Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-01-2006

Planteavl 

Oprettet: 23-10-2003

Shows og sammendrag fra planteproduktion 2004

Tema 3 - Planteværn
Se sammendrag i pdf og shows i PowerPoint. De enkelte shows og dias må kun anvendes i en ikke-redigeret form og med fuld kildeangivelse.

Session 3,1 IT-værktøjer til planteværn
Hvilke nye værktøjer har vi til rådighed for at kunne optimere bekæmpelsen af skadegørere i vore afgrøder? Kan værktøjerne også være til nytte for landmænd - f.eks. til beregning af effekten af min egen tankblanding? Hvordan kan man bedst udnytte den utrolige informationsmængde, der er til rådighed for konsulenter og landmænd på internettet.

Planteværn Online - ukrudt Per Rydahl, Akademisk medarbejder, DJF Show Sammendrag
Planteværn Online - sygdomme/skadedyr Leif Hagelskær, Konsulent, Patriotisk Selskab Show Sammendrag
Hvordan udnytter landmand og konsulent bedst de nye IT-muligheder? Finn Olsen, konsulent, Sønderjysk Landboforening Show Sammendrag

Session 3,2 Svampesygdomme i korn
Viser årets forsøg med svampemidler i korn, at der skal ændres i de anvendte strategier eller er der muligheder i nye kombinationer af midlerne? Hvedebladplet, Ramularia og Fusarium er alle tre "nye" sygdomme med meget fokus. Hvor udbredte er de, hvor findes de, hvad betyder de, og hvordan kan de forebygges eller bekæmpes? Sygdomsresistens i sorterne og virulens i svampe er en uafgjort kamp, der fortsætter år efter år. Hvad er status nu, og er der muligheder for en bedre udnyttelse af sorternes resistens?

Nye svampesygdomme i korn. Hvedebladplet, bekæmpelsesstrategier, dyrkningsforanstaltninger over for DTR Lise Nistrup Jørgensen, Seniorforsker, DJF Show Sammendrag
Resistens mod pladpletsvampe i byg Hans Pinnschmidt, Seniorforsker, DJF Show Sammendrag
Fusariose - sortsmodtagelighed, effekt af svampebekæmpelse Lise Nistrup Jørgensen, Seniorforsker, DJF Show Sammendrag
Den danske virulensovervågning af meldug og rust - hvad har vi lært? Mogens Hovmøller, Seniorforsker, DJF Show Sammendrag

Session 3,3 Hvordan bruger jeg pesticiderne optimalt?
Præsentation af årets afprøvninger af plantebeskyttelsesmidler og bekæmpelsesstrategier indenfor ukrudts- og svampebekæmpelse. Hvad lærte vi af nyt i 2003 og hvordan kan det anvendes i praksis?

Ukrudt - sidste nyt fra Landsforsøgene Poul Henning Petersen, Landskonsulent, Landscentret Show Sammendrag
Ukrudt - sidste nyt fra DJF Solvejg K. Mathiassen, Seniorforsker, DJF Show Sammendrag
Svampebekæmpelse - sidste nyt fra Landsforsøgene Ghita C. Nielsen, Landskonsulent, Landscentret Show Sammendrag

Session 3,41 Ny Pesticidplan - hvorfor?
Er det muligt for landbruget at reducere pesticidforbruget yderligere? Hvad bliver de økonomiske konsekvenser af en yderligere stramning? Kan der regnes økonomi på pesticideffekten i forhold til belastning af naturen? Der er lejlighed til at diskutere mål og midler i den nye pesticidplan. Indledere giver hver et oplæg på 10-15 minutter.

Regeringens mål med pesticidpolitikken Søren Bukh Svenningsen, Kontorchef, Miljøstyrelsen
Kan landbruget reducere pesticidforbruget yderligere? Carl Åge Pedersen, Chefkonsulent, Landscentret Show Sammendrag
Plantebeskyttelse og økonomi i planteproduktionen Jens Erik Ørum, Seniorforsker, Fødevareøkonomisk Institut Show Artikel
Problemer ved værdisætning af pesticidanvendelsens natureffekter Pernille Kaltoft, Seniorforsker, DMU Show Sammendrag

Session 3,42 Pesticider i overfladevand kan undgås!
Hvordan kan belastning af overfladevand med pesticider effektivt undgås? Der sættes fokus på punktkilder, målrettet rådgivning, sprøjteteknik, afdrift, biobede m.m. med henblik på forbedring af praksis på landbrugsejendomme. Hvor er det optimalt at fylde marksprøjten, og hvad gør man af skyllevand fra marksprøjten?

Sådan blev pesticidindholdet i overfladevand reduceret i Skåne Jenny Kreuger, Ph.D., SLU Show
Sprøjteteknik er afgørende for effekt og afdriftens størrelse Peter Kryger Jensen, Seniorforsker, DJF Show
I praksis kan håndtering af pesticider forbedres på de fleste ejendomme Henriette Hossy, Konsulent, Sjællandske Familielandbrug. Show Sammendrag

Session 3,51 Pesticidanvendelse og risiko for grundvandsforurening
Hvordan står det til med vores grundvand i relation til pesticidanvendelsen? Vi gør status og ser på de rapporterede forekomster af pesticider som glyphosat i grundvand. Hvad sker der lige nu omkring glyphosat og revurdering? Hvilke muligheder ligger der i at udpege arealer med særlig risiko for pesticidudvaskning?

Status for overvågning af grundvand Walter Brüsch, Seniorrådgiver, GEUS Show Sammendrag
Industriens syn på de varslede glyphosatrestriktioner Aksel Jørgensen, Monsanto Crop Sciences Denmark A/S
Henrik G. Schlosser, Cheminova A/S
Karl-Henrik Vestergaard, Syngenta Crop Protection A/S
Show
Status - Varslingsprojektet Preben Olsen, Agronom, DJF Show Sammendrag
Mulighed for at udpege arealer med særlig risiko for pesticidudvaskning Ole Hørbye Jacobsen, Forskningsleder, DJF Show

Session 3,52 Vaske- og fyldepladser til marksprøjten
Hvordan indretter vi fylde- og vaskepladsen, så lovgivningen er opfyldt, og det i praksis kan fungere optimalt? Er biobede en praktisk mulighed og hvad siger økonomien ved anlæggelse og drift? Kan sprøjteteknikken forbedres yderligere, så udnyttelsen af pesticiderne forbedres? Marksprøjtningen er afsluttet - hvad gør du så med sprøjten?

Krav til vaskepladser Poul Henning Petersen, Landskonsulent, Landscentret Show Sammendrag
Biobed - er det en praktisk mulighed? Niels Henrik Spliid, Seniorforsker, DJF Show Sammendrag
Hvor meget af pesticiderne bliver tilbage på sprøjten? Peter Kryger Jensen, Seniorforsker, DJF Show Sammendrag
Fortynding af restsprøjtevæske og udstyr til rengøring af marksprøjter Christian Holst, Hardi International Show
(3,7 mb)
Sammendrag

Session 3,61 Nye ukrudtsmidler
Gennemgang af de nyeste ukrudtsmidler, som lige er kommet eller er på vej til danske landmænd. Hvad kan de og hvordan anvendes de optimalt? Blandt andet vil to nye majsmidler betyde væsentlige ændringer i ukrudtsbekæmpelsen i majs.

Atlantis - ganske enkelt stærk Niels Bjerre, Bayer CropScience Danmark Show Sammendrag
MaisTer - det mest bredspektrede majsherbicid - nogensinde Oluf Juhl, Bayer CropScience Danmark Show Sammendrag
Grasp - et nyt middel mod rajgræs, flyvehavre og andre ukrudtsarter i korn Henning Jensen, Syngenta Show
Calaris - et nyt bredspektret ukrudtsmiddel til majs Kristian Witt, Syngenta Show
To nye BASF graminicider I Danmark Ann-Kristin Nilsson, BASF A/S Show Sammendrag

Session 3,62 Pesticiders påvirkning af flora og fauna
Landbrugets anvendelse af pesticider har både medierne og politikernes bevågenhed. Hvilken indflydelse har pesticiderne på flora og fauna? Kan der påvises kvantitative eller kvalitative forbedringer i naturen som følge af en reduceret pesticidanvendelse på kort såvel som langt sigt?

Påvirker "behandlingshyppigheden" naturen? Niels Elmegaard, Akademisk medarbejder, DMU Sammendrag
Betydningen af reduceret pesticidanvendelse på fødekæder på markniveau Jørgen Axelsen, Seniorforsker, DMU Show Sammendrag
Effekter ved ophør af pesticidsprøjtninger - en ALMaSS-modelsimulering Peter Odderskær, Seniorbiolog, DMU Show
Flora og insekter i hegn på økologiske og konventionelle bedrifter Marianne Bruus Pedersen, Seniorforsker, DMU Show Sammendrag

Session 3,71 Nye midler mod svampe og skadedyr
Gennemgang af de nyeste plantebeskyttelsesmidler mod svampe- og skadedyr, som lige er kommet eller er på vej til danske landmænd. Hvad kan de og hvordan anvendes de optimalt? Specielt på kartoffelområdet er der en del nye midler på vej.

Ranman til bekæmpelse af kartoffelskimmel Jørn Engvang, Nordisk Alkali Show Sammendrag
Fenamidone - et nyt aktivstof til svampebekæmpelse i kartofler og grønsager? Oluf Juhl, Bayer CropScience Danmark Show Sammendrag
Monceren Extra - klarer både rodfiltsvamp og insekter i kartofler Ivan Kloster, Bayer CropScience Danmark Show Sammendrag
Proline - erfaringer fra afprøvningerne i 2003 Klaus Heltbech, Bayer CropScience Danmark Show Sammendrag
Cruiser - et insektbejdsemiddel Hans Rasmussen, Syngenta Show

Session 3,72 Pesticidresistens - et stigende problem
De seneste år har vist et stigende antal tilfælde med pesticidresistens indenfor ukrudts-, svampe- og insektmidler. Hvordan undgår vi en fremtid med udbredt pesticidresistens? Vi gør status på problemets omfang og perspektiverne i resistensudviklingen. Hvordan kan vi bedst sætte ind med rådgivning og forebyggende indsats?

Herbicidresistens - status Per Kudsk, Seniorforsker, DJF Show Sammendrag
Fungicidresistens - status Lise Nistrup Jørgensen, Seniorforsker, DJF Show Sammendrag
Insekticidresistens - status Lars Monrad Hansen, Seniorforsker, DJF Show Sammendrag
Rådgivning og forebyggende indsats - herunder mærkning af midler Jens Erik Jensen, Specialkonsulent, Landscentret Show Sammendrag

Session 3,81 Nye midler mod svampe m.m.
Gennemgang af de nyeste plantebeskyttelsesmidler mod svampe- og skadedyr, som lige er kommet eller er på vej til danske landmænd. Hvad kan de, og hvordan anvendes de optimalt? Resistensudvikling - en udfordring for forskere indenfor plantebeskyttelse.

Epoxiconazol - basis i moderne kornfungicider Stefan Ellinger, BASF A/S Show
Boscalid - et aktivstof med bredt virkningsspektrum i korn, raps og specialafgrøder Jørgen Lundsgaard, BASF A/S Show
(3,7 mb)
Sammendrag
Eget ansvar for planteværn giver kvalitet og skaber merværdi Lars Byberg, DuPont Danmark ApS Show Sammendrag
Hvordan DuPont håndterer resistensudfordringen Erling Falch Petersen, DuPont Danmark ApS Show Sammendrag
Pesticidplan 2004-2009 Per Kristensen, Dansk Planteværn Show Sammendrag

Planteavl

Sidst bekræftet: 28-01-2004 Oprettet: 23-10-2003 Revideret: 23-10-2003

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18