Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-01-2017

Plantekongres 2013 - 15.-16. januar 2013 

Oprettet: 14-11-2012

Miljø

Beskrivelse af sessionerne i tema Miljø.

Session 82: Kvælstof i drænvand
Det seneste år er der målt kvælstofindhold i drænvand for at nuancere billedet af drænenes bidrag til vandmiljøet. Ændrer de nye drænvandsmålinger vores syn på kvælstofudledningen, og er der behov for at ændre på målemetoder eller indsatsen? 
Resultater af analyser af drænvandet 2011-2012
Søren Kolind Hvid, landskonsulent, VFL   

Show

Sammendrag

Hvilken betydning får resultaterne fra drænvandsundersøgelserne?
 
Gitte Blicher-Mathiesen, Seniorrådgiver, AU   

Show

Sammendrag

Session 83: Det juridiske vandmiljø
Svarer den juridiske tankegang i den danske implementering af Vandrammedirektivet til intentionen i direktivet? Landbruget har stævnet staten i to forhold: Dels om gyldigheden af implementering af Vandrammedirektivet, dels om kravet om randzoner er ulovlig ekspropriation. Hvad er det juridiske aspekt af stævningen? 
Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner?
 
Lasse Baaner, ph.d.-studerende, KU   

Show

Sammendrag

Derfor stævner landbruget staten for vandplanerne
 
Håkun Djuurhus, advokat, Bech-Bruun  

Show

Session 84: Nye virkemidler til at reducere kvælstoftabet
Hør om alternative metoder til at reducere af kvælstoftabet, f.eks. dyrkning af vandplanter til høst, plantning af ålegræs, etablering af stenrev, brug af alger, styret dræning og drænfilter. Hvilken dokumentation har vi for effekten, og hvilke tiltag vil komme til at spille en rolle fremadrettet? 
Effekt af nye virkemidler
 
 
Flemming Gertz, specialkonsulent, VFL  

Show

Sammendrag

Brug af nye virkemidler i kommende vandplaner?

Hanne Bach, direktør, AU  

 

Show

Sammendrag

Session 85: Lokal kortlægning af kvælstofretentionen  
Med øget fokus på lokal regulering kommer også behovet for detaljeret og sikker kortlægning af udvaskning og retention fra marker. Hør erfaringerne fra to projekter, hvor der er arbejdet på at fastsætte effekten af tiltagene på markniveau. 
Erfaringer fra NiCA projektet
Jens Christian Refsgaard, forskningsprofessor, GEUS  

Show

Sammendrag

Erfaringer med udpegning af robuste og sårbare landbrugsarealer fra Aquarius-projektet
Jacob Birk Jensen, civilingeniør, NIRAS

Show
(3,1 MB)

Sammendrag

Session 86: Vandrammedirektivet i andre lande  
Hvordan vurderer EU-kommissionen landenes vandplaner? Hvordan har andre lande grebet det an, og hvad er kommissionens vurdering af udvalgte lande? Der gives også ideer til, hvad der kan forbedres. 
Vandrammedirektivet i andre lande
Henriette Færgemann, teamleder, EU-Kommissionen   

Show

Session 87: På vej mod en ren Østersø
Hør, hvilke virkemidler der bliver taget i brug, når landmændene omkring Østersøen selv skal vælge, hvordan de vil reducere udledningen af næringsstoffer. På Bornholm har landmændene, som deltager i projekt Baltic Deal, oprettet et skruepresselaug med en mobil gylleseparator, og de arbejder med at bruge efterafgrøder til biogasproduktion. 
De bedste erfaringer for implementering af miljøtiltag
 
  
Frank Bondgaard, projektleder, VFL  

Show

Bornholmske erfaringer og udfordringer
Elisabeth Falk, miljørådgiver, Bornholms Landbrug    

Show

Sammendrag

Session 88: Efter vandplaner kommer handleplaner
Tiden er kommet til at implementere vandplanerne og inddrage borgerne i at finde god løsninger. Hvordan ser kommunerne på det at lave handleplaner og gå i dialog med lodsejere? Der er oprettet vandløbslaug i mange områder. Kom og høre, hvordan det fungerer i praksis.
Kommunernes syn på handleplaner
Søren Brandt, biolog, Herning Kommune 
   
 

Show

Sammendrag

Kan vandløbslaug gøre en forskel?

Kim Nielsen, landmand   

SammendragTil top
Sidst bekræftet: 14-11-2012 Oprettet: 14-11-2012 Revideret: 14-11-2012

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events