Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 28-09-2014

Plantekongres 2011 - 11.-13. januar 2011 

Oprettet: 28-09-2010
Revideret: 14-01-2011

Sessioner på Plantekongres 2011

Program for Landsplanteavlsmøde og Plantekongres 2011.


Klik på de enkelte sessionstitler for at se detaljeret program med shows og sammendrag.


Tirsdag den 11. januar 2011

Til top

Kl. 9.30-12.00

Landsplanteavlsmøde og åbning af Plantekongres 2011
       

Kl. 13.00-13.45

Kl. 14.00-14.45

Kl. 15.15-16.00

Kl. 16.15-17.00

A1  
Nyt om gødskning af frøgræs
A2
Dyrkning af havefrø
A3
Årsmøde i Frøsektionen I
A4
Årsmøde i Frøsektionen II
B1
Optimeret og bæredygtig majsdyrkning
B2
Optimeret dyrkning af kløvergræs til slæt
B3
Udstyr til høst af grovfoder
B4 
Slætstrategi
C1
Jordpakning: processer, effekter og forebyggelse
C3 
"Strip tillage" af rækkeafgrøder
C5  TEORETISK
Ny viden om mangan og andre mikronæringsstoffer
C7 
Dyrkningsstrategier i Europa
C2
Nyt fra gødningsforsøgene 2010 
C4 
Bladgødskning og gødskning efter sensor
C6
Virkning af forsuret gylle 
C8 
Håndtering af stub uden harvning
D1  TEORETISK
Unravelling the molecular basis of plant growth
D2  TEORETISK
Klimaforandringer og skadegørere
D3  TEORETISK
Positive effekter af svampe og bakterier i planter
D4  TEORETISK
Syntesebiologi
E1 
Gør jordbruget attraktivt for unge
E2 
Ledelse af primadonnaer
H1 
Klimakommissionens anbefalinger og dansk landbrug
H2  TEORETISK
Klimaregnskab for dyrkede organiske jorde
F1 
Nedsæt risikoen for udvintring
F2 
Vinterrug som en konkurrencedygtig foderafgrøde
F3 
Kan vi dyrke dansk brødhvede?
F4 
De nye muligheder i bælgsæd
G1  Ø
Robuste planteavlssædskifter kræver planlægning
G2  Ø
Ny teknologi og nye strategier mod ukrudt 
G3  Ø
Nye veje i dyrkningen af protein
G4  Ø
Gør økologisk mad dig sundere?

 

Onsdag den 12. januar 2011 - formiddag

Til top

Kl. 8.30-9.15

Kl. 9.30-10.15

Kl. 10.45-11.30

Kl. 11.45-12.30

J1 
Øget udbytte i stivelsesproduktionen i Sverige
J2 
Bedre økonomi i dansk stivelsesproduktion
J3 
Årsmøde i Specialudvalget for Kartofler I
J4 
Årsmøde i Specialudvalget for Kartofler II
K1 
Vær proaktiv i forhold til nye rammevilkår
K2 
Skal landmanden eller pensionskassen eje jorden?
K3 
Overvej udlicitering eller mere samarbejde
K4 
Hvem tjener på salgsafgrøderne?
L1 
Sidste nyt om pesticidindsatsen i 2011
L2
Nyt fra Landsforsøgene 2010 om planteværn I 
L3 
Nyt fra Landsforsøgene 2010 om planteværn II 
L4 
Nyt om gulrust og de nye typer svampemidler i korn
C9
Etablering af efterafgrøder - billigt og godt! 
C10 
Efterafgrøder eller vintersæd?
C11 
Nye gødskningsstrategier som følge af skærpede miljørestriktioner?
C12  TEORETISK
Klimavenlig planteproduktion
E3 
Sådan optimerer du salget af dine afgrøder
E5 
Tanker kan også gro
E7 
Mad til ni milliarder mennesker
P1 
Placering af handelsgødning til vårsæd
H3 
Ukrudtsbekæmpelse og udbytter i pil
H4 
Large scale production of willow in England
H5 
Landbrugets biomasseproduktion nu og i 2050
H6
Biogas - driftsøkonomi og gaspotentialer 
E4 
Udviklingsveje for dansk landbrug
E6 
Tålegrænser for hvem?
M2 
Naturpleje som driftsgren
M3
Barrierer og muligheder i Natura 2000-områder 
M1 
Natur- og vildttiltag i markkanten
N1 
Har tyske landmænd det nemmere end danske?
N2 
Afvanding af markerne efter Grøn Vækst
N3  TEORETISK
Nyskabelser i den nye lov om miljøgodkendelse
 

 

Onsdag den 12. januar 2011 - eftermiddag

Til top

Kl. 13.30-14.15

Kl. 14.30-15.15

Kl. 15.40-16.25

J5
Nyt om skadegørere i kartofler 
J6 
Bedre udnyttelse af svampemidler i kartofler
J7 
Ukrudtsbekæmpelse i kartofler
K5
Hvad koster hveden i 2014? 
K6 
Hvad gør naboen bedre?
K7 
Afsætning af egne produkter
L5 
Nye planteværnsmidler
L6
Integreret plantebeskyttelse 
L7 
To eksempler på integreret plantebeskyttelse
C13
Recirkulering af næringsstoffer 
C14  TEORETISK
Er fosfor stadig et nødvendigt næringsstof?
C15  TEORETISK
Udnyttelse og tab af næringsstoffer i forskellige sædskifter 
P2 
Automatisk dataopsamling og ruteplanlægning i marken
P3 
Effektiv marksprøjtning
E9 
Sporskifte i tilværelsen
H7 
Bioethanol af korn og restbiomasse
E8 
Formanden og direktøren i de varme stole
E10  TEORETISK
Forskning for jordbruget
Q1 
LAG og landbruget
Q2 
Nye erhverv på landet og udfordringer for rådgivningen
Q3 
Landdistriktsudvikling til gavn for bedriften
N4 
Skånsom vedligeholdelse af vandløb
N5  TEORETISK
Vurdering af målet for reduktion af kvælstof i Grøn Vækst
N6  TEORETISK
Tilskudsordningen for randzoner langs søer og vandløb
 

 

Torsdag den 13. januar 2011 - formiddag

Til top

Kl. 8.30-9.15 

Kl. 9.30-10.15

Kl. 10.45-11.30

Kl. 11.45-12.30

N7  TEORETISK
Konstruerede vådområder og drænfiltre
N8  TEORETISK
Værktøjer til at fastsætte reduktionsmål for fjorde
N9  TEORETISK
Vandrammedirektivet og søerne
N10  TEORETISK
Nyt overvågningsprogram for miljø og natur
M4
Udfordringer og muligheder for "almindelig" §3-natur 
M5  TEORETISK
Pleje i Natura 2000-områder 
M6  TEORETISK
Virkeliggørelse af Natura 2000-planerne 
N11  TEORETISK
Attraktive tilskudsordninger 
R1 
Kommuneplanlægning og landbruget
R2 
Planlægningen og landbruget - version 2011
R3
Samarbejde som udviklingsmotor 
R4
Landbrugets plads i kommuneplanen 
Q4 
Organisering af samarbejdet med kommunen
Q5 
Nye kommuner - nye roller
Q6 
Helhedstænkning på landet
Q7 
Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP)

 

Torsdag den 13. januar 2011 - eftermiddag

Til top

Kl. 13.30-14.15

Kl. 14.30-15.15

Kl. 15.40-16.25

N12  TEORETISK
Vådområder
N13  TEORETISK
Vandrammedirektivet under juridisk lup
N14 
Status på Vandrammedirektivet
M7  TEORETISK
Effekt af rand- og bufferzoner langs naturområder
M8  TEORETISK
Beskyttede dyrearter der påvirker landbrugsdriften
M9 
Pleje af ekstensive naturarealer
R5 
Jordfordeling og strukturudvikling
R6 
Landbrug og landskab
R8 
Sådan udpeges fremtidens landbrugsområder
Q8 
Regnskov og landbrug i Gudenådalen
R7 
Tag afsæt i det lokale særkende
N15  TEORETISK
Bedst tilgængelige teknik i miljøgodkendelser

Til top

Sidst bekræftet: 30-09-2011 Oprettet: 28-09-2010 Revideret: 14-01-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events