Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 31-05-2018

  

Oprettet: 11-05-2017

Overgangsperiode vedr. CLP-mærkning af plantebeskyttelsesmidler frem til 1. juni 2018

Det er efter 1. juni 2017 ikke tilladt at sælge ikke-CLP-mærkede kemikalier, herunder plantebeskyttelsesmidler. Slutbrugere af plantebeskyttelsesmidler vil frem til 1. juni 2018 alene modtage vejledning i forbindelse med kontrolbesøg fra Arbejdstilsynet.

Reglerne for CLP-mærkning af kemikalier har haft en lang indfasningsperiode, der ifølge reglerne skulle være afsluttet inden 1. juni 2017. Det ligger fast, at forhandlere ikke må sælge kemikalier, herunder plantebeskyttelsesmidler, der ikke er mærket efter CLP-reglerne, efter 1. juni 2017.

For andre typer af kemikalier end bekæmpelsesmidler, skal slutbrugerne omklassificere eksisterende lagre efter CLP-reglerne. Dette gælder f.eks. olier, rengøringsmidler og additiver til bekæmpelsesmidler.

Reglerne om mærkning er fastlagt i Signalbekendtgørelsen og i øvrigt i CLP-forordningen (Forordning (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006).

Der har derimod været usikkerhed om, hvordan slutbrugere af bekæmpelsesmidler skulle håndtere kravet om CLP-klassifikation af eksisterende lagre. Alle bekæmpelsesmidler skal have en etikette, som er godkendt af Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen accepterer derfor ikke, at der ændres på eksisterende etiketter eller at slutbrugere påsætter nye etiketter på emballagen, når det gælder bekæmpelsesmidler.

Derfor har SEGES i januar 2017 anmodet Arbejdstilsynet, som står for kontrollen vedr. CLP-mærkning, om en overgangsperiode for eksisterende plantebeskyttelsesmidler hos slutbrugerne.

Arbejdstilsynet har den 11. maj 2017 meddelt, at man i kontrollen vil indføre en 1-årig overgangsperiode, således at man ved kontrolbesøg hos slutbrugerne alene vil vejlede i CLP-reglerne. Dvs. frem til 1. juni 2018 vil Arbejdstilsynet ikke give påbud eller bødeforlæg til slutbrugerne, hvis der findes plantebeskyttelsesmidler, som ikke er CLP-mærkede.

Det anbefales, af slutbrugerne prioriterer så vidt muligt at få opbrugt plantebeskyttelsesmidler, som ikke er CLP-mærkede, i løbet af den kommende 1-års overgangsperiode.

 

 

Sidst bekræftet: 01-05-2018 Oprettet: 11-05-2017 Revideret: 11-05-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværn


Af samme forfatter

Opfølgning på demonstrationsforsøget i vinterhvede 2017-2018 (WP3)
Denne sæson var præget af usædvanlige vejrforhold, hvilket kan ses i resultaterne.
01.07.19
Nyt fra demonstrationsforsøget i vinterhvede (WP3), juli 2019
De anlagte strategier er beskrevet i tabellen. Demonstrationsforsøget blev anlagt i efteråret hos VKST nær deres forsøgsgår...
01.07.19
FarmTest: Strategi for positionsbestemt ukrudtsbekæmpelse i roer
Ved brug af varierede doseringer er det muligt at reducere forbruget af ukrudtsmidler i roer. Umiddelbart kan besparelsen d...
09.06.04