Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 10-10-2015

Plantekongres 2012 - 10.-12. januar 2012 

Oprettet: 14-11-2011

Tema M - Natur og naturpleje som forretning

beskrivelse af sessioner i tema M - Natur og naturpleje som forretning.

Session M1: Gennemskuelig kontrol - tak!
Kontrol i forbindelse med tilskud er uundgåelig, men den skal være gennemskuelig og logisk for den enkelte landmand. Hør, hvordan du som landmand sammen med din rådgiver kan forberede jer bedst muligt på kontrollen i 2012.
2012-kontrollen af plantedække på arealer under enkeltbetalingsordningen og arealer med miljøtilsagn Peter Byrial Dalsgaard, fuldmægtig, cand.scient.soc., NaturErhvervstyrelsen

Show

Sammendrag

Enkeltbetalingsansøgning med miljøstøtte
Lars Jørgensen, planteavlskonsulent, LMO   

Show

Sammendrag

Session M2: Naturhensyn på markniveau
Mange af agerlandets dyrearter mangler gode levesteder i og omkring marken. Hør om, hvordan du med enkle tiltag kan gøre en stor forskel for mange af agerlandets dyr.
Skab bedre forhold for agerlandets fugle
Henrik Wejdling, Dansk Ornitologisk Forening   

Show (3,9 MB)

Sammendrag

Praktiske tiltag der gavner markvildtet
Niels Søndergaard, Afdelingschef, Danmarks Jægerforbund, Uddannelse og Rådgivning   

Show (3,5 MB)

Sammendrag

Session M3: Biodiversitet og landbruget
Der er stigende fokus på beskyttelse af sjældne og sårbare dyre- og plantearter. Mål om at sikre biodiversitet, kan også få betydning for landbruget. Hvad betyder det for landbruget og hvordan kan eller skal landbruget bidrage til at sikre biodiversiteten?
Mere plads til naturen  Jørn Jensen, agronom, Miljøministeriet, Naturstyrelsen Show
Sådan kan landbruget sikre mere biodiversitet Ib W. Jensen, hmd., Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion 

Show

Sammendrag

Session M4: Ammoniak og terrestrisk natur
Ny viden skal understøtte de værktøjer, der kan bidrage med en faglig vurdering af ammoniakpåvirkningen af natur i forbindelse med miljøgodkendelser af husdyrbrug. Har vi de rigtige værktøjer til rådighed?
Ammoniak og terrestrisk natur - den nyeste viden Knud Erik Nielsen, AU   

Show

Sammendrag

Præsentation af Videncentrets projekt om ammoniakdeposition og husdyrbrug Winnie Heltborg Brøndum, natur- og miljøkonsulent, VFL   

Show

Sammendrag

Session M5: Nyt serviceeftersyn på §3 beskyttet natur
I 2011, 12 og 13 bliver der gennemført et serviceeftersyn på §3 arealer. Det betyder, at der vil blive registreret nye §3 områder og §3 overtrædelser. Det kan føre til, at der vil blive observeret en række uoverensstemmelser og dermed potentielle §3 overtrædelser i kommunerne. Hvordan kan og skal det håndteres i praksis?
Resultaterne af de første §3 serviceeftersyn
Søren Hald, kontorchef, Naturstyrelsen Vestjylland, Arealforvaltningen   

Show

Sammendrag

Erfaringer med §3 sagsbehandling og lodsejerkontakt
Læs mere
Karin Skovhus, Faaborg-Midtfyn Kommune   

Show

Sammendrag

Folder

Orienteringsbrev

Session M6: Naturpleje – pligt eller mulighed?
Der er mange forskellige lovkrav, der lapper ind over hinanden, når det gælder naturarealer. Vi ser på sammenhængen mellem de forskellige regler og tilskudsmuligheder, og hvordan de håndteres i praksis.
Hvordan skaber vi overblik over reglerne på naturarealer i praksis? Andreas Höll, planteavls- og naturkonsulent, Agrovi   

Show

Sammendrag

Lodsejerens forpligtelser til naturpleje Lasse Baaner, ph.d.-studerende, KU 

Show

Sammendrag

Session M7: Afgræsning af naturarealer – kortlægning og erfaringer
For at kende behovet for plejen af naturarealer er det nødvendigt at kende til kortlægningen af disse. Mange værdifulde naturarealer er små og fragmenterede. Et eksempel fra Fyn giver et bud på, hvordan man kan pleje små arealer med "lånekvæg".
Status og kortlægning af Danmarks naturarealer Bettina Nygaard, forsker, AU  

Show

Sammendrag

Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere Annita Svendsen, Biolog, Naturstyrelsen Fyn   

Show

Sammendrag

Session M8: Natura 2000 i andre EU-lande
Danmark er i gang med implementering af Natura 2000 målene. Hele 38 pct. af EU’s Natura 2000 områder er landbrugsjord. Vi ser på, hvordan landbrugsproduktionen integreres med naturbeskyttelsen, og på hvordan processen gribes an i de andre EU lande.
Sessionen efterfølges af en paneldiskussion (M9) kl. 13.30.
Natura 2000 - eksempler fra andre EU-lande  

Rita M. Buttenschøn, seniorrådgiver, KU

Show
Winnie Heltborg Brøndum, natur- og miljøkonsulent, VFL       Show 
Mit syn på processen omkring implementeringen i Danmark Peter Bundgaard Jensen, biolog, Naturstyrelsen, Vestjyllands Natur   

Show

Sammendrag (DK)

Sammendrag (UK)

Mit syn på processen omkring implementeringen i Danmark Niels Peter Nørring, direktør, Landbrug & Fødevarer     
Session M9: Natura 2000 - hvordan gør vi i Danmark og hvorfor?
Opfølgning på session M8 med en paneldiskussion med centrale aktører i Natura 2000 handleplanerne.

Hvordan når vi målene i DK, og hvordan kan landbruget bidrage?

Peter Bundgaard Jensen, biolog, Naturstyrelsen, Vestjyllands Natur  

Show

Sammendrag

Niels Peter Nørring, direktør, Landbrug & Fødevarer  

Show

Sammendrag

Nels G. Markussen, afdelingschef, Randers Kommune   Sammendrag 
Session M10: Betydning af pleje for reduktion af ammoniak
Ammoniakkravene i husdyrgodkendelsesordningen er blevet skærpet med Grøn Vækst. Som noget nyt kan effekten af afgræsning indregnes; vi ser på hvordan - og på effekten af slæt.
Effekten af afgræsning – hvad skal der til?
Rita M. Buttenschøn, seniorrådgiver, KU   

Show

Sammendrag

Fjernelse af biomasse på naturarealer – en metode til fjernelse af næringsstoffer? Brian Ørnhøj Petersen, natur- og miljøteknolog, Vejle Kommune

Show

Sammendrag

Session M11: Ammoniakfølsomme skove og miljøgodkendelser
Husdyrreguleringen af ammoniak i forhold til skove er ny. Både kommuner og landmænd skal varetage dette hensyn. Vi belyser værktøjerne, og hvordan det udmøntes i praksis.
Ud fra hvilke beskyttelseshensyn er tålegrænsen for skovene fastsat? Flemming Nielsen, kontorchef, Naturstyrelsen
Hvilke skove er ammoniakfølsomme, og hvilken pleje kan forbedre tilstanden? Per Gundersen, professor, KU   

Show

SammendragTil top
Sidst bekræftet: 14-11-2011 Oprettet: 14-11-2011 Revideret: 14-11-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events