Feedback Form
Af samme forfatter
I forlængelse af aftalen om Grøn Vækst har FødevareErhverv sendt udkast til lovforslag vedrørende ændring af landbrugsloven i høring. Høringsudkastet indeholder en række væsentlige ændringer af loven, ikke mindst af erhvervelsesreglerne.
Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 16. juni forlig om regeringens udspil til Grøn Vækst. Forliget indebærer bl.a. en række ændringer af landbrugsloven.
Den nugældende landbrugslov indeholder ingen begrænsninger for, hvor mange bygningsløse ejendomme, en landmand må eje. Det eneste krav, der stilles, er, at der på en af ejendommene, landmanden ejer, er et stuehus, hvorfra bopælspligten kan opfyldes.
Fødevareministeren har den 25. april 2007 fremsat et ændringsforslag til landbrugsloven, der har til formål at tilpasse reglerne om bopælspligt til den EF-dom, der tidligere på året blev afsagt vedrørende den danske bopælspligt.
EF-Domstolen afsagde den 25. januar 2007 en dom, hvori det slås fast, at landbrugslovens bopælskrav er i strid med reglerne om kapitalens frie bevægelighed.
Jordbrugskommissionen har taget stilling til, at der ikke kan opnås tidsubegrænset dispensation fra landbrugslovens bopælspligt i tilfælde, hvor der er sket overdragelse til en samlever. Dette uanset at ejendommen har været i slægtens eje i mere end 75 år
To personer, hvor den ene var forpagter af en landbrugsejendom og den anden var landmand
I notatet gennemgås landbrugslovens regler, hvor der er tale om erhvervelse af en anpart i en landbrugsejendom, som i forvejen ejes af flere personer, og hvor erhverver vil købe anparten i henhold til landbrugslovens regler om familiehandler.
Man kan ikke i henhold til landbrugslovens regler om fortrinsstilling have mere end en hovedejendom, men hvor flere ejendomme ejes af flere personer i sameje, kan hver af disse personer ved opfyldelse af landbrugslovens regler have en hovedejendom.
Standardkontrakt til brug mellem landmænd ved indgåelse af aftaler om køb og salg af korn m.v.
Der er ikke efter landbrugsloven mulighed for, at holdingselskaber kan eje selskaber, der ejer landbrugsejendomme.
Hvis du går i byggetanker, bør du som noget af det første kontakte en professionel rådgiver - f. eks. en bygningskonsulent - som kan guide dig gennem byggeriets mange faser og risici.
Momsnævnet har 1. april 1989 besluttet, at en momsregistreret skadevolder, når aktiviteten er et led i erhvervsvirksomheden og skadelidte ikke selv er momsregistreret, kan fratrække momsen i sit mellemværende med Told og Skat
Dom fra Østre Landsret. Bopælskravet i landbrugslovens § 16, hvorefter en erhverver af en landbrugsejendom, hvis areal ikke overstiger 30 ha, skal tage fast bopæl på ejendommen, var ikke i strid med EF-traktatens artikel 43 om fri etableringsret.
Loven giver bl.a. mulighed for at opnå tilskud til genplantning efter stormfald, hvis man tilplanter med robust skov, og har en basisforsikring mod stormfald. Vedr. genplantning efter orkanen den 3. og 4. december 1999 se specielt § 33 i loven.
Ved køb af delvis nedbrændt ejendom oplyste DLR til køber, at der medfulgte en brandforsikringssum på ca. 560.000 kr. Da forsikringsselskabet efterfølgende fradrog et beløb som følge af selvbyggeri, fandtes DLR pligtig at godtgøre køber dette beløb.
Erstatning for brandskade på en fast ejendom, der var nyforsikret, var i henhold til policebestemmelserne med rette reduceret som følge af en værdiforringelse på grund af slid og ælde på mere end 30 %.