Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-02-2019

Plantekongres 2017 - 17.-18.januar 2017

Oprettet: 07-10-2016

Målrettet indsats

Beskrivelse af sessionerne under temaet Målrettet indsats

Tilbage til programoversigten

Session 45: Målrettet kvælstofregulering
I henhold til Fødevare- og Landbrugspakken skal der 2018/19 indføres en målrettet regulering af kvælstofanvendelsen med samme udvaskningsret for alle bedrifter i hvert enkelt kystvandopland. Den skal medføre en yderligere reduktion af kvælstofudledningen på 3.800 tons. Modellen herfor er endnu ikke udarbejdet. Man har i stedet fokuseret på at få udarbejdet en midlertidig ordning med målrettede ”frivillige” efterafgrøder i 2017 og 2018, som bygger på et fagligt oplæg fra to forskningsinstitutioner.
Målrettet regulering er den mest omkostningseffektive måde at regulere på Seniorforsker Brian Jacobsen, KU

læs sammendrag

Show

Målrettede efterafgrøder i 2017 og 2018 Teamleder Per Faurholt Ahle, NaturErhvervstyrelsen Show
Den faglige baggrund for kortet med de områder, hvor der skal være efterafgrøder af hensyn til grundvandet mv. Seniorforsker Christen Duus Børgesen, AU, Institut for Agroøkologi Show
Spørgsmål fra salen til et panel bestående af de 3 indlægsholdere plus en repræsentant for SVANA De 3 indlægsholdere og en repræsentant for SVANA  

Session 46: Er kvælstof eller fosfor problemet?

DCE og DHI har leveret en del af det faglige grundlag for vandområdeplanerne. Konklusionen er, at det er udledningen af kvælstof, der skal begrænses, for at de kystnære farvande kan bringes i god økologisk tilstand. I Sverige er fokus de seneste årtier ændret fra kvælstof til fosfor, når der skal opnås en god miljøtilstand i Østersøen. 
Derfor er det kvælstof, der er problemet Seniorforsker Karen Timmermann, AU Show
Fra kvælstofudledning til intern fosforbelastning Senior Professor Anders Stigebrandt, Göteborgs Universitet - Institutionen för marina vetenskaper

læs sammendrag

Show

Session 47: Ny fosforregulering

Arealreguleringen i husdyrgodkendelsesordningen skal fremover være en del af den generelle arealregulering. Harmonikravene for slagtesvinebrug ændres fra 1,4 til 1,7 DE/ha, men den nye fosforregulering kan bevirke, at kun få landmænd får mulighed for at opdrætte flere dyr end hidtil. 
Fosfors betydning for miljøtilstanden i søerne og behovet for reduktioner Kontor-/områdechef Harley Bundgaard Madsen, Miljø- og Fødevareministeriet, SVANA-Fyn Show
Sådan tilpasser man sig de nye fosforkvoter Miljøchef Hans Roust Thysen, SEGES

læs sammendrag

Show

Session 49:  Vandløbsloven

Hvordan vægtes de to formål med vandløbene: afvanding og miljøkvalitet. Kan begge mål blive opfyldt med de nye vandplaner og vandløbsloven? I relation hertil vil følgende blive omtalt: klassificering af vandløb, miljømål, indsatsbehov og den forestående opgave for kommunerne, der skal spille en central rolle i gennemførelsen af vandplanerne.
Opfyldelsen af de to formål med vandløbene fremadrettet - set i et historisk lys Biolog Bent Lauge Madsen

læs sammendrag

Show

Status og proces for arbejdet med vandløb jf. Landbrugspakken Kontorchef Peter Kaarup, Svana Show
Session 50: Vandløbsindsatsen
Konklusionerne i fagligrapport nr. 188 fra DCE vil blive gennemgået, og der vil komme en anbefaling af, hvornår og hvordan grødeskæringen skal ske. Klimaændringer menes at ville medføre væsentlig større nedbør i fremtiden med deraf følgende ændringer for natur og jordbrug. Dette stiller øgede krav til vandafledningen.
”Udredning om grødeskæring” fra et agronomisk perspektiv Professor Merete Styczen, KU

læs sammendrag

Show 

Sådan skal vi klare 50 pct. større afledning end i dag Formand Helge Danneskiold-Samsøe, Danske Vandløb

læs sammendrag

Show

Session 51: Vandplaner, Fødevare- og Landbrugspakken og EU

EU holder øje med, om medlemsstaterne lever op til direktiverne. I sessionen vil der blive gjort rede for, hvilke krav EU stiller til vandområdeplanerne, og hvilken betydning en eventuel efterfølgende åbningsskrivelse vil få. Hvorledes skal Danmark i så fald reagere? 
EU’s krav i et juridisk perspektiv Professor Helle Tegner Anker KU

læs sammendrag

Show

Sådan skal Danmark leve op til EU´s krav Viceformand Lars Hvidtfeldt, Landbrug & Fødevarer, Axelborg Show
Session 52: Fastsættelse af målsætningerne i vandområdeplaner
Referencetilstanden i relation til de nye vandområdeplaner er udledningen af kvælstof til overfladevandet, som den var omkring år 1900. Der vil blive gjort rede for, hvordan udledningen omkring år 1900 er bestemt, og den fundne størrelse bliver diskuteret. Derudover vil der blive gjort rede for, hvad det betyder for landbrugets økonomi. 
Sådan er udledningerne omkring år 1900 fastsat Forskningsprofessor Brian Kronvang, AU

læs sammendrag

Show

Udledningen var større end angivet af DCE Chefkonsulent  Carl Åge Pedersen, SEGES

læs sammendrag

Show

Session 53: Vandråd i fokus
Vandrådene skal i henhold til Fødevare- og Landbrugspakken spille en central rolle ved justering af vandområdeplanerne. Der er gennemgående positive erfaringer med vandrådenes arbejde med vandløb. Med udgangspunkt i dette vil der blive givet forslag til vandrådenes virke i fremtiden. 
Vores erfaring med at finde optimale løsninger Formand Carl Christian Pedersen, Vandrådet for Limfjorden

læs sammendrag

Show

Eksempler på andre udfordringer som vandrådene kan løse Formand Jens Lauritzen, Limfjordsraadet Aalborg Kommune

læs sammendrag

Show

Session 54: Kollektiv indsats - uden for dyrkningsfladen 
En frivillig og kollektiv indsats skal ifølge Fødevare- og Landbrugspakken reducere kvælstofudledningen til overfladevand med 3.800 tons. Det kan bl.a. være ved etablering af vådområder og minivådområder. Der vil blive præsenteret en allerede gennemført oplandsproces.
Placering af - og støtte til - minivådområder Enhedschef Marie Guldborg, NaturErhvervstyrelsen

læs sammendrag

Show

En god oplandsproces ved Hagens Møllebæk Miljøkonsulent Anders Lehnhardt, Landbo Limfjord

læs sammendrag

Show

Session 89: Pico-session om måling af kvælstofafstrømning fra marker
Er du til højt tempo og tæt debat? Så er vores nye tiltag – pico-sessioner noget for dig. Fire eksperter taler hver to minutter i rap. Derefter går de til hver sit hjørne, og du følger efter den ekspert, du ønsker at høre mere fra eller snakke med. Der er således fire grupper i resten af sessionen, og du kan skifte gruppe undervejs. Der er kun plads til 40 deltagere. Sessionen gentages kl. 16.15.
1. Måling i vandløb med kendt teknik Postdoc Jane Rosenstand Poulsen, AU

læs sammendrag

show

2. Måling i vandløb med ny teknik Indehaver (cand. Agro.) Robert Nøddebo Poulsen, Spectrofly

læs sammendrag

show

3. Måling i drænafstrømning Lektor Bo Vangsø Iversen, AU Show
4. N-min-prøver til bestemmelse af     udvaskningspotentialet Seniorforsker Christen Duus Børgesen, AU

Læs sammendrag

Show

Session 90: Pico-session om måling af kvælstofafstrømning fra marker
Gentagelse: Er du til højt tempo og tæt debat? Så er vores nye tiltag – pico-sessioner noget for dig. Fire eksperter taler hver to minutter i rap. Derefter går de til hver sit hjørne, og du følger efter den ekspert, du ønsker at høre mere fra eller snakke med. Der er således fire grupper i resten af sessionen, og du kan skifte gruppe undervejs. Der er kun plads til 40 deltagere.
1. Måling i vandløb med kendt teknik Postdoc Jane Rosenstand Poulsen, AU læs sammendrag
Show
2. Måling i vandløb med ny teknik Indehaver (cand. Agro.) Robert Nøddebo Poulsen, Spectrofly læs sammendrag
Show
3. Måling i drænafstrømning Lektor Bo Vangsø Iversen, AU Show
4. N-min-prøver til bestemmelse af     udvaskningspotentialet Seniorforsker Christen Duus Børgesen, AU

Læs sammendrag

Show

Tilbage til programoversigten

Sidst bekræftet: 07-10-2016 Oprettet: 07-10-2016 Revideret: 07-10-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events