Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-01-2017

Plantekongres 2013 - 15.-16. januar 2013 

Oprettet: 14-11-2012

Natur

Beskrivelse af sessionerne i tema Natur.

Session 71: De gode naturplejeprodukter
Der er stigende fokus på, at den nødvendige pleje af naturen kan sikres gennem et konstruktivt samarbejde mellem myndigheder og landbrug. Hør om de gode erfaringer fra naturprojekter, hvor kommune og landbrug samarbejder. Hvad skal der til, for at det er attraktivt for landbruget at indgå aftaler, og for at projekterne kan blive en succes? 
Det gør vi i kommunen for at samarbejde med landbruget
Lotte Madsen, biolog, Kolding Kommune  

Show

Sammendrag

Hvem gør hvad for hvem - og hvorfor? Rasmus Dandanell Lundegaard, projektkonsulent, Kolding Herreds Landbrugsforening    

Show

Sammendrag

Session 72: Værdifuld natur eller blot en gammel græsmark?  
Overdrev er rig på flora og fauna, og de har en lang driftshistorie, men hvornår bliver en gammel græsmark til et værdifuldt overdrev? Overdrevene gemmer ofte på en driftshistorie, som sætter sine spor. Nye regler på området sætter fokus på grænsen mellem græsmarker og overdrev, og det har konsekvenser for forvaltningen og beskyttelsen for landbrugerne. 
Læs mere
Kulturhistoriske værdier på overdrevene
Peder Dam, Post.doc., KU    

Show

Sammendrag

Video

Overdrevenes ”nye” betydning i forbindelse med lovændringer
Christina Weidick Kærsgaard, natur- og miljøkonsulent, Agri Nord  

Show

Sammendrag

Video

Session 73: Naturindhold i vandhuller  ´
De senere år har der været god interesse for at etablere vandhuller. Det kræver en målrettet indsats for at skabe og bevare et godt vandhul, og der følger visse restriktioner med. Hør mere om udviklingen af det nye system til vurdering af tilstanden og om resultaterne af de første undersøgelser. Få en vurdering af, hvordan det står til med de danske søer og vandhuller. 
Undersøgelser og kvalitetsvurderinger af vandhuller

Lars Briggs, biolog, Amphi Consult

 

Show - 1

Show - 2
(3,9 MB)

Sammendrag

Session 74: Naturværdier i randzonerne  
Et af argumenterne for etableringen af randzonerne var skabelsen af ny natur. Hør mere om baggrunden og erfaringen på området og ikke mindst den forventede tidshorisont. Offentligheden får i vid udstrækning adgang til den nye natur. Dette har været diskuteret, og der er en del erfaringer med denne adgang. Hvordan findes den bedste løsning for begge parter? 
Forventet effekt på naturen i randzoner og på vandmiljøet
 
Annette Baattrup-Pedersen, biolog, AU  

Show

Sammendrag

Sådan opnås en fælles forståelse og gavn ved adgangen til landmandens marker
Niels Clemmensen, landmand

Show

Sammendrag

Session 75: Pleje af enge til gavn for landbrug og natur
Der er igangsat mange initiativer for at forbedre forholdene for engfuglene, men pleje af hensyn til fugle medfører ofte specifikke krav til driften af engarealer. Der skal være plads og muligheder til både fugle og landbrug. Få en status på aktiviteter og resultater fra bl.a. EU-medfinansierede LIFE-projekter. 
Engpleje til gavn for fuglelivet
Henning Fjord Aaser, biolog, Naturstyrelsen    

Show

Hensyn til fuglene og rationel landbrugsdrift
 
Søren Christensen, gdr. og formand, Vestjysk Landboforening    

Show

Sammendrag

Session 76: Anvendelse af biomasse fra engarealer  
Græs fra engarealer kan anvendes til biogas og gødning. Dette er et potentielt forretningsområde. Hør om danske og svenske erfaringer med forskellige driftsstrategier, hvor produktion af biomasse til biogas og økologisk gødning bliver forenet med naturpleje. 
Organisering af høst og afsætning af biomasse fra engarealer

  
Thomas Vang Jørgensen, økologichef, LMO    

Show

Sammendrag

Hvordan forenes hensyn til høst af biomasse og naturpleje bedst?
  
Urban Emanuelsson, professor, SLU   

Show

Session 77: Sådan plejes habitatnaturtyper optimalt  
De særlige habitatnaturtyper stiller specielle krav til plejen, hvis målene om gunstig bevaringsstatus skal nås. I Natura 2000 planerne er den påkrævede pleje beskrevet i meget generelle vendinger. Et redskab til at målrette plejen kan være gennem plejeplaner. 
Sådan skal habitatnaturtyper plejes
Bettina Nygaard, forsker, AU      

Show

Sammendrag

Erfaringer med plejeplaner for konkrete naturområder
Peter Witt, biolog, Linnea Consult ApS      

Show

SammendragTil top
Sidst bekræftet: 14-11-2012 Oprettet: 14-11-2012 Revideret: 14-11-2012

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events