Feedback Form
Af samme forfatter
Når betingelsen for at kunne anvende reglen i afskrivningslovens § 24 er opfyldt, skal denne regel også anvendes, og skatteyder kan ikke fravælge at anvende denne regel.
Ved afmeldelse fra momsregistreringen uden salg af virksomheden skal der beregnes moms af beholdninger af varer, driftsmidler og investeringsgoder, og efter afmeldelse kan der bl.a. ikke fratrækkes energi- og kvælstofafgifter.
Medarbejderes skattefrihed af uddannelsesudgifter betalt af arbejdsgiver gælder i relation til grund-, videre- og efteruddannelser. Skattefriheden omfatter bøger, kursusafgifter samt under visse omstændigheder også befordring, logi og kost.
Told- og skattestyrelsen har udsendt cirkulære om ophævelse af merhugstfradraget med virkning fra den 1. august 2002.
Værdien af mælkekvote - solgt 1994 sammen med ejendommen - anset for en del af driftsbygningernes værdi.
Landsskatteretten har fastslået, at ved salg af jord skal anskaffelsessummen ikke nedsættes med en salgspris for en kvote, der først sælges efterfølgende.
Da driftsbygningerne ikke havde været anvendt til at afskrivningsberettiget formål, blev hele forskelsværdien ved vurderingen i 1993 henregnet til jordens anskaffelsessum.
Told- og Skattestyrelsen har udsendt meddelelse om de nye regler om hævet bundgrænse for moms, ændrede kredittider, ændret grænse for store virksomheder mv.
Der er ikke hjemmel til i reglerne om ophørspension dispensation fra alderskravet på 55 år eller fra kravet om mindst 10 års arbejde som selvstænding, selv ikke i tilfælde af alvorlig sygdom.
Ved erhvervelse af en ejendom med succession succederes der ikke i ejertiden i relation til vedligeholdelsesudgifter.
Kursansættelse af private pantebreve ved opgørelsen af den skatte- og afgiftsmæssige værdi og formueværdien (2. kvartal 2002).
Mindsterenten for perioden 1. juli-31. december 2002 udgør 4 pct. p.a.
Kontantomregning af overdragelsessummer (2. kvartal 2002).
Landskontorets kommentar til cirkulære om pristalsregulering af anskaffelsessummen for ejendomme købt før 1993.
Beregnede reguleringstal efter den tidligere gældende § 5, stk. 1 i ejendomsavancebeskatningsloven (lovbekendtgørelse nr. 866 af 22. oktober 1992).
Avance ved salg af vindmøllegrunde kunne ikke genanbringes i anskaffelsessummen for den resterende ejendom.
Lønmodtagere og lignende, der blot udlejer et enkelt værelse eller en enkelt sommer- eller helårsbolig, vil ifølge Told- og Skattestyrelsen ikke blive afkrævet en kapitalforklaring efter mindstekravsbekendtgørelsen - alene som følge af en sådan udlejning.
Overdragelsessum ved handel af fast ejendom mellem interesseforbundne parter blev tilsidesat. Handelsværdien blev fastsat til ejendomsvurderingen på handelstidspunktet minus 15%.
Der kan ikke succederes i en vindmølle, der skattemæssigt er behandlet efter reglerne i ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3, da den anses for udelukkende benyttet til private formål, og således ikke udgør en virksomhed eller en andel heraf.
Reglerne om succession i familieforhold er udvidet til også at omfatte succession til nære medarbejdere.
Folketinget har vedtaget lovforslaget om udskydelse af indbetalingsfristen på ophørspension for forskudte indkomstår.
Markmaskiner blev anset for selvstændige aktiver, der kunne straksafskrives efter småaktivreglen.
Folketinget har vedtaget lovforslaget om udvidet omkostningsgodtgørelse i skattesager.
Ved vurdering af om et landbrug drives erhvervsmæssigt, godkender Landsskatteretten en opdeling af driften i forskellige dele.
Afklaring om pristalsregulering af fasktisk anskaffelsessum.Told- og Skattestyrelsen har udsendt cirkulære om pristalsregulering før 1993 af den faktiske anskaffelsessum til brug for ejendomsavanceopgørelsen.
En medejer af en landbrugsejendom, som stillede stuehuset vederlagsfrit til rådighed for en nærtstående medejer, kunne fastsætte den objektive udlejningsværdi som en forholdsmæssig andel af den procentvis opgjorte lejeværdi.
Den vurderingsmæssige status var afgørende for opgørelsen af fortjeneste til genanbringelse, hvorfor fortjenesten ikke kunne reduceres med et stuehusfradrag.
En medejer af en landbrugsejendom, som stillede stuehuset vederlagsfrit til rådighed for en nærtstående medejer, kunne fastsætte den objektive udlejningsværdi som en forholdsmæssig andel af den procentvis opgjorte lejeværdi.
Regler i skattestyrelses- og virksomhedsskatteloven giver ikke mulighed for at omgøre valget af, hvilke aktiver og passiver der skal medtages i virksomhedsordningen. Valget træffes endeligt i selvangivelsen.
I forbindelse med salg af 2 byggegrunde kunne anskaffelsessummen opgøres skønsmæssigt med henvisning til en forventningsværdi i 1993-vurderingen.
En ejer af en ejendom, der var kodet som landbrug med 2 lejligheder, kunne fradrage de faktiske driftsudgifter for den del af ejendommen, der benyttedes erhvervsmæssigt.
Justering af kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter.
Hvor der i en omlægningsperiode indgik 2 års høstindtægter, 2 års efterbetalinger og 2 års maskinstationsindtægter, kunne der ved omregning til helårsindkomst ansættes en gennemsnitlig indkomst på 50 pct. heraf.
På en ejendom, hvor jorden var bortforpagtet, kunne driftsbygningerne ikke medregnes ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget, da bygningerne ikke var medforpagtet, og dermed ikke var en del af den erhvervsmæssige virksomhed.
Ved salg af jord fra en ejendom, hvor driftsbygningerne har været anvendt til et afskrivningsberettiget formål, men hvor der ikke har været afskrevet på bygningerne, er den nedskrevne værdi pr. 1. januar 1993 driftsbygningernes afskrivningsgrundlag.
En ejer, der udlejer sin ideelle andel af en bolig, kan fratrække vedligeholdelsesudgifter og øvrige udgifter ved udlejningen. Udlejningsaktiviteten kan anses for erhvervsmæssig virksomhed og indgå i virksomhedsskatteordningen.
Skatteministeren overvejer den forskel i beskatningen, der forekommer, når mælkekvote kan sælges skattefrit, såfremt den sælges efter salget af ejendommen, mens mælkekvoten beskattes, hvis den sælges før eller sammen med ejendommen.
En ejendom fandtes ikke på afhændelsestidspunktet at have karakter af et en- eller tofamilieshus, hvorfor salget ikke var omfattet af parcelhusreglen.
Grundlaget for ophørspension beregnes af fortjenesten før reduktion med arbejdsmarkedsbidrag. Fradraget for ophørspension foretages i personlig indkomst, efter at der er beregnet arbejdsmarkedsbidrag af fortjenesten.
Opførelse af en ny foderlade i forlængelse af det eksisterende bygningskompleks var en naturlig udvidelse af det tidligere opførte maskinhus/foderlade og af den samlede bygningsmasse, hvorfor tilbygningen berettigede til straksfradrag.
Beregningsgrundlaget for straksfradrag i indkomståret 1999 udgør afskrivningsgrundlaget for indkomståret 1998 opgjort efter de regler, der gælder for 1998.
Lovforslag om forlængelse af indbetalingsfristen på ophørspension for forskudte indkomstår er genfremsat.
En udvidelse af en køresilo i 1999 blev anset for en tilbygning til den sammenbyggede driftsbygning, der berettigede til straksfradrag. Beregningsgrundlaget udgjorde afskrivningsgrundlag for den samlede driftsbygningsmasse ekskl. et fritliggende maskinhus
En person, der i en kortere periode var flyttet fra sin samlever af personlige grunde, kunne ikke fritages for betaling af tillægsboafgift, da kravet om fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet ikke var opfyldt.
Grundværdien for skove og plantager pr. 1. januar 2002.
Boligbidraget for tjeneste- og lejeboliger skal pr. 1. juni 2002 forhøjes med 2,7 pct.
En landmand overtog en landbrugsejendom inkl. staldinventar, men uden husdyr. Staldinventaret kunne afskrives fra købsåret, da det blev anset for anskaffet til en igangværende virksomhed.
Salg af 23 ha jrod fra en landbrugsejendom på 34 ha blev anset for afståelse af en andel af erhvervsmæssig virksomhed, således at avancen fra delsalget kunne anvendes som fradragsberettiget indskud på en ophørspension.
En medejer af en landbrugsejendom, som stillede stuehuset vederlagsfrit til rådighed for en nærtstående medejer, kunne fastsætte den objektive udlejningsværdi som en forholdsmæssig andel af den procentvis opgjorte lejeværdi.
Skatteministeriet har foreslået i et udkast til lovforslag, at man indfører regler om succession til nære medarbejdere. Samtidigt foreslås det at forøge den nuværende 25 pct. grænse ved sondring imellem ureel og reel virksomhed til en 15 pct. grænse.
Vejledningen er en samlet fremstilling af reglerne for vurdering af fast ejendom.
Salg af mælkekvote til Mælkeudvalget er skattefri, når ejendommen er solgt, inden kvotn sælges på mælkebørsen.
Vurderingsrådet skal i henhold til vurderingslovens § 33, stk. 1, i forbindelse med den årlige vurdering træffe bestemmelse om, hvorvidt et nybyggeri er færdigbygget.
Skatteansættelsen for 1988 kunne ikke genoptages, da eventuelle tilbagebetalingskrav var forældede efter forældelseslove af 1998.
Kontantomregning af overdragelsessummer (1. kvartal 2002).
Kursansættelse af private pantebreve ved opgørelsen af den skatte- og afgiftsmæssige værdi og formueværdien (1. kvartal 2002).
Et tilbygget administrationsafsnit fandtes sammen med en eksisterende lagerhal at udgøre en samlet bygningsmasse, således at der kunne foretages straksafskrivning.
Det forhold at en arbejdsgiver og en lønmodtager indgår hver sin leasingkontrakt om leje af samme bil i en længere periode end 6 måneder, fører ikke til, at arbejdsgiverens ret til fradrag for moms af lejen begrænses eller afskæres.
Grundværdien for landbrugsejendomme pr. 1. januar 2002. Afgrænsning mellem hel eller delvis landbrugsmæssig benyttelse.
Ved ejerboligfordelingen/boligfordelingen fordeles ejendomsværdien på hhv. boligen og den øvrige del af ejendommen, bl.a. med udgangspunkt i det etageareal og grundareal, der kan henføres til henholdsvis boligen og den øvrige ejendom.
Denne folder indeholder oversigt over satser, beløbsgrænser mv.
Der var den fornødne driftsmæssige tilknytning mellem 2 bygninger til, at en kontorbygning kunne afskrives efter reglerne om accessoriske bygninger.
Grundværdien og ejendomsværdien for frugtplantager pr. 1. januar 2002.
Skatteministeren har fremsat lovforslag om udvidet omkostningsgodtgørelse i skattesager.
En avance på ca. 775.000 kr. fra salg af landbrugsjord, som skatteyders ægtefælle solgte før sin død, berettigede enken til at få fradrag for indskud på en ophørspension, forudsat at enken valgte at sidde i uskiftet bo.
Hvis der i forbindelse med omlægning af regnskabsår indgår flere års høstindtægter og EU-tilskud i omlægningsperioden, kan der ansættes en gennemsnitlig indkomst.
Et selskabs betaling af godtgørelse ved indfrielse af et fastrentelån før forfaldstid ansås for et fradragsberettiget kurstab ved indfrielse til overkurs.
En lejlighed, fandtes ikke at have tjent til bolig for ejeren i en del af dennes ejertid, uanset at han i en periode på 3 uger forinden salget havde tilmeldt sig folkeregisteret på adressen.
Ligningsrådet gav tilladelse til medoverdragelse af privat ejerboligdel i en blandet ejendom ved skattefri virksomhedsomdannelse.
Anskaffelsessummen for landbrugsjord kan indgå ved bedømmelsen af, om etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed er sket, således at beløbsgrænsen i etableringskontoloven kan anses for opfyldt.
Amortisationsrenten for 2002 er fastsat til 4%.
Skattefri studierejselegater ved studieophold i udlandet.
Skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende fra 1. januar 2002.
Opkrævning af smøreolieafgiften berostilles med virkning for afgift, der skal angives og indbetales for afgiftsperioden december 2001 og fremefter.
Skatteministeren har fremsat lovforslag om beskatning af hjemme-pc-ordning og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.
Salg af mælkekvoter på kvotebørsen er momspligtigt. Udlejning/bortforpagtning af mælkekvoter er momspligtigt.
Told- og Skattestyrelsen overvejer spørgsmålet om pristalsregulering af den faktiske anskaffelsessum nærmere. Det forventes, at overvejelserne er tilendebragt primo marts måned, hvor der vil blive udsendt et cirkulære om reguleringen.
Adoptivbarnebarn skulle betale tillægsboafgift af arv efter adoptivmormor, da hun ikke havde legal arveret efter denne, og da adoptivbarnebarnet hverken efter ordlyden af boafgiftslovens § 1, stk. 2, litra a, eller forarbejderne til boafgiftsloven kunne anses for
Fordeling mellem aktie- og kapitalindkomst samt skattefri indkomst af udlodninger fra udloddende investeringsforeninger for udbytter betalt i indkomståret 2001.
Det beløb, der kan indbetales til en ophørspension efter pensionsbeskatningslovens § 15 A, er den skattepligtige fortjeneste før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og SP-bidrag.
Skatteministeren har meddelt, at lovforslaget om ophørspension, vedrørende ændring af sidste rettidige indbetalingsfrist for personer med forskudt indkomstår, bliver genfremsat.
Kontantomregning af overdragelsessummer (4. kvartal 2001).
Kontantomregning af overdragelsessummer (3. kvartal 2001).
Kursansættelse af private pantebreve ved opgørelsen af den skatte- og afgiftsmæssige værdi og formueværdien ( 4. kvartal 2001).
Kursansættelse af private pantebreve ved opgørelsen af den skatte- og afgiftsmæssige værdi og formueværdien (3. kvartal 2001).
Forældres opgivelse af en livsvarig vederlagsfri boligret i en ejendom, der ejedes af deres søn, anset som en gave fra forældrene til sønnen.
Ved beregning af boafgift i dødsbo skulle provenuet ved salg af et sommerhus medregnes, da det ikke var godtgjort, at ejendomsretten til ejendommen forinden salget var overdraget til afdødes barn og barnebarn.
Salg af 1 og 2 samdrevne ejendomme kunne betegnes som en afståelse af en andel af erhvervsmæssig virksomhed. Avancen kunne dermed anvendes som grundlag for en ophørspension.
En tilbygning til en eksisterende driftsbygning udgjorde en naturlig del af den eksisterende driftsbygning og af den samlede bygningsmasse, således at udgifterne kunne straksfradrages efter afskrivningslovens § 18.
Ved en overdragelse af fast ejendom og inventar mellem uafhængige parter, blev handelsværdien for inventaret forhøjet.
Sygedagpenge, der udbetales til selvstændigt erhvervsdrivende, skal medregnes til virksomhedsindkomsten.
Værdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 2002
Mindsterenten for perioden 1. januar - 30. juni 2002 udgør 4 pct. p.a.
Værdiansættelse for 2002 af visse personalegoder.
Færøfradraget er for indkomståret 2002 fastsat til 62.000 kr.
En landboforening var ikke berettiget til godtgørelse for el- og CO2-afgift vedrørende aktiviteterne Regnskab, Husholdning, Landboungdom, 4H, Ejendomskontoret og Ejendomsformidling.
Ved successive køb af yderligere jordarealer, anses købet af det enkelte grundareal for anskaffelse af ny ejendom, således at anskaffelsessummen for de enkelte erhvervelser opgøres hver for sig ved efterfølgende salg.
Når en sommerhusejendom overgår fra udelukkende erhvervsmæssig anvendelse til blandet benyttelse, har ejeren mulighed for at vælge, om resultatet skal opgøres efter et regnskabsmæssigt princip eller efter standardreglen for udlejning af sommerhuse.
En éngangsindbetaling på en ratepension, der skulle erstatte de 2 års resterende indbetalinger var ikek at betragte som ophør af indbetalinger med deraf følgende efterbeskatning af tidligere foretagne fradrag.
Et selskabs udgifter til advokat og revisor afholdt i forbindelse med overtagelsen af aktiviteterne i et andet selskab var omfattet af ligningslovens § 8 J, stk. 1, og dermed fradragsberettigede.
Ansættelse som læge i en turnusstilling i 1½ år kunne sidestilles med et midlertidigt arbejdssted.
Cirkulæret vedrører fradragsret for moms af omkostninger i forbindelse med overdragelse af fast ejendom samt omtale af EF-domstolens dom i sag C-408/99, Abbey National plc.
Den private andel af elforbruget vedrørende et varemegenvindingsanlæg blev fastsat til 6.533 kWh årligt.
En bil, der i forbindelse med et interessentskabs overgang til virksomhedsordning, var blevet medregnet i virksomhedens kapitalafkastgrundlag og indskudskonto for begge interessenter, kunne ikke udtages af virksomhedsordningen med tilbagevirkende kraft.
Landsskatteretten ville ikke tage stilling til, om regionen ved accept af værdiansættelsen ved overdragelse af en fast ejendom dermed også godkender fordeling af den samlede handelspris.
Arbejdstagerens opgørelse over kilometer havde været behæftet med nogen uklarhed vedrørende de enkelte destinationer og karakteren af kørslerne, hvorfor arbejdsgiveren ikke kunne udøve en effektiv skattemæssig kontrol.
Et tilskud til istandsættelse af en stue i en fredet bygning var skattefri, da Skov- og Naturstyrelsen havde givet tilskud til bygningsarbejde på samme fredede bygning.
Et rentebeløb, som en efterlevende ægtefælle havde tilsvaret boet i forbindelse med udlæg af ejendom, blev anset som ikke fradragsberettigede mellemrenter.
Ved delsalg af jord fra en ejendom, hvor der ikke har været afskrevet på bygningerne og bygningerne ikke har været anvendt til et afskrivningsberettiget formål, kan hele forskelsværdien overføres til jordens anskaffelsessum.
En landmand kunne fradrage uddannelsesudgifter til sønnens landmandsuddannelse. Sønnen var skattefri af de af faderen betalte uddannelsesudgifter. Endvidere kunne udgifter afholdt til indkøb af bøger til datterens sygeplejerskeuddannelse fradrages.
Tab opstået i forbindelse med en stormskade kunne genanbringes i avance fra jordsalg, hvorefter den resterende del af avancen kunne genanbringes.
Ved ejerboligfordelingen/boligfordelingen fordeles ejendomsværdien på hhv. boligen og den øvrige del af ejendommen, bl.a. med udgangspunkt i det etageareal og grundareal, der kan henføres til henholdsvis boligen og den øvrige ejendom.
Ved opgørelsen af fortjenesten i relation til, om der kan succederes, kan man vælge at anvende vurderingen 1. januar 1993 m.m. som anskaffelsessum, uanset at den er mindre end den faktiske anskaffelsessum.
Den samlede værdi skal være et udtryk for værdien i handel og vandel.
Et provenu, der fremkom ved salg af en mælkekvote fra en præstegård, tilkom forpagterne af ejendommen.
Der kunne ikke ske succession i virksomhedsordningen ved overdragelse af en virksomhed mellem ægtefæller.
Det forhold, at en skatteyder var hovedaktionær i et selskab, hvor hun alene havde en underordnet stilling, førte ikke til en formodning for, at hun havde fri bil.
En nærmere beskrevet bilordning, hvor arbejdsgiveren og den ansatte indgår selvstændige leasingaftaler med leasingselskabet var ikke omfattet af reglerne om beskatning af fri firmabil.
Revisorudgifter afholdt som følge af en henvendelse fra den kommunale skatteforvaltning - som resulterede i en ændret skatteansættelse - kunne ikke fratrækkes, idet de var omfattet af omkostningsdækningslovens § 2.
Ansøgninger om periodisering af erstatningssummer for husdyrbeskatninger kan ikke forventes imødekommet for ansøgninger indsendt efter den 3. august 2001.
En fejlagtig given tilladelse til frivillig momsregistrering af erhvervsmæssig udlejning kan tilbagekaldes efter, at der blev givet varsel herom, men dermed ikke med tilbagevirkende kraft.
Ligningsrådet blev anmodet om tilladelse til omgørelse af disposition i virksomhedsordningen. Ligningsrådet fandt, at betingelserne i skattestyrelseslovens § 37 C, stk. 1, var opfyldt og meddelte tilladelse til at omgøre dispositionen.
Afskrivningsgrundlag på dræningsanlæg blev opgjort skønsmæssigt, da Landsskatteretten fandt, at en ejendoms erhvervelsessum skal rumme acceptable værdier for alle anskaffede aktiver.
Sælger af en ejendom kunne ikke godtgøre, at der ved køb af ejendommen i 1993 var indgået en endelig bindende aftale om køb af ejendommen på et tidligere tidspunkt end den dato, hvor den oprindelige sælger underskrev slutsedlen.
Hvis der i forbindelse med omlægning af regnskabsår indgår flere års høstindtægter, efterbetalinger og EU-tilskud i omlægningsperioden, kan der ansættes en gennemsnitlig indkomst.
Vurderingsrådet skal i henhold til vurderingslovens § 33, stk. 1, i forbindelse med den årlige vurdering træffe bestemmelse om, hvorvidt et nybyggeri er færdigbygget.
Et udlån fra en virksomhed til et af virksomhedsejeren 100 pct. ejet anpartsselskab kunne ikke foretages uden om hæverækkefølgen, da udlånet ikke kunne anses for erhvervsmæssigt.
Der gives fradrag for flytteudgifter i forbindelse med fraflytning af tjenestebolig, som man er forpligtet til at bebo under tjenesten og fraflytte ved tjenestetidens ophør.
Ved samtidig konventionel og økologisk produktion skal begge virksomheder have sit eget SE-nr. Begge virksomheder skal derfor selvstændigt momsregistreres.
Udlån af midler opsparet i virksomheden under virksomhedsordningen til en datter til finansiering af et hus anses ikke for erhvervsmæssigt, men udelukkende af privat karakter.
En ejendom blev af en medinteressent i et interessentskab overdraget til interessentskabet. Det blev antaget, at der skulle svares tinglysningsafgift af hele ejendommens værdi, idet der var tinglyst adkomst for interessentskabet for hele ejendommen.
Hvor det må anses for godtgjort, at handelsværdien af en fordring ved et kreditkøb afviger fra den kontantværdi, der følger af Told- og Skattestyrelsens tabelmateriale, kontantomregnes anskaffelsessummen for driftsmidlerne i overensstemmelse hermed.
Skatteankenævnets afgørelse blev anset for ugyldig, idet A's
Udgift til etablering af vejanlæg havde en så nær tilknytning til indtægtserhvervelsen, at udgiften kunne afskrives som en lineær afskrivning efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.
Hektarstøtte er skattepligtig indkomst på udbetalingstidspunktet for den producent, som modtager hektarstøtten.
Udgift til køb af retten til at modtage hektarstøtte kan ikke fradrages som driftsomkostning, men anses for en udgift til erhvervelse af indkomstgrundlaget.
Vederlag for afståelse af dyrkningsretten vedrørende Danisco Sugar A/S i henhold til aftale indgået mellem Danisco Sugar A/S og Danske Sukkerroedyrkere er skattefrit.
Der gives tilladelse til genoptagelse af skatteansættelser, hvor vederlag for afståelse af dyrkningsret vedrørende sukkerroer til Danisco Sugar er blevet beskattet i medfør af statsskattelovens § 4.
Avance ved 2 delsalg fra en landbrugsejendom kunne anvendes som grundlag for en ophørspension.
Når virksomheden lukker i industriferien kan man afslutte momsregnskabet for juni måned på baggrund af de fakturaer som var indkommet inden industriferien.
Mindsterenten for perioden 1. juli-31. december 2001 udgør 4 pct. p.a.
Der kunne foretages en skønsmæssig nedsættelse af genvundne bygningsafskrivninger vedrørende staldinventar fra før 1984, som var fjernet på salgstidspunktet.
Fortjeneste ved overdragelse af fast ejendom var skattefri, da overdragelsen måtte påregnes gennemført ved ekspropriation, såfremt frivillig aftale ikke var indgået.
Progressionsgrænsen for ejendomsværdiskatten for 2001 er beregnet til 2.894.000 kr.
En ejendom fandtes på grund af oplyste fejl og mangler, ikke at være færdigbygget pr. 1. januar 1998, hvorfor der ikke skulle beregnes lejeværdi af egen bolig for indkomståret 1998.
Hvis der ved erstatningsudmåling tages hensyn til rentefradragsretten, kan nettoerstatning udbetales skattefrit.
Efter konkret vurdering kunne der godkendes fradrag med 50 pct. af rejseudgifterne til studietur til Sydafrika.
Udgifter til tilplantning med forskellige træarter (Non-food afgrøder uden kontraktspligt) kan ikke fradrages efter statsskattelovens § 6 eller afskrives efter ligningslovens § 8 K.
Overpris ved salg af ejendom til selskab anses som maskeret udlodning til hovedaktionæren.
Har skatteyder adgang til befordring betalt af arbejdsgiver, kan der ikke opnås befordringsfradrag for kørsel hjem-arbejde, da man er skattepligtig af værdien af den fri befordring med et beløb svarende til fradraget.
Renter ved ejerskiftelån hjemtaget i sælgers navn og senere refunderet af køber blev anset som tillæg til købssummen og kunne fratrækkes af køber.
Moms af driftsudgifter til musikers varevogn kunne ikke fradrages, da den momspligtige omsætning ikke oversteg 20.000 kr. årligt.
En ejendom, der overgår til at være omfattet af parcelhusreglen, skal for at kunne sælges skattefrit have været beboet, efter at frastykning er godkendt af Kort- og Matrikelstyrelsen.
Genvundne afskrivninger på blandet anvendte bygninger opgøres på basis af den gennemsnitlige afskrivningsberettigede anvendelse. Både bygningens samlede anskaffelsessum og salgssum fordeles efter dette gennemsnitsprincip.
Genanbringelse af ejendomsavance i udgifter afholdt til udskiftning af tag på stuehus kan alene ske i den del af udgifterne, der er afholdt til forbedring af stuehuset.
Den vurderingsmæssige status som landbrugsejendom var afgørende for, at en ejendom ikke kunne sælges skattefrit efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1.
Det byggetekniske princip og tillægsparcelprincippet kan også kombineres, således at man foretager en tilnærmelse til de fordelinger, som anvendes ved fordelingen af de faktiske handelspriser.
Der kunne ikke godkendes fradrag for avishold som personaleudgift, da udgifterne i overvejende grad fandtes at tilgodese personlige interesser.
Ikke fradrag for en professors udgifter til indretning af arbejdsværelse i hjemmet.
For de forskudte indkomstår 2001, som slutter senest 30. juni 2001, skal indbetalingen til ophørspension ske senest den 1. juli 2001.
Overdragelse af fast ejendom mellem parter, der er omfattet af reglerne om gaveafgift, kan ske til et lavere beløb end 85 pct. af ejendomsværdien, hvis det kan dokumenteres, at den aftalte købesum svarer til handelsprisen.
Avance ved salg af vindmøllegrunde kunne ikke genanbringes i anskaffelsessummen for den resterende ejendom.
Opførelse af maskinhus og indretning af folkerum med toilet blev anset for to selvstændige byggeprojekter. Udgifterne til indretning af folkerummet kunne derfor straksfradrages.
Indgåelse af valutaterminskontrakter havde ikke den fornødne tilknytning til A's
Skatteyder skal løfte bevisbyrden for, at et skatteforbehold er aftalt senest samtidig med aftalens indgåelse i øvrigt.
Kontantomregning af overdragelsessummer 2. kvartal 2001.
Kursansættelse af private pantebreve ved opgørelsen af den skatte- og afgiftsmæssige værdi og formueværdien (2. kvartal 2001).
A og hans ægtefælle ejede hver en landbrugsejendom med hver sin vindmølle. Landbrugsdriften og driften af ægtefællens erhvervsmæssig anvendte vindmølle ansås som en erhvervsmæssig enhed.
Den vurderingsmæssige status på salgstidspunktet var afgørende for beskatning af avance ved salg af en ejendom, som var vurderet som landbrug, men benyttet som privat bolig.
Med virkning fra 7. december 2000 er der sket lempelse i dispensationsbestemmelserne, så der fremover kan gives dispensation til mod en 40 pct.'s
Der kunne ikke afskrives på en ulempeerstatning afholdt i forbindelse med køb af et areal til etablering af en vindmølle.
Skatteministeren har fremsat lovforslag om ændring af tinglysningsafgiftsloven med 3 afgiftslettelser.
En sammenslutning af lodsejere anset for et selvstændigt skattesubjekt, hvorfor udbetaling til medlemmerne af fredningserstatning var skattepligtige.
Indgår værdien af en livsvarig bopælsret som en del af købesummen for den faste ejendom, er aftægtsydelsen omfattet af reglerne om løbende ydelser i ligningslovens § 12 B.
En ændret kontantomregning af et sælgerpantebrev i en handel mellem interesseforbundne parter medførte, at den kontante købesum afveg med mere end 15 pct. af ejendomsvurderingen.
En bygningsparcel, der var bortforpagtet i en 1 mddr. lang ejerperiode, var erhvervsmæssig anvendt, således at avancen ved salg kunne genanbringes i en ny bygning på en anden ejendom.
Ved nyindretning af stuehuset på udlejet landbrugsejendom kunne alene udgifter afholdt til udskiftning af vinduer og omforandring af el- og varmeinstallationer fradrages som opsat vedligehold.
I forbindelse med overdragelse af halvdelen af en ejendom godkendte Ligningsrådet parternes forslag til fordeling af overdragelsessummen. Forslaget afveg både fra en forholdsmæssig fordeling på baggrund af ejendomsvurderingen og fra kommunens indstilling
EF-Domstolen har afgjort, at moms på rådgivningsydelser m.m. ved virksomhedsoverdragelse kan fratrækkes i afgiftsgrundlaget.
Et selskabs leverancer af juletræer til en tysk kunde var ikke afgiftsfritaget, da kunden ikke var momsregistreret.
Grundværdien for landbrugsejendomme pr. 1. januar 2001. Afgrænsning mellem hel eller delvis landbrugsmæssig benyttelse.
Ved vurdering af fast ejendom ansættes der et tillæg til vurderingen for værdien af retten til at opstille en vindmølle.
Ved en delvis gaveoverdragelse af en aktiebeholdning fra far til søn med succession skal passivposten beregnes på grundlag af hele den overdragne aktiebeholdning.
Salgsstatistik 1. halvår 2000 (prisudviklingen).
Skatteministeren redegør for hvilken personkreds, der kan foretage befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 C.
Skatteministeren redegør for, hvilke skattemæssige konsekvenser en overdragelse af stikledninger til Nesa vil få for henholdsvis kunde og Nesa.
Ved et salg fra en ejendom købt før 19. maj 1993, hvor der også før 19. maj 1993 er tilkøbt jord, kan man ikke anvende en andel af 1993-vurderingen som anskaffelsessum for hovedejendommen og den faktiske anskaffelsessum for den senere tilkøbte jord.
Leverandør og andelshaver i kartoffelmelsfabrik kunne ikke få tilbagebetalt ambi.
Udgifter afholdt af medinteressenter til interessents operation på privathospital kunne fradrages som driftsomkostning.
For A, der boede i egen bolig i en udlejningsejendom blev den objektive udlejningsværdi fastsat i overensstemmelse med vurderingen i et syns- og skønserklæring.
En ejendom var ved 1993-vurderingen fejlagtigt vurderet efter tillægsparcelprincippet uden særskilt tillæg for mælkekvoten. Ved et delsalg før 2. juni 1998 omfattende hele mælkekvoten og en del af jordarealet kunne der til anskaffelsessummen for den solgte
Pensionsafkastbeskatningen var tidligere på 26 pct. vedrørende afkast fra obligationer m.m. og 5 pct. vedrørende afkastet fra aktier. Begge skattesatser ændres til en skat på 15 pct. Ændringen gælder fra og med indkomståret 2001.
Tilsidesættelse af praksis vedrørende rentefiksering i 1996 kunne ikke føre til genoptagelse af indkomstår, der lå længere end 3 år tilbage fra den først underkendende dom.
Hektarstøtte ifølge Told- og Skattestyrelsen beskattes på det tidspunkt, hvor landbrugeren får meddelelse om den afgørelse, som Direktoratet for FødevareErhverv har truffet, hvilket i praksis bliver på udbetalingstidspunktet.
Nye regler for tankning af fyringsolie hos tankstationer.
Landsretten tilsidesatte myndighedernes skøn over værdien af frit ophold, idet den objektive udlejningsværdi var fastsat for højt, og hjemviste sagen til fornyet behandling hos ligningsmyndighederne.
Hovedanpartshaveren skulle ikke dokumentere, at selskabets bil ikke havde stået til rådighed for privat kørsel.
Når firmabiler overdrages til nyt selskab ved overførsel af aktiver, fastsættes beregningsgrundlaget for værdi af fri bil for medarbejderne til handelsprisen på tidspunktet for generalforsamlingsvedtagelsen.
Underskud ved drift af en landbrugsejendom er fradragsberettiget, hvor driften er tilrettelagt teknisk-landbrugsfagligt forsvarligt, og der er udsigt til overskud efter driftsmæssige afskrivninger.
Delebilsforening var momspligtig af vederlag for foreningens ydelser.
Ikke fradrag for et selskabs sags- og advokatomkostninger i en erstatningssag vedrørende mistede indtægter og tab af goodwill.
Vedrørende beregning af tilgodehavende for uafregnede sukkerroer ved regnskabsafslutninger pr. 31. december 2000.
Erstatning modtaget fra en bank til dækning af restskat som følge af ikke godkendt fradrag for indbetaling på ratepension blev anset for skattepligtig.
Fortjeneste ved salg af jord i 1999 fra en ejendom, ejet i fællesskab med en medinteressent, kunne genanbringes i senere køb i 2000 af medinteressentens andel af restejendommen.
En udbetalt SLOM-erstatning fra EF-direktoratet var først skattepligtig på tidspunktet for producentens accept af erstatningstilbud i 1994.
Underskud ved drift af en landbrugsejendom er fradragsberettiget, hvor landbruget i kraft af størrelse og omsætning formodes at være drevet erhvervsmæssigt med det formål at skabe et overskud.
Fastsættelse af kommunal indkomstskatteprocent for 2001 for begrænset skattepligtige personer.
To arbejdspladser blev betragtet som hovedarbejdssteder, således at der kun kunne indrømmes fradrag efter den tidligere gældende ligningslovs § 9 C for kørsel hertil.
Skattefri studierejselegater ved studieophold i udlandet.
Færøfradraget er for indkomståret 2001 fastsat til 60.000 kr.
Straksfradrag. Tre samvurderede ejendomme.
Der kunne ikke foretages afskrivning på udgift til anskaffelse af pyntegrøntkultur. Forvaltningsloven var ikke overtrådt.
Overdragelse af ejendom fra anpartsselskab til hovedanpartshaver skulle ske til anpartsselskabets kostpris for ejendommen for at undgå skattemæssige konsekvenser for hovedanpartshaver.
Virksomheds- og selskabsskatteprocenten er nedsat fra 32 pct. til 30 pct. Ændringen gælder fra og med indkomståret 2001.
Bekendtgørelse nr. 996 af 8. november 2000 afløser bek. nr. 1068 af 18. december 1997. Den nye bekendtgørelse træder i kraft den 31. december 2000.
Præcisering af selvangivelsespligt vedrørende ejerboligen, til brug for beregning af ejendomsværdiskat.
Loftet over grundskyldspromillen for produktionsjord er for skatteårene 2001 og 2002 fastsat til 12 promille.
Personfradragets grundbeløb er nedsat fra og med 2001 for personer, der er fyldt 18 år ved indkomstårets udløb. Nedsættelsen bevirker, at personfradraget i 2001 bliver det samme som i 2000.
Nedsættelse af saldoafskrivning fra 30 pct. til 25 pct., indførelse af tabsfradragsregel (den
Departementet ophører med cirkulæreskrivning.
Letbetonelementer anvendt som skillevægge i en sektioneret svinestald anses for løsøre. Der kan afskrives på driftsmidler i leveringsåret.
Ejer og ægtefælles andel af udgifter til middag givet som aflønning af medarbejdere er ikke fradragsberettiget.
Underskud ved drift at landbrugsejendom er fradragsberettiget, hvor driften er tilrettelagt teknisk-landbrugsfagligt forsvarligt, og der er udsigt til overskud efter driftsmæssige afskrivninger.
Genoptagelse af skatteansættelse, hvor overdragelsessummer er kontantværdiansat.
Istandsættelsesudgifter, der var led i en ejendomshandel, var ikke fradragsberettiget som opsat vedligehold. Udgifterne kunne fragå i afståelsesvederlaget.
Ophævelse af Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1993-17 om ændring af opgørelsesmetode fra FIFO til gennemsnitlige anskaffelsessummer for obligationer i samme fondskode.
Genoptagelse af fysiske personers fradragsret for tab på valutaterminskontrakter efter kursgevinstloven.
Værdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 2001.
Der kan ske udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse til lønmodtager, der har lejet/leaset bil.
Kursansættelse af private pantebreve ved opgørelsen af den skatte- og afgiftsmæssige værdi og formueværdien (1. kvartal 2001).
Ligningsrådets satser 2001 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads. Og skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring.
Mindsterenten for perioden 1. januar-30. juni 2001 udgør 4 pct. p.a.
Skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende fra 1. januar 2001.
Værdiansættelse for 2001 af visse personalegoder.
Cirkulære om genoptagelse af skatteansættelse vedrørende fratrædelsesgodtgørelse mv. udbetalt/beskattes over flere år.
Kontantomregning af overdragelsessummer (1. kvartal 2001).
Amortisationsrenten for 2001 er fastsat til 5 pct.
Told- og Skattestyrelsen præciserer ikrafttrædelsesbestemmelsen i den vejledende anvisning om goodwill, som vedtaget af Ligningsrådet.
Ligningsrådet har fastsat generelle bestemmelser om reglerne om af- og nedskrivning.
For ejendomme anskaffet før 19. maj 1993 kan anskaffelsessummen pristalsreguleres.
Et forsikringsselskabs fejlkontering, der ikke var i overensstemmelse med en pensionsaftale, kunne efterfølgende korrigeres, uden at dette var i strid med pensionsbeskatningsloven. A skulle derfor ikke beskattes af fejlkonteret beløb på kapitalpension.
Opførelse af maskinhus og indretning af folkerum/toilet fandtes ikke dokumenteret som to selvstændige projekter, hvorfor udgifter til folkerum ikke kunne straksfradrages.
Kursværdien på unoterede aktier kunne ved gaveoverdragelse ansættes til kursen ifølge værdiansættelsescirkulæret.
Udgifter til en bøde af pønal karakter er ikke fradragsberettiget.
Bøder af pønal karakter kan ikke fradrages, hvorimod bøder som er udtryk for en normal driftsrisiko, er fradragsberettigede.
Selskaber, der er deltagere i virksomheder med flere end 10 ejere, omfattes ikke af pligten til at udarbejde et fælles skatteregnskab.
Udgifter til areal udstykket med hjemfaldsforpligtelse til brug for opstilling af vindmølle kunne afskrives efter reglerne om hjemfaldspligt. Udgifter til anlæg af vej kunne ligeledes afskrives.
Kursansættelse af private pantebreve ved opgørelsen af den skatte- og afgiftsmæssige værdi og formueværdien (4. kvartal 2000).
Overdragelse af advokatvirksomhed uden kontorinventar, der efter overdragelsen blev udlejet, kunne ikke anses for virksomhedsophør. Investeringsfondsmidler frigivet til forlods afskrivningr skulle efterbeskattes, Arbejdskravet ikke opfyldt.
Salg af del af grundareal fra et parcelhus kunne sælges skattefrit efter parcelhusreglen.
Parcelhusreglen kunne ikke anvendes, da der ikke forelå en parcelhusvurdering på salgstidspunktet. Der kunne ikke ske genanbringelse af ejendomsavancen, da den nyerhvervede ejendom ikke var anvendt erhvervsmæssigt på genanbringelsestidspunktet.
En landbrugsvirksomhed vil nu få måneden som momsperiode, hvis den er delregistreret. Ophævelse af delregistrering skal ske inden 20. november 2000 for at få virkning fra og med 1 januar 2001.
Denne folder indeholder oversigt over satser, beløbsgrænser mv.
Ligningslovens § 12 A fandt anvendelse, da kravet om tilknytning mellem A's
Saldoafskrivning skal foretages for hver virksomhed for sig. Ligningsmæssig praksis om fælles saldoafskrivning var alene en praksis for passive investorer i masseudbudte projekter.
Beløb modtaget over en periode på 3 år i henhold til aftale om overdragelse af aktier og opgjort på grundlag af selskabets omsætning skal beskattes efter aktieavancebeskatningsloven.
Udligningsbeløb, der indbetales ved modregning af leverance af kartofler til en kartoffelmelfabrik efter fusion med en anden kartoffelmelfabrik, er fradragsberettiget.
En ejendom på 8,35 ha blev vurderet so en kode 05, landbrug, idet der hensås til jordtilliggendets størrelse samt den landbrugsmæssige udnyttelse af ejendommen.
Fradragsret for moms af udgifter til opførelse af bygninger, der anvendtes til både momspligtig og momsfritagne aktiviteter, kunne fastsættes på grundlag af et skøn over omsætningen for de to aktiviteter.
Ændring af forskudsregistreringen skal være gennemført inden forfaldsdagen for sidste B-skatterate. Denne forfaldsdag er den 1. november, hvorfor ændringen skal være gennemført i forskudssystemet i løbet af oktober måned 2000.
Frivillig indbetaling af restskat vedrørende 2000 uden procenttillæg kan kun foretages inden udløbet af indkomståret. Dette gælder også ved forskudte indkomstår.
Salgsstatistik 2. halvår 1999 (prisudviklingen).
Skatteministeriet var erstatningsansvarlig for en skatteyders tab i form af tabt omsætning som følge af ulovlig opkrævning af forbrugsbegrænsende omsætningsafgift.
Ved salg af den væsentligste del af jordtilliggende forelå der en væsentlig ændring, der berettigede til en ny vurdering af, om der var drevet selvstændig økonomisk virksomhed. Momsregistreringen kunne tilbagekaldes med tilbagevirkende kraft.
Ægtefæller har fra 1. marts 2000 dobbelt grundbeløb ved afgørelsen af, om fortjenesten ved salg af børsnoterede aktier er skattefri eller ej.
Alle kvotekøb og salg på junibørsen 2000 og kommende kvotebørser vil være belagt med moms.
Værdiansættelse af aktier pr. 19. maj 1993 skulle ske både på baggrund af virksomhedens indtjeningsevne pr. 19. maj 1993 og på baggrund af begrænsninger i aktiernes omsættelighed.
Et selskabs civilretlige aftale med sit datterselskab, hvorefter der var tale om et lån, skulle lægges til grund, og en senere gældseftergivelse var omfattet af kursgevinstloven.
Befordringsfradrag er betinget af, at befordring har fundet sted. Det påhviler skatteyder at godtgøre, at befordringen har fundet sted.
Ved overgang fra andelsbeskatning, hvor den skattepligtige indkomst opgøres på grundlag af formuen, til beskatning som aktieselskab, sker der en særlig overgangsbeskatning af den formue, der var til stede på tidspunktet for overgangen.
En ejendom, som A havde beboet i en måned, havde tjent til bolig for ejeren i ejertiden. Der kunne beregnes stuehusfradrag i den opgjorte fortjeneste.
En ejendom fandtes ikke på afhændelsestidspunktet at have karakter af en beboelsesejendom, hvorfor salget ikke var omfattet af parcelhusreglen.
Delsalg. Overdragelse af areal måtte påregnes gennemført ved ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke var indgået.
Skøde vedrørende overdragelse af ejendom, hvor handlen træder i stedet for ekspropriation, er stempelfri efter stempellovens § 83.
Bortforpagtning af driftsbygninger, jord og maskiner samt gaveoverdragelse af salgs- og jordbeholdninger anses for overdragelse af virksomhed i kildeskattelovens § 33 Cs
Et nyt stuehus med fælles murafsnit og indre gennemgang til et afsnit af driftsbygningerne kunne ikke anses for en blandet anvendt bygning.
Nye fakturakrav fra 1. juli 2000 til virksomheder, der sælger til privatforbrugere. Ændring af opkrævningsregler fra 1. januar 2001.
A drev en ejendom på 1,5 ha med fårehold. Landbrugsvirksomheden måtte anses for erhvervsmæssigt drevet.
Rentesats til brug for kapitalisering af løbende ydelser omfattet af ligningslovens § 13 B, stk. 1.
Progressionsgrænsen for ejendomsværdiskatten for 2000 er beregnet til 2.684.000 kr.
Denne folder indeholder oversigt over satser, beløbsgrænser mv.
Kontantomregning af overdragelsessummer (3. kvartal 2000)
Mindsterenten for perioden 1. juli - 31. december 2000 udgør 5 pct. p.a.
Kursansættelse af private pantebreve ved opgørelsen af den skatte- og afgiftsmæssige værdi og formueværdien (3. kvartal 2000).
Opgørelse af genvundne afskrivninger på grundlag af driftsbygningernes tekniske værdi.
Personkredsen i kildeskattelovens § 33 må anses for at være udtømmende.
Udgift til udskiftning af træfyr med fastbrændselsfyr kunne fratrækkes som en vedligeholdelsesudgift.
En ejendom på 3 ha med kødkvæg måtte anses for erhvervsmæssigt drevet.
Underskud ved drift af en landbrugsejendom er fradragsberettiget, når driften ud fra en teknisk landbrugsfaglig målestok er sædvanlig og forsvarlig samt tilsigter et rimeligt driftsresultat.
Ejendomme med et areal på over 5,5 ha, som drives landbrugsmæssigt, skal normalt kodes som
I mangel af nærmere oplysninger om egen produktion samt køb og salg af foder og dyr i salgsåret skal primobeholdningens værdi fastsættes ud fra et konkret skøn.
Opbevaring af gamle dæk i svinestald kunne ikke anses for erhvervsmæssig anvendelse, hvorved der alene kunne forlods afskrives efter reglerne for blandet benyttede bygninger.
En forudbetalt leje for en vaskerobot skulle periodiseres over brugsperioden.
Revisor havde handlet erstatningspådragende ved ikke at have rådgivet om, at konvertering af gæld kunne anses for en indfrielse af fordring, der ville udløse udbyttebeskatning.
Konvertering af gæld til aktiekapital og konvertible obligationer efter forudgående kapitalindskud er omfattet af kursgevinstlovens § 6 og § 8.
Indfrielse af lån ændrede ikke investeringens status som lånefinansieret. Fortjenesten ændrede alene karakter fra kapitalindkomst til aktieindkomst. Den faktiske anskaffelsessum for investeringsbeviserne skulle anvendes.
Ved salg af lånefinansierede investeringsbeviser kunne investeringsbevisernes indre værdi den 16. juni 1992 anvendes som anskaffelsessum. Handelsværdien pr. 19. maj 1993 kunne derimod ikke anvendes.
Udlejning af sommerhuse kunne ikke anses for udelukkende erhvervsmæssigt anvendt. Virksomhedsskatteordningen kunne ikke anvendes.
Fordeling af anskaffelsessummen kort tid efter erhvervelsen kan ske på grundlag af en fordelingsnøgle, hvori indgår en beregnet salgssum.
Ved opgørelse af bobeskatningsindkomst kan indeksregulering af anskaffelsessum ved opgørelse af ejendomsavance alene ske til og med dødsåret.
Fordeling af de samlede tilslutningsudgifter mellem erhverv og privat kan ske efter Dansk Ingeniørforenings normer.
Selv om retningslinier for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse ikke var overholdt fuldt ud, kunne befordringsgodtgørelse anses for skattefri.
Bortforpagtning af ejendom, inventar, maskiner, besætning og mælkekvote anses ikke for ophør af virksomhed.
Ved overdragelse af besætning kan værdiansættelsen ske under hensyntagen til, at besætningen er PRRS-ramt.
A var ikke berettiget til fradrag for indskud på etableringskonto, da han ikke var fuldt skattepligtig til Danmark.
Fradrag for underskud og afskrivninger vedrørende et arrangement med investering i vindmøller i Californien godkendtes ikke.
Anpartshaveroverenskomsts betemmelser om værdiansættelse af anparter kunne anvendes, da værdiansættelsen ansås for svarende til handelsværdi.
Skattefri aktieombytning kunne tillades uanset en mindre forskydning af stemmerne blandt aktionærerne.
A var berettiget til fradrag for dobbelt husførelse, da der var tale om midlertidig erhvervsbetinget ophold.
Erstatning for udgifter til reparationer var skattepligtig, da det måtte antages, at erstatningen var ydet til dækning af fradragsberettigede vedligeholdelsesudgifter.
Afståelse af leveringsrettigheder. Fastsættelse af indgangsværdi 19. maj 1993.
En ejendom, hvori der var tinglyst friboligret for A indeholdt én bolig. Ejendommen var beboet af A og hendes datter, som i fællesskab udgjorde en husstand, hvorfor der ikke kunne ske beskatning af værdi af aftægtsbolig.
Ved ophør af virksomhed skulle bilen værdiansættes til markedsværdi på ophørsdatoen.
Overførsel af biler mellem erhvervsmæssig benyttelse, privat benyttelse og delvis erhvervsmæssig benyttelse sidestilles med køb og salg.
Værdiansættelse af bil ved overførsel til privat benyttelse.
En vederlagsfri sikkerhedsstillelse var ikke i strid med betingelserne om, at en gren af en virksomhed skal kunne fungere ved hjælp af egne midler på tilførselsdatoen
Det er muligt at bortforpagte en virksomhed til et selskab og fortsat bevare retten til den oprindelige goodwill.
Overdragelse af aktier fra forældre til børn. Betingelserne for succession ikke opfyldt for moderen.
Forskellen mellem kursværdi og pari på et gældsbrev skulle indgå i gaveafgiftsberegningen.
Investeringsforeningernes udlodninger vedrørende 1999 på under 1 pct. kan undlades. Udlodningen kan nedrundes til nærmeste kvarte procent.
Overskudsandele skal medregnes ved indkomstopgørelsen, når der er erhvervet ret dertil. Eventuel afkald på overskudsandele medfører ikke ændring i den skattemæssige behandling.
Værdi af eget arbejde beskattes efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven og afskrivningsloven.
Genoptagelse af skatteansættelse for sømænd omfattet af lov om særlige fradrag for sømænd § 3, jf. § 1.
Ejendomsvurdering. Ikke grundlag for at antage, at den ansatte værdi lå uden for rammerne for det skøn, der tilkom vurderingsmyndighederne
Vedligeholdelse. De særlige regler for nyerhvervede ejendomme gælder alene for beboelsesejendomme.
Der kan ske genoptagelse af skatteansættelser fra og med 1997, såfremt serviceolysninger ikke svarer til de faktiske forhold.
Salg af helårshus, der benyttes som sommerbolig, vil være skattefri, da ejendommen må anses at have status af fritidsbolig.
Der kan ikke ske udlodning med succession af aktier, når selskabets væsentligste aktivitet er udlejning af fast ejendom.
Opgørelse af et fremførselsberettiget tab efter ejendomsavancebeskatningsloven må anses for en skatteansættelse, der kan påklages til Skatteankenævnet.
Genvundne afskrivninger. Værdinedgang på driftsbygninger indtrådte på tidspunktet for købers erhvervelse af ejendommen.
Ligningsrådet har godkendt anvisning på værdiansættelse af aktier og anparter.
Vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill.
En murer- og entreprenørvirksomheds goodwill, der efter beregningsreglen skulle fastsættes til 11 mio. kr., kunne efter en konkret vurdering fastsættes til 2 mio. kr.
Kursansættelse af private pantebreve ved opgørelen af den skatte- og afgiftsmæssige værdi og formueværdien (2. kvartal 2000).
Kontantomregning af overdragelsessummer (2. kvartal 2000)
Ligningsrådet har forhøjet satserne for befordringsgodtgørelse mv.
Beskatning af skadeserstatninger og muligheden for fritagelse ved genopførelse.
Afskrivning på fyringsanlæg, hvor der ydes tilskud til anskaffelsen
Ligningsrådet har forhøjet satserne for befordringsgodtgørelse mv.
Salgsstatistik 1. halvår 1999 (prisudviklingen).
Handelsværdien af en mælkekvote bør ansættes til den på overdragelsestidspunktet senest offentliggjorte ligevægtspris på mælkebørsen.
Værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse mellem interesseforbundne parter.
Anmodning om tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag. Modregning af negativ virksomhedsindkomst i positiv lønindkomst
Ligningsrådet har fastsat nye kapitaliseringsfaktorer til brug for beregning af værdierne for unoterede aktier og anparter.
Kursansættelse af private pantebreve ved opgørelsen af den skatte- og afgiftsmæssige værdi og formueværdien (1. kvartal 2000).
Ligningsrådet har ophævet 15 pct.-reglen ved overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter
Genoptagelse af den skattepligtige indkomst vedrørende opgørelse af gevinst og tab på gæld i forbindelse med låneomkostninger.
Justeringer af pinsepakken indeholder ændrede regler om blandet benyttede installationer og bygninger.
Anmodning om genoptagelse af skønsmæssig ansættelse nægtet. Ingen nye oplysninger.
Den internt tilrettelagte pengeinstitutuddannelse var af en sådan karakter, at arbejdsgiveren kunne udbetale skattefri godtgørelse for befordring mellem arbejdssted og uddannelsessted.
Denne folder indeholder oversigt over satser, beløbsgrænser mv.
Genoptagelse af skatteansættelse. Erstatning for nedpelsning af mink.
Fritagelse for beskatning af udenlandske studerendes ophold for indkomståret 2000.
Moms vedrørende omkostninger i forbindelse med salg af fast ejendom.
Meddelelse om ændret praksis vedrørende grænsegængerreglerne og helårsomregning.
Selvstændigt erhvervsdrivende. Ægtefæller. Medarbejdende ægtefælle eller to erhvervsvirksomheder
Fremførsel af tab på aktier. Nettoopgørelse
Afgørelse truffet en dag før indsigelsesfristens udløb. Formalitetsfejlen kunne ikke føre til afgørelsens ugyldighed.
Blandet benyttet ejendom uden ejerboligfordeling. Fradrag for udgifter til vedligeholdelse.
Salg af andel af landbrugsejendom. Fritidshus. Vurderet som ubebygget areal.
Bundfradrag ved jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse
Amortisationsrenten for 2000 er fastsat til 4 pct.
Kontantomregning af overdragelsessummer (1. kvartal 2000).
Overdragelse af køberet til udstykningsgrund. Beskatning af avance ved afståelse.
Afskrivning. Blandet benyttet bil. Principskifte. Avancebeskatning ved salg
Skattefri studierejselegater ved studieophold i udlandet.
Vindmølleprojekt. Fradrag for tilslutningsafgift. Retlig forpligtelse
Fyringsanlæg. Oversigt over en skatte- og momsmæssige behandling.
Opgørelse af afskrivningsgrundlag for vindmøller. Etableringsudgifter til kørevej. Forskudafskrivning.
Vedrørende beregning af tilgodehavende for uafregnede sukkerroer ved regnskabsafslutninger pr. 31. december 1999
Mindsterenten for perioden 1. januar - 30. juni 2000 udgør 4 pct. p.a.
Normaludgifterne pr. kostdag. Medhjælperes værdi af forbrug af egne varer.
Værdiansættelse afor 2000 af visse personalegoder
A blev beskattet af udbetalt befordringsgodtgørelse, som blev acontoudbetalt med lige store månedlige beløb.
Værdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 2000.
Skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende fra 1. januar 2000
Fastsættelse af kommunal indkomstskatteprocent for 2000 for begrænset skattepligtige personer.
Ligningsrådet har fastsat kilometersatserne for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads for indkomståret 2000, og kilometersatserne for skattefri godtgørelse vedrørende erhvervsmæssig kørsel.