Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 14-10-2014

Plantekongres 2011 - 11.-13. januar 2011

Oprettet: 16-11-2010

Tema M - Natur og -pleje

Beskrivelse af sessionerne i Tema M - Natur og -pleje

Session M1: Natur- og vildttiltag i markkanten
Der er meget fokus på at fremme biodiversiteten. Vi kigger nærmere på, hvordan et effektivt landbrug kan kombineres med en øget biodiversitet.
Natureffekt ved randzoner i markkanten
Peter Esbjerg, professor, KU, LIFE

Show

Sammendrag

Enkle natur- og vildttiltag i markkanten
Lars Skou Gleerup, natur- og vildtplejekonsulent, Djursland Landboforening

Show

Sammendrag

Session M2: Naturpleje som driftsgren
De øgede natur- og miljøkrav giver store begrænsninger for husdyrproduktionen i mange naturområder. Kan landmændene opdyrke nye forretningsområder?
Effektiv og rationel naturpleje
Lene Højlund, natur- og miljøkonsulent, VFL     

Show

Sammendrag

Naturpleje med plus på bundlinjen - hvad skal der til?
Søren Christensen, gårdejer

Sammendrag

Session M3: Barrierer og muligheder i Natura 2000-områder
Hvilke udfordringer er der for at få virkeliggjort planernes mål? Aftaler med lodsejere skal ske gennem frivillige aftaler. Hvilke muligheder og ordninger kommer der?
Virkemidler via Landdistriktsprogrammet Martin Brink, fuldmægtig, FødevareErhverv

Show

Sammendrag

Erfaringer fra naturpleje i et Natura 2000-område Kirsten Christensen, natur- og miljøkonsulent, Agri Nord

Show

Sammendrag

Session M4: Udfordringer og muligheder for "almindelig" §3-natur
Grøn vækst indeholder et mål om, at 40.000 ha §3-arealer uden for habitatområderne skal plejes. Hvad er plejebehovet, og hvilke ressourcer skal der til for at sikre pleje af den ”almindelige” §3-natur?
Naturpleje - behov og muligheder
 
Anne Gravsholt Busck, lektor, KU, Geografisk Institut 

Show 

Vurdering af lokale behov og muligheder
Sally Huntingford, teamkoordinator, Vejen Kommune     

Show

Sammendrag

T Session M5: Pleje i Natura 2000-områder
Målet for habitatnaturen er at sikre en gunstig bevaringsstatus. Hvordan er naturtilstanden og de reelle plejebehov? Hvordan når man målet? Hvordan skal plejen prioriteres?
Eksempler på naturtilstand og plejebehov Lasse Werling, biolog, Miljøcenter Århus 

Show (2,9 mb)

Sammendrag

PRIOR – et nyt redskab til brug for forvaltningen Jesper Fredshavn, seniorrådgiver, Danmarks Miljøundersøgelse     

Show

Sammendrag

T Session M6: Virkeliggørelse af Natura 2000-planerne
Fra naturplan til handleplan. Kommunerne har ansvaret for at implementere naturplanerne. Hvilke forpligtigelser og værktøjer har de?
Kommunernes opgaver og værktøjer
Troels Garde Rasmussen, chefkonsulent, Kommunernes Landsforening  

Show

Sammendrag

Hvad koster naturplejedrift? Hanne Lundsbjerg Jespersen, Fødevareøkonomisk Institut   Show
T Session M7: Effekt af rand- og bufferzoner langs naturområder
I mange husdyrgodkendelser bliver der stillet krav om bræmmer langs følsomme naturområder. Hvad er de faglige argumenter for bræmmerne? Hvor brede bør bræmmerne være? Skal kravene stilles via miljøgodkendelserne?
Baggrunden for at stille krav om bufferzoner Jesper Leth Bak, seniorrådgiver, Danmarks Miljøundersøgelser

Show

Sammendrag

Bufferzonernes konsekvens for landbrugene
Winnie H. Brøndum, miljøkonsulent, LandboMidtØst     

Show

Sammendrag

T Session M8: Beskyttede dyrearter der påvirker landbrugsdriften
Reglerne til beskyttelse af visse dyrearter (bilag IV-arter) er blevet skærpet, og der er indført en rådgivningsordning. Hvad betyder lovgivningen i forhold til landbrugsdriften?
Hvilke regler gælder, og hvordan fungerer rådgivningsordningen?
 
Hans Henrik Erhardi, skovfoged, SNS, Vestsjælland 

Show

Sammendrag

Hvilke hensyn skal der tages til bilag IV-arterne? Jan Kjærgaard, naturvejleder, Skov- og Naturstyrelsen     Sammendrag
Session M9: Pleje af ekstensive naturarealer
Hvilke udfordringer er der for at få virkeliggjort planernes mål? Aftaler med lodsejere skal ske gennem frivillige aftaler. Hvilke muligheder og ordninger kommer der?
Ekstensiv pleje under hensyn til dyrevelfærd Rita Merete Buttenschøn, seniorrådgiver, KU, LIFE  

Show (4 mb)

Sammendrag

Udfordringer og muligheder ved ekstensiv græsning Per Spleth, teamleder, VFL    

Show

Sammendrag

 

Til top

Sidst bekræftet: 16-11-2010 Oprettet: 16-11-2010 Revideret: 16-11-2010

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events