Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 12-01-2021

  

Oprettet: 13-01-2020
Revideret: 17-01-2020

Sessionsoversigt Plantekongres 2020 med præsentationer

Årsmøde på Plantekongres 2020:

Formand Torben Hansen og sektordirektør Troels Tofts årsberetning

De to andre indlæg på Årsmødet offentliggøres ikke.

Klik på et sessionsnavn nedenfor, for at se sessionens præsentationer.

1. Nyt om gulrust i hvede

2. Mekanisk renholdelse af markfrø – sådan!

3. Vand til markvanding

4. Kalknings effekt på jorden og P-tab

5. Gødskning og kvælstofudvaskning i kløvergræs

6. Handel med økologiske afgrøder

7. Veje til et klimaneutralt landbrug-1

8. Danmarks største jordreform på vej

9. Nye svampemidler skal bruges med omtanke

10. Plantebeskyttelse i spinat

11. Behov for bedre afvanding?

12. Betydning af C.A. for kvælstofudnyttelse, jordfrugtbarhed og landmandens økonomi

13. Økonomisk og bæredygtig majsdyrkning

14. Nyt fra de økologiske landsforsøg

15. Veje til et klimaneutralt landbrug-2

16. Naturspørgsmål til og fra professoren

17. Afgrødeforsikringer – muligheder og dækning

18. Årsmøde i Frøsektionen – del 1

19. Vandløbstyper og grødeskæring

20. C-storage in soil require extra nutrients

21. Fremtidige værktøjer til beslutningsstøtte i grovfoderproduktionen

22. Få succes med økologisk vinterraps

23. Biochar til sikker kulstoflagring i jorden

24. Få flere fugle på din bedrift

25. Fosfortildeling til vintersæd om efteråret

26. Årsmøde i Frøsektionen – del 2

27. Vandløbs fosforfølsomhed og optimeret fosforstrategi

28. DEBAT af session 20: ”Kulstoflagring kræver gødning”

29. Miljø- og klimabelastning i forskellige grovfodersædskifter 

30. Få helt styr på rod-ukrudt og frøukrudt

31. Yes – mit arbejde giver mening

32. Fra ord til handling: Landmænd i front for naturen

33. Nye svampemidler skal bruges med omtanke

34. Plantebølgen ruller

35. Tilstande i fjorde og marine virkemidler

36. Danske dyrkningserfaringer ved overgang til C.A.

37. SMART Kontrol

38. Udfordringer ved generationsskifte

39. Udtagning af lavbundsjorde som klimavirkemiddel

40. Biodiversitet i et nyt årti

41. Ny sygdomsresistens i hvede

42. Perspektiver i EU’s landbrugspolitik 2021-27

43. Grundvand og boringsnære bestyttelsesområdernivådområder

44. Nye dæk mindsker strukturskader

45. Positionsbestemt kali og fosfor

46. Jordpriser og finansiering

47. Anvendelse af halm – nu og i fremtiden

48. Fra agerjord til natur

49. Nye resultater med gødskning af korn.

50. The development of oilseed rape from seed to harvest

51. Kvælstoftab i år 1900

52. Optimér anvendelsen af jorden

53. Præcis gylleudbringning

54. Økonomien i ukurante marker og naturindsatser

55. Kulstoflagring i landbrugsjord

56. Naturen i krat og skov

57. Sortsblandinger i kornafgrøder

58. Få styr på ukrudtet i rapsen

59. Fosfortab til kystvande i år 1900 

60. Plantefars og flyskam – er det en døgnflue?

61. Status på positionsbestemt kvælstofgødskning

62. Dashboard og eOverblik giver overblik over din produktions- og økonomistyring

63. Omsætning og effekt af fosfor

64. Pesticider og grundvand: en farlig cocktail?

65. Plant biologicals – biostimulanter

66. Nyttedyr og håndtering af sygdomme i raps

67. Vådområder og minivådområder

68. Omfang og betydning af erosion i Danmark

 69. Proteinindhold set fra satellit

70. Sådan afstemmer du maskinkapaciteten i marken

71. Etablering af efterafgrøder i forskellige egne

72. Pesticider – bliv klædt på til dialog

73. Rodvækst

74. Optimér kvælstofstrategien i raps

75. Nyt kvælstofvirkemiddelkatalog

76. Gå efter nye salgskanaler

77. Miljøeffekten af bedre management

78. Alternativer til udbringning af gylle med slæbeslanger

79. Eftervirkninger af bælgplanter og fast husdyrgødning

80. Rettidig sprøjtning skåner vandmiljøet

81. Nye teknikker giver afgrøder med øget udbytte

82. Den effektive rådgivers DNA

83. Marginaludvaskning og N-les5

84. Nytænkning i planteproduktionen

85. Tørkeindeks – når vand er vigtigere end næringsstoffer

86. Succes med maskinfællesskab – sådan!

87. Tilpasninger til målrettet regulering

88. Nye planteværnsmidler 

 

Til top

Nr. og sessionsnavn

Tema

Indlægstitler

Indlægsholdere

Præsentation

1. Nyt om gulrust i hvede

Korn og bælgsæd

Nyt om gulrust i hvede

Mogens Hovmøller, Professor, Aarhus Universitet

Show

DNA genotypning giver hurtigere varsling for nye rustracer

Annemarie Fejer Justesen, Seniorforsker, Aarhus Universitet

Show

2. Mekanisk renholdelse af markfrø – sådan!

Frøafgrøder 

Resultater af to års forsøg med mekanisk renholdelse i markfrø

Bo Melander, Lektor, Aarhus Universitet

Intet show

Dyrkning af frøgræs uden kemi

Robert Beck, Økologisk landmand, Als

Show

3. Vand til markvanding

 

Vanding og dræning 

Sådan forvalter vi vand til markvanding i Holstebro Kommune

Lise Kristensen, Geolog, Holstebro Kommune

Show

Erfaringer med opmagasinering af drænvand til markvanding på Brattingsborg

Kasper Hellemann Henricksen, Godsinspektør, Brattingsborg

Show

4. Kalknings effekt på jorden og P-tab

Jord, jordstruktur og C.A.

Svenske forsøg med kalkning: Betydning for etablering, næringsstofudnyttelse og udbytte

Jens Blomquist, Doctoral Scientist, SLU, Sverige  

Show

5. Gødskning og kvælstofudvaskning i kløvergræs

Grovfoder

Effekt af gylle og handelsgødning på udbytte og kløverandel i slætgræs

Torben S. Frandsen, Specialkonsulent, SEGES 

Show

Effekt af gylle og handelsgødning på kvælstoffiksering og -udvaskning

Jørgen Eriksen, Professor, Aarhus Universitet

Show

6. Handel med økologiske afgrøder

Økologi i marken

Prisdannelse på økologiske salgsafgrøder

John Jensen, Chefanalytiker, AgroMarkets

Show

Balancen mellem produktion og forbrug af økologisk korn

Steffen Blume, Økologichef, DLG

Show

7. Veje til et klimaneutralt landbrug-1

Klima

Landbrug & Fødevarers vision om klimaneutralitet

Niels Peter Nørring, Klimadirektør, Landbrug & Fødevarer

Show

Handlemuligheder lige nu og på lidt længere sigt i planteproduktionen

Jens Elbæk, Afdelingschef, SEGES  

Show

Udfordringens størrelse – kan det lade sig gøre?

Jørgen E. Olesen, Professor, Aarhus Universitet

Show

8. Danmarks største jordreform på vej

Kryds og tværs

Multifunktionel jordfordeling ved Glenstrup sø

Christian Frigaard Nielsen, Største jordbruger ved Glenstrup

Show

Mulighederne i multifunktionel jordfordeling

Thor Gunnar Kofoed, Viceformand, Landbrug & Fødevarer

Intet show

9. Nye svampemidler skal bruges med omtanke

Korn og bælgsæd

De nye midlers effekt og resistensrisiko  

Lise Nistrup Jørgensen, Seniorforsker, Aarhus Universitet

Show

Strategi for praktisk anvendelse af nye svampemidler

Ghita Cordsen Nielsen, Landskonsulent, SEGES

Show

10. Plantebeskyttelse i spinat

Til top

Frøafgrøder

Strategier til bekæmpelse af ukrudt og sygdomme i spinat

Peter Hartvig, Forsøgsleder, Aarhus Universitet

Show

Mekanisk renholdelse i spinat til frø

Barthold Feidenhans‘l, Landskonsulent, SEGES

Show

11. Behov for bedre afvanding?

Vanding og dræning

Det kan jordbunden fortælle om behovet for bedre afvanding

Casper Szilas, Ejer, GPS Agro

Show

Afvanding ved pumpning – økonomi og lovgivning

Preben Clausen, Dræningsmester, DAN Dræn

Show

12. Betydning af C.A. for kvælstofudnyttelse, jordfrugtbarhed og landmandens økonomi

Jord, jordstruktur og C.A.

Kvælstofudnyttelse i Conservation Agriculture – markforsøg

Tomke Susanne Wacker, Ph.d.-stipendiat, Københavns Universitet

Show

Driftsøkonomiske effekter af forskellig dyrkningspraksis 

Elisabeth Skadhauge, Økonomikonsulent, Agrovi

Show

13. Økonomisk og bæredygtig majsdyrkning

 

Grovfoder

Startgødning og dyrkningssystemer i majs

Martin Mikkelsen, Landskonsulent, SEGES

Show

Sådan skal gylle placeres til majs – de første erfaringer fra GylleMajs-projektet

Peter Sørensen, Seniorforsker, Aarhus Universitet

Show

14. Nyt fra de økologiske landsforsøg

Økologi i marken

Recirkulerede næringsstoffer til økologiske afgrøder

Casper Laursen, Konsulent, SEGES

Show

Undersåede efterafgrøder i konkurrencestærke afgrøder

Lars Egelund Olsen, Specialkonsulent, SEGES

Show

15. Veje til et klimaneutralt landbrug-2

Klima

Paneldebat efter session 7

Marie Trydeman Knudsen Seniorforsker, Aarhus Universitet samt Klimarådet

 

Michael Minter, Programleder, CONCITO

Niels Peter Nørring, Klimadirektør, Landbrug & Fødevarer

Jens Elbæk, Afdelingschef, SEGES

Jørgen E. Olesen. Professor, Aarhus Universitet

16. Naturspørgsmål til og fra professoren

Natur 

Få testet din viden om natur, få aflivet myter, og bliv klogere på, hvad der virker for naturen og hvorfor

Hans Henrik Bruun, Lektor, Københavns Universitet 

Show

17. Afgrødeforsikringer – muligheder og dækning

Korn og bælgsæd

Pilotprojekt med forsikring mod lejesæd

Marian Damsgaard Thorsted, Specialkonsulent, SEGES

Show

Afgrødeforsikringer mod voldsomme vejrhændelser

Preben Rasmussen, Landbrugschef, Topdanmark

Show

18. Årsmøde i Frøsektionen-1

Frøafgrøder

Formandens beretning

Troels Prior Larsen, Formand, Frøsektionen

Show

19. Vandløbstyper og grødeskæring

Vandmiljø   

Perspektiverne ved en ny typeinddeling af danske vandløb

Esben Astrup Kristensen, Teamleder, EnviDan og
Jane Rosenstand Laugesen, Projektleder, EnviDan


Show

Evidensbaseret og omkostningseffektiv grødeskæring i små danske vandløb

Jannik Seslef, Projektleder, Assens Kommune

Show

20. Increasing soil-C by increasing use of nitrogen

Til top

 

Jord, jordstruktur og C.A.

Increasing soil-C by increasing use of nitrogen  

Dr. John Kirkegaard, Chief Research Scientist, CSIRO Agriculture, Australien

Show

21. Fremtidige værktøjer til beslutningsstøtte i grovfoderproduktionen

Grovfoder

Udnyttelse af satellitdata til bestemmelse af kløverandelen i kløvergræs og tørstofindholdet i majs

Peter Fogh, Konsulent, SEGES

Show

Finsnitteren som et grovfoderlaboratorium

Niels Bastian Kristensen, Chefkonsulent, SEGES

Show

22. Få succes med økologisk vinterraps

Økologi i marken

Nyttedyr udbragt med droner

Christian Vanggaard, Farm Application Specialist, FaunaPhotonics

Intet show

Resultater fra 100 økologiske vinterrapsmarker

Sven Hermansen, Chefkonsulent, SEGES

Show

23. Biochar til sikker kulstoflagring i jorden

Klima

Pyrolyse – råvarer til pyrolyse og SkyClean-konceptet

Tobias Pape Thomsen, Adjunkt, Roskilde Universitet

Show

Biochar – potentialer og effekter på kulstoflagring og drivhusgasser

Sander Bruun, Lektor, Københavns Universitet

Intet show

24. Få flere fugle på din bedrift

 

Natur

Sammen om at hjælpe viben – konkrete anbefalinger til, hvad du kan gøre

Anne Erland Eskildsen, Specialkonsulent, SEGES  

Show

Fuglevenlig forvaltning af skov og eng

Anders Horsten, Biolog, Dansk Ornitologisk Forening

Show

25. Fosfortildeling til vintersæd om efteråret

Korn og bælgsæd

Erfaringer fra mere end 50 landsforsøg med efterårsgødskning af vintersæd

Camilla Lemming, Specialkonsulent, SEGES

Show

Efterårsgødskning i relation til fosforlofter, og muligheder for tilpasning

Kristian Furdal Nielsen, Landskonsulent, SEGES

Show

26. Årsmøde i Frøsektionen – del 2

Frøafgrøder

Politiske mål, som frøavleren skal nå

Troels Prior Larsen, Formand, Frøsektionen

Show

Droner, data og digitalisering i frøavlen

René Gislum, Lektor, Aarhus Universitet

Show

27. Vandløbs fosforfølsomhed og optimeret fosforstrategi

Vandmiljø

Vandløbs fosforfølsomhed baseret på undersøgelse af algebelægninger i vandløb

Annette Baattrup-Pedersen, Seniorforsker, Aarhus Universitet

Show

”Value for money” – ny fosforvirkemiddel strategi

Charlotte Kjærgaard, chefforsker, SEGES

Show

28. DEBAT af session 20: ”Increasing soil-C by increasing use of nitrogen”

Jord, jordstruktur og C.A.

Can we increase N-fertilization in order to increase C-storage in Denmark?

Jim Rasmussen, Seniorforsker, Aarhus Universitet

Intet show

Show
Show
Show

Debat med:John Kirkegaard, CSIRO Agriculture,
Jørgen Evald, Bæredygtigt Landbrug,
Jim Rasmussen, Seniorforsker, Aarhus Universitet,
Leif Knudsen, SEGES og
Kristoffer Piil, SEGES

29. Miljø- og klimabelastning i forskellige grovfodersædskifter

Grovfoder

Miljø- og klimabelastning for forskellige grovfodersædskifter i marken

Cecilie Skov Nielsen, Specialkonsulent, SEGES

Show

Påvirkninger af forskellige grovfoderrationer for den samlede klimabelastning

Ole Aaes, Landskonsulent, SEGES

Show

30. Få helt styr på rod-ukrudt og frøukrudt

Til top

Økologi i marken 

Radrenseres effekt på rodukrudt

Bo Melander, Lektor, Aarhus Universitet

Intet show

Flere muligheder med digital ukrudtsgenkendelse

Rasmus Nyholm Jørgensen, Seniorforsker, Aarhus Universitet

 

31. Yes – mit arbejde giver mening

Kryds og tværs

Yes – mit arbejde giver mening

Helen Eriksen, Erhvervspsykolog, Aarhus 

Intet show

32. Fra ord til handling: Landmænd i front for naturen

Natur

Små tiltag til gavn for bedriftens natur

Christian Madsen, Landmand, Aalborg

Show

Ny forretningsvej via naturpleje

Rasmus Skau, Landmand, Haderslev

Show

Fra agerjord til klokkeensian og blåfugle

Inger Marie Kirketerp Scavenius, Projektleder, Klintholm Gods

Show

33. Nye svampemidler skal bruges med omtanke

Korn og bælgsæd

De nye midlers effekt og resistensrisiko  

Lise Nistrup Jørgensen, Seniorforsker, Aarhus Universitet

Show

Strategi for praktisk anvendelse af nye svampemidler

Ghita Cordsen Nielsen, Landskonsulent, SEGES

Show

34. Plantebølgen ruller

 

Kryds og tværs

Det fortæller analyserne om plantebaseret kost

Lars Aarup, Analysechef, Coop Danmark

Show

Hvad spiser fremtidens forbrugere?

Søren Ejlersen, Medstifter af Aarstiderne samt Haver til Maver

Show

35. Tilstande i fjorde og marine virkemidler

Vandmiljø

Udvikling i miljøtilstand i tre danske fjorde

Flemming Gertz, Chefkonsulent, SEGES

Show

Marine virkemidler: status for ålegræsudplantning og sandcapping

Troels Lange, Ph.d.studerende, Syddansk Universitet

Show

36. Danske dyrkningserfaringer ved overgang til C.A.

Jord, jordstruktur og C.A.

Erfaringer med CA på min bedrift med bl.a. frøgræs i sædskiftet

Rasmus Bønløkke, Landmand, Djursland

Show

Temperaturmåling på 14 danske C.A.-landmænd

Annette Vibeke Vestergaard, Landskonsulent, SEGES

Show

37. “SMART control”

Digitalt jordbrug – præcisions-jordbrug

Kontrol af landbrugsaktivitet fra satellit – nu og i fremtiden

Peter Ritzau Eigaard, Enhedschef, Landbrugsstyrelsen

Show

Kontrol af efterafgrøder og deres effektivitet via satellit – det må kunne gøres enklere…

Nanna Hellum Kristensen, Specialkonsulent, SEGES

Show

38. Udfordringer ved generationsskifte

Planteavls-økonomi

Skattemæssige overvejelser ved et generationsskifte

Jane Karlskov Bille, Senior Tax Manager, SEGES

Samlet show

Forskellige modeller for et generationsskifte

Morten Haahr Jensen, Specialkonsulent, SEGES

se op

39. Udtagning af lavbundsjorde som klimavirkemiddel

Klima

Udfordringer og barrierer for realisering af lavbundsprojekter

Stinna Susgaard Filsø, Projektkonsulent, SEGES

Show

Veje frem – mulige afværgeforanstaltninger mod fosfortab

Charlotte Kjærgaard, Chefforsker, SEGES

Show

40. Biodiversitet i et nyt årti

Til top

Natur

Mål for biodiversitet – fokus på de synlige indikatorer  

Camilla Fløjgaard, Forsker, Aarhus Universitet

Intet show


41. Ny sygdomsresistens i hvede

Korn og bælgsæd

Status for udvikling af mlo-baseret genetisk resistens i hvede overfor meldug

Per L. Gregersen, Seniorforsker, Aarhus Universitet

Show

MULTIRES – hvedesorter med resistens mod flere svampesygdomme

Jeppe Raitan Andersen, Leder af hvedeforædling, Nordic Seed A/S

Show

42. Perspektiver i EU’s landbrugspolitik 2021-27

 

Kryds og tværs 

Indhold og betydning for dansk landbrug

Niels Lindberg Madsen, EU-politisk chef, Landbrug & Fødevarer

Show

Fremtiden for dansk planteproduktion, Bag om debatten i EU

Asger Christensen, landmand, medlem af Europa-Parlamentet

Intet show

43. Grundvand og boringsnære beskyttelsesområder

Vandmiljø

Tanker om erstatning og samarbejde mellem vandforsyning, kommune og landmand

Brian H. Jacobsen, Lektor, Københavns Universitet

Show

Mit syn på fremgangsmåden ved beskyttelsen

Jesper Arnth Jensen landmand, Vittarpgård

Show

44. Nye dæk mindsker strukturskader

Jord, jordstruktur og C.A.

Nye dæk mindsker risikoen for strukturskader

Loraine ten Damme, Ph.d.-studerende, Aarhus Universitet

Show

Sådan kan vi minimere jordbelastningen fra vores store markmaskiner – nu og her

Henning Sjørslev Lyngvig, Landskonsulent, SEGES

Show

45. Positionsbestemt kali og fosfor

Digitalt jordbrug – præcisions-jordbrug

Nye muligheder for graduering af kali og fosfor til korn og kartofler ud fra jordprøver

Leif Knudsen, Chefkonsulent, SEGES

Show

Optisk scannede jordprøver kan give ekstra oplysninger om jorden 

Lea Staal, Konsulent, SEGES

Show

46. Jordpriser og finansiering

Planteavls-økonomi

Sådan fastsættes prisen på jord

Mogens Olesen Damm, Salg & Vurdering, Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen

Show

Nye former for kapitalfremskaffelse for planteavlsbrug

Kenneth Kjeldgaard, Specialkonsulent, SEGES

Show

47. Anvendelse af halm – nu og i fremtiden

Klima

Nuværende halmanvendelse og halmpotentiale til energiproduktion og andre formål

Lars Villadsgaard Toft, Bioøkonomichef, SEGES

Show

Potentiale og fordele ved halm til biogas

Henrik Wenzel, Professor, Syddansk Universitet

Show

48. Fra agerjord til natur

Natur

Ny natur – sådan gør du!

Andrea Oddershede, Specialkonsulent, SEGES

Show

Fra tanke til handling: Vejen fra landbrugsjord til ny natur

Peter Hindbo, Landmand, Jordrup

Show

49. Nye resultater med gødskning af korn

Korn og bælgsæd

Nye resultater af landsforsøg med husdyrgødning

Martin Nørregaard Hansen, Landskonsulent, SEGES

Show

Nye resultater af landsforsøg med handelsgødning

Kristian Furdal Nielsen, Landskonsulent, SEGES

Show

50. The development of oilseed rape from seed to harvest

Til top

Raps

Winter oilseed rape – the critical growth stages, and how we may influence them during growth

Sarah Kendall, Dr. Senior Research Scientist, ADAS, UK

Show

51. Kvælstoftab i år 1900

Vandmiljø

Landbrugets tab af kvælstof fra marker år 1900

Jørgen Eriksen, Professor, Aarhus Universitet

Show

Samlet opgørelse af N-udledningen til kystvande år 1900 – beregnet med DK-modellen

Anker Lajer Højberg, Seniorforsker, GEUS

Show

52. Optimér anvendelsen af jorden

Jord, jordstruktur og C.A.

Sundt sædskifte giver sund jord og meget mere

Tommy Dalgaard, Professor, Aarhus Universitet

Show

Optimér jorden på langt sigt med Soil Navigator

Christian Bugge Henriksen, Lektor, Københavns Universitet

Intet show

53. Præcis gylleudbringning

Digitalt jordbrug – præcisions-jordbrug

Nye tekniske muligheder for mere nøjagtig udbringning af husdyrgødning. Hvad kan man i dag, hvad kan man i morgen og hvor nøjagtigt er det?

Tavs Nyord, Seniorrådgiver, Aarhus Universitet

Show

Sådan anvendes de nye muligheder for mere nøjagtig gylleudbringning, og så meget kan du tjene på det

Jens Elbæk, afdelingschef, SEGES

Show

54. Økonomien i ukurante marker og naturindsatser

Planteavls-økonomi   

Økonomi ved udtagning af kiler og striber samt fra marker med skæve vinkler

Michael Højholdt, Landskonsulent, SEGES

Show

Vores erfaringer med optimering af dyrkningsarealet til markarbejdet

Martin Mogensen, Landmand, Gedved

Show

Praktiske erfaringer med udtagning af kiler i marken til gavn for bundlinjen og naturen

Jacob Nørgaard Larsen, Vildtforvalter, Julianelyst Gods

Show

55. Kulstoflagring i landbrugsjord

Klima 

Udviklingen i jordens kulstofindhold i Kvadratnettet

Lars Elsgaard, Lektor, Aarhus Universitet

Show

Landmænds opfattelser af kulstoflagring i jord

Jørgen E. Olesen, Professor, Aarhus Universitet

Show

56. Naturen i krat og skov

Natur

Naturværdier i skov og krat

Thor Hjarsen, Seniorbiolog, WWF Verdensnaturfonden

Show

Så nemt kan du fremme biodiversiteten i hegn, remise, skov og krat

Kristian Graubæk, Skovløber, Naturstyrelsen

Show

57. Sortsblandinger i kornafgrøder

Korn og bælgsæd

Forlæng levetiden for sorter og fungicider med sortsblandinger

Rose Kristoffersen, Ph.d.-studerende, Aarhus Universitet

Show

Sortsblandinger i praksis

Marian Damsgaard Thorsted, Specialkonsulent, SEGES

Show

58. Få styr på ukrudtet i rapsen

Raps

Få styr på ukrudtet i rapsen i forskellige dyrkningssystemer

Susanne Frydendal Nielsen, Planterådgiver, SAGRO

Show

Bekæmpelse af ukrudt i vinterraps er vigtig for hele sædskiftet

Carsten Fabricius, Afdelingsleder, SEGES

Show

59. Fosfortab til kystvande i år 1900

Vandmiljø

Punktbelastninger med fosfor år 1900

Martin Rygaard, Lektor, DTU Miljø

Intet show

Samlet opgørelse af fosforudledningen år 1900

Hans Estrup Andersen, Seniorforsker, Aarhus Universitet

Intet show

60. Plantefars og flyskam – er det en døgnflue?

Til top

Kryds og tværs

Plantefars og flyskam – er det en døgnflue?

Rulle Grabow, Kriserådgiver og kommentator, Grabow Kommunikation

Show

61. Status på positionsbestemt kvælstofgødskning

Digitalt jordbrug – præcisions-jordbrug

Sådan gør man! Optimering af kvælstoffordeling på basis af den seneste viden

Torkild Birkmose, Landskonsulent, SEGES

Show

Mine praktiske erfaringer med omfordeling af kvælstof

Rasmus Erik Eriksen, Landmand, Kalundborg

Show

62. Dashboard og eOverblik giver overblik over din produktions- og økonomistyring

Planteavls-økonomi

Dashboard og eOverblik har åbnet op for et hurtigt og tidstro overblik over bedriftens produktion og økonomi

Morten Langgaard, Product Portfolio Manager, SEGES

Samme show


Sådan har Dashboard og eOverblik givet mig et bedre overblik over min bedrifts produktion og økonomi

Thor Gunnar Kofoed, Viceformand, Landbrug & Fødevarer

Se op

63. Omsætning og effekt af fosfor

Sædskifte og efterafgrøder

Efterafgrøders fosforoptagelse og frigivelse til hovedafgrøden

Julie Therese Christensen, Ph.d.-studerende, Aarhus Universitet

Intet show

Mobilisering af jordens fosfor ved hjælp af efterafgrøder

Veronika Hansen, Postdoc, Københavns Universitet

Intet show

64. Pesticider og grundvand: en farlig cocktail?

Planteværns-midler

Regulering og risikovurdering af pesticider i grundvand

Nina Cedergreen, Professor, Københavns Universitet

Show

Det gør vi fremadrettet ved fund af pesticider i grundvandet

Lea F. Hansen, Kontorchef, Miljøstyrelsen og
Maria Sommer Holtze, Kontorchef, Miljø- og Fødevareministeriet

Show

65. Plant biologicals – biostimulanter

Agrobiologi

Plantemikrobiomer påvirker plantevæksten

Mogens Nicolaisen, Professor, Aarhus Universitet

Show

Interaktion mellem planter og insektpatogene svampe

Nicolai Vitt Meyling, Lektor, Københavns Universitet

Show

66. Nyttedyr og håndtering af sygdomme i raps

Raps

Sikker skadedyrsbekæmpelse i vinterraps

Ghita Cordsen Nielsen, Landskonsulent, SEGES

Show

Sikker svampebekæmpelse i vinterraps

Ghita Cordsen Nielsen, Landskonsulent, SEGES

Show

67. Vådområder og minivådområder

Vandmiljø

Status for den kollektive kvælstofindsats

Bettina Helle Jensen, kontorchef, Miljøstyrelsen og
Mette Hyldebrandt-Larsen, Landbrugsstyrelsen

Show

Sådan har jeg oplevet det på bedriften

Peter Hindbo, Landmand, Jordrup

Show

68. Omfang og betydning af erosion i Danmark

Jord, jordstruktur og C.A.

Kortlægning af vanderosion i Danmark og hvad kan det bruges til

Goswin Heckrath, Lektor, Aarhus Universitet

Show

Minimering af erosion i praksis

Hans Henrik Petersen, rådgiver og projektchef, FRDK

Show

69. Proteinindhold set fra satellit

Digitalt jordbrug – præcisions-jordbrug

Variation i proteinindholdet set fra satellit – se den i CropSat

Thomas Börjesson, Projektleder, Agrovast, Sverige

Show

Brug proteinprocenten til at vurdere kvælstofgødskningen

Rita Hørfarter, Specialkonsulent, SEGES

Show

70. Sådan afstemmer du maskinkapaciteten i marken

Til top

Planteavls-økonomi

Afstem din maskinkapacitet med arbejdsopgaverne i marken

Kurt S. Mortensen, Teknik- og energirådgiver, Byggeri & Teknik I/S

Show

Mine erfaringer med ledelse og afstemning af kapacitet og behov

Preben Lauridsen, Økologisk landmand

Show

71. Etablering af efterafgrøder i forskellige egne

Sædskifte og efterafgrøder

Erfaringer med efterafgrøder fra nord

Bent Jensen, Planteavlskonsulent,AgriNord

Show

Erfaringer med efterafgrøder fra syd

Kristian Bang Davidsen, Planteavlskonsulent, VKST

Show

Erfaringer med efterafgrøder fra vest

Niels Holmgaard, Planterådgiver, SAGRO

Show

72. Pesticider – bliv klædt på til dialog

Planteværns-midler

”Pesticider – bliv klædt på til dialog” med inddragelse af publikum

Niels Bjerre, Agricultural Affairs Management, Bayer og Tanja Andersen, Direktør, Dansk Planteværn

Show

73. Rodvækst

Agrobiologi  Til top

Sammenhæng mellem rodvækst og udbytte i vinterhvedesorter

Kristian Thorup-Kristensen, Professor, Københavns Universitet

Show

Optagelse af vand og næringsstoffer i Kernza fra mere end tre meters dybde

Dorte Bodin Dresbøll, Lektor, Københavns Universitet

Show

74. Optimér kvælstofstrategien i raps

Raps

Sådan justeres kvælstofstrategien i raps

Karen Linddal Pedersen, Chefkonsulent, Patriotisk Selskab

Show

Sådan gradueres kvælstofgødskningen i vinterraps ud fra NDVI eller andre målinger i marken

Torkild Birkmose, Landskonsulent, SEGES

Show

75. Nyt kvælstofvirkemiddelkat-alog

Vandmiljø

Seneste nyt om kvælstofvirkemidler på dyrkningsfladen med specielt fokus på virkemidler i relation til husdyrgødning

Peter Sørensen, Seniorforsker, Aarhus Universitet

Show

Seneste nyt om kvælstofvirkemidler uden for dyrkningsfladen

Brian Kronvang, Forskningsprofessor, Aarhus Universitet

Show

76. Sådan øger vi værdien

 

Højværdi-afgrøder

Mad med stamtavle er den nye sort

Chris Kjeldsen, Aarhus Universitet

Show

Værdi gennem diversitet og bæredygtighed

Kristian Lundgaard-Karlshøj, Gårdejer, Ausumgaard

Intet show

77. Miljøeffekten af bedre management

Digitalt jordbrug – præcisions-jordbrug

Evaluering af plantedække inden gødningsudbringning som et virkemiddel

Merete E. Styczen, Professor, Københavns Universitet

Show

Betydning af overlap ved gødningsudbringning for udvaskningen

René Gislum, Lektor, Aarhus Universitet

Show

78. Alternativer til udbringning af gylle med slæbeslanger

Markteknik og jord-bearbejdning

Effekter på ammoniak- og lugtemission ved alternativer til slæbeslangeudbringning af gylle

Johanna Maria Pedersen, Ph.d.-studerende, Aarhus Universitet

Show

Korrekt gylleudbringning med slæbeslanger og alternative udbringningsmetoder

Søren Mejlstrup Jensen, Udviklingschef, Samson Agro

Show

79. Eftervirkninger af bælgplanter og fast husdyrgødning

Sædskifte og efterafgrøder

Eftervirkning og udvaskningsrisiko ved efterafgrøder med og uden bælgplanter

Nanna Hellum Kristensen, Specialkonsulent, SEGES

Show

Fast husdyrgødning og efterafgrøder i sædskiftet – eftervirkning og udvaskning

Betina Nørgaard Pedersen, Ph.d.-studerende, Aarhus Universitet

Show

80. Rettidig sprøjtning skåner vandmiljøet

Til top

Planteværns-midler

Effekten af vejr og jordforhold på pesticidudvaskningen

Maja Holbak, Ph.d.-studerende, Københavns Universitet

Show

Vælg det optimale sprøjtetidspunkt

Jeanne Vuaille, Ph.d.-studerende, Københavns Universitet

Show

81. Nye teknikker giver afgrøder med øget udbytte

Agrobiologi

Ny forædlingsteknik giver afgrøder optimal vækst og udbytte

Henrik Brinch-Pedersen, Professor, Aarhus Universitet

Intet show

Increased yield using the sunlight more efficient

Mathias Pribil, Lektor, Københavns Universitet

Show

82. Den effektive rådgivers DNA

Kryds og tværs

Den effektive rådgivers DNA

Helle Petersen, Kommunikationsforsker og -rådgiver

Show

83. Marginaludvaskning og N-les5

Vandmiljø

Ændringer i udvaskningsmodellen N-Les5 i forhold til den tidligere anvendte model

Christen Duus Børgesen, Seniorforsker, Aarhus Universitet

Show

N-les5 sammenlignet med den målte udvaskning i LOOP-oplandene, og hvordan udviklingen har været

Gitte Blicher-Mathiesen, Seniorrådgiver, Aarhus Universitet

Show

84. Nytænkning i planteproduktionen

Højværdi-afgrøder

Hamp i stor skala – sådan har vi båret os ad

Anne Sophie Gamborg, Godsejer, Møllerup Gods

Show

Sådan vil vi gøre dansk quinoa konkurrencedygtig

Lars Hvidtfeldt Formand, Avlerforeningen for quinoa

Show

85. Tørkeindeks – når vand er vigtigere end næringsstoffer

Digitalt jordbrug – præcisions-jordbrug

Forbedret kortlægning af jordtype og rodzonekapacitet

Mogens Humlekrog Greve, Sektionsleder, Aarhus Universitet

Show

Tørkeindeks baseret på satellitdata fra 2018 – baggrund og anvendelsesmuligheder

Leif Knudsen, Chefkonsulent, SEGES

Show

86. Succes med maskinfællesskab – sådan!

Markteknik og jord-bearbejdning

Maskinfællesskaber – her giver det god mening

Søren Geert-Jørgensen, Maskinkonsulent, VKST

Show

Maskinfællesskab – sådan gør vi!

Ole Larsen, Gårdejer, Skanderborg

Show

87. Tilpasninger til målrettet regulering

Sædskifte og efterafgrøder

Muligheder for økonomisk tilpasning

Søren Kolind Hvid, Landskonsulent, SEGES

Show

Praktisk tilpasning til flere efterafgrøder

Hanne Pontoppidan, Planteavlskonsulent, Centrovice

Show

88. Nye planteværnsmidler

Til top

Planteværns-midler 

Lumiposa – erfaringer og forsøgsresultater med nyt insektbejdsemiddel til vinterraps

Rolf Snekkerup, Category Marketing Manager, Corteva

Show

Balaya(R) – innovativt svampemiddel til korn baseret på det nye aktivstof Revysol(R)

Jakob Skodborg Jensen, Agronomy manager, BASF

Show

Cossack Star – nyt ukrudtsmiddel med bredere effekt mod græsukrudt.

Søren Lykkegaard Hansen, Business Support Manager, Bayer

Show

 

Sidst bekræftet: 17-01-2020 Oprettet: 13-01-2020 Revideret: 17-01-2020