Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-12-2008

Info-planter 

Oprettet: 11-01-2006

Plantekongres 2006

Tema 5 - Natur, naturplaner og Landdistriktsudvikling

Session 5,1 Skal vi have nationalparker i Danmark?
De 7 potentielle nationalparkprojekter har givet deres indstillinger til mulige nationalparker. Hvad er den videre proces? Hvad er de lokales mål og visioner? Er der plads til landbrug i nationalparkerne? Hvad er det videre forløb?

Mødeleder:
Ib W. Jensen, husmand, Landsudvalget for Planteavl

Afrapporteringer fra de 7 nationalparkprojekter - et overblik.

Jacob Harrekilde Jensen, forstfuldmægtig, Skov og Naturstyrelsen Show Resume

Debatoplæg med visioner fra landmænd i de måske kommende nationalparker.

Niels Jørgen Pedersen, formand, Landboforeningen Nordthy

Debatoplæg med visioner fra landmænd i de måske kommende nationalparker.

Jens Haubroe, landmand, Møn Show Resume

Debatoplæg med visioner fra landmænd i de måske kommende nationalparker.

Ove Jensen, amtsformand, Friluftsrådet Show Resume

T Session 5,2 Hvordan skal det moderne landbrugsland se ud?
Der er en voksende erkendelse blandt såvel landmænd som planlæggere, at det er betydningsfuldt, at der sker en inddragelse af lokale beboeres synspunkter i landbrugslandets udformning. Det viser sig i forhold til det nye landdistriktsprogram og i diskussionerne omkring anvendelse af landskabet.

Mødeleder:
John Hermansen, forskningsleder, Danmarks JordbrugsForskning

Landskabsmæssige værdier og potentialer for beboere i et lokalområde - erfaringer fra casestudy i Lemvigområdet.

Egon Noe, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum
Katrine Højring, seniorforsker, KVL, Center for Skov, Landskab og Planlægning
Resume

Hvordan kan de landskabsmæssige interesser udtrykkes i regionale landbrugsstrategier?

Niels Helberg, byplankonsulent, Sven Allan Jensen A/S Show Resume

Hvad kan registerdata fortælle os om landskabet, og hvordan kan de visualiseres?

Inge T. Kristensen, akademisk medarbejder, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum Show
(4 MB)
Resume

Natur og arkitektur på gårdejendomme.

Kræn Ole Birkkjær, landskonsulent, Landscentret, Byggeri og Teknik
Show
(3 MB)
Resume

T Session 5,3 Nye rådgivningsopgaver i Landdistriktsprogrammet
Et nyt landdistriktsprogram for perioden 2007-2013 er under forberedelse. Der afsættes i løbet af de næste år mange midler. Allerede fra 2006 vil der være ca. 1,3 mia. kr. til rådighed. Der igangsættes 14 nye aktiviteter under overskrifter som innovation, kompetenceudvikling, natur, udviklings- og demonstrationsprojekter inden for lugt, ammoniak, biogas, gylle og gartneri. Desuden afsættes der midler til Leader-projekter?

Mødeleder:
Ulla Plauborg, konsulent, Landbo Midt

Nyt program - nye muligheder.

Jan Kjær Madsen, afdelingsleder, Landscentret, Udvikling og Centerservice Show Resume

Sådan gør vi hos os. Hvordan kan rådgivningen om landdistrikter og projektudvikling bygges op på et lokalt center?

Lisbeth Mørck Christensen, økonomikonsulent og Kjeld Bagh, chefkonsulent Vesthimmerlands Landboforening, Aars
Show Resume

Mulighedernes landbrug. Caseeksempel på analyse, vurdering og beslutningsgrundlag på planteavlsejendomme. Inspiration til nye forretningsområder.

Heidi Hundrup Rasmussen, projektleder, Landscentret, Økonomi og Jura Show Resume

Hvad er LEADER-metoden? Nye begreber kommer frem i forbindelse med Landdistriktsprogrammet, men hvad dækker de egentligt over?

Peter Donslund, LEADER-koordinator, Udviklingsnet Nordvest Show Resume

Session 5,4 Drift og pleje af naturarealer
Der er gennem de senere år kommet større fokus på de danske naturarealer. Der er flere regelsæt, der kræver drift af naturarealerne, men hvad indebærer reglerne? Hvorfor skal græsarealerne afgræsses? Hvordan kan plejen praktisk organiseres?

Mødeleder:
Knud Skøtt Christensen, gårdejer, Landsudvalget for Planteavl

Regler om drift af naturarealer.

Heidi Buur Holbeck, natur- og miljøkonsulent, Landscentret, Planteavl
Show Resume

Pleje af naturarealer - hvorfor og hvordan?

Jan Vesterholt, lektor, Københavns Universitet
Rita Merete Buttenschøn, KVL, Skov & Landskab
Show Resume

Kødkvæg som naturplejere - erfaringer.

Birger Schütte, landmand Show Resume

Session 5,5 Natura 2000 - udpegningernes betydning og konsekvenser
Der vil i de kommende år blive iværksat en række konkrete tiltag i de særlige naturbeskyttelsesområder - Natura 2000 - områderne (habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne). Der gives en status på, hvad der skal ske i Natura 2000-områderne, og hvilke begrænsninger og muligheder det medfører for lodsejerne.

Mødeleder:
Hans Roust Thysen, miljøchef, Landscentret, Planteavl

Hvordan skal habitatdirektivet udmøntes i praksis?

Anni Hougaard Dalgas, biolog, Skov og Naturstyrelsen Show Resume

Hvordan kan landmænd selv være aktive aktører i Natura 2000-områder - erfaringer fra Svinø.

Rikke Sønder, natur- og land-distriktskonsulent, Landbrugsrådgivning Øst, Sjællandske Familielandbrug Show Resume

Hvilke konsekvenser kan Natura 2000-udpegningerne få for landbruget?

Irene Wiborg, konsulent, Landscentret, Planteavl Show Resume

Sidst bekræftet: 11-01-2006 Oprettet: 11-01-2006 Revideret: 11-01-2006

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18