Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 10-10-2015

Plantekongres 2012 - 10.-12. januar 2012 

Oprettet: 14-11-2011

Tema P - Vandplaner

Beskrivelse af sessioner under tema P - Vandplaner.

Session P1: Udfordringer ved den ændrede vandløbsvedligeholdelse
Den ændrede vandløbsvedligeholdelse giver nye udfordringer for dyrkningen af landbrugsjord. Vi ser på, hvor mange og hvilke vandløb, der bliver stærkt modificeret, på hvordan de skal reguleres og på konsekvenserne, det kan give for drænsystemerne.
Mulige problemer for landbrugsproduktionen Jan Hjeds, cand. agro.  

Show

Sammendrag

Vandplanerne med fokus på ændret vedligeholdelse Heine Glüsing, Naturstyrelsen Show
Session P2: 30-års krigen mod økosystemet
Det diskuteres med jævne mellemrum, om kvælstof er problemet i vandmiljøet, eller om tingene er mere komplekse. Men hvad er egentlig op og ned?
Hvis landbruget ikke tror på, at det gavner vandmiljøet at sænke kvælstoftilførslen, så er motivationen næppe i top.
SMS-afstemning i denne session.

Er det N eller P, der er begrænsende i vandmiljøet?

Læs artikel 
Poul Vejby-Sørensen, cand. agro.

 

Show

Sammendrag

Er det N eller P, der er problemet i fjordene? Erik Kock Rasmussen, seniorforsker, DHI  

Show

Sammendrag

Session P3: Randzoner - sådan gør du!
Randzonerne skal være udlagt i efteråret 2012. Vi sætter fokus på synergimuligheder, etablering og vedligehold i forhold til landskab, miljø, natur og produktion.
Randzoner - status på implementering
Peter Ritzau Eigaard, kontorchef, NaturErhvervstyrelsen     

Show

Sammendrag

Sådan etableres randzonerne, så man også får fornøjelse af dem! Benjamin Christen, ph.d.-stipendiat, AU   

Show

Sammendrag

Session P4: Vandplanerne – den videre proces
Der er indmeldt ca. 4.000 høringssvar til vandplanerne. Vi ser på sagsbehandlingen, og hvilke ændringer høringssvarene har givet anledning til. Hvad er processen herfra - bl.a. i forhold til de kommunale handleplaner?
Status for vandplanarbejdet Thomas Bruun Jessen, kontorchef, Naturstyrelsen      Show
Hvordan kommer handleplanerne til at se ud? Finn Thoft Jensen, afdelingsleder, Vejle Kommune, Landbrug og Vand Show
Session P5: The Baltic Sea and agriculture
Østersøens miljøtilstand er ofte genstand for diskussioner. Vi ser på tilstanden og årsagerne til miljøudfordringerne. Hvordan påvirker dansk landbrug Østersøen, og kan vi bidrage til, at Østersøen får en bedre tilstand?
Præsentation af årets danske Østersølandmand.
Sessionen afholdes på engelsk.
Baltic Sea – a portrait of the patient Johanna Ikävalko, Head of Marine Research Unit, Finnish Meteorological Institute, Finland     

Show

Sammendrag (DK)

Sammendrag (UK)

How can agriculture contribute to improving the state of the Baltic Sea? Airi Kulmala, project coordinator, Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners, Finland     

Show

Sammendrag (DK)

Sammendrag (UK)

Session P6: Afvikling af sagspuklen i Natur- og Miljøklagenævnet
Natur- og Miljøklagenævnet har pr. 1. oktober 2011 etableret en særlig taskforce, der skal behandle puklen af gamle sager på husdyrområdet. Et ekspertudvalg har også fremsat en række andre anbefalinger med sigte på at fokusere og effektivisere nævnets behandling af klagesager.
Status og strategi for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagesager Anne-Marie Rasmussen, nævnsformand, Natur- og Miljøklagenævnet     

Show

Sammendrag

Landbrugets ønsker til Natur- og Miljøklagenævnet Niels Peter Nørring, direktør, Landbrug & Fødevarer   

Show

Sammendrag

Session P7: Produktions- eller emissionsbaseret miljøgodkendelse?
I dag er produktionsomfanget i miljøgodkendelser af husdyrbrug baseret på produktionens størrelse. Husdyrreguleringsudvalget skal forenkle administrationen på husdyrreguleringen, og de har foreslået en regulering på den konkrete miljøpåvirkning. En såkaldt emissionsbaseret godkendelse.
Emissionsbaseret miljøgodkendelse på anlægget Bent Ib Hansen, chefkonsulent, Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer     

Show

Sammendrag

Regulering af arealerne Hans Roust Thysen, miljøchef, VFL     

Show

Sammendrag

Session P8: Water Planning in an EU perspective
Vandplanerne i EU-landene har meget forskellige ambitionsniveauer - bl.a. med antal områder indmeldt som stærkt modificerede. Vi ser på EU's behandling, på processen indtil nu, og på hvordan Danmark ligger i feltet. Hvis de danske vandplaner mod forventning ikke er meldt ud den 12. januar, vil Maria Berglund blive suppleret af en dansk repræsentant, der kan bidrage ved sammenligningen.
Sessionen afholdes på engelsk.
Status for the implementation process of the WFD in the EU countries. How is the Danish implementation getting on in comparison to other EU countries? Maria Berglund, Policy Expert, M.Sc., Fresh Thoughts Ltd, Østrig   Show
Session P9: Involvering er en hjørnesten i Vandrammedirektivet
Lever Danmark op til artikel 14 i Vandrammedirektivet om involvering, og kan vi stadig nå at få en god proces til sikring af godt vandmiljø og (økonomisk) bæredygtig landbrugsproduktion? Vi belyser direktivet med den tilhørende guideline nr. 8 om processen, og vi hører om svenske erfaringer.
Det andet indlæg er på svensk.
Det siger EU Guideline nr. 8 om involvering  Irene Wiborg, projektchef, VFL 

Show

Sammendrag

Svensk arbejde med involvering Katarina Vartia, Länsstyrelsen, Hallands län, Sverige     

Show

Sammendrag

Session P10: Prisen for de næste 10.000 tons kvælstof i vandplanerne
Regeringen har igangsat arbejde med at se på ekstraomkostningerne ved at gennemføre de næste 10.000 tons N i vandplanerne. Her belyses de mulige konsekvenser ved anvendelse af forskellige reguleringsmodeller, og derefter er der faglig debat om fordele og ulemper ved de forskellige modeller.
De anvendte reguleringsmodeller og mulige ekstraomkostninger ved de næste 10.000 tons N Brian H. Jacobsen, seniorforsker, KU     

Show

Sammendrag

Konsekvenser af reguleringen set fra landbrugets side! Leif Knudsen, chefkonsulent, VFL    

Show

Sammendrag

Konsekvenser af reguleringen set fra naturens side! Thyge Nygaard, landbrugsmedarbejder, Danmarks Naturfredningsforening     

Show

Sammendrag 

Session P11: Minivådområder virker for svenske landmænd
I Laholm kommune i Halland er der etableret mange forskellige typer vådområder, og der er målt på effekterne. Landmændene er glade for at anlægge vådområder - hvordan kan det mon være? Indlæggene er på svensk.
Kommunens erfaringer med samarbejde og med effekter af vådområder Torsten Kindt, Laholms Kommune, Sverige     

Show

Sammendrag

Praktiske erfaringer med anlæggelse af vådområder til fælles gavn Peter Feuerbach, Hushållningssälskapet, Halland, Sverige     Show
Session P12: Ålegræs som kvælstoffilter og andre virkemidler
Oversigt over nye potentielle virkemidler til reduktion i kvælstofudledningen til kystvande, samt alternative metoder til forbedring af vandmiljøet i kystvandene.
Nye virkemidler på vej - oversigt over forskningsindsatser Flemming Gertz, specialkonsulent, VFL    

Show

Sammendrag

Erfaringer fra et forskningsprojekt om ålegræs som kvælstoffilter Mogens Flindt, forsker, SDU   

SammendragTil top
Sidst bekræftet: 14-11-2011 Oprettet: 14-11-2011 Revideret: 14-11-2011

Forfatter

Planter & Miljø