Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 22-01-2018

Plantekongres 2016 - 20.-21. januar 2016

Oprettet: 05-10-2015

Miljø

Beskrivelse af sessionerne under temaet Miljø

Session 39: Vandråd - hvad lærte vi?

 

Vandrådene var et nyt initiativ med øget inddragelse af lodsejerne i valg og udformning af de virkemidler, der skal vælges i de vandløb, som indgår i vandområdeplanerne. Dette tiltag kan måske også give anledning til samarbejde, der rækker ud over virkemidler for det enkelte vandløb.       
Samarbejde i vandrådene   Ph.d. studerende Morten Graversgaard, AU  

Resumé 

Show

Vandråd kan øge samarbejdet i et opland Projektchef Irene Wiborg, SEGES     

Resumé

Show

 

Session 47: Klimaeffekt ved dyrkning af lavbundsjorde                   
Lavbundsjordene synker i hele verden, men hvorfor sker det, og hvad kan der gøres ved det? Hør mere om klimaeffekten samt nye resultater fra dansk forskning i Vildmosen og Nørreådalen.   
Klimaeffekten ved dyrkning af lavbundjorde Professor Jørgen E. Olesen, AU

Resumé

Show

Danske resultater om dyrkning af organiske jorder Lektor Lars Elsgaard, AU

Resumé

Show

Session 55: N-regulering i andre EU-lande og overimplementering             
COWI har lavet et Nabotjek for NaturErhvervstyrelsen og set på miljøreguleringen i en række andre EU-lande. Resultater herfra præsenteres. I forlængelse heraf beskrives, hvad der kan forstås ved overimplementering af EU-regulering.    
Vækst- og nabotjek af miljøregulering i EU Louise Piester, NaturErhvervstyrelsen

Resumé 

Show

Overimplementering i regulering af vandmiljøet - politik eller jura? Professor Helle Tegner Anker, KU   

Resumé

Show

 

Session 63: Styret dræning - danske erfaringer og muligheder                 
Baseret på et projekt om styret dræning er det muligt at sammenligne mulighederne i Danmark med de erfaringer, som er opnået i USA, Sverige og Finland. I disse lande er der set både mindsket kvælstofudledning og højere udbytter, men der er også eksempler uden effekt.   
Styret dræning og udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet Seniorforsker Christen Duus Børgesen, AU  

Resumé

Show

Fremtidige muligheder for kontrolleret dræning i Danmark Landkonsulent Gødskning, Søren Kolind Hvid, SEGES

Resumé

Show

Session 71: Ændret fosforregulering             
Der arbejdes på at flytte arealdelen i husdyrgodkendelser over til den generelle arealregulering. Det kan betyde, at harmonikravene lempes, men at der opstilles nye krav til den maksimale fosfortilførsel på de enkelte marker.  
Analyse af fosforreguleringen
Kontorchef Hans Peter Olsen, Miljøstyrelsen   

Resumé

Show

Hvilke bedrifter påvirkes, og hvilke løsninger er der? Miljøchef Hans Roust Thysen, SEGES

Resumé

Show

Session 79: Vådområder             
Vådområder kræver en stor indsats. Hvordan skabes der en proces, så der findes løsninger til gavn for både miljø og landbrug? Hør også meget mere om den miljøeffekt, som vådområder har.  
Sådan skabes et fællesskab om lokale løsninger som vådområder Adjunkt Peder Stubkjær, KU  

Resumé

Show

Effekt af vådområder på kort og lang sigt  Professor Brian Kronvang, AU   

Resumé 

Show

Session 87: Jordfordeling – perspektiver til øget samfundsværdi             
Hvordan kan multifunktionel jordfordeling tænkes ind som et aktivt middel til øget samfundsværdi? Kan det medføre bedre bedriftsøkonomi, øget naturkvalitet, mindske udledning, øge de rekreative værdier og give grundlag for landdistriktsudvikling. Der tages udgangspunkt i projektidé fra Vejle Ådal med vægt på samspil med lodsejer og lokale interessenter. Hør også erfaringer generelt med jordfordeling i forbindelse med konkrete projekter med vægt på: gevinster, muligheder og opmærksomhedspunkter for lodsejere og projektejere.  
Jordfordeling som vejen til højere produktion og mere miljø Enhedschef Lene Sørensen fra NAER i Tønder  

Show

Hvordan udnytter vi den fulde samfundsværdi af det åbne land gennem jordfordeling? Afdelingsleder Keld Andersen, Vejle Kommune

Resumé

Show


Sidst bekræftet: 05-10-2015 Oprettet: 05-10-2015 Revideret: 05-10-2015

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events