgødning
Jens Petersen, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum Show Resume

P Session 11,4 Mikronæringsstoffer - mangel og tilførselsbehov
Mangel på mikronæringsstoffer forekommer på nogle landbrugsarealer. Det er navnlig manganmangel, der volder problemer. KVL har i de senere år arbejdet meget med sortsforskelle mht. manganmangel, og der er en del aktuel forskning i gang.

Behov for tilførsel af mikronæringsstoffer - en oversigt

Leif Knudsen, landskonsulent, Landscentret, Planteavl Show Resume
Manganmangel - årsager og afhjælpning Søren Husted, lektor, KVL, Jordbrugsvidenskab Show Resume
Sortsforskelle i følsomhed over for manganmangel
Christopher A. Hebbern, Ph.D.-studerende, KVL, Jordbrugsvidenskab Show Resume-DK

Resume

T Session 11,5 Jordkvalitet og frugtbarhed 1
Hartkornsansættelserne fra 1844-matrikelbonitering findes stadig, og de er nu i betydeligt omfang ved at blive gjort lettilgængelige. Hartkornsvurderingen sammenlignes med nutidige jordklassifikationsmetoder, og der gives bud på anvendeligheden af materialet. Desuden fokuserer sessionen på jordens evne til at forsyne afgrøderne med fosfor og kalium. Det er centralt, når man ikke bare kan følge parolen om at gøde rigeligt. (Sessionen indeholder indlæg på engelsk) .

Hartkornsboniteringen: Hver enkelt mark blev vurderet i 1844. Hvad kan det bruges til i dag?

Mogens Greve, forsker, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum Show Resume
The ability of soil to ensure P nutrition for the crop. The long-term trials in Rothamsted Paul Poulton, professor, Rothamsted Research Show Resume-DK

Resume
Jordens evne til at sikre afgrødens K-forsyning, og konsekvenser for lav-input dyrkningssystemer Margrethe Askegaard, forsker, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum Show Resume

T Session 11,6 Jordkvalitet og frugtbarhed 2
Jorden beskytter os, beskytter vi den? EU arbejder med et jordkvalitetsdirektiv: Hvad kan vi vente os? Hvordan har man grebet det an i USA, og hvor stor relevans har det at fokusere på grænseværdier som et redskab? En vigtig egenskab ved jorden er dens evne til at virke som filter over for en række organiske stoffer som hormoner, planteproducerede toxiner og pesticider.

EU's jordkvalitetsdirektiv

Hans Løkke, forskningschef, DMU Show Resume
Er firkantede jordkvalitetskrav relevante for dansk jordbrug? Per Schjønning, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum Show Resume

Giftige metabolitter og miljøfremmede organiske stoffer: Hvad kan jorden ordne?

Hans Chr. Bruun Hansen, professor, KVL, Grundvidenskab Show Resume

T Session 11,7 Jordkvalitet og frugtbarhed 3
Jordens organiske stof har afgørende betydning for jordens egenskaber. I hvor høj grad er jordens indhold af organisk stof et spejl af driftsformen eller en egenskab knyttet til jordtypen? Vil de nuværende meget forskellige driftsformer slå igennem med en stadig forøgelse af jordens organiske stof nogle steder og en reduktion andre steder? Hvad betyder omsætningen af let omsætteligt organisk stof for jordens udbyttepotentiale? Udnyttes det organiske kvælstof i jorden af planterne efter mineralisering, eller tabes det?

Specialiserede driftsformer og jordens indhold af organisk stof på kort og langt sigt

Bent T. Christensen, forskningsprofessor, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum Show Resume
Tilførslen af organisk stof og jordens aktuelle udbyttepotentiale
Jørgen Eriksen, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum Show Resume
Efterafgrøder og miljøet. Opbygges en N-bombe eller sikres både jordkvalitet og lav N-udvaskning? Uffe Jørgensen, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum Show Resume
Ekstra

Onsdag kl. 17.00-17.40 vil der være en ekstra paneldiskussion med Professor Paul Poulton, Rothamsted Research for alle interesserede. Paneldiskussionen vil omhandle fosfor som næringsstof for planter og miljøpåvirkningen heraf. Landskonsulent Leif Knudsen, Landscentret, Planteavl vil være ordstyrer. Paneldiskussionen finder sted i
Cabaretsal A , det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig.

Sidst bekræftet: 14-01-2005 Oprettet: 14-01-2005 Revideret: 14-01-2005

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18