Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 10-11-2011

Info-planter 

Oprettet: 10-11-2008

Tema F - Gødskning, jord, efterafgrøder, randzoner mv.

13.-14. januar 2009

Tema F - Gødskning, jord, efterafgrøder, randzoner mv.

Session F1: Det lærte vi af gødningsforsøgene 2008!
Resultater af Landsforsøgene 2008 med stigende mængder kvælstof, mangan, nedfældning af husdyrgødning, separeret husdyrgødning mv.

Optimal udnyttelse af husdyrgødning
Specialkonsulent Torkild Birkmose, Landscentret, Planteproduktion

show
(2 mb)
resume
Sådan får du maksimal effekt af handelsgødning


Chefkonsulent Leif Knudsen, Landscentret, Planteproduktion show
resume
Session F2: Hvor kan der spares på den dyre gødning uden udbyttetab?
Gødskning i en situation med høje gødningspriser og ændrede afgrødepriser. Skal strategien ændres? Skal gødningen placeres? Er det nu, der er behov for positionsbestemt gødningstildeling? Skal jeg aftage eller sælge mere husdyrgødning? Skal der satses mere på udnyttelse af affaldsprodukter?
Hvordan kan jeg spare på handelsgødningen? Konsulent Ole Schou, Landboforeningen Gefion


show
resume
Hvad får jeg ud af at overføre eller modtage husdyrgødning eller affaldsprodukter? Planteavlskonsulent Ove Englund, Centrovice


show
resume
Session F3: Vanding - sådan kan det gøres bedre!
IT-værktøjet Vandregnskab kan give et overblik til optimal styring af vandingen. Hvordan sikres økonomien i vanding? Hvorledes optimerer jeg mit vandingsanlæg, og hvad bringer fremtiden af nye tekniske muligheder for vanding?
Hvordan styrer jeg vandingen optimalt, og hvad siger økonomien?

Specialkonsulent Janne Aalborg Nielsen, Landscentret, Planteproduktion show
resume
Det optimale vandingsanlæg
Teknikrådgiver Gunnar Schmidt, Byggeri & Teknik I/S show
resume

Session F4: Mangan og mikronæringsstoffer
Placering af ammoniumgødning i efteråret er meget effektivt til at sikre afgrødens manganforsyning. Hvornår er det et alternativ eller supplement til udsprøjtning af mangan? Samtidig har DLBR Landscentret operationaliseret planteanalyser til brug i rådgivningen og igen gennemført forsøg med tilførsel af mikronæringsstoffer.

Placeret ammoniumgødning om efteråret til forebyggelse af manganmangel
Seniorforsker Jens Petersen, AU DJF resume
Opsamling af landsforsøg med forsurende gødninger, anvendelse af plante-analyser og nyeste forsøg med mikronæringsstoffer Chefkonsulent Leif Knudsen, Landscentret, Planteproduktion show
resume
Session F5: Jordbearbejdning ved ændrede prisforhold
Med ændrede afgrødepriser, problemer med fusarium mv. revurderer mange landmænd deres jordbearbejdningsstrategi. Samtidig kommer der hele tiden ny viden fra landsforsøgene og fra forskningen på området. Er reduceret jordbearbejdning "yt"?

 

Dyb harvning før korn
Seniorforsker Lars J. Munkholm, AU DJF


show
resume
Resultater fra flere års forsøg med reduceret jordbearbejdning Specialkonsulent Janne Aalborg Nielsen, specialkonsulent, Landscentret, Planteproduktion
show
resume
T Session F6: How do we maintain and improve soil fertility?
Det diskuteres meget, om jordens frugtbarhed udvikler sig i negativ retning. Det gælder f.eks. pakning, kulstofindhold, biologisk aktivitet mv. Hvad kan vi gøre, for at undgå denne udvikling?
Sessionen afholdes på engelsk.
Optimal soil structure for plant growth: field evaluations and management guidelines for improved soil quality Senior Researcher Dr. Bruce Ball, SAC, Skotland show
resume:
Dansk
Engelsk

T Session F7: Effect of N-fertilizertype on yield and loss of nitrogen
I England er der gennemført en omfattende udredning af effekten af kvælstofgødninger som ammoniumnitrat, urea, UAN-gødninger, ureaseinhibitorer mv. på både udbytte og kvælstoftab. Der er spændende resultater.
Sessionen afholdes på engelsk.

Effect of different types of N-fertilizer on yield in different crops and loss of nitrogen by leaching, ammonia and N2O emission Senior Scientist Peter Dampney, ADAS Boxworth show
resume:
Dansk
Engelsk
Session F8: Efterafgrøder og randzoner til gavn for både landmand og miljø
Efterafgrøder er meget effektive til at reducere kvælstofudvaskningen. For at få økonomi i det skal de etableres billigt og alligevel være i stand til at samle meget kvælstof op. En ny ordning giver mulighed for at få en ekstra kvælstofkvote mod at etablere randzoner og flere efterafgrøder. Randzoner har mange steder en god miljø- og natureffekt, men kan ordningen betale sig for landmanden?
Billig og sikker etablering af korsblomstrede efterafgrøder - skal og kan de sås før høst?
Konsulent Lars Andresen, Dansk Landbrug Sydhavsøerne show
resume
Ekstra kvælstof ved etablering af randzoner og flere efterafgrøder - er det en mulighed, der skal udnyttes? Konsulent Søren Lindstrøm Simonsen, LandboNord show
resume
Session F9: Optimer kvælstofudnyttelsen i sædskifter med meget vintersæd
Kvælstofudnyttelsen kan optimeres ved at minere kvælstoftabet. På tre ejendomme er der gennemført en detaljeret beregning af kvælstoftabet på markniveau over en 5-årig periode. Men hvordan omsætter man et mindre kvælstoftab til et højere udbytte, og hvordan fordeler man kvælstofkvoten bedst muligt på ejendommen?
Kvælstofudnyttelse og -tab i vinter-sædsbaserede sædskifter S pecialkonsulent Søren Kolind Hvid, Landscentret, Planteproduktion

show
resume
Mindre kvælstoftab, bedre kvælstofforsyning til afgrøden og optimal fordeling af kvælstofkvoten
Konsulent Hans S. Østergaard, Landscentret, Planteproduktion show
resume
T Session F10: Mellemafgrøder og reduceret kvælstofudvaskning
Det er problematisk at reducere kvælstofudvaskningen ved 100 procent vintersæd, fordi det ikke er muligt at have efterafgrøder. Resultater af tre års forsøg med korsblomstrede mellemafgrøder mellem to vinterhvedeafgrøder præsenteres. Forskellig jordbearbejdning, såtidspunkt og sortsvalg påvirker kvælstofudvaskningen og kan derfor inddrages i planlægningen.
Olieræddike mellem to vinterhvedeafgrøder Seniorforsker, Ingrid K. Thomsen, AU DJF


show
resume
Udvaskning af kvælstof: Betydning af jordbearbejdning, såtidspunkt og sortsvalg
Seniorforsker Elly Møller Hansen, AU DJF show
resume

Sidst bekræftet: 14-01-2009 Oprettet: 10-11-2008 Revideret: 10-11-2008

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18