Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-12-2008

Info-planter 

Oprettet: 11-01-2006

Plantekongres 2006

Tema 2 - Gødskning

Session 2,1 Resultater af gødningsforsøgene fra Oversigt over Landsforsøge ne 2005
Der er igen i år gennemført en række gødningsforsøg i landsforsøgene. I sessionen gives en oversigt over disse forsøg og undersøgelser.

Mødeleder:
Peter Iuel, godsejer, Petersgaard

Forsøg med husdyrgødning og separeringsprodukter fra husdyrgødning.

Torkild Søndergaard Birkmose, konsulent, Landscentret, Planteavl
Show Resume

Forsøg med handelsgødning.

Leif Knudsen, landskonsulent, Landscentret, Planteavl
Show Resume

T Session 2,2 Nyeste viden om rodudvikling!
Det er velkendt, at forudsætningen for et godt udbytte er en god rodvækst. En af årsagerne hertil er, at næringsstofudnyttelsen bliver bedre, og tabet til det omgivende miljø mindre. Undersøgelser ved DJF har vist, at mange afgrøder optager næringsstoffer under den dybde, hvor man normalt antager, at næringsstofferne er tabt til miljøet.

Mødeleder:
Jesper Waagepetersen, forskningschef, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum

Dyb rodvækst og kvælstofoptagelse ned til 2,5 meters dybde

Hanne Lakkenborg Kristensen, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Årslev
Show Resume

Afgrødefølge og rodvækst i et kornbaseret sædskifte.

Kristian Thorup-Kristensen, forskningsleder, Danmarks JordbrugsForskning, Årslev
Show Resume

Effekt af tekstur og struktur på roddybden.

Lars Juhl Munkholm, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum
Show Resume

Session 2,3 Køb og brug gødningen rigtigt - tjen 500 kr. pr. ha!
Det er vigtigt hele tiden at forbedre indtjeningen i markbruget. Ved anvendelsen af gødning kan økonomien forbedres ved at reducere omkostninger til indkøb af næringsstoffer og/eller udbringning, eller ved at forbedre næringsstofudnyttelsen og dermed udbyttet.

Mødeleder:
Leif Knudsen, landskonsulent, Landscentret, Planteavl

Hvordan indkøbes næringsstoffer billigst i handelsgødning, husdyrgødning eller biprodukter?

Erik Faurholt, souschef, Planteavl, LandboCentrum Show Resume

Hvordan forbedres udnyttelsen af næringsstoffer, og hvad er økonomien i konkrete tiltag?

Kirsten K. Rasmussen, planteavlskonsulent, Patriotisk Selskab Show Resume

10 gode bud på, hvordan man får kvælstofnormerne til at række.

Lars Stoumann Jensen, senio r forsker, KVL

Show Resume

Session 2,4 Forøg jordens frugtbarhed - få et større udbytte på lang sigt
For at få kvælstof nok til at øge udbyttet, er det nødvendigt at fokusere på jordens frugtbarhed og udnytte opbygning og nedbrydning af jordens organiske pulje til at forbedre afgrødernes kvælstofforsyning. Få gode råd om dette på denne session.

Mødeleder:
Leif Knudsen, landskonsulent, Landscentret, Planteavl

Hvilken jordbearbejdning sikrer den bedste kvælstofudnyttelse og den mindste kvælstofudvaskning?

Elly Møller Hansen, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum Show Resume

Hvordan skrues sædskifte, efterafgrøder og håndtering af afgrøderester sammen, så kvælstof udnyttes optimalt?

Lars Stoumann Jensen, senio r forsker, KVL Show Resume

T Session 2,5 Er afbrænding af husdyrgødning løsning på problemerne?
Der er flere forsøg på at reducere miljøproblemerne ved en teknologisk behandling af gyllen. Denne behandling giver en fiberrest, der er svær at udnytte. Nu åbnes der mulighed for afbrænding af denne fiberrest, men kan man også afbrænde rågyllen direkte?

Mødeleder:
Anne Marie Zinck, fuldmægtig miljøkonsulent, Dansk Landbrug

Miljø- og energimæssige gevinster ved afbrænding af fiberfraktionen eller den ubehandlede husdyrgødning.
Jørgen Eivind Olesen, forskningsprofessor, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum Show Resume
Drifts- og samfunds-økonomiske analyser vedrørende afbrænding af husdyrgødning
Johannes Christensen, forskningschef, Fødevareøkonomisk Institut Show Resume
Hvad er muligheden for at udnytte askens indhold af næringsstoffer til handelsgødning?

Jens Lund Pedersen, senior agronom, Kemira Growhow Show Resume

T Session 2,6 Hvordan reducerer vi lugtgenerne ved udbringning af gylle?
Hvert år modtager kommunerne mange klager fra borgerne over lugtgener som følge af udbringning af husdyrgødning. Det kan blive afgørende for landbrugets image at få reduceret disse lugtgener. Landscentret gennemfører et projekt for at anvise metoder til dette.

Mødeleder:
Ivar Ravn, chefkonsulent, Landscentret, Byggeri og Teknik

Hvorfor kan vi ikke lide lugten af gylle - hvad er det, der lugter?

Anders Peter Adamsen, biolog, LugtTek A/S Show Resume

Hvad viser lugtmålinger efter udspredning af husdyrgødning?

Arne Grønkjær, Konsulent, landscentret, Byggeri og Teknik Show Resume

Hvordan nedfælder vi gylle i vintersæd med et fornuftigt økonomisk resultat?

Torkild Søndergaard Birkmose, konsulent, Landscentret, Planteavl Show Resume

Session 2,7 Forsuring af gylle - hvordan virker det i marken?
Der er fortsat stor interesse for teknologiske muligheder for at løse problemer med den nuværende håndtering af husdyrgødning.
I praksis markedsføres kun få teknologier hertil. En af mulighederne er forsuring af gyllen, udviklet og afprøvet i Nordjylland. Resultaterne viser bl.a. en reduktion af ammoniakfordampning i stalden - men hvad med marken?

Mødeleder:
Finn Pedersen, gårdejer, Landsudvalget for Planteavl

Virkning af forsuret gylle i marken i praksis.

Jørgen Evald Jensen, chefkonsulent, LandboNord Show Resume

Hvordan påvirker forsuringen kvælstofvirkningen i marken?

Peter Sørensen, ceniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum Show Resume

Hvad betyder forsuringen for svovlomsætning og svovlvirkning i marken?

Jørgen Eriksen, ceniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum Show Resume

T Session 2,8 Fastsættelse af kvælstofbehov og kvælstofvirkning af husdyrgødning.
Landbruget er reguleret af kvælstofnormer. Dog er det fortsat interessant at kunne fastsætte kvælstofbehovet på den enkelte mark præcist, da der er mulighed for en omfordeling inden for ejendommen. Der gives et overblik over forskellige metoder, og hvor godt fastsættelsen af kvælstofbehov rammer.

Mødeleder:
Sven-Aage Steenholdt, gårdejer, Landsudvalget for Planteavl

Oversigt over metoder til fastsættelse af kvælstofbehovet på markniveau.

Hans Spelling Østergaard, cand. scient., Landscentret, Planteavl Show Resume

Fastsættelse af udnyttelsen af husdyrgødning for en given udbringning bl.a. ud fra NIR-analyser.

Peter Sørensen, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum Show Resume

Plantedirektoratets normer.

Leif Knudsen, landskonsulent, Landscentret, Planteavl Show Resume

Sidst bekræftet: 20-01-2006 Oprettet: 11-01-2006 Revideret: 11-01-2006

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18