Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-11-2010

Info-planter 

Oprettet: 01-11-2006

Plantekongres 2007

Tema Q - Miljø

Session Q1: Vandrammedirektivet - nu er det alvor?
Vandrammedirektivet lægger op til at sikre en "god økologisk tilstand" i vandløb, søer og hav. Hvad mon det betyder? Hvordan bærer landbruget sig ad med at leve op til direktivet? Hør, hvordan det går landmænd, som allerede er i gang med at tilpasse sig.

Nye fælles EU-målsætninger for vandkvalitet
(på engelsk).
Stephanie Croguennec, policy officer, Water Unit, European Commission
Show
(3,4 MB)
Resume:
Dansk
Engelsk
Hvad betyder de fælles EU-målsætninger for de danske mål?
Hans Roust Thysen, miljøchef, Landscentret Show Resume
Hvor langt kan man nå med frivillige virkemidler? Hans Jakob Fenger, gårdejer, Vejlskovgård
Show Resume
Hvad vil Vandrammedirektivet koste? Berit Hasler, seniorforsker, Danmarks Miljøundersøgelser
Show

T Session Q2: Ny miljøgodkendelsesordning for husdyrbrug
I forbindelse med kommunalreformen overgår VVM-behandlingen til kommunerne, og der er vedtaget en ny godkendelsesordning for husdyrbrug ned til 75 dyreenheder. Det får store konsekvenser for udvidelser på husdyrbrug, og beregningsmodellerne er i fokus!

Principper og administrationsgangen i den nye godkendelsesordning. Sune Impgaard Schou, kontorchef, Skov- og Naturstyrelsen
Show
Nye modeller til beregning af ammoniaktab. Sven G. Sommer, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning
Show Resume
Beregningsmodeller for kvælstofudvaskning. Finn P. Vinther, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning
Show Resume
Beregningsmodeller for fosfor. Hans Kjær, agronom, Skov- og Naturstyrelsen
Show

T Session Q3: Fosfortab - nyeste resultater fra ind- og udland
Reguleringsmetoder for fosfor har været meget diskuteret. Nye resultater fra udlandet og fra VMP III forskningsprogrammet kan sætte diskussionen i perspektiv. Desuden præsenteres eksempler på beregninger af P-indeks i konkrete oplande.

Svenske resultater med sammenhæng mellem landbrugspraksis og fosfortab.
Barbro Ulén, forsker, Sveriges Landbrugsuniversitet Show
(2,4 MB)
Resume
Risikovurdering af P-tab fra lavbundsjorde. Charlotte Kjærgaard, forsker, Danmarks JordbrugsForskning
Show Resume
Beregninger med P-indeks i konkrete oplande. Goswin Heckrath, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning
Show
(1,6 MB)
Resume

Session Q4: Hvor meget natur og miljø får vi for pengene?
Landmænd må ikke udvikle deres bedrifter, hvis det giver anledning til nedfald af få gram ekstra kvælstof over naturområder. Hvor meget natur får vi for denne restriktive lovgivning og administration? Sessionen vil fokusere på at kvantificere miljøeffekten.

Nuværende og fremtidig lovgivningspraksis for håndtering af ammoniakfordampning fra husdyrproduktion.
Hans Roust Thysen, miljøchef, Landscentret Show Resume
Den målbare effekt af at reducere kvælstofnedfaldet over naturområder. Hvad betyder et halvt kilo fra eller til?
Jesper Leth Bak, seniorforsker, Danmarks Miljøundersøgelser Show Resume
Hvor mange flere fisk får vi i fjordene, hvis vi reducerer kvælstoftabet med 1 kg pr. ha?
Flemming Gertz, maringeolog, Ringkøbing Amt Show Resume

Sidst bekræftet: 31-10-2008 Oprettet: 01-11-2006 Revideret: 01-11-2006

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18