Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-01-2006

Planteavl 

Oprettet: 23-10-2003

Shows og sammendrag fra planteproduktion 2004

Tema 11 - Planter og næringsstof
Se sammendrag i pdf og shows i PowerPoint. De enkelte shows og dias må kun anvendes i en ikke-redigeret form og med fuld kildeangivelse.

Session 11,1 Hvad lærte vi af gødningsforsøgene 2003?
Igen i 2003 var der et stort antal forsøg med gødskning i Landsforsøgene. Der gives her en oversigt over de vigtigste opnåede resultater. Hvilken kvælstofstrategi skal jeg vælge til min afgrøde under mine forhold? Lærte vi noget nyt om husdyrgødning og separationsprodukter fra gylleseparering? Perspektiver i nye forskningsresultater fra DJF vedrørende kvælstofomsætningen supplerer forsøgene - f.eks.: hvorledes udnyttes N tilført med planterester og husdyrgødning?

Nyt fra Landsforsøgene om optimale kvælstofmængder, kvælstofstrategier, mangan og positionsbestemt gødskning Leif Knudsen, Landskonsulent, Landscentret, Planteavl Show Sammendrag
Nyt fra Landsforsøgene om husdyrgødning og separeringsprodukter Torkild Birkmose, Konsulent, Landscentret, Planteavl Show Sammendrag
Perspektiver i nye forskningsresultater vedr. N-omsætning Ingrid Thomsen, Seniorforsker, DJF Show Sammendrag

Session 11,2 Undgå kvælstofudvaskning på sandjord i vækstsæsonen - kvælstofstrategier på sandjord
I nogle år og heraf udpræget i de senere år er der på sandjord i de vestlige og nordlige egne af landet faldet så meget nedbør i forårs- og forsommerperioden, at der er sket et tab af udbragt gødning. Dette er uheldigt både for landmænd og for vandmiljøet. Derfor er det vigtigt at finde de rigtige strategier for kvælstoftilførsel på sandjord, så udvaskning i vækstsæsonen forebygges.

Behov for eftergødskning belyst på baggrund af forsøgsresultater Hans S. Østergaard, Konsulent, Landscentret, Planteavl Show Sammendrag
Beregning af behov for eftergødskning med DAISY Tove Heidmann, Forsker, DJF Show Sammendrag
Brug af gødninger med nitrifikationshæmmeren DMPP Gregor Pasda, Dr.Sc.Agr., BASF AG (på engelsk) Show Sammendrag
Kvælstofstrategier på vandet sandjord i praksis Børge Østergaard, Konsulent, Hedens Agrorådgivning Show Sammendrag

Session 11,3 Beregning af kvælstofudvaskning fra rodzonen - hvilken model kan bruges?
I de seneste år har der været megen diskussion om, hvilken model der skal bruges til beregning af kvælstofudvaskning i f.eks. VVM-sammenhæng. På sessionen bliver der sammenlignet resultater fra udvaskningsmodellerne DAISY og N-Les samt fra kvælstofbalancer. Metodernes styrker og svagheder vil blive diskuteret.

Anvendelse af DAISY, herunder DAISY-standard, til beregning af kvælstofudvaskningen Chr. Duus Børgesen, Forsker, DJF Show Sammendrag
Anvendelse af N-Les III til beregning af kvælstofudvaskningen Kristian Kristensen, Seniorforsker, DJF Show Sammendrag
Anvendelighed af udvaskningsmodeller i forhold til kvælstofbalancer Uffe Jørgensen, Seniorforsker, DJF Show Sammendrag

Session 11,4 Kortlægning af jordens kvalitet og følsomhed
Indholdet af bl.a. ler og organisk stof i jorden er centralt for både jordens frugtbarhed og for udvaskning af kvælstof. Kortlægning af jorden i rodzonen samt kortlægning af geologien i de dybere lag er baggrunden for amternes udpegning af særlige miljøfølsomme områder, samt indsatsområder mht. til drikkevand.
Nedmuldning af afgrøderester - hvad betyder det for jordens indhold af organisk stof og planteproduktionen?

Oversigt over foreliggende jordbundskortlægning, anvendelse af nye metoder (f.eks. EM-38) Svend Elsnab Olesen, Forskningsleder, DJF Show Sammendrag
Kvantificering af næringsstoftab og driftsøkonomi på oplandsniveau Tommy Dalgaard, Seniorforsker, DJF Show
(4,5 mb)
Sammendrag
Udpegning af indsatsområder for beskyttelse af nitrat i amterne Richard Thomsen, Aarhus Amt Show Sammendrag

Session 11,5 Positionsbestemt gødskning
Omfordeling af kvælstof har forskellige principper. DJF har afsluttet gennem flere år været gjort efter tre års undersøgelser om, hvordan kvælstof skal gradueres i vinterhvede.
Konklusionerne fra projektet gennemgås. Det anvises også hvordan man som landmand skal anvende og forholde sig til positionsbestemt kvælstoftildeling.

Satellit- og flybilleder som udgangspunkt for vurdering af N-status Niels H. Broge, Forsker, DJF Show
(5,6 mb)
Sammendrag
Sensorbaserede beregningsmodeller til omfordeling af kvælstof i vinterhvede Jørgen Berntsen, Akademisk medarbejder, DJF Show Sammendrag
Hvilke muligheder har man som landmand - og i hvilke marker skal man tildele kvælstof positionsbestemt? Ole Møller Hansen, Konsulent, Landscentret, Planteavl Show Sammendrag

Planteavl

Sidst bekræftet: 16-01-2004 Oprettet: 23-10-2003 Revideret: 23-10-2003

Forfatter

Planter & Miljø
Henrik Buus