Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 09-11-2014

Plantekongres 2010 - 12.-14. januar 2010 

Oprettet: 09-11-2009

Tema N - Natur & Miljø

Beskrivelse af sessionerne i Tema N - Natur & Miljø.

Session N1: Natur- og vildtpleje i praksis
Der er mange interesser i markvildtet både i forhold til økonomi og fritid. Hør, hvordan du sikrer de bedste forhold for vildtet - til gavn for både jægeren og naturfolket.
Småbiotopernes betydning for dyrelivet på din ejendom Niels Kanstrup, biolog, Dansk Jagtakademi Show (2,1 mb)

Sammendrag

Det vil jeg gøre for at få mere vildt på min ejendom Lars Hvidtfeldt, godsejer, Gl. Kirstineberg Show

Sammendrag

Session N2: Natura 2000-planerne er på vej
Natura 2000-planerne er på vej. I denne session vil det blive diskuteret, hvad disse planer kommer til at betyde for landmænd i og uden for Natura 2000-områder. Der vil blive set på, hvilke begrænsninger, udfordringer og muligheder det vil give landmænd i Natura 2000-områderne.
Hvilke nye muligheder og udfordringer bringer Natur 2000-planerne?
 
Søren Schmidt Thomsen, chefkonsulent, Patriotisk Selskab Show

Sammendrag

Hvilke nye muligheder og udfordringer er der for myndighederne?
 
Peter Bundgaard, biolog, Miljøcenter Ringkøbing Show
Session N3: Kan frøer og salamandre stoppe en miljøgodkendelse?
Der kan stilles særlige krav til dyrkede og udyrkede arealer, hvis der findes såkaldte bilag IV-arter på bedriften. Hvad betyder det i praksis?
Sådan håndterer kommunerne bilag lV-arter Bo Levesen, Vejle Kommune, Miljø- og Naturforvaltningen Show

Sammendrag

Landmandens muligheder når der er bilag IV-arter på bedriften Rikke Skyum, natur- og miljøkonsulent, Djursland Landboforening Show

Sammendrag

Session N4: Vandrammedirektiv og næringsstofreduktion – er vi på rette spor?
Er vi på rette spor, når der ensidigt peges på næringsstofreduktion som måden at leve op til miljømålene i Vandrammedirektivet?
Er miljømålene i Vandrammedirektivet mulige at nå? Niels Jacob Carstensen, Research Professor, AU, DMU Show

Sammendrag

Stenrev i Limfjorden – en anden måde at nå miljømålene på Flemming Møhlenberg, innovationschef, DHI Group Show

Sammendrag

T Session N5: Implementation of the Water Framework directive in Europe
How do other countries in Europe handle the implementation of the WFD?
What is the role of the agriculture and what claims do they meet?
Implementation of the WFD in Europe with examples from the Netherlands and UK Brian Jacobsen, seniorforsker, KU, FØI Show
Erfaringer fra Danmark Hans Roust Thysen, miljøchef, Landscentret Show
T Session N6: Identifikation af fosforstatus og -tab i landskabet
Nye forskningsresultater viser, hvordan transporten af fosfor i jord påvirkes af jordtype, tilførsel af forskellige gødninger, udbringningsmetoder og kalkning. Hør, hvor tabet er størst, og hvordan det kan begrænses.
Mobilisering og tab af fosfor fra pløjelaget og effekt af dyrkningsmetoder Charlotte Kjærgaard, seniorforsker, AU, DJF Show

Sammendrag

Hvordan udformes brinken mest optimalt af hensyn til fosfortab? Brian Kronvang, professor, AU, DMU Show

Sammendrag

Session N7: Vandrammedirektivets virkemidler
Der sættes fokus på centrale virkemidler og de økonomiske aspekter i vandrammedirektivet, og der peges på alternative virkemidler.
De centrale virkemidler og økonomiske aspekter Brian Jacobsen, seniorforsker, KU, FØI Show

Sammendrag

Andre virkemidler til gavn for både miljø og produktion Flemming Nør-Pedersen, vand- og naturchef, Landbrug og Fødevarer Show

Sammendrag

Session N8: Hvad indeholder en vandplan?
Sessionen går tæt på en konkret handleplan. Du hører kommunens og landbrugscentrets bud på, hvordan handleplaner udarbejdes og implementeres.
Kort gennemgang af indholdet af vandplanerne

Indlægget holdes på baggrund af indlægget ”Sådan ser vandplanerne ud”, som kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Miljøcenter Odense holder onsdag den 13. januar kl. 16.35.

Irene Wiborg, specialkonsulent, Landscentret Show
Sådan håndterer landbrugsrådgivningen handleplanerne! Tove Urup Byberg, natur- og miljøchef, Vestjysk Landboforening  
Session N9: Den gode implementering af handleplaner
Sociologen fortæller om præmisser og dynamikker for et godt samarbejde mellem landbrug og myndigheder. Når du involverer landmændene i et område, hjælper de med at finde løsningerne på udfordringerne. Det viser et netop afsluttet projekt på Fyn.
Landbrug og myndigheder - hvad skal der til for et godt samarbejde?
 
Anne Mette S. Langvad, sociolog, Landscentret Show

Sammendrag

Lehnskov Bæk, et eksempel på involvering af landmænd
 
Anne Sloth, miljøkonsulent, Centrovice Show

Sammendrag

Session N10: Samspillet mellem miljødirektiver og miljøgodkendelser
Hvordan spiller Vandrammedirektivets vandplaner og Habitatdirektivets naturplaner sammen med miljøgodkendelserne? Skal vi nu til at starte forfra, eller hvilke tanker er der gjort?
Miljøgodkendelsernes afskæringskriterier i forhold til vand- og naturplanerne
 
Sune I. Schou, kontorchef, Miljøstyrelsen  
Undtagelser, proportionalitetsprincip og tidsfrister – er der et landbrug efter Vandrammedirektivet?
 
Trine Balskilde Stoltenborg, konsulent, Landscentret Show

Sammendrag

Session N11: Miljøregulering og dynamisk udvikling i fælles takt
Paneldiskussion: Hvordan får man en regulering af landbrugets miljøpåvirkning, der sikrer en fortsat dynamisk udvikling af landbruget.
Hvordan giver vi natur- og miljøreguleringen en form, så erhvervet bevarer dynamikken og dermed muligheden for at konkurrere internationalt?
Hør, hvordan panelet synes, at regler, faglighed og proportionalitet spiller sammen i dag! Jens Kirk, MF (V), medlem af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri  
Ulla Refshammer Pallesen, fagansvarlig miljørådgiver, Landbosyd  
Rasmus Ejrnæs, seniorforsker, AU, DMU  
Sune I. Schou, kontorchef, Miljøstyrelsen  
Hans Roust Thysen, miljøchef, Landscentret  
T Session N12: Modeller til beregning af kvælstofudvaskningen
Der har været mange diskussioner om tidshorisont for omsætning af den organiske pulje og modelvalg til beregning af kvælstofudvaskning i forbindelse med miljøgodkendelser, indsatsplaner, vandplaner m.m. Hvor står vi nu?
Om betydningen af valg af modelleringskoncepter ved beregning af udvaskningen fra drænede arealer Søren Hansen, professor, KU, LIFE Show

Sammendrag

Omsætning af den organiske pulje og tidshorisontens betydning for resultatet Bjørn Molt Petersen, seniorforsker, AU, DJF Show

Sammendrag

Session N13: Kommuneplaner og landskabsstrategier
I sessionen fokuserer vi på udvikling og formidling af kommunale planlægningsmodeller for det åbne land i relation til udvikling af landbrug, rekreation og bosætning. Hør bud på helhedsplanlægning med baggrund i fremtidens landbrugsdrift i mark og stald samt nye bosætningsformer. Vi belyser emnet ved to konkrete eksempler.
Landsogne og byvækstområder nord for Skive Henrik Willadsen, konsulent, Skive Kommune Show
Det åbne land i kommuneplanlægningen Kræn Ole Birkkjær, landskonsulent, Landscentret Show

Sammendrag

Session N14: Natura 2000-planerne - Landbrugets opgaver
 

På grund af den forsinkede offentliggørelse af vand- og naturplanerne er sessionen ændret. Sessionen vil derfor gå i dybden med, hvilke udfordringer landbruget står over for i forbindelse med de kommende handleplaner. I den udvidede debat vil der blive lagt op til en diskussion om, hvilke virkemidler der er til rådighed, samt om og hvordan disse virkemidler kan anvendes.

Natura 2000-planerne - Landbrugets opgaver
 
Heidi Buur Holbeck, konsulent, Landscentret Show

Sammendrag

Session N15: Krav til beskyttelse af bilag IV-arterne
Hvilke krav stilles til beskyttelse af de særligt beskyttelseskrævende dyrearter (bilag IV-arterne)? På hvilket niveau skal arterne beskyttes? Hvordan beskyttes arterne mest hensigtsmæssigt?
Hvilke forpligtelser og udfordringer giver beskyttelsen af bilag IV-arterne? Thomas Skovgaard Mortensen, Cand.jur., Skov- og Naturstyrelsen Show
Hvordan beskyttes arterne i praksis? Lars Chr. Adrados, medindehaver, Amphi Consult Show
Session N16: Tålegrænser og følsomme naturtyper
Kan vi nu regne med tålegrænserne, hvor robuste er de, og hvordan skal de anvendes? Sessionen sætter derudover fokus på pleje af de følsomme naturtyper.
Tålegrænser, beskyttelsesniveauer og proportionalitet
 
Rasmus Ejrnæs, seniorforsker, AU, DMU Show

Sammendrag
Fokus på pleje af de følsomme naturtyper
 
Rita M. Buttenschøn, seniorrådgiver, KU, LIFE Show (1,9 mb)

Sammendrag

Session N17: Vejen til et godt samarbejde om miljøgodkendelser
Hvordan forbereder en landmand sig selv og sin ejendom til en miljøgodkendelse? Forudsætningerne for et godt samarbejde er en forståelse af, hvordan kommunens behov for oplysninger bedst bliver opfyldt.
Sådan forbereder landmanden sig til en miljøgodkendelse Anna Birgitte Thing, miljøkonsulent, LandboNord Show

Sammendrag

Kan samarbejdet mellem kommune og rådgiver føre til hurtigere godkendelser? Liselotte Schou Hansen, konsulent, Landscentret Show

Sammendrag

Session N18: Hvordan får vi et godt samspil mellem kommuner og rådgivningsvirksomheder?
Netværkssession: Deltagerne drøfter, hvordan man i praksis kan skabe win-win metoder til håndtering af vand- og naturplanlægningen. Deltagerne skal med udgangspunkt i konkrete problemstillinger drøfte mulige løsninger.
Netværkssession - ordstyrer
 
Irene Wiborg, specialkonsulent, Landscentret  
Session N19: Miljøgodkendelsernes rejsehold
Miljøministeren satte i 2009 100 mio. kr. af til miljøgodkendelser. En del af pengene er gået til et rejsehold, der har besøgt adskillige kommuner. Sessionen giver et indblik i rejseholdets arbejde.
Hvad har vi nået? Anette Marqvardsen, kontorchef, Miljøstyrelsen Erhverv Århus Show
Arbejdet på landevejen Per Nørmark Andersen, biolog, Miljøstyrelsen Erhverv Århus Show
Session N20: Bedste tilgængelige teknik ved miljøgodkendelser
Revurderingen af de gamle BAT-blade er i gang. Hvad kan vi anvende de reviderede BAT-blade til, og hvad er status for arbejdet med BAT-blade og branchenormerne?
Teknologilisten - hvad er det og hvad kan vi bruge den til?
 
Anton Rasmussen, AC-tekniker, Miljøstyrelsen Show

Sammendrag

Vil de nye BAT-standardvilkår være en hjælp i arbejdet med miljøgodkendelser af husdyrbrug?
 
Helle Paludan Pedersen, miljøsagsbehandler, Aalborg Kommune Show

Sammendrag

til top

 

Sidst bekræftet: 09-11-2009 Oprettet: 09-11-2009 Revideret: 09-11-2009

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events