Feedback Form
Planteavl

Planteavlsorientering - 283

Oprettet: 07-09-2015

Analyse af øget indvinding til markvanding

Øget markvanding vil generelt ikke påvirke tilstanden for fisk og smådyr i vandløbene negativt. De nuværende restriktioner på markvanding er formentlig ubegrundede. GEUS kalder resultaterne revolutionerende for vurdering af vandressourcens størrelse.

Baggrund

Markvanding er i tørre år en afgørende forudsætning for både plante- og husdyrproduktion på mange bedrifter, især i Midt-, Vest- og Sydjylland. Med den nuværende administration af tilladelser til indvinding af vand til markvanding er det mange steder ikke muligt for nye bedrifter at få en tilladelse til markvanding eller at øge eksisterende tilladelser. De vandmængder, der tildeles i en indvindingstilladelser, har i mange år været baseret på det gennemsnitlige vandingsbehov i landsdelen set over en lang årrække (årene 1957-1976).

Indvindingstilladelserne er imidlertid utilstrækkelige, når kommunerne indfører en administrationspraksis, hvor vandforbruget til markvanding hvert enkelt år ikke må overstige indvindingstilladelsen selv om det gennemsnitlige vandforbrug over en årrække ligger under tilladelsen. Med denne administrationspraksis kan bedrifterne i halvdelen af årene ikke vande afgrøderne optimalt. Og da det er i tørre år, at markvanding har stor økonomisk betydning, kan det få store konsekvenser for bedrifternes økonomi og produktion. Det vækstpotentiale, der ligger i at flere bedrifter får adgang til markvanding, udnyttes heller ikke.

Den nuværende administration af indvindingstilladelser i kommunerne er baseret på grænseværdier for maksimal påvirkning af median minimumsvandføringen. Grænseværdierne er fra 1979 og det har længe været kendt, at de ikke bygger på noget fagligt grundlag.

Nyt vurderingsgrundlag

I forbindelse med Vandområdeplanerne for 2015-21 er der udarbejdet et nyt fagligt grundlag for vurdering af vandindvindingens betydning for den økologiske tilstand i vandløbene. Aarhus Universitet (DCE og Institut for Bioscience) har i en rapport fra 2014 fremlagt, hvordan man bedst muligt med modeller beskriver sammenhængen mellem vandføringen i vandløbene og den økologiske tilstand for fisk, smådyr og planter. I en efterfølgende rapport fra GEUS er vist, hvordan den aktuelle vandindvinding til både markvanding og andre formål påvirker vandføringen i vandløbene og indikatorer for den økologiske tilstand for fisk, smådyr og planter. Den overordnede konklusion efter disse analyser er, at grundvandets kvantitative tilstand er god med den aktuelle vandindvinding og at der generelt ikke er behov for at reducere indvindingen.

Scenarieberegninger

I forbindelse med ovennævnte analyser blev der imidlertid ikke foretaget beregninger, der viser hvad der vil ske, hvis vandindvindingen til markvanding blev øget. Derfor anmodede SEGES i foråret 2015 GEUS om at gennemføre en følsomhedsanalyse, hvor vandindvindingen til markvanding blev øget med henholdsvis 25, 50 og 100 %. En øgning på 100 % er langt ud over, hvad der vil kunne forekomme i praksis selv ved markvanding helt uden begrænsninger. Dette ekstreme scenarie blev medtaget i forventning om, at det ville medføre markante påvirkninger af tilstanden i vandløbene.

Resultater

GEUS har afrapporteret scenarieberegningerne i rapporten Analyse af øget vandindvinding til markvanding og skriver i konklusionen, at resultaterne – såfremt de vurderes valide efter nærmere undersøgelser – er revolutionerende for vurdering af vandressourcens størrelse og bæredygtighed i forhold til vandløbskvalitet for fisk og smådyr. Analysen viser nemlig, at selv en øgning af vandindvindingen til markvanding med 100 % ikke medfører nogen overordnet negativ påvirkning af tilstanden for fisk og smådyr i vandløbene.

Øget vandindvinding medfører ikke nogen tilstandsændring i langt de fleste ID15 oplande og der er stort set lige mange oplande, hvor tilstanden påvirkes i henholdsvis negativ og positiv retning. Analysen viser altså, at de nuværende restriktioner på vandindvinding til markvanding sandsynligvis er fagligt set ubegrundede. Vandressourcen er generelt stor nok til, at der kan vandes efter afgrødernes behov. Det står i stærk kontrast til den nuværende regulering.

I figur 1 og 2 er vist sandsynligheden for tilstandsændring for henholdsvis smådyr (DVFI) og fisk (DFFVa) i vandløb ved fire scenarier for markvanding. I alle fire scenarier er vandindvinding til andre formål end markvanding holdt uændret på det aktuelle niveau. Sandsynligheden for tilstandsændring er beregnet i forhold til en situation, hvor der slet ikke forekommer nogen vandindvinding til hverken markvanding eller andre formål. Sandsynligheden for tilstandsændring er beregnet på ID15 niveau. I alle oplande uden farve på figur 1 og 2 er der under 20 % sandsynlighed for tilstandsændring. Oplande med gul og orange farve har henholdsvis 20-50 % og 50-80 % sandsynlighed for forringet tilstand. I områder med markvanding forekommer ingen røde oplande, der markerer over 80 % sandsynlighed for forringet tilstand. Oplande med grøn, lyseblå og mørkeblå farve har henholdsvis 20-50 %, 50-80 % og over 80 % sandsynlighed for forbedret tilstand for smådyr og fisk som følge af vandindvinding. Der er stort set lige mange oplande med sandsynlighed for henholdsvis forringet og forbedret tilstand.

For smådyr (DVFI) er der ingen oplande med sandsynlighed over 50 % for forringet tilstand, selv ved øgning af markvandingen med 100 %. For fisk (DFFVa) er der kun 4 oplande ud af 1905 oplande, hvor der er sandsynlighed over 50 % for forringet tilstand, selv ved øgning af markvandingen med 100 %.

 

Figur 1. Sandsynlighed for tilstandsændring for smådyr (DVFI) i vandløb på ID15 niveau for fire scenarier med markvanding i forhold til ingen vandindvinding. Gul, orange og rød farve indikerer sandsynlighed for forringet tilstand. Grøn, lyseblå og mørkeblå indikerer sandsynlighed for forbedret tilstand.

Figur 2. Sandsynlighed for tilstandsændring for fisk (DFFVa) i vandløb på ID15 niveau for fire scenarier med markvanding i forhold til ingen vandindvinding. Gul, orange og rød farve indikerer sandsynlighed for forringet tilstand. Grøn, lyseblå og mørkeblå indikerer sandsynlighed for forbedret tilstand.

Tabel 1. Antal ID15 oplande med sandsynlig tilstandsforringelse for DVFI for 2004-2010.

DVFI 2004-2010 (antal ID15) Baseline (nuværende indvinding) +25 % markvanding + 50 % markvanding + 100 % markvanding
< 20 % sandsynlighed 1902 1900 1895 1891
20-50 % sandsynlighed 3 5 10 14
50-80 % sandsynlighed 0 0 0 0
>80 % sandsynlighed 0 0 0 0

EQR reduceret >0,24 (rød ~ >80 %), 0,12-0,24 (orange ~ 50-80 %) og 0,06-0,12 (gul ~20-50 % sandsynlighed)

Tabel 2. Antal ID15 oplande med sandsynlig tilstandsforringelse for DFFVa for 2004-2010.
DFFVa 2004-2010 (antal ID15) Baseline (nuværende indvinding) +25 % markvanding + 50 % markvanding + 100 % markvanding
< 20 % sandsynlighed 1846 1840 1830 1813
20-50 % sandsynlighed 58 64 72 88
50-80 % sandsynlighed 0 0 2 2
>80 % sandsynlighed 1 1 1 2

EQR reduceret >0,22 (rød ~ >80 %), 0,16-0,22 (orange ~ 50-80 %) og 0,05-0,16 (gul ~20-50 % sandsynlighed).

Litteratur

Henriksen, H.J., Stisen S., Troldborg L., He X., og Jørgensen L.F. 2015. Analyse af øget indvinding til markvanding. Vandløbspåvirkning på ID15 niveau for nuværende markvanding samt 25 %, 50 % og 100 % øget markvanding. GEUS rapport 2015/29.

Henriksen, H.J., Rasmussen, J., Olsen, M., He, X., Jørgensen, L.F., Troldborg, L. (2014). Implementering af modeller til brug i vandforvaltningen. Delprojekt: Effekt af vandindvinding. GEUS. 63 sider.

Gräber, D., Wiberg-Larsen, P., Bøgestrand, J. og Baatrup-Pedersen, A. (2014). Vurdering af effekten af vandindvinding på vandløbs økologiske tilstand. Notat fra DCE. 29 sider.

Sidst bekræftet: 07-09-2015 Oprettet: 07-09-2015 Revideret: 07-09-2015

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Gødskning

Søren Kolind Hvid

Klima & Jord