Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 10-10-2015

Plantekongres 2012 - 10.-12. januar 2012 

Oprettet: 14-11-2011

Tema D - Gødskning og kulturteknik

Beskrivelse af sessionerne i tema D - Gødskning og kulturteknik.

Session D1: Nyt fra gødningsforsøgene 2011
På sessionen gives en oversigt over resultaterne fra aktuelle forsøg med husdyrgødning, handelsgødning, sensorbaseret tildeling, efter- og mellemafgrøder. Udgangspunktet er gødningsafsnittet i Oversigt over Landsforsøgene 2011.
Forsøg med husdyrgødning
 
Torkild Birkmose, seniorkonsulent, AgroTech A/S    

Show

Resume

Forsøg med handelsgødning
Leif Knudsen, chefkonsulent, VFL     

Show

Resume

Session D2: Effekt og nytte af efter- og mellemafgrøder
Efter- og mellemafgrøder er meget aktuelle, fordi arealet skal udvides væsentligt. Med baggrund i forsøg og erfaringer bl.a. fra 2011 gives et overblik over, hvordan landmanden bedst tilpasser sig til kravene om efterafgrøder, og hvordan den miljømæssige effekt bedst muligt optimeres.
Efter- og mellemafgrøder – planteoptag og udvaskning af kvælstof
Ingrid K. Thomsen, seniorforsker, AU     

Show

Resume

Hvordan tilpasser landmænd sig bedst til kravene om efterafgrøder?
Leif Knudsen, chefkonsulent, VFL     

Show

Resume

Session D3: Fremtidens jordbundsanalyser
I 2010 er der udarbejdet en vidensyntese om jordbundsanalyser. Her er givet en status for anvendelsen, og sikkerheden i analyserne er behandlet. På sessionen samles op på arbejdet og perspektiverne diskuteres.
Status på anvendelse af jordbundsanalyser i Danmark
Gitte Rubæk, seniorforsker, AU   

Show

Resume

Hvor sikre er jordbundsanalyserne?
Kristian Kristensen, seniorforsker, AU     

Show

Resume 

Session D4: Nye metoder til at vurdere planters ernæringstilstand
Der er et behov for nye metoder til løbende overvågning af planters næringsstofstatus, så intelligent og bæredygtig gødskning muliggøres. Der er i de seneste år sket en rivende teknologisk udvikling, og mulighederne for at implementere dem i planteproduktionen undersøges i igangværende forskningsprojekter.
Læs mere
Nye laser-baserede teknologier til diagnosticering af planters næringsstofstatus
Jens Frydenvang, Ph.d.-studerende, KU     

Show (3,9 MB)

Resume

Anvendelse af de nye metoder til forbedring af næringsstofudnyttelsen
Thomas Christian de Bang, Ph.d.-studerende, KU
Session D5: Conservation Agriculture and carbon management
Direkte såning er på vej frem i Danmark. I udlandet kombinerer man direkte såning med sædskifte og permanent afgrødedække. Dyrkningskonceptet kaldes for Conservation Agriculture. Hør om tankerne bag, og hvordan dyrkningskonceptet kan fungere i praksis.
Sessionen efterfølges af en paneldiskussion (D6) kl. 10.45.
Sessionen er på engelsk med dansk diasshow.
Conservation Agriculture and carbon management Don C. Reicosky, North Central Soil Conservation Research Laboratory, USA    

Show (DK) (3,8 MB)

Show (UK) (4 MB) 

Resume

Session D6: Conservation Agriculture – paneldiskussion
Paneldiskussion på engelsk på baggrund af session D5: Conservation Agriculture and carbon management.
Oplæg til paneldiskussion Don C. Reicosky, North Central Soil Conservation Research Laboratory, USA     
Søren Ilsøe, næstformand, FRDK     
Thomas Færgeman, direktør, CONCITO     
Janne Aalborg Nielsen, specialkonsulent, VFL  
Jørgen E. Olesen, forskningsprofessor, AU 

Show

Resume

Session D7: Sæt pris på jordens kulstof!
Det er ikke kun til gavn for klimaet at binde kulstof i jorden. Jordens indhold af kulstof/organisk materiale har også stor betydning for dens frugtbarhed. Sessionen fokuserer på langtidseffekter af sædskifte og jordbearbejdningspraksis på jordens kulstofindhold, og der sættes tal på den økonomiske betydning, når der skal vælges mellem afgrøder og dyrkningsmetoder. Det første indlæg er på svensk.
Svenske resultater om kulstoffets betydning for jordens kvalitet
 

Katarina Hedlund, professor, SLU, Lund, Sverige
(ikke afholdt på kongressen) 

 

Show

Værdisætning af kulstofbinding i jord – hvad betyder det for udbytter og dyrkningsegenskaber?
Sander Bruun, lektor, KU     

Show

Resume

Session D8: Smitstoffer og østrogener i gylle
Gylle indeholder en række sygdomsfremkaldende bakterier og hormonforstyrrende stoffer, der udskilles fra dyrene. Effekten af gylleseparation på fordeling og udvaskningsrisici af smittekim og hormonstoffer er stort set aldrig undersøgt. Nye resultater kan indikere eventuel risiko for vores vandmiljø og drikkevand.
Virkninger af gyllesepareringsteknologi på fordeling af smitstoffer og steroid-østrogener i væske- og fiberfraktion
Lars Stoumann Jensen, professor, KU   

Show

Resume

Kan smitstoffer og steroid-østrogener udvaskes fra marker gødet med gylle, og ændres risikoen ved separering af gyllen?
  
Mette Lægdsmand, AU   

Show

Resume

Session D9: Studér jorden, inden du vælger drænmetode
Jordbundsforholdene har stor indflydelse på, hvilken drænmetode man bør vælge for at få en effektiv dræning. På sessionen kan du høre om teorien og om de praktiske udfordringer med dræning under meget forskellige jordbundsforhold.
Teorien bag valg af drænmetode under forskellige jordbundsforhold
Janne Aalborg Nielsen, specialkonsulent, VFL     

Show

Resume

Erfaringer fra praksis på problemjord
Jens Jungersen, JSJ-Agro I/S   

Show

Resume

Erfaringer fra praksis på lerjord
Lars Erik Nielsen, inspektør, Bregentved      Show 
Session D10: Markvanding - behov og tilladelser
Behovet for markvanding varierer betydeligt fra år til år. På sessionen præsenteres behovet for markvanding i udvalgte afgrøder og sædskifter de seneste 25 år. Det er også af stor interesse at vide, hvordan kommunerne fremadrettet vil administrere tilladelser til markvanding og tilgodese erhvervets behov for vandingsvand.
Markvandingsbehov gennem 25 år
  
Søren Kolind Hvid, specialkonsulent, VFL   

Show

Resume

Kommunens administration af tilladelser til markvanding
 
Trine Koch Jakobsen, Herning Kommune, Teknik og miljø   Show


Til top
Sidst bekræftet: 14-11-2011 Oprettet: 14-11-2011 Revideret: 14-11-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Henrik Buus