Feedback Form

Værd at vide om skat 

Oprettet: 27-01-2015

Betyder ændringerne af reglerne i virksomhedsordningen noget for dig?

Din lokale skattekonsulent er ved at overveje, om der skal ske tilpasninger af din virksomhedsordning for 2013 og 2014, så du ikke mister muligheden for fremover at kunne spare op i virksomhedsordningen.

Virksomhedsordningen blev i september måned 2014 ændret på en række væsentlige punkter.

Hovedpunkterne i ændringerne er følgende:

  • Der kan ikke spares op i virksomhedsordningen ved negativ indskudskonto. (Indskudskontoen er populært sagt et udtryk for dit nettoindskud i virksomheden, som du senere kan hæve skattefrit.)
  • Der kan ikke spares op, hvis der til og med 10. juni 2014 er stillet sikkerhed for private lån eller 3. mands gæld med aktiver, der er placeret i virksomhedsordningen
  • Der sker beskatning, hvis der fra og med den 11. juni 2014 stilles sikkerhed for private lån eller 3. mands gæld med aktiver, der er placeret i virksomhedsordningen

Bagatelgrænse
Der er indført en bagatelgrænse, der medfører, at der kan ske opsparing uanset sikkerhedsstillelser og negativ indskudskonto, hvis den talmæssige værdi af negativ indskudskonto primo og ultimo 2014 tillagt sikkerhedsstillelse pr. 10. juni 2014 ikke overstiger 500.000 kr.

Omvalg i regnskabet for 2013
Hvis du ikke opfylder bagatelgrænsen, har du mulighed for at lave omvalg af nogle posteringer i skatteregnskabet for 2013 frem til og med den 31. marts 2015.

Hvis du havde negativ indskudskonto i det år, hvor du begyndte at bruge virksomhedsordningen, og den ikke blev nulstillet, er det muligt at nulstille indskudskontoen for dette år. Også vedrørende nulstilling udløber fristen den 31. marts 2015.

Regnskabsgennemgang med skattekonsulenten
Din konsulent sidder også nu og overvejer, om du i måske i stedet for at benytte virksomhedsordningen i 2013 med fordel kan anvende kapitalafkastordningen. Dette af hensyn til at få så høj en indskudskonto som muligt.

Det medfører, at det ikke nødvendigvis kun er regnskabet for 2014, du skal forholde dig til her i foråret 2015, men også, om der skal ske ændring af nogle af posterne i regnskabet for 2013 og evt. tidligere år.

Det siger sig selv, at det ville være lettest for både for dig og din skattekonsulent, hvis I kan nøjes med at gennemgå regnskabsposterne én gang. Derfor arbejder skatteafdelingen ved SEGES i øjeblikket på, om det kan lade sig gøre at få fristen for at ændre i regnskabet for 2013 udskudt til den 1. juli 2015, som er selvangivelsesfristen for indkomståret 2014. Hvis fristen skal ændres, kræver det en lovændring.

Søg rådgivning
Virksomhedsordningen er en kompliceret model, og lovændringerne i efteråret 2014 betyder, at du altid skal sikre dig, at en evt. sikkerhedsstillelse ikke er i konflikt med loven. Hvis du uforvarende stiller sikkerhed, som medfører beskatning, kan det have store økonomiske konsekvenser for dig.

Du bør derfor altid kontakte din skattekonsulent, inden du stiller sikkerhed, for at afklare konsekvenserne.

SEGES skriver i februar en opfølgende artikel om de konkrete situationer, hvor en sikkerhedsstillelse medfører beskatning.

 

Sidst bekræftet: 27-01-2015 Oprettet: 27-01-2015 Revideret: 27-01-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Lone Hauge

Af samme forfatter

SKATM-2019-13-35 Overvej justeringer af acontoskat for selskaber
Restskattetillægget stiger med 2 %, så derfor bør det overvejes, om årets acontobetalinger af selskabsskat matcher den skat...
08.11.19
SKATM-2019-14-05. Formalia ikke overholdt – lønindeholdelse kunne ikke afbryde forældelse af inddrivelse af misligholdt jordbrugslån
Et rentekrav vedrørende misligholdt jordbrugslån var forældet. Afgørelse om lønindeholdelse indeholdt ikke tilstrækkelige o...
15.07.19
SKATM-2019-11-08. Virksomhedsordningen. Konvertibelt gældsbrev
Landsskatteretten fandt, at et konvertibelt gældsbrev ikke kunne placeres i virksomhedsordningen.
03.05.19
SKATM-2019-11-07. Sikkerhedsstillelse. Sædvanlig forretningsmæssig disposition
Sikkerhedsstillelse af aktiver i virksomhedsordningen for gæld i et selskab blev anset for sket som led i en sædvanlig forr...
29.03.19
SKATM-2018-19-02. Skattepligtig formuefordel ved køb af ejendom. Grov uagtsomhed
Køb af ejendom fra bror til en pris under den faktiske handelsværdi var en formuefordel, som var skattepligtig. Grov uagtso...
15.03.19