Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 13-10-2014

Plantekongres 2011 - 11.-13. januar 2011

Oprettet: 16-11-2010

Tema C - Jord, kulturteknik og gødskning

Beskrivelse af sessionerne i Tema C - Jord, kulturteknik og gødskning

Session C1: Jordpakning: processer, effekter og forebyggelse
Der gives en oversigt over effekten af jordpakning på planteproduktion på basis af en række nye og ældre resultater. Hør også om muligheder for at anvende teknologien til at forebygge jordpakning.
Effekt af jordpakning på planteproduktionen og andre jordfunktioner
 
Per Schjønning, seniorforsker, AU, DJF  

Show

Sammendrag

Ny teknologi til forebyggelse af jordpakning
Gunnar Mikkelsen, direktør, Miljø & Teknik, Samson Agro A/S

Show

Sammendrag

Session C2: Nyt fra gødningsforsøgene 2010
I 2010 er der gennemført en række landsforsøg med gødning - f.eks. kvælstoftyper til vinterhvede, mikronæringsstoffer, separeret husdyrgødning og efterafgrøder. De vigtigste resultater bliver præsenteret på sessionen, og den fremtidige gødskningsstrategi bliver vurderet.
Forsøg med udbringningstidspunkter for gylle, separeret husdyrgødning, fjerkrægødning mv.
 
Torkild Birkmose, specialkonsulent, VFL    

Show (2,6 mb)

Sammendrag

Forsøg med kvælstofmængder og -typer, mikronæringsstoffer, efterafgrøder mv.
Leif Knudsen, chefkonsulent, VFL

Show

Sammendrag

Session C3: "Strip tillage" af rækkeafgrøder
Ved at bruge præcis styring er det muligt at foretage behandlinger i striber i stedet for at behandle hele marken. ”Strip tillage” er et intelligent low input system, som er mest aktuelt i rækkesåede afgrøder som roer og majs. I Danmark er der primært erfaringer fra dyrkning af sukkerroer.
Erfaringer fra danske forsøg med ”strip tillage” til sukkerroer
Otto Nielsen, forsøgsleder, NBR Nordic Beet Research, Alstedgaard

Sammendrag

Erfaringer med "Strip tillage” i udlandet Arne Gejl, marketingansvarlig, Stroco-Agro

Show

Sammendrag

Session C4: Bladgødskning og gødskning efter sensor
I et forskningsprojekt med bladgødskning er undersøgt de mere grundlæggende forhold om bladoptagelse af kvælstof, svidninger, sortsforskelle mv. Kvælstofgødskning efter sensormålinger er undersøgt gennem tre år på et stort husdyrbrug. Der har været fokus på mulighederne for at forbedre udbyttet og reducere kvælstoftabet.
Kvælstofudnyttelse ved bladgødskning i vinterhvede
 
Jan K. Schjørring, professor, KU, LIFE 

Show

Sammendrag

Kan gødskning efter sensor forbedre udbyttet på store husdyrbrug?
Jens Elbæk Andersen, konsulent, LandboNord     

Show

Sammendrag

T Session C5: Ny viden om mangan og andre mikronæringsstoffer
På KU, LIFE er der forsket meget i mikronæringsstoffernes rolle i planten. Der præsenteres nye resultater og ny viden om indlejring af mikronæringsstoffer i kernen – et godt eksempel på succesfuld bioteknologi. Samtidig gives en oversigt over andre nye forskningsresultater med mangan og andre mikronæringsstoffer.
Mikronæringsstoffers fordeling og bindingsformer i kornkernen
Søren Husted, lektor, KU, LIFE  

Show

Sammendrag

Det nyeste om mangan og andre mikronæringsstoffer
Pai Pedas, postdoc, KU, LIFE

Sammendrag

Session C6: Virkning af forsuret gylle
Der er spændende resultater fra en række markforsøg med forsuret gylle. Der er i markforsøg 2010 bl.a. målt ammoniak, lugt og drivhusgasudledning efter et nyt forsuringssystem ved udbringning (SyreN) samt efter staldforsuret gylle. Effekten sammenlignes med udbringning ved slæbeslanger og nedfældning.
Virkningen af forsuring af gylle under udbringning (SyreN)
Tavs Nyord, adjunkt, AU, DJF  

Show

Sammendrag

Virkningen af forsuret gylle på udbytte og kvalitet
Torkild Birkmose, specialkonsulent, VFL

Show

Sammendrag

Session C7: Dyrkningsstrategier i Europa
Anvendelsen af gødning og planteværnsmidler i Danmark er blevet sammenlignet med vore nabolande. Der er store forskelle i de anvendte mængder. Hør mere om de observerede forskelle og baggrunden for dem - herunder ikke mindst gødskningsreglerne.
Regler for gødskning i Danmark og i vore nabolande
Susi Lyngholm, konsulent, VFL

Show

Sammendrag

Strategier for planteværn i Danmark og i vore nabolande
Lise Nistrup Jørgensen, seniorforsker, AU, DJF

Show

Sammendrag

Session C8: Håndtering af stub uden harvning
Håndtering af stub uden harvning (stub management) er blevet mere aktuel efter de nye restriktioner for jordbearbejdning om efteråret forud for forårssåede afgrøder.
Erfaringer fra Tyskland med høj stub og snitning af stub ─ kapacitet, ukrudt, svampetryk mv.
 
Hans Henrik Pedersen, konsulent, CTF Europe.dk 

Show

Sammendrag

Danske erfaringer med høj stub og snitning af stub i korn og majs
  
Kjeld Holm, planteavler, Solwang Maskinstation v/Kjeld Holm   

Show

Sammendrag 

Session C9: Etablering af efterafgrøder - billigt og godt!
Etablering af efterafgrøder skal ske så effektivt, dyrkningssikkert og billigt som muligt. Resultater af etablering før og efter høst belyses med udgangspunkt i de senere års forsøg og erfaringer. Der er friske forsøgsresultater med forskelligt udstyr til udspredning af efterafgrøder.
Etablering af efterafgrøder før og efter høst Hans S. Østergaard, konsulent, VFL  

Show

Sammendrag

Praktiske erfaringer med etablering og håndtering af efterafgrøder Carsten Kløcher, plantefaglig leder, Djursland Landboforening

Show (3,2 mb)

Sammendrag

Session C10: Efterafgrøder eller vintersæd?
Vinterhvede udnytter kvælstof lige så godt som en efterafgrøde kombineret med vårsæd. Hvad giver det af muligheder, når reglerne om efterafgrøder bliver mere fleksible? Det bliver muligt at ”handle” med efterafgrøder, at reducere kvælstofkvoten, at udtage arealer eller etablere energiafgrøder for at undgå efterafgrøder. Men hvad er optimalt på den enkelte bedrift?
Sammenligning af kvælstofudnyttelse og
-udvaskning fra vinterhvede med efterafgrøde og vårsæd
Kristian Thorup-Kristensen, professor, KU, LIFE    

Show

Sammendrag

Tilpasning på produktionslandbrugene til kravene om efterafgrøder og randzoner i Grøn Vækst
Carsten Fabricius, planteavlskonsulent, LRØ

Show

Sammendrag

Session C11: Nye gødskningsstrategier som følge af skærpede miljørestriktioner?
De skærpede krav til kvælstofudledning med Grøn Vækst og vandplaner kan betyde, at strategierne for gødskning grundlæggende skal ændres. Det kan være ændrede gødningstyper, -udbringning, sædskifter eller lign. Gennem tre korte indlæg lægges op til en paneldebat om behov og muligheder for at ændre den fremtidige gødskningsstrategi.
Kan udnyttelsen forbedres og næringsstoftabet reduceres ved brug af husdyrgødning? Peter Sørensen, seniorforsker, AU, DJF

Show

Sammendrag

Kan næringsstofanvendelse og sædskiftet optimeres, så næringsstoftabet minimeres? Lars Stoumann Jensen, professor, KU, LIFE

Show

Sammendrag

Kan gødskningsstrategierne forbedres uden forringelse af produktionsøkonomien? Leif Knudsen, chefkonsulent, VFL  

Show

Sammendrag 

Paneldebat 
T Session C12: Klimavenlig planteproduktion
Resultater fra CoolCrop-projektet om klimavenlige planteproduktionssystemer. Sessionen vil inkludere en række nye resultater omkring efterafgrøder i forskellige sædskifter og med varierende jordbearbejdning og halmnedmuldning.
Hvad er effekten af efterafgrøder og jordbearbejdning? Lars J. Munkholm, seniorforsker, AU, DJF

Show

Sammendrag

Klimavenlig planteproduktion under hensyntagen til driftsøkonomien Jens Erik Ørum, seniorrådgiver, Fødevareøkonomisk Institut

Show

Sammendrag

Session C13: Recirkulering af næringsstoffer
Ved forbrænding af flere biomasser skal næringsstoffer i asken kunne genudnyttes for at sikre en recirkulering af næringsstoffer. Kommunekemi undersøger en række muligheder for at ekstrahere fosfor og kalium fra forskellige asketyper for at øge tilgængeligheden og for at undgå uønskede stoffer.
Tilgængelighed af fosfor i aske fra forbrænding af gyllefibre og husdyrgødning Peter Sørensen, seniorforsker, AU, DJF  

Show

Sammendrag

Ekstraktion af gødningsstoffer fra forskellige asketyper
Tina Johnsen, kemiingeniør, Kommunekemi

Show

Sammendrag

T Session C14: Er fosfor stadig et nødvendigt næringsstof?
Høje priser på fosfor har medført diskussioner om mulighederne for at udskyde eller undlade tilførsel af fosfor. På flere planteavlsbedrifter er fosfortallet i dag betydeligt lavere end anbefalingen, men der høstes fortsat høje udbytter uden tilførsel af fosfor. Der er mange eksempler på, at fosfortallet ikke ændres, selvom fosforbalancen er enten negativ eller positiv. Det første indlæg afholdes på svensk.
Hvor lang tid kan fosforgødskning udelades og hvordan finder vi det kritiske niveau af fosfor i jord? Lennart Mattsson, forskningsleder, SLU  

Show

Udvikling i jordens indhold af tilgængeligt fosfor over tid – betydning af balancen, bedriftstypen, jordtype mv.
Gitte Rubæk, seniorforsker, AU, DJF

Show

Sammendrag

T Session C15: Udnyttelse og tab af næringsstoffer i forskellige sædskifter
I et 12-årigt økologisk projekt er bl.a. udnyttelse og tab af næringsstoffer undersøgt i forskellige sædskifter. Resultaterne giver et godt overblik over næringsstofdynamikken over årene og viser f.eks. effekten af efterafgrøder i sædskiftet. Resultaterne er også anvendelige i det konventionelle landbrug.
N-udvaskning fra økologiske planteavlssædskifter
Margrethe Askegaard, specialkonsulent, VFL  

Show

Sammendrag

N-udnyttelse i økologiske planteavlssædskifter
Jørgen E. Olesen, forskningsprofessor, AU, DJF

Show

Sammendrag

Til top

Sidst bekræftet: 16-11-2010 Oprettet: 16-11-2010 Revideret: 16-11-2010

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events