Feedback Form

Planteavlsorientering 

Oprettet: 14-03-2017

Kapitel om Indsatsområder indenfor sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder

Miljøstyrelsens vejledning vedr. pesticidfølsomme områder er nu udkommet.

Den længe ventede vejledning fra Miljøstyrelsen for håndtering af indsatsplaner for drikkevandsbeskyttelse i sprøjtemiddelfølsomme områder ligger nu på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Vejledningen bygger på Naturstyrelsens forskningsrapport fra 2012: ”Validering af jordbundsdata”.

Og de udpegede områder fremgår af MiljøGIS.

En hurtig gennemlæsning af rapporten giver anledning til at fremhæve bl.a. følgende:

Udpegning af sprøjtemiddelfølsomme områder er gennemført for sandjorde, mens det stadig ikke er afklaret hvorledes sårbarhed af lerjord kan håndteres.

Der er ikke, som i forskningsrapporten, der dokumenterer sårbarhed for sandjord, skelnet mellem potentielt følsomme områder og særligt følsomme områder, og begge kategorier er slået sammen til én: ”Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder”.

Udpegningen af områderne er ikke færdig, og der vil ske yderligere udpegning i takt med færdiggørelsen af den fremtidige grundvandskortlægning.

Miljøstyrelsen vurderer, at kun ganske få eksisterende indsatsplaner vil skulle revideres som følge af den ”nye” viden, der ligger bag vejledningen.

Hvis der sker ændringer af indsatsplanerne som følge af den nye vejledning, skal indsatsplanen indeholde en angivelse af, hvilken tidligere vedtagen indsatsplan, der skal ophæves. Kommunen kan også vælge at vedtage et tillæg til en eksisterende indsatsplan, i det omfang, det er relevant.

Udpegningen af de sprøjtemiddelfølsomme områder begrænser ikke kommunens mulighed for at planlægge en begrænsning af anvendelsen af sprøjtemidler uden for disse områder, når grundlaget er til stede.

Man anvender også hér den – efter SEGES’ opfattelse – udokumenterede oplysning, at en stor grundvandsdannelse er et godt argument for at indgå en dyrkningsaftale eller udstede et påbud om eksempelvis pesticidfri drift.

Det er ikke nødvendigvis således, at alle lodsejere indenfor et indsatsområde, der anvender sprøjtemidler, skal pålægges at begrænse anvendelsen af sprøjtemidler, hvis en tilstrækkelig grundvandsbeskyttelse kan opnås ved at pålægge rådighedsindskrænkninger over for en andel af lodsejerne.

Fund i grundvandet af sprøjtemidler, der ikke længere er godkendt til anvendelse, kan ikke umiddelbart tages som dokumentation for, at der på de pågældende arealer er en særlig risiko for udvaskning af sprøjtemidler til grundvandet.

Ikke regelret anvendelse af sprøjtemidler skal som udgangspunkt ikke indgå i kommunens vurdering af behovet for indsats over for anvendelse af sprøjtemidler.

Håndtering af sprøjtemidler på vaskepladser kan indgå i risikovurdering.

Kommunen kan inddrage overvågningsdata fra boringskontrollen og GRUMO samt eventuelt andre tilgængelige overvågningsdata. Disse data kan sammenholdes med viden om punktkilder og strømningsveje i grundvand og overfladevand, til brug for en vurdering af risiko for forurening af grundvandet ved den aktuelle anvendelse af sprøjtemidler inden for indsatsområdet og dermed behovet for beskyttelse af området. Miljøstyrelsen har i 2013 publiceret rapporten ”Skelnen mellem pesticidkilder”, som kan anvendes i vurderingen af kildetypen til et fund.

Man anser ikke de sprøjtemidler, der i dag anvendes i økologisk jordbrug, som værende problematiske for drikkevandet, med mindre midlerne har anvendelsesbegrænsninger af hensyn til grundvandsbeskyttelse. Man anfører, at en kommende EU-udpegning vil resultere i en liste over ”lavrisikomidler”, som vil kunne anvendes på lige fod med de midler, der er tilladt i økologisk jordbrug.

Seges er i færd med at opdatere Landbrugets vejledning om drikkevandets beskyttelse”. Den er pt i høring hos medlemmerne af erfagruppen vedr. drikkevand, og vil endvidere blive forelagt Miljøstyrelsen, før den bliver udgivet. Den forventes udgivet primo april.

 

 

Sidst bekræftet: 14-03-2017 Oprettet: 14-03-2017 Revideret: 14-03-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Carl Åge Pedersen