Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 14-10-2014

Plantekongres 2011 - 11.-13. januar 2011

Oprettet: 16-11-2010

Tema N - Miljø

Beskrivelse af sessionerne i Tema N - Miljø

Session N1: Har tyske landmænd det nemmere end danske?
Den dansk-tyske grænse deler Flensborg Fjord midt igennem. Hvilke krav stilles der i henhold til Vandrammedirektivet til danske og tyske landmænd i oplandet til den samme fjord? Det andet indlæg afholdes på engelsk.
De danske planer for næringsstofreduktion i oplandet til Flensborg Fjord Tom Knudsen, team koordinator, Naturstyrelsen Ribe

Show

Tyske planer for næringsstofreduktion i oplandet til Flensborg Fjord Flemming Gertz, specialkonsulent, VFL

Show

Sammendrag

Session N2: Afvanding af markerne efter Grøn Vækst
Ifølge Grøn Vækst skal vedligeholdelsen af vandløb ændres på 7.300 km vandløb, og mange spærringer skal fjernes. Hvad kommer det til at betyde?
Hvor stort er problemet? Eksempel fra Sjælland Erik Hansen Blegmand, erhvervspolitisk konsulent, Gefion    

Show

Sammendrag

Kan man få erstatning, når oversvømmelser skyldes ændret vedligeholdelse af vandløb? Sten W. Laursen, landskonsulent, VFL

Show

T Session N3: Nyskabelser i den nye lov om miljøgodkendelse
Loven om miljøgodkendelse af husdyrbrug bliver ændret, så flere ændringer og udvidelser af dyreholdet kan håndteres med en anmelderordning. Samtidig bliver ammoniakkravene dog strammet betydeligt op.
Hvordan fungerer anmelderordningen? Hans Kjær, agronom, Miljøstyrelsen

Show

Sammendrag

Konsekvenserne af de generelle krav til ammoniakfordampningen Winnie H. Brøndum, miljøkonsulent, LandboMidtØst

Show

Sammendrag

Session N4: Skånsom vedligeholdelse af vandløb
Der præsenteres og diskuteres metoder til vedligeholdelse af vandløb, der tilgodeser både vandafledning og god tilstand. Med praktiske eksempler vises, hvordan man via samarbejde kan nå frem til gode løsninger, som både lodsejere og myndigheder bifalder.
Praktiske erfaringer med skånsom vedligeholdelse af vandløb Niels Åmand Johansson, Underviser, Bakkebjerg Naturpleje 

Show (3,9 mb)

Sammendrag

Samarbejde mellem lodsejere og vandløbsmyndigheder fremmer den gode vandløbsvedligeholdelse Bo Levesen, Biolog, Vejle Kommune   Sammendrag
T Session N5: Vurdering af målet for reduktion af kvælstof i Grøn Vækst
Reduktionsmålet på 19.000 tons kvælstof er blevet fagligt vurderet. I beregningen har By- og Landskabsstyrelsen fremskrevet udledningen uden supplerende tiltag til 2015. Holder beregningerne, og har man husket at regne alle de miljøtiltag med, der bør indgå i denne baseline?
Baseline i forslag til vandplaner Peter Kaarup, kontorchef, Miljøcenter Århus 

Show 

Baseline - er det hele med?
 
Leif Knudsen, chefkonsulent, VFL    

Show

Sammendrag

T Session N6: Tilskudsordningen for randzoner langs søer og vandløb
Der kommer en tilskudsordning til etablering af 50.000 ha randzoner. Lovforslaget forventes sendt i høring primo december. Hvordan ser forslaget ud - og hvilke muligheder og problemer ses der med ordningen?
Præsentation af lovforslaget  Irene Wiborg, projektchef, VFL 

Show

Muligheder og udfordringer ved ordningen
Brian Kronvang, forskningsprofessor, AU, DMU     

Show

Sammendrag

T Session N7: Konstruerede vådområder og drænfiltre
Giver det mening at etablere konstruerede vådområder nu? Hør om erfaringer fra et demonstrationsprojekt med syv konstruerede områder i Norsminde.
Hvad ved vi om konstruerede vådområder? Charlotte Kjærgaard, seniorforsker, AU, DJF 

Show

Sammendrag

Resultater fra praksis Flemming Gertz, specialkonsulent, VFL   

Show (2,7 mb)

Sammendrag

T Session N8: Værktøjer til at fastsætte reduktionsmål for fjorde
Ålegræsværktøjet bruges til at beregne kvælstofreduktionen ved kystvande. DHI har nu udarbejdet en alternativ model. Vi kigger nærmere på de to metoder og debatterer, hvordan man får de bedste metoder og mest effektive virkemidler i spil?
Ålegræsværktøjets forudsætninger og usikkerheder Jacob Carstensen, forskningsprofessor, AU, DMU 

Show

Sammendrag

Præsentation af alternativ beregningsmetode Flemming Møhlenberg, udviklingschef, DHI Group      Show
T Session N9: Vandrammedirektivet og søerne
Hvordan implementeres vandplanerne i forhold til søerne? Hvordan beregnes, hvor stor fosforreduktionen til søerne skal være, og hvad skal der gøres for at reducere fosfortilførslerne?
Sådan opnås miljømålene for søerne
 
Kjeld Sandby Hansen, biolog, Miljøcenter Odense 

Show

Sammendrag

Erfaringerne med virkemidlerne til reduktion af fosfor til søer Brian Kronvang, forskningsprofessor, AU, DMU    

Show

Sammendrag

T Session N10: Nyt overvågningsprogram for miljø og natur
Miljøministeriet har udarbejdet et nyt overvågningsprogram for miljøet og naturen. Hvordan ser det ud, og kan det bruges til at vise effekten af den målrettede indsats, som følger af vandplanerne?
Sådan ser overvågningsprogrammet ud
 
Harley Bundgaard Madsen, kontorchef, Miljøcenter Odense

Show

Sammendrag

Tilgodeser programmet behovet for at kunne vise effekten af den lokale indsats?
 
Flemming Gertz, specialkonsulent, VFL    

Show

Sammendrag

T Session N11: Attraktive tilskudsordninger
Frivillige tilskudsordninger er et væsentligt værktøj, når det handler om at implementere vand- og naturplanerne. Hvordan skal de udformes for at landmændene vil søge miljøordningerne?
Hvordan reagerer landmænd på forskellige tilskudsordninger? Stine Wamberg Broch, ph.d.-studerende, KU, LIFE 

Show

Sammendrag

Hvordan skal ordningerne udformes, hvis de skal vække interesse hos landmændene? Rikke Sønder, projektleder, Landboforeningen Gefion     

Show

Sammendrag

T Session N12: Vådområder
Status og erfaringer med etablering af vådområder. Der skal etableres 13.000 ha vådområder. Der er en række arealer, der er blevet vurderet måske-egnede, og man er så småt kommet i gang med etableringen af vådområderne.
De første erfaringer fra vådområdeordningen Lars Grumstrup, chefkonsulent, FødevareErhverv 

Show

Sammendrag

Status for arbejdet - set fra et kommunalt perspektiv Søren Brandt, biolog, Herning Kommune    

Show

Sammendrag

T Session N13: Vandrammedirektivet under juridisk lup
Vandplanerne indeholder mange forslag til virkemidler, der rammer enkelte landmænd hårdt. Blandt andet er der forskelle på kravene til efterafgrøder, alt efter hvor i landet man bor.
Ålegræs – et biologisk og juridisk omdrejningspunkt for vandplanerne Trine Balskilde Stoltenborg, ph.d.-studerende, VFL 

Show

Sammendrag

Målrettede virkemidler som efterafgrøder, udtagning af jord m.m. Er det ekspropriation? Peter Mortensen, professor, KU     

Show

Sammendrag

Session N14: Status på Vandrammedirektivet
Siden vandplanerne blev offentliggjort i januar 2010, har der været politisk og faglig debat om planerne. Ude i kommunerne har man startet arbejdet, blandt andet er man i fuld gang med at arbejde med udlægning af våde enge.
Vandplanerne i Danmark – status januar 2011
 
Irene Wiborg, projektchef, VFL 

Show

Sammendrag

Våde enge i Vejle kommune Karsten Wandall, projektleder, Vejle Kommune     

Show

Sammendrag

T Session N15: Bedst tilgængelige teknik i miljøgodkendelser
Vurderingen af bedst tilgængelige teknik i miljøgodkendelser af husdyrbrug er en stor udfordring for både myndigheder og ansøgere. Miljøstyrelsen har udarbejdet BAT-standardvilkår for henholdsvis kvæg- og svinebrug.
Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår Lene Andersen, projektleder, Miljøstyrelsens rejsehold 

Show

Sammendrag

Sådan håndterer vi BAT, når vi søger miljøgodkendelser Maria Katja Jensen, teamleder, LRØ     

Show

Sammendrag

 

Til top

Sidst bekræftet: 16-11-2010 Oprettet: 16-11-2010 Revideret: 16-11-2010

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events