Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-12-2008

Info-planter 

Oprettet: 11-01-2006

Plantekongres 2006

Tema 7 - Miljø

T Session 7,1 Hvordan nedbringes udledningen af drivhusgasser fra dansk landbrug?
Landbruget er ansvarligt for ca. 20 pct. af den danske udledning af drivhusgasser, der ifølge klimaforskerne bidrager til klimaændringer. Sessionen giver overblik over, hvor udledningerne fra landbruget stammer fra, og forslag til, hvordan udledningerne kan reduceres.

Mødeleder:
Tommy Dalgaard, forskningsleder, Danmarks JordbrugsForskning

Emission af drivhusgasser fra landbrugsjord.

Søren O. Petersen, Seniorforsker, Ph.d., Danmarks JordbrugsForskning, Foulum
Show Resume

Drivhusgasser fra håndtering af husdyrgødning.

Sven G. Sommer, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Bygholm Show Resume

Sådan reduceres udledningen af drivhusgasser fra landbruget.

Jørgen Eivind Olesen, forskningsprofessor, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum Show Resume

T Session 7,2 Junglen af miljøreguleringer af landbruget
Miljøreguleringen af landbruget har udviklet sig til en uvejsom jungle af love og regler. Regeringen arbejder på at gøre reglerne mere enkle.

Mødeleder:
Irene Wiborg, konsulent, Landscentret, Planteavl

Junglen af miljøreguleringer.

Hans Roust Thysen, miljøchef, Landscentret, Planteavl
Show Resume

En erfaren miljøpolitikers ønsker til udformningen af miljøreguleringen af landbruget.

Niels Kr. Kirketerp, gårdejer Show

Sådan forenkles miljøregulering af landbruget i forbindelse med kommunalreformen.

Hanne Kristensen, kontorchef, Skov og Naturstyrelsen Show

T Session 7,3 Reduktion af fosfor bidraget fra landbruget - en faglig udfordring
Amterne har udarbejdet hver sit administrationsgrundlag for fosfor i forbindelse med udvidelser af husdyrbrug.

Mødeleder:
Anna Birgitte Thing, konsulent, LandboNord

Amternes administrationsgrundlag for fosfor.

Sanne Østergaard Nielsen, agronom, Vejle Amt, Jord og grundvand Show Resume

Fosforbalance i praksis - effekter på miljø og jordbrug.

Gitte Holton Rubæk, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum Show Resume

Målrettet indsats til reduktion af fosfor-udledninger fra landbrugsjord - nyeste viden fra VMP III forskningen.

Jesper Waagepetersen, forskningschef, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum Show Resume

T Session 7,4 Kvælstofreduktion i rodzonen og mellem rodzone og vandløb
Denitrifikationens størrelse er afgørende for, hvor meget landbruget påvirker det omgivende miljø. Størrelsen og udbredelsen af denitrifikationen har været meget diskuteret de senere år. Derfor er der gennemført en omfattende forskning og udredning på dette område.

Mødeleder:
Carl Åge Pedersen, chefkonsulent, Landscentret, Planteavl

Denitrifikation på oplandsniveau mellem rodzone og overfladevand.

Gitte Blicher-Mathiesen, seniorrådgiver, Danmarks Miljøundersøgelser Show Resume

Denitrifikation i rodzonen.

Finn P. Vinther, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum
Show Resume

Reduktion af nitrat under rodzonen.

Vibeke Erntsen, seniorforsker, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser
Show Resume

T Session 7,5 Vandrammedirektivet og produktionslandbruget i Danmark
Vandrammedirektivet lægger op til ambitiøse miljøkrav til landbruget og det øvrige danske samfund. På sessionen gøres rede for Vandrammedirektivets samspil med andre direktiver, hvordan Vandrammedirektivet implementeres i andre lande, og hvilke tilskudsmuligheder der er til udvikling af et mere miljøvenligt produktionslandbrug fra EU's Landdistriktsprogram.

Mødeleder:
Niels Peter Nørring, vicedirektør, Dansk Landbrug

Samspil med andre direktiver, herunder Habitatdirektivet.

Hans Chr. Carsten, Kontorchef, Skov og Naturstyrelsen Show
Hvordan implementeres Vandrammedirektivet i andre lande?
Hans Roust Thysen, miljøchef, Landscentret, Planteavl Show

Hvordan kan Landdistriktsprogrammet bidrage til udvikling af produktionssystemer og teknologier?

Arent B. Josefsen, Direktør, Direktoratet for FødevareErhverv Show Resume

Sidst bekræftet: 13-01-2006 Oprettet: 11-01-2006 Revideret: 11-01-2006

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18